Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Christian Arentz

[#4737] Gabel, Trondheim

Recommended Posts

Gjest Christian Arentz

Er det noen som kjenner til 2 av slekten Gabel i Norge, muligvis slektninger av visestattholder Frederik Gabel i Norge 1699?Den første jeg lurer på er: 'Christopher Gabel, vicestiftsbefalingsmand over Bergenhus stift og amtmand over Bergenhus amt (skal efter Christian Stockfleth virk. tiltræde embedet), 29. april 1702' (iflg. NST Bd. II, Hefte 3, s. 42, Oslo 1930).Den andre er 'Henric(us) Gabel, f. i Trondheim 1670. Opholder seg nu i København. Oppnådde karakteren 'haud illaud'. antre illum 2.5. 1690. - haud illaud. 12. 1. 1698', teologisk kandidat innskrevet påny ved Universitetet i Kjøbenhavn 19. 3. 1708 (iflg. H. Ostermann: Norske teologiske kandidater ca. 1690-1754, tillegg til NST Bd. 6, Oslo 1945)Til tross for at Gabel var fungerende stattholder i Norge ca. 1700, ser det ut til å være relativt lite om ham i litteraturen. Kanskje noen av dere kan hjelpe med flere referanser, eller må vi til danske arkiver?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sølvi Arntzen

Jeg kjenner dessverre ikke noe til Henric(us) Gabel, men Christopher Gabel (ca 1676 - 7/5 1702) er iflg min database sønn av visestattholder i Norge Frederik Wilhelm von Gabel (ca 1640 - 21/6 1708) og Anna Cathrine Ovesdatter Juul. Jeg vet ikke noe mer om Frederik enn at han var dansk utsending i Russland 1676. Frederiks far, Christopher von Gabel (f.6/1 1617 i Glückstadt d.13/10 1673) er nok mer kjent. Han var stattholder 1664, geheimeråd i København, rentemester og kammerherre hos Fredrik III. Han ble adlet 1664. Han kjøpte en del jordegods i Norge (hans svoger Diedrich von Myhlenphort, fra Sachsen-Gotha, var tollforvalter over Nordmøres og Romsdalen tollsteder) og fikk eiendomsretten til Fosna gård der Kristiansund senere ble bygget. Frederiks mor var Ermegard von Badenhaupt. Frederik og Ermegard hadde ihvertfall fire barn utenom Christopher: Ermegard Margrethe Gabel (1677-1734) som var gift med generalmajor nordenfjells Vincents Budde. Christian Karl Gabel (1679-1748), viseadmiral som 1715 vant en seier over den svenske flåte ved Femern, i 1726 stiftamtmann i Ribe. Ovidia Christine Gabel (- 1709) som var gift med stiftamtmann i Trondheim Iver von Ahnen. Woldemar Gabel (ca 1687 - 1738) oberstløytnant ved generalmajor Rantzaus Holstenske gev. rytterregiment.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Steinar Hansen

Ovenstad skriver følgende om Christopher i sine militærbiografier: "Sønn av vicestattholder Fredrik Gabel og Anne Cathrine Juul Oversdtr. Kom 1691 på det ridderlige akademi. Stod som kadett ved Livgarden til fots i Kjøbenhavn, da han 13/4 1697 blev fenrik der. Sekondløytnant 3/9 1698 til 8/5 1700, da han blev kaptein ved Hausmanns gevorbne infanteriregiment i Norge og samtidig vicestiftamtmann i Bergen." (Ovenstad s. 328)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Mange takk til Sølvi og Lars Steinar som hadde raske svar ang. vise-stattholderen og hans forfedre/søsken. Til deg Sølvi: jeg har også en 6. etterkommer av vicestattholderen i Norge Frederik Wilhelm von Gabel og hans frue Anne Cathrine Ovesdatter Juul: nemlig Fredrik Wilhelm Gabel, d. 1732, etatsråd, meddirektør i Kongsberg sølvverk, overberghauptmann i Norge 1721 og assessor i Overbergamtet Søndenfjells 1709.Når det gjelder mulige foreldre til Henric(us) Gabel, f. i Trondheim 1670, kan jeg ikke se særlig mange muligheter blant de medlemmene jeg kjenner av slekten Gabel: Friedrich er kanskje den fremste "farskandidaten" da han var født ca. 30 år tidligere, han var envoyee i Paris 1667 og amtmann for Færøyene fra 1673 (uten å ha satt sine ben der), så han kan jo ha tatt en tur til Trondhjæm innimellom! Den andre "kandidaten" jeg kan se måtte være broren Valdemar v. Gabel, kgl. dansk geheimeråd f. 1650, d. 1725. Det eneste jeg vet om ham er at han skrev seg til Hvidkilde og Lindskov, og arvet Bavelse etter faren, i sameie med broren Frederik, et gods de avhendet i 1703. Rent teoretisk kan også Frederik og Valdemars far, Christopher von Gabel, Fredrik II's rentemester og kammmerherre i Kjøbenhavn være faren, i en alder av 53 år, men han var vel neppe i Norge i 1669--. En siste mulighet måtte være at Henricus Gabel har tatt navn etter sin mor, og kunne være sønn av en av rentemesterens døtre, enten Anna Margrethe Gabel f. 1651 og gift 1667 med storkansler Conrad Reventlow (lite sannsynlig, da gutten isåfall ville båret farens navn), eller Ermegard Sophie Gabel, f. 1654 og g.m. stiftsamtmann og geheimeråd Diderik von Schult til Findstrup og Christiansdal. De hadde en datter f. i 1685, døpt Schult, ellers ingen andre barn jeg kjenner.Nå beveger vi oss sterkt inn på danske enemerker, men Henric(us) var tross alt født i Trondheim, så dette er litt av et mysterium.Kan dere eller noen andre hjelpe til med å finne hans foreldre?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Igjen takk til Lars Steinar for at du kom opp med ideen om å sjekke Ovenstads "Militærbiografier" - noe som ikke var selvinnlysende. Den er jo ikke så lett tilgjengelig for meg her nede.Når det gjelder "Henric(us) Gabel, f. i Trondheim 1670 som var teologisk kandidat og oppholdt seg i København, har jeg et spørsmål til deg og andre som har tilgang til arkivene i Trondheim:Det må åpenbart har vært en familie Gabel der på den tiden, da jeg også ser av http://www.nose.dk/Norge/holk.html at det også fantes en Dorte Catrine Gabel der som var trolovet med Peder Andersen Holck(har ant. senere ha blitt viet, f.eks. hjemme, da de fikk en sønn Henrich Pedersen Holck i år 1700). Denne Peder Andersen Holck var "rimeligvis sønn av kjøpmann i Trondheim Anders (Zachariasen Holck?)". "Efter Trondhjem Domkirkes Trolovelsesprot. begærede Peder Andersen Holck 6. dec. 1697 Trolovelse med Dorte Cathrine Gabel. Vidner var Thomas (Iul?) og Claus Fæster. To samtidige Kippere (Bødkere) og "Skruere" i Trondhjem, Zacharias Andersen og Anfinn Andersen (førstnævnte med sønnen Anfinn) var maaske hans Brødre".Her er det åpenbart nyttig med dansk informasjon, men kilden er tross alt norsk (fra Trondhjem Domkirkes Trolovelsesprotokoll). Er det noen som har tilgang til denne eller annet arkivmateriale i Trondheim som kan kaste lys over Dorte Catrine Gabels familebakgrunn? En ledesnor er kanskje vitnet Thomas (Juel)? Vet noen hvem han var - kanskje var han i slekt med Friedrich Gabels hustru? Så kan det kanskje være noe i min teori om Friedrich Gabels eventuelle "tur til Trondheim" ca. 1669, når alt kommer til alt -

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Steinar Hansen

Det vitnet som nevnes ved trolovelsen kan kanskje være nordlandshandleren Thomas Jensen Juel. I manntallet for Trondheim i 1687 heter det: Tommis Jensen oc hans huustrue, 7 børen, 4 i Nordland og 3 her i byen, 1 tienistpige oc en arbeidsdreng. 11 personer. (Trondhjems borgerskap 1680-1730 s. 26)Skiftet etter ham er gjengitt slik i NST XXIII s. 230: 21/4 1702, avd. Thomas Jensen Juel nordlandshandler. Tilstede magister Niels Juel canonicus og diaconus til Domkirken, hr. Jens Juel til Ytterøy på egen og Christians vegne, Jochum på egen og Peder, Thomas og Anders' og Birgittas vegne og på Povels vegne prokurator Anders Schiøtt. Fremlagt avdødes hustrus skifte og registrering i Nordland 29/10-01. Gull 9, sølv 153, 32 i species, kjøbmannsvarer, jekt med seil 190, leiet Svinvær 173, gammel stue på Omnis 3, stuehus på Holland 5, hus i Bolgen og på Møchøen hvor han hadde solgt gåden, jordegods, bygård 360, stue i Stjørna, i alt 2314, uvisse 325, morsarv innestående, kost for opphold i Bergen for Anders, gjeld 771. Birgitta går like i arv, unntatt Povel. Rekkefølge i utlodning: Niels, Jens, Jochum, Thomas, Povel, Anders, Peder, Christian (verge Jens), Bergitta.Han var jo en velholden mann. Det andre vitnet, skredder Claus Fæster, var jo også borger om enn ikke like velbeslsått.Når jeg nevner dette er for å påpeke standsforskjellene her, dersom Dorte Catrine Gabel skulle ha noe med en visestattholder eller denslags å gjøre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Tusen takk for interessant tilbakespill, Lars Steinar. Det er alltid nyttig å få avkreftet et blindspor. Selvom det kan se ut som vitnet Thomas (Iul?)var identisk med Thomas Jensen Juel, forhindrer ikke dette at den som trolovet seg kan ha tilhørt vicestattholderens familie. Hør bare her: Tre av Thomas Jensen Juels sønner trådte nok inn i andre stender, eldstemann Niels var tydeligvis prest, Hr. Jens på Ytterøy antakelig det samme, og Povel ble senere (1711)amtmann over Lister og Mandals amt (se Norsk Biografisk Leksikon Bd. VII s. 128-32 vedr. hans forhold administrasjonen i Kjøbenhavn).Når jeg velger å se på Thomas Jensen Juel som et blindspor, betyr ikke det at Dorte Catrine Gabel ikke kan ha vært i slekt med vicestattholder Friedrich Gabel og/eller hans far Christopher Gabel. En annen indikasjon på dette, som jeg nettopp har oppdaget, kan være det faktum at Christopher Gabel, som hadde 6 barn, bl.a. den eldste, sønnen Friedrich som ble gift med Anne Cathrine (Ove Juul til Villestrups datter), også hadde en datter som var trolovet med en sønn av den samme Ove Juul. Det ser derfor ut til at et nytt spor som kan forfølges vil være å finne i Juul-slekten (med to u'er).Mitt neste spørsmål til deg og event. andre med kjennskap til Gabel-slekten er imidlertid, hvilke 6 barn Christopher Gabel egentlig hadde. Jeg kjenner kun 4 av disse, de to forannevnte pluss en Valdemar og en Ermegaard.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

Christian Arentz: har du registrert alle 28 barn av Peder Harboe (1635-1703), sogneprest til Selje i din database med 11 i 1. ekteskap ? Det skulle da bli 17 i 2. Kan virkelig 17 barn være født av samme mor fra 1679 til 1704 ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Knut, selv har jeg pr. idag registrert bare 3 av Peders angivelige 11 barn i 1. ekteskap m. Susanna Olufsdatter Torp (Jampt) (død før 15. sept. 1683): 1 Anne (født 28. okt. 1672), 2 Jørgen (født 27. des. 1679), og 3 Dorothea (død 1. jan. 1743). I hans 2. ekteskap m. Margrethe Nielsdatter Randulf (død 1711) har jeg nå registrert 12 av hans angivelige 17 barn: 1 Niels (født juli 1685), 2 Gjertrud (født ca. 1690), 3 Peder (født 24. mars 1694), 4 Johannes (født ca. 1694), 5 Else (født ca. 1696), 6 Johan (født ca. 1697), 7 Claus (født ca. 1699), 8 Bente (født ca. 1700), 9 Cathrine (født ca. 1700), 10 Benjamin (født ca. 1700), 11 Margrethe (født ca. 1702), 12 Mette Susanne (født før sept. 1703). M.a.o. mangler fortsatt 13 av de 28 barna du nevner. Men, 12 barn født av samme mor i perioden 1683-1703 er vel heller ikke å kimse av-

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marianne Holck

Se debatt 72053. Kanskje noen nye opplysninger også knyttet til denne debatten......mvh Marianne Holck

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.