Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Hermod Moursund

[#9070] Niels Pedersen Borch (1607-53)

Recommended Posts

Gjest Hermod Moursund

Jeg har mange ganger lurt på om presten Peder Nielsen Moursund (1640-91) var sønn til Niels Pedersen Borch og Karen Andersdtr. (f. 1610). Niels var, etter det jeg vet, klokker i Trondheims domkirke, men flyttet visstnok til Maursund i Skjervøy. For Niels døde der 26. juli 1653? Skiftet ble imidlertid holdt i Trondheim. De hadde tre sønner: Axel Borch Moursund, Anders Rist Moursund og Peder Moursund.En annen ting jeg lurer på, er om Karen Andersdtr. var datter til trondhjemsborgeren Anders Rist? Kanskje riktig da sønnen til Niels og Karen, Anders, tok mellomnavnet Rist?Er det noen som kan hjelpe?Hermod Moursund

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Pia Johansen

Hei !Jeg har Nils Borch Pedersen og Karen Andersdatter i min anetavle.Med barna : Aksel Borch Nilsen f.1634 ,Anders Borch f. ?, Nils Borch f. ? og Peder Borch f.1640stilling Klokker i Domk. i Trondhj,Mht fordums klokker Niels Pedersen som han kalles i skifte i Trondheim (Overformynderiet) av 1656 tror jeg. Her står: Fordums klokker i Trondheim Niels Pedersen med etterlatte kone Karen Andersdatter og hendis 3 umyndige barn (så nevnes Axel, Anders og Niels Anderssen)Foreldre til Nils Borch Pedersen er : Peder Borch Iversen f.1563 Nørre Bork d.23.april 1627 Trondheim og Magdalene Eskildsdatter ca. 1580 Danmark *********** Limer inn det jeg har av informasjon om denne Peder Borch Iversen. ******************** Prest Peder Iversen Borch. Født 1563. Lector Theologie i Danmark. Døde 1627.Magister og lector theol i Trhj. Barnebarna tok sin mors, dvs. Peder Iverssen Borchs etternavn istedetfor Helsingøer. (Kilde: Andreas Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift, Chr. 1844, s.351) Iflg. Ida Lau Borch var han gift med Margrethe, skilt ca. 1600, så gift med Mette. Iallefall to barn, Sofie og Iver.(Kilde: Hogne Holst slekstavle, person 619, som imidlertid kaller henne Magdalene.) Hans første ektefelle Magdalene gjorde seg skyldig i utroskap i form av et forhold tilrektoren på skolen, men domkapitlet ville ikke etter hans syn ta hans sak skikkelig slik at han kunne få skilsmisse. Kapitlet fant at han selv 'ved en altfor haard behandling av hustruen ikke var uten skyld.' Ifølge Dagny Madsen anføres følgende: I Peder Hegelunds almanakkopptegnelser står det for 3. sept. 1592 om Hr. Dr. Peder Iversens bryllup med Karen, datter av magister Peder Thøgersen i Viborg...... Muligens har derfor Peder vært gift en gang i Danmark før han ble gift med Magdalene og har vel da i tillegg barn med denne evt. hustru. Han kom til Trondhjem først i 1601.Peder IversØn Borch f 1563, g, (1) Magdalene, g, (2) etter 1605, Mette Jacobsdatter, Peder dØde 1627, Trondheim, De følgende utdrag er fra 'Trondhjems katedralskoles historie' av A,E, Erichsen. rektor ved Stavanger offentlige skole. Utgitt i Trondheim 1911 F Bruns bokhandel S, 70 Lektorer Mag, Peder Ivarssøn Borch (* 1) (Petrus Ivarus Borrichius) var født 1563 og uten tvil sØnn av presten Ivar Nilssøn i NØrre-Bork i Ribe stift, 17 aar var han hØrer ved skoler i Danmark, Derefter gjorde han utenlandsreiser. hvorfra han kom tilbake i oktbr, 1590 (*2), Det næste aar blev han rektor paa Herlufsholm; som saadan drev han meget paa undervisningen i græsk, et sprog som dengang andensteds forsømtes; han utgav ogsaa græske skolebøger, 1594 blev han magister, men opgav snart efter av ukjendte grunner sit embede, Nu levet han uten ansættelse, indtil han sidst i 1599 blev utnævnt til kantor og lektor i Trondhjem, Vaaren 1600 reiste han derop. men da pesten huserte slemt i byen, dro han atter tilbake til Kjøbenhavn, Under dette ophold i hovedstaden fik han utvirket kongebrev av 4 april 1601. hvorved V ærdalens prestekald blev lagt til lektoratet; dettes indtægter blev saaledes ganske betydelig forbedret, (*3) Om hans virksomhet som lektor savner vi efterretninger; men at en saa lærd og dygtig mand ikke har arbeidet forgjæves, tør man vel forutsætte, Ogsaa i Trondhjem vedblev han at skrive og utgav 1619 'en liten traktat om Mose bØker', Denne bok, som ikke er saa ganske liten, er maaske et sammendrag av de forelæsninger, som han holdt for skole- ungdommen, Borch dØde 3 april 1627 hadde altsaa været lektor i henimot 28 aar, En del av hans bØker blev skjænket til kapitlets bibliotek, Lektorens første hustru Magdalene gjorde seg skyldig i utroskap, Herom skrev han til sin ven biskop Vinstrup og klaget over at domkapitlet ikke ret vilde tage sig av hans sak, saa han kunde faa skilsmisse; det synes som om kapitlet har fundet, at han selv ved en altfor haard behandling av hustruen ikke var uten skyld, Ved Vinstrups mellemkomst udvirkedes der et kgl, Brev av 1605. hvorved kapitlet fik paalæg om at dØmme i denne egteskapssak (se neste del - ILB), Lektorens anden hustru Mette Jakobsdatter gjorde testamente 9 mai 1633; 200 rdr,. som blev betalt for hendes gaard paa torvet. skjænket hun til fattige husarme, (*4) Borchs ældste sØn Ivar PederssØn hadde 1625 været med i Nederlandenes frihetskamp og befandt sig ved faderens dØd i Danmark som drabant i kongens daglige tjeneste, Datteren Sofie Pedersdatter blev gift med lektorens kapellan i V ærdalen Nils Helsingør. (*5) (*1) Biografier i Kirkehist, Saml. 3 R, 1318-326 og G,L. Wad, Rektorerne paa Herlufsholm 5, 6-9, (*2) Kirkehist, Saml, 3 R, 11509, (*3) Riksregistr, 111625 (*4) N, Stiftelser 1 90 (*5) Wad siger, at lektorens enke Mette giftet sig igjen, med henvisning til Riksregistr, V 602, hvor der under 1 juni 1627 tales om drabanten Ivars hjemreise fra Danmark 'med sin stiffader', Men jeg kan ikke tro, at enken efter den i april dØde lektor allerede i mai skulde være gift igjen, Der maa være en feil i Riksregistr, Jeg formoder, der skulde staa; 'med sin stifmoder'. især da en variant har: 'med din stifmoder', Ivar maa være av lektorens første egteskap, S, 30 Etter ham (Peder AnderssØn) kom Mogens PederssØn (som rektor rundt 1604), hvis utilbørlige forhold til lektor Peder IvarssØn Borchs kone ifølge kongebrev av 14juli 1605 skulde paadØmmes av domkapitlet, Han blev avsat (loco motus), Hans eftermand Elias OlufsssØn maatte fØr sin tiltrædelse love, at han ikke skulde drikke eller doble (spille om penger) med sine hØrere,(* 1) (* 1) Efterretningerne om disse (5) rektorer er hentet fra Daae 59, hvis kilde er Schønings samlinger i Kjøbenhavn, samt series rectorum i Bredals avskrift av 'skolens bok', Om Mogens PederssØn er benyttet Riksregistr, 1V 121,Axel Nilsen skal være sønnesønn av magisteren på Katedralskolen i Trondheim Peder Iversen Borch, dette i følge Endreslektsboka av H. Johansen.Det finnes mere om denne familien i min anetavle : på troms slekt.Mvh Pia Johansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest May Teistevoll

Ifølge den avskriften jeg har, NST XVI, s.25, var det skifte etter Niels, fordums klokker i domkirken, 26/7 1653, enke Karen Andersdatter. 3 umyndige sønner: Anders, Niels og Axel.Her står hverken Pedersen eller Borch, og heller ikke at det er en sønn til: Peder.Det er gjettet på ? at Axel Nielsen i Moursund var sønn her da slekten i Moursund het Borch. Jeg har imidlertid ikke sett at etterkommere her har vært døpt Magdalena, Eskild eller Iver ? Er det noen som har noen kilder som viser tilknytning til Peder Iversen Borch?Når det gjelder Peder Nielsen Moursund har jeg ikke sett at han eller hans etterkommere har kalt seg Borch noen gang.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hermod Moursund

Takk til Pia og May for gode opplysninger. Jeg forstår av May at det er svært usikkert om Peder Nielsen Moursund er bror til Axel og Anders, mens du, Pia, har Peder som sønn til Niels Pedersen Borch. Når Peder i skiftet i Trondheim i 1653 ikke nevnes (og er født ca. 1640), kan det tyde på at Peder ikke er sønn av Niels og bror til Axel og Anders. Pia: Har du noen dokumentasjon på at Peder er Niels' sønn? Er det event andre som kan dokumentere det? Pia: Det var svært interessent det du skrev om Magdalene og Peder Iversen Borch. Vet noen noe om hvordan det gikk med Magdalene? Det var nok en hard straff for slikt på den tida?Hermod

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Pia Johansen

HeisannSender en e-mail til deg privat med opplysninger ang kilder osv.Det vil bli for omfattende å lime inn her alt det jeg har fått av kilde henvisninger osv. Har mange sider med word dokumenter fra en som har forsket på Borch.Da er det bedre at jeg henviser til hvem som har forsket en god del på Borch, og har mere peiling enn jeg, tør derfor ikke å uttale meg bastant sånn eller sånn.Mvh Pia

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hermod Moursund

Tar denne fram igjen i håp om at noen vet noe om Karen Andersdtr.s foreldre. Jeg har antydet en sammenheng til slektsnavnet Rist, men vet lite om det kan være hold i det. Kan noen hjelpe meg her?Hermod

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Dagny Madsen

HalloVil bare kommentere noe av det som var skrevet for ca 2 år siden vedr Borch-familien.Du skriver; 'Når Peder i skiftet ikke nevnes osv'.Det skal du vite at dette er et skifte fra Overformynderiet og barn over 25 år nevnes ikke da. De andre, bl.a. Axel var født 1634 og ca 20 år alt etter om skiftet var i 1656 eller 1653 (husker ikke nå). Det er feil og min skyld at lektoren skulle ha vært gift i Danmark med Karen. Dette er nok en annen Peder som Hegelund nevner - så STRYK dette. (genealog i Dmrk sier også at det er ikke 'vår' Peder). Magdalena Eskildsdtr skulle være dtr av ridfogd Eskild i Trondheim. Hun arver iflg Henry Berg gård i 1599 (det eldste skjøte som HB har støtt på). Så er hun sikkert født i Trondheim og ikke Dmrk.Det er din slektning H. Koth som har oppført presten peder som sønn av klokkeren. Dette har ikke jeg funnet bevis for. Endreslektsboka oppfører Axel som lektorens barnebarn. Forfatter av denne boka journalist H. Johansen gjorde nitidige studier også fra Statsarkivet i Trondheim over denne mye inngiftede slekt (Borch)i 'Endreslektsboka'. Det er mye feil i kildene også til Ytreberg når han kaller 1. gen barn for Rist (etter klokeren og Karen A), mens såvidt jeg ser er det bare Axel og Kirstens barn som skulle bruke dette navn med mindre også mor av Axel var ei 'Rist'.May T skriver at hun ikke finner oppkallinger etter lektorens barn i neste gen. Dette forhold er vel ikke så rart; Axels barn kalles Niels (masse Niels i Borch-tavla), Esche er ikke oppkalt og heller ikke Sophie, mens Axels barnebarn er kalt Axel etter ham. Anders-navnet var det mange av hos Borch. Bror av lektoren hette Jens Iversen Borch (prest i Ringkjøbing). Navnet Jens er brukt utallige ganger her i nord.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.