Jump to content
Arkivverket

Skifteregister for Sunnfjord fra 1727 t o m 1763


Terje E Skrolsvik

Recommended Posts

Hei. Jeg har laget et register over de skiftene som det manglet register på.  A4 a til og med A7b

Det er tatt med sidehenvisning for skifte, år og dato. Den det er skifte efter og event ektemann/kvinne/enke/enkemann. Samt hvem som arver.

Jeg sender det over, så kan dere se om det er anvendelig for "folk flest" .

 

Mvh

Terje

Jølster skifter.xlsx

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Manglar og manglar... Ein har jo trass alt eit register frå før: https://www.digitalarkivet.no/source/100043

Men her har du uansett gjort eit stort arbeid som skal bli spennande å sjekke ut. Det nye skifteregisteret inneheld både skiftedato og ein del ekstra opplysningar som ikkje fanst i det gamle registeret. Det blir interessant også å kunne søkje på ektefeller, samt evt. mogelegheit for å sortere ut "barnlause" skifte o.l. I tillegg er skrivemåten på namna kjeldetru. Dermed skulle det vere mogeleg å byggje vidare på det, få registrert resten av namna, lagt på bilde-ID og få det lagt ut i Digitalarkivet. Litt korrekturlesing må nok også til, m.a. slik at gardsnamna blir mest mogeleg korrekte.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Hei

 

Anbefaler at du sender filen til Digitalarkivet dersom du ønsker at informasjonen skal bli tilgjengelig på Digitalarkivet

digitalarkivet@arkivverket.no

 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Eg låner denne tråden litt. Eg prøvde for eit par år sidan å lage eit register på arvelatar(ar) for skifte i Sunnfjord på 1850-60-talet, men la dette på is m.a. fordi eg var usikker på korleis dette skal gjerast i praksis.

 

@Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket Finst det nokon mal (excel e.l.) for korleis ein skal lage skifteregister? Skal ein bruke normaliserte namn (slik som i det gamle skifteregisteret for Sunnfjord 1677-1845), eller skal alle opplysningar i eit slikt register vere kjeldetru? Kva dersom det manglar opplysningar i kjelda, som f.eks. tinglag. Kan ein då registrere tinglag (evt. med asterisk) når det går fram av gardsnamn eller andre opplysningane i skiftet kvar ein er?

Link to comment
Share on other sites

17 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Eg låner denne tråden litt. Eg prøvde for eit par år sidan å lage eit register på arvelatar(ar) for skifte i Sunnfjord på 1850-60-talet, men la dette på is m.a. fordi eg var usikker på korleis dette skal gjerast i praksis.

 

@Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket Finst det nokon mal (excel e.l.) for korleis ein skal lage skifteregister? Skal ein bruke normaliserte namn (slik som i det gamle skifteregisteret for Sunnfjord 1677-1845), eller skal alle opplysningar i eit slikt register vere kjeldetru? Kva dersom det manglar opplysningar i kjelda, som f.eks. tinglag. Kan ein då registrere tinglag (evt. med asterisk) når det går fram av gardsnamn eller andre opplysningane i skiftet kvar ein er?

Hei

 

Man skal aldri standardisere. Dette er dessverre blitt gjort på registrerte som f.eks er laget før Digitalarkivet sin tid, eller i starten. Man skal heller aldri lage slike samle registrer som ble laget før. Skal man registre skifter, så laget man et register til hver protokoll. Vi jobber innimellom med å splitte opp igjen slike samleregistre. Tar man en korrektur av en fil, så tilbakefører vi til kildetro avskrift. Skal du registrer et slikt tinglag som ikke står innført da må du sette inn tegnet *. 

 

Ved registrering i excel, så må du da ha 1 skifte pr linje og føre inn da hver enkelt arving i egen kolonne bortover, med kolonnen tittel, fornavn, etternavn, bosted, kjønn (evt alder)

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Hei

Jeg laget dette registeret for min egen del. Ble ikke klok på det som er registrert i Arkivverket. Skrivemåten dengang og nå er det stor forskjell på.

Men skiftene er heldigvis meget godt leselige for folk flest.

Registeret ligger nå der til fri benyttelse for de som er interessert. Å legge inn bilde for bilde vil jeg overveie senere. Mye annet å gå løs på.

Mvh

Terje

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

No er skifteregistera som Terje laga blitt søkbare i Digitalarkivet.

 

Samstundes håpar eg på ei Ole Brumm-løysing der det gamle skifteregisteret for Sunnfjord får leve vidare i Digitalarkivet. Fordi

 

 • Dei nye registera inneheld ein del feiltolkingar. (Eksempel: Gardsnamnet Hammer i Jølster er blitt til Hammerset).
 • Det gamle registeret har normaliserte namn, noko som i mange tilfelle gjer det lettare å finne fram.
 • Lenker som skal vere permanente bør vere permanente.
 • Ein kan søkje over ein lengre tidsperiode, i motsetnad til å måtte gjenta søket for kvar protokoll.
Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to comment
Share on other sites

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Du verden . Godt jobbet 🙂 Håper det kommer til nytte for noen .

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

 

Det er greit å huske på at også det detaljerte personsøket er en mulighet, ved siden av det listespesifikke (kildetypespesifikke) søket. Her er et søk tilnærmet lik ditt første eksempel: https://www.digitalarkivet.no/search/persons/advanced?no_alias=1&from=&to=&sc[]=sk&m[]=1431&firstname=Kristo*|Christo*|Anne|Ane&lastname=Tol*&sort=ed

 

Når man sammenlikner trefflista fra det kildetypespesifikke søket med trefflista fra det detaljerte personsøket, ser man at det har en viss betydning om gårdsnavnet står i feltet "gård" eller feltet "bosted", samt at dateringene av hendelsene kan plasseres i ulike felt med ulik effekt. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

 

Det er greit å huske på at også det detaljerte personsøket er en mulighet, ved siden av det listespesifikke (kildetypespesifikke) søket. Her er et søk tilnærmet lik ditt første eksempel: https://www.digitalarkivet.no/search/persons/advanced?no_alias=1&from=&to=&sc[]=sk&m[]=1431&firstname=Kristo*|Christo*|Anne|Ane&lastname=Tol*&sort=ed

 

Når man sammenlikner trefflista fra det kildetypespesifikke søket med trefflista fra det detaljerte personsøket, ser man at det har en viss betydning om gårdsnavnet står i feltet "gård" eller feltet "bosted", samt at dateringene av hendelsene kan plasseres i ulike felt med ulik effekt. 

 

Ein vensentleg skilnad er at det listespesifikke søket gjev mogelegheit til å søkje i ein avgrensa tidsperiode og få treff i begge registera. Set ein inn hendelsesår i det avanserte personsøket forsvinn treffa frå det gamle skifteregisteret, sidan det ikkje inneheld hendelsesår. Sidan det gamle registeret gjeld for heile perioden 1667-1845 nyttar det heller ikkje å avgrense på kjeldeperiode. Det listespesifikke søket gjev derimot det som eg er ute etter.

 

(Det er likevel verdt å merke seg at dette problemet berre gjeld for det gamle registeret).

 

Det at gardsnamn/bustad står i ulike felt vil som du skriv lage problem når ein søkjer i begge registera samstundes. Eg meiner å hugse at gardsnamnet tidlegare stod i feltet for gardsnamn også i det gamle registeret, men at dette plutseleg vart endra for få år sidan.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to comment
Share on other sites

Det er forresten også interessant at ein ikkje kan velje Sunnfjord i geografimenyen i avansert personsøk, men at avgrensing til ein av kommunane (f.eks. Jølster) likevel vil gje treff i heile databasen og dermed gjere same nytten.

 

Ein vil derimot ikkje kunne avgrense til tinglag i avansert personsøk, så der er det listespesifikke søket overlegent. (I dei nye registera er tinglaget plassert i feltet for bustad, noko som nok ein gong gjer det vanskeleg å søkje i begge registera på same tid).

 

Ein ting til: I det gamle registeret er tinglag utfylt også i tilfelle der det ikkje står spesifikt i protokollen. Dette er svært nyttig når ein skal søkje, og for eit reint register tykkjer eg at det er viktigare at ein finn fram enn at alt skal vere kjeldetru.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Det er forresten også interessant at ein ikkje kan velje Sunnfjord i geografimenyen i avansert personsøk, men at avgrensing til ein av kommunane (f.eks. Jølster) likevel vil gje treff i heile databasen og dermed gjere same nytten.

 

Geografi-valgene filtrerer personpostene på grunnlag av de metadata som er knyttet til kildene som helhet, så i det globale personsøket (detaljert personsøk) vil man i dette tilfellet få de samme treffene, enten man avgrenser til Jølster, Naustdal eller en annen kommune i Sunnfjord sorenskriveri.

 

De søkbare kildene i Digitalarkivet har to typer geografiske metadata; den ene typen består av de 1947-kommunene som er relevante for kilden, og den andre typen består av den "spesifikke" geoadministrative inndelinga på kildetidspunktet. For kirkebøkers vedkommende er det prestegjeld på overordnet nivå og sokn på underordnet nivå, mens for skifteprotokollers vedkommende er det sorenskriver- eller byfogdembete (eller tilsvarende) på overordnet nivå og eventuelt også tinglag (eller tilsvarende) på underordnet nivå.

 

Det globale personsøket (detaljert personsøk) forholder seg til alle søkbare kilder og må derfor bruke de geografiske metadataene som er av samme type for alle kilder, nemlig 1947-kommunene. Geografimenyen ville blitt altfor komplisert om x antall geoadministrative inndelinger skulle vært med. I de listetypespesifikke (for kirkebøker) og kildetypespesifikke (for andre kildetyper) søkene vil imidlertid den geoadministrative inndelinga være ensartet, og derfor brukes de geografiske metadataene av denne typen i geografimenyene. Det er likevel slik, at om det ble laget et skifteregister kun for Jølster, ville dette i geografimenyen ligge under Sunnfjord sorenskriveri.

 

1 time siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Ein vil derimot ikkje kunne avgrense til tinglag i avansert personsøk, så der er det listespesifikke søket overlegent. (I dei nye registera er tinglaget plassert i feltet for bustad, noko som nok ein gong gjer det vanskeleg å søkje i begge registera på same tid).

 

Dette er fordi tinglag er registrert på hver enkelt personpost og dermed kan opptre som et søkefelt (og ikke som et filter). Det globale personsøket (detaljert personsøk) må på sin side begrense seg til søkefelt som finnes i (nesten) alle kilder, så som fornavn, etternavn, fødselsdato, fødested, bosted og hendelsesdato.

 

 

 

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

Det globale personsøket (detaljert personsøk) må på sin side begrense seg til søkefelt som finnes i (nesten) alle kilder, så som fornavn, etternavn, fødselsdato, fødested, bosted og hendelsesdato.

 

Og akkurat difor føretrekkjer eg i mange tilfelle å søkje i eit skjema som er skreddarsydd når eg i utgangspunktet er ute etter treff i ein bestemt kjelde-/listetype.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Og akkurat difor føretrekkjer eg i mange tilfelle å søkje i eit skjema som er skreddarsydd når eg i utgangspunktet er ute etter treff i ein bestemt kjelde-/listetype.

 

Jeg er enig i det. Min hensikt her var å kaste lys på hvordan registeret vil "oppføre seg" i detaljert personsøk, siden mange utvilsom vil støte på personposter fra registeret ved søk i detaljert personsøk.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.