Jump to content
Arkivverket

[#12845] Bie/Bye, Kristiansund


Guest Marie Tollan

Recommended Posts

Guest Marie Tollan

Søker opplysninger om forfedre til og etterkommere av Lars Henriksen Bie, kjøpmann/prokurator i Kristiansund, død 1765. Han skal visstnok ha vært gift to ggr. 1) Anne Fem(m)er og 2) Barbro Maria Ascanius.

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Eg har ikkje mange opplysningar om Lars Henriksen Bie, men om ei anna grein av slekta, og ein hypotese om opphavet. Eg skal sjå gjennom stoffet mitt, redigere det litt og legge det ut her om ein times tid.

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Ættnamnet er skreve Bi, Bii, Bij, By, Bie, og kan skrive seg fra eit gardsnamn By eller eit slektsnamn Bie. Dei eldste skrivemåtane tilseier uttalen 'Bi:'. Eg skriv likevel Bie her.Stamfaren heitte Lars/Lauritz, bestefaren til Lars Henriksen Bie i Kristiansund. Lars hadde minst to søner: a) Peder Larssen Bie (d c1717), kremmar på Hareidstrand på Sunnmøre, b) Just Larssen Bie (1701:35), kremmar på Naustdal, Eid i Nordfjord. Peder Larssen har stor etterslekt på Sunnmøre, Just Larssen likeeins i Nordfjord.Lisbet Justsdt Bie var gm capitaine des armes Jens Jenssen Hess på Naustdal, som var 'svoger' til Lauritz Henriksen Bie alias Lars i Xsund. Det mest rimelige er at Lars var brorson til Peder og Just, dvs son av ein *Henrik Larssen Bie, som førebels ikkje er funne nemnt. Vi kan heller ikkje sjå vekk fra at Lars tok ættnamnet fra mora, dvs ei unemnt datter av stamfaren Lars.Kven var Lars? Sidan det er tale om ei borgarætt, er det rimelig at Lars sjøl var borgar. I Eid budde 1675 borgaren Lauritz Olsen, trulig lik nordfjordingen av samme namnet som tok borgarskap i Bergen 1674, som kipper (bøkker). Vi veit ikkje om Lauritz Olsen budde på Naustdal. Kona til stamfaren Lars ser ut til å ha heitt Anne Lisbet eller Lisbet, sidan både Just og Peder hadde døtre av dette namnet. Eg vil ikkje sjå vekk fra at Lars kan ha vore gift med ei datter av kaptein Jørgen Nilssen Knag på Naustdal, men kildene er ikkje godt nok granska til å stadfeste denne hypotesen.Om Lars Henriksen Bie veit eg ikkje stort meir enn det som står i Kristiansunds historie, nemlig at han var vestlending og inngifta i slektene Femmer og Ascanius. Søskenbarnet hans, Lars Pedersen Bie på Hareidstrand, var ellers gift med Alhed Schubart av 'fin' Xsundsfamilie.

Link to post
Share on other sites
Guest Kurt Dahlstrøm

Den 5 april 1745 vart det 'udj Christiansund' foretatt skifte etter 'nylig bortdøde Ane Jørgensdatter Femmer'. Arvingene hennes var enkemannen 'Lars Henrichsen Bÿ' og den 12 uker gamle sønnen 'Jørgen Larsen Bÿ'.Mvh Kurt

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Ja, den skrivemåten har eg også sett: y med to prikkar over (ÿ). Denne er ofte vanskelig å skille fra ij.Etter ein gjennomgang av Arne Odd Johnsen: Kristiansunds historie II og III er Lars H Bie nemnt 12 stadar. Andre Bie-folk som er omtalte: 1) Johanne Cathrine Bie, førti år gammal 1773 (dvs fødd 1733/1734). Ho var først gm snekkaren Ole Mortensen Helsing (d 1762), så med bakarmeister Peder Jonsen Røst og, endelig, 1773 med (sitat:) 'den framstående bakermester Svend Andersen Wold. Hennes sønn av annet ekte, Jon Stødt Røst, ektet Ingeborg Susanne Hagen Nideros, datter av kjøpmann Jonas Nideros, og Jons søster Barbro Sophie Røst ble gift med kjøpmann Jørgen Kaasbøll' (KH II, s 315). 2) Sebine Bie 'sal. Schubarts' (enke etter ein Schubart) er nemnt 1791, trulig det året ein heldt skifte etter ho.Rimeligvis var både Johanne Cathrine og Sebine døtre av Lars Henriksen Bie, men dette treng nærare stadfesting.

Link to post
Share on other sites
Guest Marie Tollan

Tusen takk til dere begge. Her var en god del nytt stoff for meg. Men jeg har flere løse tråder. Derfor lager jeg et nytt tema, og flere bidrag mottas med takk. Marie

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...
Guest Tore Kristiansen og Tor Larsen

-til innlegg nr. 5. Ang. Sebina Bie. I Kristiansund Skifteprotokoll nr. 2a (1785-1792)skifter hun selv, hvis vi har forstått teksten rett 'Aar 1791 Søndagen den 17d Junii'. I følge ETC dør Sebina Bie 8/8 1799. Skiftet starter på folio 323a og går helt til folio 333. Mikrofilm HF1821.I et Pro Memoria som er skrevet av, står det 'formedelst min høye Alder af 80 Aar' og det er skrevet 15 Juni 1791. Selv om alderen hennes kan være en del år for mye her, så kan det vel bety at hun ikke kan være Lars Henriksen Bies datter?Videre i teksten nevnes det 'Rasmus Graboe og hans hustru Sebina Olsdatter Lyng som hendes beslægtede'. Kanskje vi skal lete andre steder etter hennes foreldre enn hos Lars Henriksen Bie? Vi kan for dårlig disse slektene, men siden vi kom over dette skiftet, tenkte vi at vi skulle nevne det. Vi er også for dårlige til å lese gotisk til å skjønne alt som står i skiftet.I ETC står det om Sebina Bie: 'Den 4/6 1780 gav hun avkald på forskjellige eiendommer i byen og distriktet til fordel for daværende oberstløitnant og generalveimester Krogh 'for at undgaae de Udgifter og Omkostninger som lovlig Søgsmaal, Dom, Indførsel og Eiendoms=Dom vilde medføre'. Pb. I fol 230. Jfr. m.no. 222a'ETC har også at Henrich Schubart og Sebina Larsdatter Bie (som han kaller henne) gifter seg i Kristiansund 15/6 1756. Schubarts første kone, Catharine Magdalene Busch dør i følge ETC 27/10 1755. Problemet er at vi har ikke funnet deres giftermål i kirkebøkene for Kristiansund eller Bremsnes i 1756. Heller ikke i copulasjonsboka for Kvernes. Henrich Scubarts nevø, Johan Henrich Schubart, gifter seg med Birgitte Sophie Stuberg i Kristiansund 27/2 1756, og om det er dette som har ført til komplikasjoner vet vi ikke. Men deres giftermål står både under Johan Henrich og under Stubergfamilien i arkivet til ETC. Vi får sjekke kirkebøkene igjen, og lete grundigere. Mvh Tore og Tor

Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Da Sebina døde i 1799 står det i kirkeboka at hun var 99 år! Kristiansund kirkebok 1784-1819 folio 284b Døede 1799: Jordet Aug 14, E. Sebina Schubart, dødde Aug 9, Alder 99 - -, Sygdom: Alderdom. Så samtiden hennes hadde en anselig alder på henne.Vi har sett igjennom vielser i Kristiansund 1755-1766 men ikke funnet giftermålet til Henrich Schubart og Sebina Bie. Mvh Tore og Tor

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.