Jump to content
Arkivverket

Hvor kom de fra, innflytterne med 12 ulike slektsnavn som finnes i Dverberg, Bjørnskinn og Andenes sokn på Andøya tidlig 1700-tall? (Mell, Hyscher, Lockert, Blossen, Amper, Engelmand, Grot, Schive, Bergman, Falck, Balch, Stub)


Thomas Johansen fra Kvæfjord

Recommended Posts

Hei. Jeg har med stor interesse gått systematisk gjennom kirkebøkene for Andenes sokn (1708-17), Bjørnskinn sokn (1715-1727, hittil gjennomgått til 1722)  og Dverberg sokn (1715-1727, hittil gjennomgått til 1722); alle disse tre tilhørte Dverberg prestegjeld i det som i dag er Andøy kommune i Nordland fylke. Disse kirkebøkene er publisert i scanna form i Digitalarkivet, og alle tre ble ført av samme prest, Jens Danielsen Hveding. Hveding var først  kapellan til Andenes i den perioden kirkeboka dekker, men overtok også presteoppgavene i Dverberg og Bjørnskinn da svigerfaren Anders Brøndlund døde i 1715, og ble oppnevnt som pastor i Dverberg prestegjeld 1716. Mitt formål er først og fremst kartlegging av det nære nabolaget til Kvæfjord (sørvest i Troms fylke) i forbindelse med undersøkelser jeg gjør om folket i Kvæfjord på 1600- og tidlig 1700-tall. Det var mye kontakt og mobilitet mellom Kvæfjord og Andøy på den tida, da havet var viktigste ferdselsåre, og begge stedene ser også for meg ut til å ha hatt stor mobilitet i form av både inn- og utflytting fra andre deler av kongeriket. Så støter man jo underveis på nye spennende puslespillbiter. Blant disse er personer som nevnes i kirkebøkene med slektsnavn i stedet for eller i tillegg til patronymikon. Jeg tolker de aller fleste av disse som innflyttere til Andenes/Bjørnskinn/Dverberg fra andre steder, men det er ikke lett å finne ut hvor de kom fra siden det ikke ble ført noe innflytterregister på den tida. Men det kan hende at noen i dette forumet har støtt på de samme personene / slektsnavnene "fra den andre enden av tråden", før de flytta nordover. Det kan også være interessant for andre, tenker jeg, å oppdage disse som kan ha "forsvunnet" fra andre steder uten at man har visst hvor de dro. Presisering: Jeg spør ikke om opplysninger om hva som har skjedd med disse personene etter 1727 (det kan jeg nok selv finne ut ved videre lesing av kildene), men er interessert i hvor de kom fra og hvordan de med disse slektsnavnene kan ha havnet i Andøy-området. 

 

Derfor: Har noen i dette forumet støtt på / kjenner til opprinnelsen til disse tolv:

 

1. Petter Erichsøn Mell. Skredder. Gift i Andenesvær 1712 med Ellen Pedersdatter Berg (søster av lensmannen i Andenes). Bygsla jord på Saura i Dverberg sokn 1711 og de bodde der i hvert fall til 1718, fikk en datter 1716.  Han kan være identisk med en "Petter Erichsen skredder" som omtales som bosatt på Gunnesdal i Kvæfjord 1714 (i sakefall i fogderegnskapene for Senja fogderi, som kreditor til en dømt person hvis bo ble registrert). Det finnes en gård "Mel" i Sogndal ved Sognefjorden, kan det være hans opprinnelse? I så fall ikke et rent "slektsnavn" men et gårdsnavn tatt som etternavn av ham. 

 

2. og 3.  Peder Titchensen Hyscher eller Hødtscher. Lensmann i Dverberg tinglag og døde etter 1701, før 1711. Hans enke, Emte Diderichsdatter, satt igjen på lensmannsgården Myre på Andøya i mange år. Deres datter Maren Hydscher ble gift med neste lensmann, Niels Abrahamsen Lockert. Han var sønn av Abraham Monsøn Lockert på Ramberg i Vinje fjerding i Vesterålen, og hadde også en bror på Sortland. Men hva er opprinnelsen til familien Hyscher, og hvor kom Lockert-famillien fra før de kom til Vesterålen?

 

4. Siur/Sjur Blossen eller Blåsen. Han skal ha vært født 1616 ifølge presten: Da han døde i 1720 oppgis hans alder i kirkeboka til 103 år. Hans siste bosted var Furnes, før det bodde han på Skjolde, og fra 1670-tallet til etter 1701 var han husmann på Buksnes (i Dverberg sokn). 

 

5. Jacob Amundsen Amper. Bodde på gården Bø (i Bjørnskinn sokn) på Andøy til 1718, flytta til Lille Sandnes det året og nevnes i nattverden med bosted der. Det kan være den samme "Jacob Amundsen" som bodde med kona i Andenesvær 1708-10 (det nevnes at de tok nattverden), men de var ikke der ved manntallet 1701 så må være kommet dit en gang mellom 1701 og 1708. 

 

6. Joen Engelmand. Bodde på Store Sandnes 1718-1719 iflg kirkeboka for Bjørnskinn sokn. Tilflytter fra Nyksund i Øksnes pr.gjeld. Ref Øksnes kirkebok hvor han er oppført under nattverden to ganger i 1718: "Jon Engelmand af Nøchsund." Det nevnes også der at han er enkemann. Men hvor kom han fra til Øksnes? Et nettsøk gir treff på slekta Engelmand/Engelmans i Bergen på 1600-tallet med opprinnelse fra Lübeck. Tilhører han den?

 

7. Anders Christensen Grot eller Grott. Født ca 1630. Bodde på gården Dalen / Svindalen i 1701. Første gang jeg har funnet ham omtalt der er i fogderegnskapet fra 1671. Sønnen Michel Andersen Grot flytta derfra til  Store Sandnes i 1712. Foreldrene flytta etter dit i 1721, sikkert for å bo hos sønnen. 

 

8. Maren Christensdatter Schive. Hun var gift med Troen Michelsen og bodde på Bø på Andøya i 1715-16. Derfra flytta de til Nordmæla (i Dverberg sokn), hvor hun døde i 1718 kort etter å ha født en sønn, som døde noen timer etter fødselen. Alderen som oppgis i kirkeboka ved hennes begravelse 29. mai 1718 ("25 aar, 14 uger, 1 dag") tilsier at hun var født helt tidlig på året i 1693. Hun kan først ha vært i Andenesvær der en "Maren Xstensdatter" tok nattverd i 1711, det må i så fall ha vært før hun ble gift og flytta til Bø. Slektsnavnet Schive/Skive finnes i Trondhjem, kom hun derfra, eller rett og slett fra byen Skive i Danmark? Hvordan havnet hun i så fall på Andøy? 

 

9. Chirstine/Chirstina Bergman. Hun nevnes to ganger som fadder (1720 og 1721) med bosted Nordmæla. Hun kan kanskje være den samme som Chirstina Jørgensdatter, som bodde der på samme tid og var gift med en av oppsitterne på Nordmæla, Hans Michelsøn (han har også en forbindelse til Kvæfjord gjennom nedarvet odelsjord i gården Vik).  I 1675 omtales i et vedlegg til fogderegnskapene en Kirstina Jørgensdatter som steddatter til presten Hr. Anders Michelsen Nymand i Andenesvær, dvs datter av hans kone Anna Catharina Vingarten. Dette kan også bare være tilfeldig navnelikhet. Men hvor kommer navnet Bergman fra?

 

10. Christen Falche/Falck. Bodde i Andenesvær 1713 og på Bleik på Andøya 1715-1717 iflg kirkebokas oversikt over de som tok nattverden. Han må ha kommet til Andenesvær fra Nergård på Bjarkøy i Troms, der han bodde i 1711; da omtales han som skyldner i skiftet etter Tollof Olsen i Trondheim. På Årnes i Sand tinglag i Senja fogderi ved manntallet 1701, 43 år gammel. Husmann på Flatøy i Sand tinglag (nær Bjarkøy) fra 1692 iflg fogderegnskapene. Men hvor kom han fra før det?

 

11. Karen Balch. Hun nevnes i kirkeboka for Bjørnskinn sokn kun i året 1717 (nattverd og som fadder), med bosted Bjørnskinn. Hun må dermed ha tilhørt husstanden til presteenka Birgithe Jensdatter Bloch (enke etter Hr. Anders Pedersen Brøndlund) som hadde flytta fra Dverberg prestegård til Bjørnskinn etter mannens død. Karen Balch kan dermed antas å ha hatt en forbindelse enten til Bloch- eller Brøndlund-slekta, men må ha kommet fra et annet sted og dratt dit igjen etter 1717. Hvor?

 

Og til slutt:

12. Jacob Olsøn Stub. Værmann i Andenesvær i perioden 170.9-1713. Han døde i 1713 og var da 61 år gammel, dvs født ca 1652. Det kan være han som bodde i Andenesvær allerede ved manntallet 1701 ("Jacob Olsen"), men det er usikkert fordi det senere opptrer to forskjellige Jacob Olsøn der på samme tid, før JO Stub dør 1713. Jeg har tidligere spurt i dette forumet om noen kjenner til hans opprinnelse (se tråden) men uten hell. 

 

Det opptrer også personer fra andre, kjente slekter på Andøy i disse årene og som jeg ikke spør etter her fordi det er kjent hvor de kom fra; bl.a. av slektene Trane, Rasch, Bye, Hveding, Bloch og Brøndlund. Hvis noen har "den andre enden av tråden" for noen av de ovennevnte tolv, eller på annet vis har informasjon om hvor de kan ha kommet fra, ville det være veldig hyggelig

 

vh Thomas. 

 

 

 

Edited by Thomas Johansen fra Kvæfjord
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1690, Finnmark omkring 1700 aktstykker og oversikter

Inggen Thingsted: En Joen Jacobsen kaldet Engelmand, underfoged, født i Sogn, 

https://www.nb.no/items/8c1fc0d7690e5f0e280a3bc663c63b17?page=41&searchText=Engelmand

Kan dette være din mann?

Det er jo ikke så langt fra Bergen til Sogn, men hvordan familieforbindelsen skulle være vet jeg ikke.
Ad Engelmand i Bergen: 1645 Berndt og hans quinde betalte koppskatt 2 rdl, neste person er en pige som kan ha vært deres tjenestepike. Hun betalte 8 sk https://www.nb.no/items/733fc4c376dbce63e71027f35bb36313?page=19&searchText="Engelmand"

MyHeritage har opplysninger om hvorfor  fødselssted er oppgitt til Neuenburg (borger 1643 med samme fornavn, liknende etternavn i Bergen) https://www.myheritage.de/site-family-tree-114283381/egede-nissen?rootIndivudalID=12117036&familyTreeID=12

En Bernt Engelmand - sannsynligvis den samme - hadde større formue en rådmannen i 1653 https://www.nb.no/items/37c5b2c6a53da482055e0d3519c59bac?page=369&searchText=Engelmand

Han var kjøbmann i følge Borgerskapets by: 1536-1800 https://www.nb.no/items/fe4f4abe5c975bb01b6e1cae5384d756?page=921&searchText=Engelmand

 

En Ide Engelmand var fadder i Bergen i 1676 https://www.digitalarkivet.no/en/view/255/pd00000005927193 En av de andre fadderene het Heldtberch

En Dirichie Engelmand var fadder i Bergen i 1670 https://www.digitalarkivet.no/en/view/255/pd00000005922263 i 1672 https://www.digitalarkivet.no/en/view/255/pd00000005923870 og i 1675 https://www.digitalarkivet.no/en/view/255/pd00000005926568 I alle tilfellene het en av de andre fadderene Heldtberch. 
Siden disse to var faddere omtrent samtidig, hadde samme arvelige etternavn, og tydeligvis var faddere i samme miljø finner jeg det sannsynlig at de var i slekt.
En Dirich Engelmann giftet seg med Stinche Cornelisdatter de Lange i 1672 https://www.digitalarkivet.no/en/view/327/pv00000000635698

Det er trolig den samme som betalte skatt i 1675 https://www.digitalarkivet.no/en/view/112/pt00000000012089 og 1689 https://www.digitalarkivet.no/en/view/112/pt00000000040525

og som var kreditor i et bo i Finnmark https://www.nb.no/items/243ae295e68a8205ecf57ccede5e4a6b?page=63&searchText=Engelmand
En Hermand Engelmann var fadder i 1688, men da var det ingen Heldtberch blant fadderene https://www.digitalarkivet.no/en/view/255/pd00000005743297

 

Disse kan ha vært barn av Berndt og muligens hans quinde fra koppskatten, men med mindre det finnes skifte etter Berndt eller enken sal. Berndt hvis han døde før henne, spørs det om vi kan finne ut av det.
Men Ide Berentsdatter Engelmann er nevnt i Stamtavle over familien Erpecom https://www.nb.no/items/d5f9dcfdceb93ccd8786523385265233?page=51&searchText=Engelmand

Gidsche Bernentsdatter Engelmann er nevnt i Sleken Koren https://www.nb.no/items/2420459d29d0a851ba6049f3d4d1de14?page=293&searchText=Engelmand

Ut fra alder og patronym er det sannsynlig at hun var Ides søster.

Tidlig 1700-tall finnes det en Engelmand med ukjent fornavn i Fredrikstad https://www.digitalarkivet.no/en/view/255/pd00000013980862

 

Tordenskjold nevner en Monsr. Engelmand, Møsterskriver - jeg oppfatter det som om han befant seg i Larvik (Laurvig) i 1717 https://www.nb.no/items/8f6e749e04c2b2e490079fa7f572a7d2?page=547&searchText=Engelmand

 

Den første referansen jeg finner til noen med Engelmand som etternavn er Hermand Engelmand van Rostock nevnt i Norske Regnskaper og Jordebøger fra det 16. Aarhundrede. https://www.nb.no/items/040dfa7393b6462424eb80c0b090f36b?page=245&searchText=Engelmand

Jeg har ingen idé om han kan være en forfar, men han var maler i Bergen kongsgård i 1520.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Dietrich Engelmann borger i Bergen i 1673 kom fra Rendsburg. Det reduserer trolig sjansen for at han var sønn av Berndt https://www.digitalarkivet.no/en/view/37/pc00000000019609

Jeg holder det for sannsynlig at han er den samme som Dirich. 
En annen Engelmann som var fadder samtidig med Ide Berendtsdatter Engelmann, var Dirickie https://www.digitalarkivet.no/en/view/255/pd00000005923847 Her begge faddere sammen med en Heldtberch https://www.digitalarkivet.no/en/view/255/pd00000005924208

I skatteregnskapet fra 1645 var det en Gjertrud Engelmandz. https://www.digitalarkivet.no/en/view/112/pt00000000037870
Dette kan være Berendts søster. Bare for å få en oversikt over andre kjente Engelmann'er på den tiden. 

Link to comment
Share on other sites

Tusen takk, @Inger Hohler for opplysningene om slekta Engelmand. Ja, det er jo mulig at den Joen Jacobsen underfogd som nevnes i Finnmark 1690, seinere kan ha havnet i Øksnes og så derfra til Andøy. Vi har enn så lenge ikke beviser for dette, men jeg får se om jeg finner hans patronymikon og om det i så fall stemmer med underfogden.  Og ikke  minst tusen takk for lenke til O. Solbergs bok om Henrik Adelaer i Finnmark og "manntallet" derfra fra 1690. Det kjente jeg ikke til! Det virker utfra forordet (fra 1938) som originalkildene til dette da fantes i Riksarkivet i København, ikke i Norge. Vet noen hvor originalene finnes i dag? Dette er jo en veldig verdifull kilde til personopplysninger, ikke minst fordi jeg ser at Adelaer  navngir flere hundre mannlige innbyggere i Finnmark i 1690 og opplyser hvor de kom fra opprinnelig, hvor lenge de hadde bodd der etc. Det er jo en ren skattkiste, den skal jeg lese fra perm til perm. 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Thomas Johansen fra Kvæfjord said:

Henrik Adelaer i Finnmark og "manntallet" derfra fra 1690. Det kjente jeg ikke til! Det virker utfra forordet (fra 1938) som originalkildene til dette da fantes i Riksarkivet i København, ikke i Norge. Vet noen hvor originalene finnes i dag?

 

Kan det være denne? Den er i alle fall utført av Adelaer og har innført en mengde innbyggere på sine bosteder, og har tittelen:

 

Findmarsche Commissions Forretning

Efter Kongl: Maytts Allernaadigste

Befaling, af dend 5 April Anno 1690

 

Danske Kanselli, Skapsaker, RA/EA-4061/F/L0081: Skap 15, pakke 125D, 1690-1691
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db50000075400003

 

 

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

2. og 3.  Peder Titchensen Hyscher eller Hødtscher

 

Kom trolig fra Haderslev i Danmark sammen med broren Anders (begge nevnt i skattelister) .

 

Borgerskap i Bergen 1600-1751
    Førenamn    Etternamn    Yrke    Fødestad    Dato    År            
3879 Mogens     Steffenssen         Bergen     904     1663             
3880 Anders     Hydsker         Haderslev     2304     1663             
3881 Christoffer     Rassmussen     bor ved Nøstet     Torvenes i Tysnes     2304     1663   

 

Emte overlevde forøvrig alle sine barn.    

 

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Flensburg

 

Se forøvrig om innvandring til Norge i aktuelt tidrom.

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

En datter av Peder Tidskesen Hyscher og Emte Dideriksdatter var Ellen Pedersdatter Hyscher, gift med handelsmann på Storsteinnes Knut Olsen (se f eks Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 1988, s 316-320). På skiftet etter henne 24/9 1724 og ham 17/1 1730 (Senja og Troms, skifteprotokoll 4, s 244 og s 340) nevnes bl a seks tinntallerkner med initialene PTH og EDD, altså Peder Tidskesen Hyscher og Emte Dideriksdatter. Av Ellens og Knuts fire barn het en sønn Peder Hutcher Knutsen, og en annen Diderik Smidt Knutsen. Derfor er det vel ikke usannsynlig at Emte kan ha vært datter av en Diderik Smidt/Smith (Ellens og Knuts eldste sønn  var Ole Andreas Thulesius som ble tredjeprest i Kristiania).

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.