Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Svein Rindedal

[#11688] Mille Oudensdtr

Recommended Posts

Guest Svein Rindedal

I 'Tingbok nr.7 for Sunnhordland 1659-1661' opplyses at slottskriver Peder Hansen har kjøpt noen gårder i 'Fiere schibrede', Ulvaråker og Eidvåg. Selgerne er 'hr.Michell Melchorsen Sogneprest til Melhus gield, Eilert Casparsen Ko.ma.Foget i Foesenlehn och Anders Nilsen paa Hitterøen paa deriss Egen och Hustruers Wegne '. Det legges også fram på tinget div gamle brev vedr. disse gårder. Bl.a et kjøpebrev fra 1638 hvor hr.Isak Sivertsen, medtjener til Ørland prestegjeld, selger Eidsvåg til hr.Melchior Jakobsen, sogneprest til Hitra. Et annet kjøpebrev dat. Kirkeseter 8/6-1641 hvor Ouden Sivertsen selger Ulvaråker til sin morsøster Milde Oudensdtr. Det vedlegges også dokumenter vedr.gårdene fra 1444 og 1457. Mitt spørsmål er om disse personene som her er nevnt vites på noen måte å stamme fra Sunnhordland, og om alle kan plasseres i Falch + Aspa-ætten. Geografisk er det jo ikke så langt til Sund hvor sognepresten Anfin Hansen Breder døper sin datter Mille Catrine,oppkalling ? I den sammeheng er det også interessant å se på opplysningene som kommer Soop på dette forumet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Steinar Hansen

Hr. Michel Melchiorsen til Melhus var sønn av Melchior Jakobsen til Hitra/Hemne og Milde Oudensdtr. Eilert Casparsens hustru Gunille var søster av Hr. Michel til Melhus. Det samme var Anders Nilsens hustru Margrete. Isak Sivertsen, medtjeneren til Ørland har jeg ikke sett satt inn i noen slektssammenheng. Når det gjelder Ouden Sivertsen, som hadde morsøsteren Milde Oudensdtr., så kjenner jeg ikke til denne personen, men Milde skal ha hatt en søster som var gift med en Sjur Torkilson (Siuer Torkilsønn i Weydenn), men jeg har ikke sett nevnt en sønn Ouden før. Milde Oudensdtr. er av Aspa-ætta. Og Melchior Jakobsen blir vel regnet til Falch-ætta gjennom sin mor Margrete.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo (nermo@online.no)

Lars Steinar, jeg trodde det var Michel's søster Mille Melchiorsdatter (1625-60) som var g.m. Anders Nilsen (Riiber) (1603-91), og ikke Margrethe (1625-64), slik du antyder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Steinar Hansen

Jeg har forholdt meg til opplysningene i heftet fra Aspa-seminaret, som jeg anser for rimelig pålitelige.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skjerve

At Margrethe Melchiorsdatter var Anders Nilssens 2.kone fremgår også av Yngvar Kjelstrups artikkel: 'Anders Nielsen Riber og Mille Oudensdatter' i NST XIX fra 1964.Leiv Skjerve

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Vet man om Margrethes søster Mille Melchiorsdatter var gift ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Svein Tore Dahl (Geistligheten i Midt Norge) har ført opp 4 barn under Melchior Jacobsen og Milde Audunsdatter: Michel, Milde, Gunhild og Margrete. Milde Melchiorsdatter var etter Dahl gm Anders Riiber, Margrete Melchiorsdatter er nemnt som fadder hos søstra Gunhild gm Eiler Casparsen 1654 og 1655.Melchior og Milde kan ha hatt fleire barn, m.a ser både Adrian Rockertsen og borgaren Nils Nilssen, begge på Hitra til å ha vore Milde sine svigersøner. Melchior og Milde hadde også ein autentisk son Jacob Melchiorsen, som til no bare er kjent fra jordebøkene på Sunnmøre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Så langt Milde og Melchior. Her har eg lyst til å gratulere Svein Rindedal med funnet og publiseringa av eit svært viktig dokument (nemlig i tingboka for Sunnhordland).Her blir det dokumentert at folk av Aspeætta eigde gods så langt sør som i Valestrand, nemlig Ulveraker med Økland og Lønning samt Eidsvåg med ein øydegard. Dette godset kan ha komme inn ætta med ''erlig suend'' Audun Torsteinson på Veigen/Aspa si kone hustru Lisbet, som ingen til no har funne opphavet til (men ho hadde barnebarn med det kanskje vegleiande fornamnet Adelus).Godset kan også ha komme inn i ætta gjennom Sjur Torkelson på Helgebostad på Hitra 1589 og på Veigen 1597, som var gift med ei datter av Audun Torsteinson og hustru Lisbet. 4-5 av barna til Sjur Torkelson og kona arva mykje jordegods på Sunnmøre (vi kjenner namna til tre døtre: Lisbet, Birgitte og Adelus). Sjur Torkelson, som altså var gift med ei søster av prestefru Milde, var nok også far til jordselgarane Audun Sjurson (1641) og herr Isak Sjurson (1638).Ser vi jordegodset som Sjur-barna arva under eitt, er det tale om ei landskyld på nær 20 spann - eit lite ''adelsgods'' med andre ord. Og var ikkje Sjur Torkelson adelig? Svigerforeldra hans var adelige, likeeins mora (hustru Birgitte Jacobsdatter) og kanskje faren med, herr Torkel Sjurson i Hemne/Hitra. I alle fall hadde herr Torkel ei adelig mormor, nemlig hustru Gyri/Guri Jensdatter/Jonsdatter...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Det er den 26. og 27. oktober 1660 (s. 34 b - 35 a) at det ble holdt leidang- og saketing på Haugland i Fjære Skipreide i Sunnhordaland og at de opplysningene som Svein Rindedal refererer til kom fram.Med kjøpebrevene fulgte det også med et forhøyelsesbrev fra 1616 (dvs. et brev der landskylda ble noe forhøyet i forhold til tidligere.Dessuten fulgte det med et 'pergaments Copie breff' av sal. Gebble Pederss. fordum biskop, Mogens Joensson, cannich og rådmann Rasmuss Hansson. Den ene kopien omhandlet et skjøte på Eidsvik med begge ødejorder (1444) og det andre om samme jord og av samme dato. Det tredje lydde på halvparten av Ulveraker (Bergen 1457).Disse brevene ville trolig ha gitt oss mye spennende kunnskap i dag om de hadde blitt tatt vare på.En må ikke utlede av dette at gårdene noengang har hørt geistligheten eller kirken til. Biskop Geble m.fl. hadde bare laget kopier av allerede eksisterende brev og bevitnet riktigheten av disse. Dessverre står det lite om innholdet av kopiene i tingboka.Se også debatt 82485 Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

I skattematrikkelen frå 1647 er det som venta Mille Oudensdotter i Hemne (Melcior Jacobssons efterleverske) som eig desse gardane i Sveio. Matrikkelen viser elles at også Axel Mowatt og Rosenkrantzane eig gods i området.Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Per (6): Jeg har notert at Mille Melchiorsdatter var gift med Adrian Rickertsen. Kilde: Simon Ellefsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Hitra II nevner på s. 257 Adrian Rogertsen (f. 1587) som bosatt på Vikstrøm i 1664. Han har da sønnen Melchior (f. 1647). Har ikke kontrollert dette i DA.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

No er Pers spørsmål i (6) frå 2002, så eg reknar med at han har funne svar på dette for ein god del år sidan ;-)).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(11/Torgeir:) Takk for ditt svar !Faktum er at jeg i mitt register enda ikke har 'våget' å konkludere med at det var Mille, og ikke annen annen (ukjent søster) NN Melchiorsdatter Falch (f. 1624 ?) som var g.m. (sin mormors fetter) Adrian Rockertsen (Rickertsen) Falch (c1587-et1664) fra Ørland, bosatt (1664) på Vikstrøm, Hitra, fra ca.1645 (foreldre til Melchior og Kirsten).(Adrian kan visstnok tidligere ha vært g.m. Guri Sjursdatter, som i 1626 eide mye gods på Fosen, og ved sin død i 1647 eide en part i Høgset, Gjemnes på Nordmøre).Jeg har mao. Mille Melchiorsdatter Falch (1625-1660) foreløpig registrert uten ektefelle, med et spørsmålstegn om hvorvidt hun kan være identisk med 'søsteren' Margrethe (1625-1664) (g. 1645 på Hitra m. Anders Nielsen Riiber).Er det 'fastslått' at det var Mille som var g.m. Adrian ?Ellers hadde Hr. Melchior Jacobsen Falch og Mille Audensdotter såvidt jeg vet barna Michel, Jacob og Gunille (i tillegg altså til Margrethe, Mille og ev. 'NN').Det er vel forøvrig Melchior og Mille's bryllup på Kirkesæterøra i Hemne den 25 Aug 1619 som omtales som 'skandalebryllupet i Hemne', som bl.a. bidro til at Trondhjems-bispen, magister Anders Christensen Arreboe, ble avsatt, etter en strid med fogd Peder Lauritzsøn, i forbindelse med beskyldninger om lettsindig og utuktig oppførsel både i Hemne og i et annet prestebryllup, på Inderøy. I Hemne skal biskopen ha blitt påtruffet på loftet, i sovekammeret til tjenestepikene ....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(7:) Kva for ei dotter av Hr. Melchior og Mille kan 'borgaren Nils Nilssen ... på Hitra' ha vore gift med ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

I debatt nr. 34202 Lenke vert det konkludert med at Adrian Rochertsson (Falck) var gift med ei dotter av Sjur Torkildsson og Guri Oudensdotter Vikstrøm.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

For ikke å rote dette til alt for mye til tar jeg en kommentar her til Finns innlegg (15) i lenken ovenfor:Der nevnes en Lisbet Audensd. på Lindås i Aure, som antas å være datter av Auden Mikkelsen.På Mo i Hemne er Anders Jonsen Moe (f. 1649) gift med Lisbet Audensd. Hun er jo en meget sannsynlig datter av Auden Mikkelsen. Men en må lure på om dette er to forskjellige Lisbet Audensd. av samme slekt eller kun en, som er gift to ganger? (Den ene av dem kan alt. være en ukjent datter av Auden Sjursen Vikstrøm.) Min kilde for opplysningen fra Hemne er 'Garden Mo' av Per J. Mo, som jeg fant på Håvard Moes nettside i 2004. Tror ikke den har vært tilgjengelig senere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Den Lisbeth (Audunsdotter?) som var gift med Jon Lindås måtte være født rundt 1620 - 1630 og kan knapt være identisk med henne som er gift med Anders Jonsson Moe. Se ellers debatt nr. 27339 innlegg (5) m.fl. og debatt 28092, innlegg (56) og mange andre. Innlegg (56) inneholder forøvrig en feil som den observante leser trolig vil oppdage.Vi får vel også prøve å bestrebe oss på å holde oss i nærheten av det som var trådstarterens intensjoner i utgangspunktet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Innlegg (21) av Bjørn Jonsson Dale i tråd nr. 27339 er interessant på fleire vis, da borgaren, Nils Nilsson på Stein på Hitra vert nemnd i tillegg til ei Lisbeth Steinsdotter som hadde vore gift med ein Rasmus og hadde eigarinteresser i Sunnmørsgodset som etterslekta til Torkild Sjursson i Hemne hadde ått.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.