Jump to content
Arkivverket
Leif B. Mathiesen

Cristanze Joensdatter - Dødsstraff for blodskam 1730

Recommended Posts

Leif B. Mathiesen

Er det noen som har lyst til å transkribere denne dommen?

image.png.df33be363ece03fa3811883b5928a041.png

 

Den begynner på venstre side (53b)

SAT, Nordland og Finmarks lagstol*, 1730-1740, s. 53b-54a
Brukslenke for sidevisning:  https://www.digitalarkivet.no/rg20090506330054  
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore S. Falch

Derefter fremkom for Retten Jørgen Kiergaard for at bringe

ind til Doms dend Sag, som fogden Andreas Tønder hafde la-

det indstevne contra Christentze Joensdatter, og loed stille for Retten

bemelte Delinqvent frie og løs ad baand og Jern. Da frem-

lagde bemelte Jørgen Kiergaard JustitzRaad og AmtMand

Owe Schelderups Attest om at fogden tilkom sagen at udfø-

re paa Hans Kongl. Mayts. Vegne, hvilken Attest, tegnet paa

Jørgen Kiergaards Memorial af d. 17de Junii 1730, blev læst og

paaskrevet. Derefter foreholdt LaugManden Jørgen Kiergaard

at hand skulde giøre sin irettesettelse i sagen, som burde

for en over-Ret skriftig være indgivet. Derpaa instillede

Jørgen Kiergaard til Retten, hvorledis der skulde forholdis

med Joen Joensens Christentze Joensdatter broder døde 

legeme efterdi hand, efterat en dødsdom for blodskam

ham var overgaaet, var død; derefter paastoed hand Soren-

skriverens og MedDomsMænds dommens forandring,

saa vidt Joen Hansen og Marte Joensdatter Delinqventernis

foreldre var condemnerede til Kirkens Disciplin, mulct og om-

kostningenis erstatning for Delinqventerne. Hvad Delinqventen Chri-

stentze Joensdatter angik, indficerede hand til Retten, om Sorenskrive-

rens og Med-Doms Mændenis dom maatte finde confirmation. Hvad

Christentze Joensdatters Syskinde Lisbeth og Barbara Joensdøtre an-

gik af Under-Rettens dom, fandt hand det sig uvedkommende

enten at paastaae eller frafalde, saasom hand og ikke derom var in-

strueret. Derefter blev fremlagt Sorenskriveren af Senien Andreas

Valleurs[?] Indlæg i sagen af d. 7de Junii 1730, som blev paaskrevet.

LaugManden tilspurte Jørgen Kiergaard: om der har ingen registe-

rings forretning over Delinqventernis Eiende? Dertil hand svare-

de: at Delinqventerne var i deris forældris huse, og altsaa var selv in-

tet eiende. LaugManden tilspurte Christentze Joensdatter.1. Hvor

gammel hun var? Dertil hun svarede: Hun vidste ikke hvad aar

hun hafde. 2. Hvem hendis forældre var, og om hun ikke kiendte

Joen Joensen for sin kiødelige Broder, og om hun med ham

har været opfød? Svarede: Hun tilstoed, at dend afgangne Joen

Joensen, som hun hafde begaaet Blodskams Misgierning med,

var hendis broder fød af fader og Moder med hende, at hun

med ham var opfød, og kiendte ham for at være sin Broder. 3.

Om hun da tilstoed at have begaaet blodskam med bemelte

sin Broder, og af samme Blodskam hafde fød et barn, og naar

det er skeet? Svarede: Hun tilstoed det, men kunde ikke erindre

sig, naar det skeede. 3. Hvorledis det er bleven bekiendt, da det i

saa lang tid hafde været dult? Svarede: Hun hafde selv først

bekiendt det for sin Syster. 4. Hvor barnet er afbleven?

Svarede: Barnet toeg hendis Broder og bragte det bort, og var der 

ikke uden lidt liv i det. 5. Paa hvad sted hun fødde barnet, og 

om nogen var hos? Svarede: hun fødde barnet i huset, og der

var ingen hos uden hendis Broder, nu afgangne Joen Joensen.

6. Om hun vidste noget til sin frelse og befrielse i sagen? Til

dette vidste hun aldelis intet at svare, som hun og i alle

ting ved denne Examination viiste en meget stor eenfoldig-

hed. Jørgen Kiergaard begiærede dom i sagen, da dend og til

doms blev optaget.

 

Edited by Tore S. Falch
Korrigering av et ord - jfr. neste innlegg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

...irettesettelse i sagen...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore S. Falch
3 minutter siden, Gunnar Sigdestad skrev:

...irettesettelse i sagen...

 

Ja, jeg tenkte tanken, men fikk det ikke helt til å stemme, men jeg ser nå at du har rett. Jeg korrigerer det i transkripsjonen. Takk!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif B. Mathiesen

Takk Tore og Gunnar.

 

 Noen spørsmål.

 

1. Hva betyr Delinqventernis.

2. Jeg forstår det slik at broren Joen Joensen allerede var død? Selvmord eller avrettet?

3. Det er ikke skrevet noe gårdsnavn eller stedsnavn i dommen?

Edited by Leif B. Mathiesen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore S. Falch
18 minutter siden, Leif B. Mathiesen skrev:

 

1. Hva betyr Delinqventernis.

2. Jeg forstår det slik at broren Joen Joensen allerede var død? Selvmord eller avrettet?

3. Det er ikke skrevet noe gårdsnavn eller stedsnavn i dommen?

 

1. En delinkvent var en tiltalt forbryter som venter på sin dom.

2. Ja, broren Jon var død etterat underretten/tingretten hadde avsagt sin dødsdom. Han er ikke blitt henrettet, og det står heller ikke noe om at han har begått selvmord.

3. Ingen gårds- eller stedsnavn er nevnt i denne innførselen - bortsett fra at det refereres til sorenskriveren i Senja.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif B. Mathiesen

Takk Tore.

Da er saken løst så langt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Maria P. Jørgensen

Så flinke dere er 😊 Saken starter på de forgående sider, der skal også gårdsnavnet stå. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Maria P. Jørgensen

Om noen av dere som er dyktige på å lese og tyde slik gammel skrift skulle ønske å hjelpe meg med å finne de andre avhørene på disse fangene, så tar jeg imot med stor tusen takk. Det er en veldig viktig jobb å få sjekket disse ut av en pågående sak angående noen levninger som er funnet på Senja. 

Noen av datoene som er henvist til i dette avhøret er 27 november 1726 - 18 november 1729 - 7 juni 1730 og 17 juni 1730. 

Jeg har tydet gårdsnavnet til Dybingen, og om jeg har forstått det rett så ligger denne gården i Sand tinglag under Senja fogderi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore S. Falch
13 minutter siden, Maria P. Jørgensen skrev:

Om noen av dere som er dyktige på å lese og tyde slik gammel skrift skulle ønske å hjelpe meg med å finne de andre avhørene på disse fangene, så tar jeg imot med stor tusen takk.

 

Dersom du finner innførslene og lenker til dem her, så blir det sikkert en råd med transkribering av dem, også.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore S. Falch

Derpaa blev med sagerne continueret og foretaget dend sag, som Kongl. 

Mayts. foget over Seniens og Tromsøens fogderier Andreas Tønder hafde

indstevnt contra Christentze Joensdatter af Seniens fogderie for be-

gangen blodskam med sin derefter afgangne Broder Joen Joensen.

Paa fogdens vegne mødte i Retten hands fuldmægtig Jørgen Kiersgaard, som

1. fremlagde dend udtagne Stevning af d.18de Novembris 1729, som blev læst og

paaskrevet, befandtis at være for alle indstevnte lovlig forkyndt. De-

linqventen Christentze Joensdatter blev stillet for retten løs og frie 

af baand og Jern. Derefter fremlagde Jørgen Kiersgaard Sorenskri-

verens Anders Christophersen Valleurs og MedDoms Mænds ind-

2. stevnte dom af d.27de Novembris 1726, hvis afsigt blev læst og Acten

paaskrevet. Laugmanden tilspurdte Jørgen Kiersgaard: Om de her-

rer Rosencrantzer, som meldis i Stevningen, hafde Sigt og 

Sagefald til gaarden Dybingen, som Misgierningen er begaa-

et paa? Dertil hand svarede: Hans Kongl. Mayts. hafde Sigt og

Sagefald til gaarden. Delinqventen Christentze Joensdatter blev

af laugmanden tilspurdt: om hendis navn var Christentze

Joensdatter? Her til hun svarede Ja.

Som udi denne sag, saa vel som i andre, som skulde foretagis,

fattedis [.....] de burde indgive, blev sagen opsat til da-

gen efter, og da Laugtinget, som ble ophævet, igien berammet.

d. 20de Junii, blev LaugtingsRetten igien sat, og foretaget

dend sag som fogden Andreas Tønder fører mod Christentze Joens-

datter, men saasom det blev paalagt Jørgen Kiersgaard at

legitimere sig med en attest fra Amtmanden som var i

nærværelsen, at sagen var Hans Kongl. Mayts. sag, maatte

samme sag opsættes.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.