Jump to content
Arkivverket
Marius Holm Enerud

Betydning av teknst

Recommended Posts

Marius Holm Enerud
Posted (edited)

Jeg skriver av en gammel tekst fra en rettsak angående 2 møllebruk i Ullensaker:
Kort forklart er det sånn at den ene part mener at Bratfos møllebruk ødelegger for den nedenfor stående Ingier mølle ved at en stor demning er anlagt i Bratfos.

Selv om jeg får tydet teksten så sliter jeg litt med å forstå inneholdet i teksten som jeg har skrevet i fet skrift.

Kanskje noen kan hjelpe meg litt.

 

Her er utdraget fra teksten:

 

04          Derimod fremlagde Proprietær Holt sær-

05          skilt Votum, der gaar ud paa, at Ingiers Brug dog maa tabe noget

06          ved Dæmningen i Bratfos, dels fordi naar Dammen fra Ingier allerede

07          er fyldt av Vandet fra tvende Bække, som nedenfor Bratfos løbe ud i Vas-

08          draget – hvilket kan ske, naar der ved Ingier ikke males, eller man der

09          er nødt til at dæmme - saa maa det Vand, der senere strømmer til paa

10          Grund af Slipning i Bratfos, gaa igjennem Flomlugen uden Nytte, dels

11          fordi det Vand, som slippes ved Bratfos i Vintertiden, fryser bort,

12          førend det kan naa Ingiers Brug, hvorhos Holt antager, at den lille

13          Slump Vand, som Bratfosdammen af Flomvandet kan indeholde, bliver

14          brugt ved Bratfos, og kommer til Ingiersbruget en Tid før samme der

15          tiltrænges, hvorfor den heller ikke an opveie de ovennævnte Tab. De øv-

16          rige Skjønsmænd, Pless, Hygen og Winge, afgav for sig et Skjøn, ifølge

17          hvilket de anse det muligt, at Dammen ved Ingier kan overfyldes med

18          Vandet fra Bratfos, naar dette nemlig kommer til Ingier paa en Tid, da

19          Dammen der allerede forud er fyldt – især da denne Dam ikke rummer

20          meget – og saaledes maa gaa unyttet over Dammen, og at Dammen ved

21          Bratfos, saafremt den er saa tæt i Høiden, at den kan staa fyldt, vel kan

22          tilbageholde saameget af Flomvandet, at dermed kan males uafbrudt etpar

23          Døgn, hvilke saaledes vilde komme ogsaa Ingiers Brug til gode, men at

24          dersom Bratfosdammen kommer i Hænder, som lade den forfalde, ikke alene

25          hin Fordel vil gaa tabt, men Dammen ogsaa i stærk Flom vil kunne gaa

26          ud og derved tilføie Ingiers Brug betydelig Skade.

 

Altså: det jeg lurer på, er om noen kan gjenfortelle denne teksten på "moderne" norsk slik at jeg forstår hva disse skjønsmendene mener? 🙂

Skulle gjern også hatt forklart bakgrunnen for det som står i linje 23 at (..) hvilke saaledes vilde komme ogsaa Ingiers Brug til gode ?

 

mvh

Marius H. Enerud

Edited by Marius Holm Enerud

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Det er tydelegvis 4 skjønnsmenn (uavhengige "ekspertar") som har vurdert saka på vegne av retten.

Den eine, Holt, har gjeve si eiga fråsegn, medan dei tre andre (Pless, Hygen og Winge) har vore samde om ei felles fråsegn.

Dei tre meiner at Ingjer-dammen kan overfyllast med vatn frå Brattfoss-dammen, dersom dette vatnet vert tappa på ei tid

då Ingjer-dammen alt er fyllt. Ingjer-dammen er ikkje så stor. Når dette skjer, vil vatnet renne over Ingjer-dammen og

ikkje kunne utnyttast der.

Vidare meiner dei tre at når Brattfoss-dammmen er full, kan han drive mylna der samanhengande i eit par døger.

Dette gjev ei jamn vassforsyning til Ingjer-dammen, slik at vatnet kan nyttast der også. Dette føreset at Brattfoss-demninga

er så tett at ho held på vatnet når dammen er full.

Dersom Brattfoss-dammen får eigarar som let han forfalle, vil denne fordelen gå tapt for Ingjer-bruket. Men verre er at

då kan sterk flaum bryte demninga slik at heile vassmengda renn ut og gjer monaleg skade på Ingjer-bruket.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

 Overløpsvatnet går til spille hvis begge møllene har fulle magasin, men dersom det nederste møllebruket er i bruk, så vil den dammen eller magasinet bli etterfyllt av spillvatnet til den øverste mølla. Og dersom eigaren av den øverste mølla ikkje held demningen vedlike, går det utover effektiviteten til den nederste mølla.

I line nr. 15 skal det vel stå "kan" og ikkje "an"?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Marius Holm Enerud

Takk for god forklaring, @Gunnar Sigdestad og @Ivar S. Ertesvåg
 

For meg så høres det ut som Holt og de 3 andre mennene gir samme begrunnelse til hvorfor Ingierbruket kan ble skadelidende?

 

«Vidare meiner dei tre at når Brattfoss-dammmen er full, kan han drive mylna der samanhengande i eit par døger.

Dette gjev ei jamn vassforsyning til Ingjer-dammen, slik at vatnet kan nyttast der også.»

 

Nå forstod jeg hvorfor dette kunne komme Ingier til gode! 😊👍🏻

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg
1 time siden, Marius Holm Enerud skrev:

 

For meg så høres det ut som Holt og de 3 andre mennene gir samme begrunnelse til hvorfor Ingierbruket kan ble skadelidende?

 

 

Dei to vurderingane har ein del sams. Eg oppfattar skilnaden slik at Holt legg mindre vekt på tapet/innverknaden for Ingjer-bruket ved vanleg drift.

Han peikar på (legg vekt på) at noko av vatnet Ingjer utnyttar ikkje kjem frå Brattfoss-dammen (men frå to bekkar som renn inn i elva nedanfor

Brattfoss-dammen),  og at på vinterstid vil ikkje alt vatnet tappa frå Brattfoss-dammen nå fram til Ingjer-dammen (men fryse på vegen).

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.