Jump to content
Arkivverket

Tyding av skrift


Recommended Posts

Tarald Husaas

Hei

Jeg har fått en utskrift som er et håndskrevet hjemmelsbrev. Er det noen som kan hjelpe meg med å tyde hva som står her?

 

Hjemmelsbrev tgl.8.1.1875

Last ned PDF

Nedlastningslenken vil være gyldig frem til 2021-06-21 11:32:45.

Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Et forsøk:

 

 

01 Hjemmelsbrev (No 23 O 1874 Sexten Spdlr 96 Skilling) (??)

02 Undertegnede Gaaardbruger

03 Christen Berntsen Husaas sælger og

04 herved overdrager til Consul A Fr Fin-

05 ne, Skibsreder Jacob Prebensen jr og

06 Overretssakfører H. Horn al den A

07 patit som findes saavelsom Eneret

08 til Apatitdrift i og paa efternevnte

09 Feldt eller Del af min Eiendom Gaarden

10 Matrno 231 LNr 1160a Husaas i Søndeleds Thing-

11 lag i Nedenes Amt, hvilke Feldt ved pri-

12 vat Markegangsforretning afholdt den

13 24 November d. A. af Parterne i Overvær af

14 Vidnerne Skibscapitain Severin Salvesen

15 John Hansen Buvik, Matroserne Jens Ol-

16 sen og Lars Larsen af Risøer blev bestemt

17 afmærket og begrændset saaledes:

18 Fra Søen eller Fjorden paa Vestsiden

19 af det høie nævnte Fjeld vest for «Lille

20 Sandvikskaatet»(?) N. N. V. opover og ned-

21 over Skov Fjeldet til et Egetræ der

22 mærkedes og hvorfra peiledes østre

23 Ende af den hinsides Fjorden beliggende

24 «Lekerøs» i S. S. O. (efter 3 medhavende con-

25 trollerede Compasser) fra Egetræet

26 indover i samme Compasstreg langs

27 (??) den under den høie og bratte

28 Aasvæg paa vestre Side til 3 Skjel-

29 stene under en Furu med dobbelt

30 Top; derfra videre i Cours N. V. T.(?) N. til

31 3 Skillestene paa Toppen af en Fjeld-

32 knatte i Skoven, derpaa i Cours N

33 V. 1/2 N til et igjenfalden lidet kroget

 

[ny side]

 

01 Birketræ hvorundet sættes 3 Stene paa Høiden,

02 hvor Fjeldets sydvestlige Grændselinie ender.

03 Fra sidstnævnte Stene gaar Grændsen N. O. T(?) V.

04 tversover Skovveien og Myren ligetil Høiden af

05 det i Sommer optagne Apatitbrud som med-

06 følger. Den tredie Grændselinie gaar fra sidstnæv-

07 te Høide eller bare Fjeldknatte udover i Cours

08 S. S. O til 3 Skjelstene paa nøgen Knatte imellem

09 2 smaa Forsænkninger nedenfor Myren; der-

10 paa i Cours S. O. til Toppen af nævnte høie

11 Fjeld nordost for Lille Sandviksskaattets nuvær-

12 ende Grube, paa hvilken Fjeldtop 3 Stene sættes

13 ved en liden Furu, og derfra i samme Cours ned

14 til Søen eller Fjorden, som paa den fjerde Side

15 begrændser Fjeldet. – Med Eneretten til Apa-

16 titdrift paa herom handlede Feldt forbindes

17 ogsaa Rettighed til Anlæg af Gruber paa Driften,

18 og til at forfølge de befindtlige Apatitgange

19 saavel efter Strøg som efter Fald i og under

20 Dagen samt til fornøden Fordrings(?)- og Malm-

21 pladse, Oplags og Bygningstomter, Vei og desl.

22 hvorhos Sælgeren forpligtes til uden Erstat-

23 ning at fælde og bortbringe de Træer i Skoven,

24 som Kjøberne eller senere Apatitdrivere

25 maatte forlange for at Driften ikke der-

26 ved skal forulæmpes og generes. Deri-

27 mod forbeholder Sælgeren sig Fremkomst

28 med Brug paa den ovenfor beliggende

29 Skov gjennem Skaatet eller Dalfø-

30 ret til Stranden og Plads efter An-

31 visning til midlertidig Oplægning

32 af samme Brug paa Stranden ved

33 Lille Sandvigsbugten indtil Bruget kan

34 udflødes. Som Kjøbesum for ovenom-

35 handlede Apatitrettigheder med hvad

36 dertil hører erlægge Kjøberne 2000, to

37 tusend Speciedaler om et Aar fra 24.

38 November sidstleden at regne og 5%

39 p. a. Rente deraf fra 24 Mai 1875 indtil Betaling

40 skeer. Thi skal de anførte Rettigheder

41 herefter og i Kraft heraf eiendommelig

42 følge og tilhøre Kjøberne og Efterkomme-

43 re, idet jeg herhos hjemler dem samme

44 frie for enhvær Apatitdriften hinderlig

45 Hæftelse. Dette til bekræftelse under vore

46  Navne i Vidners Overvær.

47 Risøer 2 December 1874

48 [underskrifter]

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
Link to post
Share on other sites
Tarald Husaas

Utrolig bra! Tusen takk. Jeg holder på å undersøke historikken til en heftelse på en eiendom jeg har arvet. Der er det rester etter denne gruvedrift på Apatitt. Rettigheten og gruven ble solgt året etter. Kan du tyde også dette overdragelsesdokumentet, vil jeg være svert takknemlig.  

11.9.1876

Last ned PDF

Nedlastningslenken vil være gyldig frem til 2021-06-21 11:35:34.

 

MVH

Tarald Husaas

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Nok et forsøk  – dokument 2:

 

01 Hjemmelsdokument  (Stpl. Papir no 27. O R. 1876. En og tyve

02 Speciedaler og 72 Skilling, og  No 17 O. R. 1876 Ti Speciedaler og 48

03 Skilling, ifølge Autorisationspaategn. benyttet istedetfor No 34

04 til 4000 Spdl. – Undertegnede Consul A. F Finne, Skibs-

05 reder Jacob Prebensen og Overretssagfører Henrik Horn er-

06 kjender at have solgt, ligesom vi herved til Dhrr. Moer-

07 man Laubuke og Armand van Masfeld af Termond,

08 Auvers, sælge og eiendommelig  overdrager den os ved

09 Hjemmelsdokument af 2den December 1874, thinglæst 8de

10 Januar 1875 af Christen Berntsen Husaas hjemlede

11 Eiendomsret og Eneret til Drift af al den Apatit,

12 som findes og maatte antræffes i det Felt eller den Del

13 af Gaarden MNo 231 LNo 1160a Husaaas i Søndeled

14 Thinglag, hvis Grændser ved privat Markgangsforret-

15 ning af 24 Maj 1874 nøiaktig ere bestemte og findes være(?)

16 beskrevne i nævnte vort Hjemmelsbrev – for en omforent

17 Kjøbesum af 22.500 fres(?) eller i norske Penge ca. 3930 Spd –

18 tre tusind ni Hundrede og treti Speciedaler – dog nærmere at

19 udregne efter Betalingsdagens Kurs.

20 Overensstemmende med vort Hjemmelsbrev overdrager

21 vi tillige til de nævnte Kjøbere Ret til hvorsomhelst

22 i Feltet at anlægge Gruber for Driften og til at forfølge

23 de forefundne og forefindenes Apatitgange saavel efter

24 Strøg som efter Fald i og under Dagen samt til at oprette

25 anlegge og benytte Fodrings- og Malmpladse, Oplags- og

26 Bygningstomter, Veie o. a. – Ifølge nævnte vort Skjøde er

27 endvidere Grundeieren eller Gaarden Husaas’s Eier forpligtet til

 

[ny side]

 

01 uden Erstatning at fælde og bortbringe de Træer i Sko-

02 ven som Apatitfeltets Eier maatte [for]lange forat

03 Driften ikke derved skal forulempes eller generes. –

04 Derimod har i samme Hjemmelsbrev Gaarden Husaaas’s

05 Eier forbeholdt sig Ret til fremkomst med Brug (Last) fra

06 den ovenfor beliggende Skov gjennem «Skaatet» eller Dalfø-

07 ret til Stranden og Plads efter Anvisning til midlertidig

08 oplægning af samme Brug paa %Pladsen% Stranden ved

09 Lille-Sandvigsbugten indtil Bruget kan udflødes. –

10 Ligeledes forbeholder vi os som Sælgere Eiendomsretten til

11 al den af os uddrevne løse Apatit, der saaledes ikke med-

12 følger i nærværende Salg. Dog forpligte vi os til at bortbringe

13 fra Feltet samme løse Apatit, saasnart dette af Kjøberne

14 forlanges. Alle Omkostninger ved nærværende Hjemmelsbrevs

15 Oprettelse og Thinglysning udredes af Sælgere og Kjøbere hver for

16 sin Halvpart, dog undtages herfra de af begge Parter benyttede

17 Sagføreres Provisorium eller Salær, der bæres af enhver særskildt

18 for sig. – Da vi ved Muthingsbrev(?) af 7de Maj 1875 med Frist-

19 bevilling(?) af 2den Maj 1876 ligeledes have erhvervet Ret til Drift

20 af Magnetkis og Kobberkis i Feltet, saa overdrage vi tillige den-

21 ne vor Rettighed til Kjøberne – Sluttelig tilføies, at Kjøberne ere

22 Allene gjort bekjendte med, at der paa den anførte Eiendoms Folium

23 i Panteregisteret hviler som uaflyst: a) Kontrakt, hvorved J.F. Juul

24 sælger til S. Juul 1/3 Part i Isrenden ved Kjødvigbugten med tilhøren-

25 de Inventarium og b) Kontrakt, hvorved Nils Gjøtesen sælger til C.

26 B. Haslund sin ved Kontrakt af 22/11 66 hjemled 1/3 Part i Stenkjærn

27 m. V. , men at disse Kontrakter, der vedrøre et udenfor Feltet belig-

28 gende Isanlæg, ikke hindrer eller vedkommer de af os eiede og

29 herved overdragne Apatitrettigheder. – Thi skal de anførte Rettig-

30 heder under foregaaende Forbehold herefter og i Kraft heraf følge

31 og tilhøre Kjøberne, Hrr. Moermann-Laubuhr og Armand van

32 Masfoeld(?) af Termande(?), eller hvem de maatte overdrage

33 sin Ret, som en lovlig erhvervet Eiendom, i det vi derhos

34 hjemle dem samme i den Stand og saaledes som den af os har

35 været eiet, fri for enhvær anden end ovenfor anført Hæftelse.

36 Endligen tillægges, at saafremt ikke den fastsatte Kjøbe-

37 sum under 1 – en – Maaned fra nærværende Dokuments Thing-

38 lysning er os betalt mod(?) Kvittering herpaa, skal Doku-

39 mentet, der forbliver i vor Besiddelse indtil Betaling har

40 fundet Sted, være uden nogensomhelst Gyldighed og kunne

41 aflyses efter Forlangende

42 Risør 9 Septbr 1876.

43 [underskrifter]

 

 

Mvh

Link to post
Share on other sites
Tarald Husaas

Hei

Igjen tusen takk.

Dette er til stor hjelp i min søken etter historien til gruvedriften på eiendommen.

 

MVH

Tarald Husaas

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.