Jump to content
Arkivverket

Tyding av gammel skifte, 1758


Marius Holm Enerud

Recommended Posts

19 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Ikkje mykje å pirke på her, Even!

Du har i farten hoppa over ei linje etter 222 - men det er slikt som skjer!

 

1 Stette fad og et lidet fad '-'-4

 

Aha! Beklager, og takk 🙂

 

Da blir jo resten av linjenummerne bare rot, men siden det var så lite igjen . . .

Her følger forsøk på slutten:

 

281 10) Anders Moen for hans tilgodehavende for

282 dring som er 1ort nyder i henseende boets Slette

283 tilstand icke mere end 7s Der til udl: –

284 Annamer af de 2ort som det i Boet befundne

285 høe er Taxeret for                                               " – " – 7

286 11) Ole Olstad for hans i Boet til gode havende

287 1ort 12s nyder ickuns i henseende til Boets

288 Slette tilstand 9s, Der er udl: –

289 Annamer af de 2ort som det i Boet Befund

290 ne høe er Taxeret for                                         " – " – 9

291 12) Gulbrand Olstad for Hans i dette Boe til

292 godehavende 1ort bekommer allene i hense

293 ende Boets Slette tilstand 7s Der til udl.

294 Annamer af de 2ort som det i Boed befund

295 dene høe er Taxeret for                                     " – " – 7

296 13) Hans Larssen gierdrum Præstegaard for hans

297  i Boet tilgode havende 1ort nyder Allene i hen

298 seende til Boets Slette tilstand 7s, udlæges

299 Annamer Resten af de 2ort som det i Boet be

300 fundne høe er Taxeret for, og er                     " – " – 7

3201 Hvilket giorde udlæg naar tilsamen Lægges

302 udgiør Boets forhen udførte Fulde ind

303 tægts Summa                                                       21 – 2 – 6

304 Og som disse sidst benevnte, Creditorer icke har nydt

305 fuldt udlæg for alt deres tilgode havende Saa bliver

306 deres Ræt og tiltalle dennem herved i Alle Lovlige til

307 fælde Forbeholdne, til Sterboe Encken for det

308 Resterende om hun noget i tiiden skulde blive Ejen

309 de til sames afbetahling; Og Følgelig ickenoget

310 Hans Majtts Cassa til indtægt at beregne: –

311 Saaledes var Passeret etc: –

312  Helle Juel Wisløf, Christian Dorph,

313 Beskrevet paa 5 arck

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Aldeles enig! Og som eg frykta - enkja blir skuldig på livstid til å betale resten, om ho skulle få noko mellom hendene.

 

Men at det skal koste over 10 rd å grave ned mannen er heilt uforståeleg. Og det er ikkje eingong nattmannen sjølv som kjem og gjer det, men ein meir tilfeldig dreng, ikkje skrivefør men sikkert flink til å grave. Det er denne utgifta som verkeleg veltar buet.

 

Er det tilfeldigvis nokon som veit meir om dette? Fanst det faste takstar for slike nattmann-oppdrag?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Tusen hjertelig takk for en utrolig innsats i helgen 🙂

Å få servert denne teksten "på sølvfat" er kjempebra!
Denne teksten skal benyttes i et prosjekt som etterhvert vil komme ut i bokform, så jeg skal passe på å tipse dere når den er utgitt 🙂

 

@Aase R Sæther - Gloppen, jeg stusset også over dette med nattmannen: Hvorfor skulle man engasjere nattmannen fra Kristiania? Kunne nattmannen i noen byer fungere som en "institusjon"  som kunne ha flere ansatte (akkurat som vi idag har "Riksantikvaren" osv)?  
Det bodde da mange folk på Øvre Romerike på den tiden også, så litt rart at man ikke fant noe nattmann heromkring? 

 

Igjen: Tusen takk for flott innsats!

 

 

mvh

Marius

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

Det var svært få/ingen som ville ta på seg å ha noko med sjølvmordarar å gjere, så å tilkalle nattmannen frå Kristiania var nok

den enklaste løysinga.  Då slapp futen å gjere det sjølv.

Nattmannen var i praksis utstøytt frå samfunnet, og då måtte han få betaling som var god nok kompensasjon for dette.

 

http://arkeologi.blogspot.com/2011/05/rakkerunger.html

 

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017091207132?page=33

 

 

Edited by Ivar S. Ertesvåg
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Marius Holm Enerud skrev:

Tusen hjertelig takk for en utrolig innsats i helgen 🙂

Å få servert denne teksten "på sølvfat" er kjempebra!
Denne teksten skal benyttes i et prosjekt som etterhvert vil komme ut i bokform, så jeg skal passe på å tipse dere når den er utgitt 🙂

 

Om du skal attgje heile teksten på trykk, vil eg helst gjennomgå arbeidet ein gong til, med litt grundigare auge..

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

5 timer siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Om du skal attgje heile teksten på trykk, vil eg helst gjennomgå arbeidet ein gong til, med litt grundigare auge..

Jeg tviler på vi bruker ordrett gjengivelse så det skal nok gå bra 🙂

Det er selve historien vi ønsker å gjengi. 
 

Skal uansett se om jeg greier å fylle noen av hullene  i teksten som er igjen men tviler sterkt på det. 

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Marius Holm Enerud skrev:

Skal uansett se om jeg greier å fylle noen av hullene  i teksten som er igjen men tviler sterkt på det. 

Eg kan ta ein runde til på det ein ledig kveld.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

På 18.9.2021 den 14.07, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

52 – 1 liden ...... do sønder i Bunden '-'-8

1 liden bugede do (altså Gryde)

bugede skildrar nok forma på gryta, av bug - buk (mage).

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Tusen takk igjen for all hjelp til denne teksten! 🙂

 

Her er teksten i sin helhet. Er det noen som greier å fylle hullene som gjenstår?

(jeg har gjort om på nummeringen av linjene og også lagt til en bindestrek der et ord går over 2 setninger selv om dette ikke står i originalteksten)

 

 

01           Skiftebrev Passerede paa Huus-

02           mandspladsen Sydsleren under

03           gaarden Olstad i Ullensager Sogn

04           efter Embret Amundsen Den 5te

05           Augusti 1758. _

06           Helle Juel Wislöff. _

07           Kongel: Majsts Cancellie Raad og Soren-

08           skriver over Øvre Rommerige og Oudahl

09           leen. Samt

10           Christian Dorph. _

11           Constituerede Foged over Øvre Rommeri-

12           ges Fogderi.

13           Giør Vitterligt at Anno 1758 Den

14           5te Augusti, blev ved Lænsmanden af Ullensager

15           Sogn Christopher Olsen i overværelse af de 2de

16           Vurderings mænd Hans Søndre Olstad og Hans

17           Væstre Hollum, videre Registrering holden

18           og foretagen paa Huusmandspladsen

19           Sydsleren under Gaarden Nordre Olstad

20           i Ullensager Sogn, efter den der forhen bo-

21           ende og sig selv om bragt Huusmand Engebret

22           Amundsen, samt Ind og udielden

23           Andteignet, saa det der efter kun-

24           de blive at Erfahre, om noget kun-

25           de blive hans Majts Cassa til ind-

26           tægt at beregnes i henseende at be-

27           nevnte Embret Amundsens Hoved-

28           lod ved Dom afsagt den 7de Julii

29           1758 er tilfalden allerhøyst bemte

30           hans Kongel: Majtts:

31           Bemelte af Lænsmanden skeede

(ny spalte)

32           Forretning er af følgende indhold.

33           Anno 1758 Den 5te Augusti indfant ieg mig som

34           Lænsmand, tillige med tvende tilkaldede Mænd Hans

35           Søndre Olstad og Hans Væstre Hollum paa pladsen

36           Sydsleren under Gaarden Nordre Olstad her i Ullen-

37           sager Sogn; I følge den Constituerede Foged Velædle

38           Christian Dorphs Ordre udi hans eget lovlige Forfald

39           for at beskrive og vurdere, hvis den her paa Pladsen

40           forhen værende Huusmand Embret Amundsen der sig

41           selv fra Livet har ombragt, kand have væred Ejende

42           og ved Dom af 7de Juli 1758 tilfunden at have sin

43           hovedlod forbruudt. Dereffter den eftterleven-

44           de Qvinde Marie Larsdatter som var tilstæde paa

45           anmodning giorde følgende andviisning paa deres

46           Ejendom.

47           1 hvid Koe 3-'-'

48           1 sort hvidhoved Koe 3-'-'

49           1 voxen Sou med uld 1-'-'

50           1 do med lam 1-1-'

51           1 høy Gryde paa een Skieppe rum 1-2-'

52           1 liden bulgede do sønder i Bunden '-'-8

53           1 steegge pande '-'-20

54           1 Skarde? '-1-8

55           1 hug Øx '-1-8

56           1 gl Skab med Døre '-'-16

57           1 hængeskab mahlet med 2de Laas 1-1-'

58           1 gl do '-'4

59           1 bord med bordstoel og Skuf under '-'-12

60           1 lidet rødt Hængeskab '-'-4

61           1 høysæde Benk '-'-8

62           1 haand Saug '-'-8

63           1 Slaug Benk '-'-8

64           1 sort Kiste '-'-16

65           1 gront Stoffes Skiørt '-2'16   [i]

66           1 sort do '-'-1

67           1 røe væst med tinknap '-1-'

68           1 blaae rødagtig trøye '-'-8

69           1 sort Sarsis do '-1-'

70           1 rannede Verkens Skiørt '-2-'

71           1 Ildskuffe '-'-4

72           1 lidet bord med bordstoel '-'-4

73           1 ski... '-'-10

74           1 kar 1 Tønde og 2de gl. Saaer tils. '-'-12

75           1 liden tinne og een liden Kiste '-'-4

76           1 Bøhle[1] '-1-12

77           2 Træfader og 1 Skaal '-'-4

78           Vandbøtte '-'-2

79           1 Stettefad og 1 lidet fat '-'-4

80           1 griis??? '-1-12

81           Huusene her paa Pladsen, er

82           Verterne tilhørende undtagen een gl.

83           Kione… '-3-'

84           Videre at opskrive fandtes icke og Saakorn??

85           og høe auflingen icke nu for herværende

86           tiid kunde skiønnes hvor meget den kand

87           beløbe. Saa beroer derved indtil indhøst-

88           ningen skeer._   Summa 16-2-6

89           Bortskyldig gield som Enken som Enken (!)

90           selv for de fleste andgav nemlig –

91           1.Til Natmanden fra Christiania for den

92           ombragtes nedgravning betalt eftter qvit-

93           tering 10-2-16. Bemelte qvittering

94           er af følgende indhold.

95           Lænsmanden Christopher Olsen Frogner

96           haver til mig som Natmand fra Christia-

97           nia til min opsændte Knægt[2] Rasmus

98           Gulbrandsen, betalt for at begrave een

99           huusmand til gaarden Olstad her i Ullen-

100         sager Sogn ved Nafn Embret Amundsen

101         som sig selv haver ombragt, med Dags?

102         fortæring? 10-2-16 siger tie Rixd toe

103         ort og sexten Skill hvorfoer herved

104         qvitteres under 2De tilstædeværende Vidner

105         som dette underskriver siden han icke selv

106         kand skrive Pladsen Sydsleren den 15de

107         Julii 1758. _

108         Hans Hansen Olstad. _

106         Christoher Eskilsson Hollum. _

107         hvoreftter denne ubetalte Summa and-

108         føres boet til Last med 10-2-16

109         2.Til Verterne Ole? Og Encken Olstad skyldig

110         for Huusleie og videre til sammen efter

111         overregning imellem dem 7-1-'

112         3.Even Løverdasruud under Vettahl for

113         en tønde havre 2-'-'

114         4.Marie Olsdatter Præstgaarden 1-'-'

115         5.Christopher ............. '-2-10

116         6.Jakob Torshaug? for 2de Tæmmerstocker '-2-10

117         7.Hans Sørum '-1-'

118         8.Guttorm Gierdrum for Flaatte tømmers

119         fremskaffelse der paa ...... '-1-'

120         9.Erick Gierdrum for een Skieppe Malt '-1-'

121         10.Hans Olstad fordrer for Brændeveed

122         og et Engestøcke tilsammen 2-'-'

123         11.Anders Moen for Smiderie? '-1-'

124         12.Ole Olstad laante Pænge '-1-'

125         13.Gulbrand Olstad '-1-'

126         14.Hans Larsen Gierdrum Præstegaard '-1-'

127         15.Lænsmanden og mænderne for deres

128         Reise og umage '-3-8

129         Tilsammen 26-1-22

130         Chr.Olssen Hans Olstad Hans Holum Ole Amund

131         sen Olstad

132         Den 28de Sept br nest eftter indfant ieg mig

133         atter paa pladsen Sydsleren tillige med Ole og

134         Hans Olstad, for at eftterher beskrive og Taxce-

135         re Korn og Høe auflingen, om nu befan-

136         tes indhøstet, og der af Mændene eftter bæste

(ny spalte)

137         skiøn som blev anført som følger:

138         Blandkorn og havre utærskeed, og meeget

139         beskadiget fordi samme for tillig er ind bragt

140         i huus føren den var bleven tør tils:

141         omtrent 2de tønder a 5 ..) 2-2-'

142         Erter og hvede tils een Skieppe '-1-'

143         Høe et Sommer? Læs '-2-'

144         Halm, h....Halm og Erter Riis tils 1 1/2 Læs '-3-'

145         Er 4-'-'

146         Saaledes Rigtig vedgaar Datum ut

147         Supra[3] Chr Olssen, Ole Olstad, Hans Olstad.

148         Naar nu Boets Registrerende og Vurderende Formue

149         som eftter første Sessions udviisende opløber

150         til 16-2-6

151         Bliver tillagt til ovenmelte Summa

152         Beløber Boets gandske formue til

153         den Summa 20-2-6

154         Derimod er den paa boet hæfttede gield effter

155         forhen giorde og andførte forklarin i alt 26-1-2.

156         Videre bliver Boet tillag og udgift at be-

157         regne følgende saa som:

158         1.Stemplet Papir til dette skiftte 3 arck No

159         20 til 24.. er '-3-'

160         Skifteforvalteren tilkommen for dette Skifte

161         brev at renskrive til bogs at føre, samt

162         den ham allernaadigst tillagde Sallario i alt 2-3-8.

163         Summa Boets Gield og udgift 30-'-6

164         Og som Boets bortskyldige gield effter forestaa-

165         ende udviisning overstiger formuen, saa bliver

166         da først giort udlæg til den Prioriterede gield saa

167         som:

168         1.til det stemplede Papiir som ...............

169         3 ort der til udl.

170         anammer[4] af de for een hvid Koe andførte

171         3 rd '-3-'

172         2.Skifteforvalteren tilkommer efter for-

173         hen giorde forklaring 2 rd 3 ort 8 sk der til udl.

174         anammer resten af de for een hvid Koe

175         andførte 3 rd som er '-2-8

176         af een voxen Saug (!) som er andført

177         for 1 rd anammes '-2-8

178         3.Lænsmanden Christopher Olssen og med

179         haftte mænd for deris reiser og haftte u-

180         mage efter forhen andførte og giorte for-

181         klaring tilkommer 3 ort 8 sk, der til udl:

182         1 rannede Værckens Skiørt '-2-'

183         1 rød væst med tinknapper '-1-'

184         1 slagbænk '-'-8

186         4.For de til Natmanden udbetalte Pænge

187         10 rd 2 ort 16 sk udlægges

188         1 Sort hvid hoved Koe 3-'-'

189         Resten af een Voxen Sau '-1-16

190         1 voxen Sau med lam 1-1-'

191         1 høj gryde paa een Skieppe rum 1-2-'

192         1 liden bugede do Sønder i Bunden -'-'8

193         1 steege pande '-'-20

194         1 Skorde? '-1-8

195         1 huug øx '-1-8

196         1 gl Skab med Døere '-'-16

197         1 mahlet hængeskab med 2de laas 1-1-'

198         1 gl do .-.-4

199         1 bord med bordstoel og Skuf under '-'-12

200         1 lidet rødt Hængeskab '-'-4

201         1 høysæde benk '-'-8

202         1 halv seng bænk '-'-4

203         1 haandsaug '-'-8

204         1 svart kiste '-'-16

205         1 grønt stoffes Skiørt '-2-16

203         1 sort do '-'-12

204         1 blaae rødagtig trøye '-'-8

205         1 sort sarsis do '-'-12

206         1 liden tine og 1 liden Kiste '-'-4

207         1 Kar 1 tønde og 2 gl Saaer tils for '-'-12

208         Er fuldt udlæg 10-2-16

209         Dernest giøres udlæg til de øvrige Boetz

210         Creditorer saasom:             

211         1) Verterne Ole og Encken Olstad for

212         tilgodehavende 7rdr 1ort nyder Alle-

213         ne udlæg i heenseende til Boets Slette

214         tilstand – for 2rd 2ort 13s, Der til udl: –

215         1 gl: Kione af de paa Pladsen staaende

216         Huusse for                                                           " – 3 – "

217         1 Bøhle                                                                  " – 1 – 12

218         1 Ildskuffe                                                            " – " – 4

219         1 lidet bord med bordstoel                               " – " – 4

220         1 Skirue                                                                 " – " – 10

221         2 Træe fader og 1 Skaal                                      " – " – 10

222         1 Vand bøtte                                                         " – " – 2

223         1 Stette fad og et Lidet fad                                 " – " – 4

224         Anammer af den paa Pladsen

225         befundne og Taxerede Korn af-

226         ling som er Taxeret for 2rd 2ort

227         Ræsten med                                                          1 – " – 15

228         Er Fult udlæg                                                                             2 – 2 – 13

229         2) Even Lørdasruud under Vettahl for hans

230         i boet tilgode Komende 2rd nyder i hen

231         seende boets slette tilstand ickun 3ort 9s

232         Der til udl:

233         Resten af det for 2rd 2ort Taxerede Korn

234         som er                                                                    1 – " – 9

235         Lægger fra sig 1ort

236         Igien Fult udlæg                                                                        " – 3 – 9

237         3) Mari Olsdatter Præstegaarden for hendes i

238         boet tilgode havende 1rd nyder i heenseen

239         de boets Slette tilstand allene 1ort 15s

240         Der til udl:

241         Anammer som fra meget paa Even

242         Lørdasrud er paalodnet                                    " – 1 – "

243         Af de i boet befundne Erter og

244         hvede som er Taxeret for 1ort an-

245         ammer                                                                   " – " – 15

246         4) Christopher Leuftj(?) tilkomer icke-

 

(ny side)

01           mere for hans i boet tilgodehavende 2ort 10s i hen

02           seende til boets slette tilstand een Allene 14s

03           Der til udl: : –

04           Af de i boet befundne Korn som Taxeret

05           for 2rd 2ort annames                                        " – " – 14

06           5) Jacob Torhaug(?) nyder for hans Fordring der

07           effter Forhen andført for Kl:(?) er 1ort i heense-

08           ende til Boets Slette tilstand allene 7s udl:

09           Af det i Boet befundne og Taxerede Korn

10           for 2rd 2ort annames                                     " – " – 7

11           6) Hans Sørum for hans tilgodehavende 1ort nyder

12           i heenseende Boets slette tilstand allene 7s

13           Der til udl: –

14           Af det i Boet befundne og for 2rd 2ort Tax-

15           erede Korn annames                                       " – " – 3

16           Af det for 2ort Taxerede Høe annammes     " – " – 4

17           Er udlæg                                                                               " – " – 7

18           Guttorm Gierdrum for hans i Boet tilgodehaven-

19           de Fordring 1ort nyder allene i heenseende til boets

20           Slette tilstand 7s, Der er udl: –

21           Annammer af de 2ort som det i boet befundene

22           Høe er Taxeret for annnammes                      " – " – 7

23           8 ) Erick Gierdrum for hans Fordring i Boet

24           som er 1ort nyder allene i heenseende Boets

25           slette tilstand 7s Der til udl: –

26           Annammer af de 2ort som det i boet befundne

27           Høe er Taxeret For                                            " – " – 7

28           9) Hans Olstad for hans Fordring 2rd nyder

29           allene i heenseende Boets slette tilstand

30           2ort 9s, Der til udl: –

31           Den i boet befundene Halm, hvede halm og

32           Erter Riis som er 1 1/2 Læs for                        " – 3 – "

33           Ræsten udj de i boet befundene Erter

34           og hvede som er Taxeret for 1ort og er           " – " – 9

35           Er hans udlæg                                                                        " – 3 – 9

36           10) Anders Moen for hans tilgodehavende for-

37           dring som er 1ort nyder i henseende boets Slette

38           tilstand icke mere end 7s Der til udl: –

39           Annamer af de 2ort som det i Boet befundne

40           høe er Taxeret for                                               " – " – 7

41           11) Ole Olstad for hans i Boet til gode havende

42           1ort 12s nyder ickuns i henseende til Boets

43           Slette tilstand 9s, Der er udl: –

44           Annamer af de 2ort som det i Boet Befund

45           ne høe er Taxeret for                                         " – " – 9

46           12) Gulbrand Olstad for Hans i dette Boe til

47           godehavende 1ort bekommer allene i hense-

48           ende Boets Slette tilstand 7s Der til udl.

49           Annamer af de 2ort som det i Boed befund

50           dene høe er Taxeret for                                     " – " – 7

51           13) Hans Larssen gierdrum Præstegaard for hans

52           i Boet tilgode havende 1ort nyder Allene i hen-

53           seende til Boets Slette tilstand 7s, udlæges

54           Annamer Resten af de 2ort som det i Boet be-

55           fundne høe er Taxeret for, og er                     " – " – 7

56           Hvilket giorde udlæg naar tilsamen Lægges

57           udgiør Boets forhen udførte Fulde ind-

58           tægts Summa                                                       21 – 2 – 6

59           Og som disse sidst benevnte, Creditorer icke har nydt

60           fuldt udlæg for alt deres tilgode havende Saa bliver

61           deres Ræt og tiltalle dennem herved i Alle Lovlige til

62           fælde Forbeholdne, til Sterboe Encken for det

63           Resterende om hun noget i tiiden skulde blive Ejen-

64           de til sames afbetahling; Og Følgelig ickenoget

65           Hans Majtts Cassa til indtægt at beregne: –

66           Saaledes var Passeret etc: –

67           Helle Juel Wisløf, Christian Dorph,

68           Beskrevet paa 5 arck

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.