Jump to content
Arkivverket

[#65934] Paasche i Frederichshald og efterkommere i N og DK.


Guest Berit Frank Pagh

Recommended Posts

Guest Berit Frank Pagh

Hej,Dette tema er ment som et forsøg på at samle kendt viden om Paasche-slægten fra Frederichshald/Halden og deres efterkommere i både Norge og Danmark.Jeg har gennem nogle år dels samlet kendte - dels fundet nye oplysninger om slægten.Der er stadig mange spørgsmål og manglende dokumentation for især de første generationer, men jeg synes, der begynder at tegne sig et billede af en sammenhæng.Om evt. efterkommere eller andre, som er interesserede i denne slægt, skulle føle sig fristet til at deltage med oplysninger/spørgsmål, ville det være herligt. Danqvart Paasche f. ca. 1627, gift med Alhed Hansdr. Barner:Jeg mener, at nedenstående kilder alle henviser til denne mand.I en indførsel fra et rådsmøde for borgerne i Frederichshald d. 7 december 1682, der iøvrigt handlede om iværksættelse af en brandforordning efter den sidste ildebrand, står bl.a. :'...Danqvart Paasche, som på nogle aarstid hafver verit Stads Capitain, opsagde denne sin Charge, med formenende Een anden dend nu bór antage'.Rådsturetten i Frederikshald, Rådstuprotokoll 1 1/3-1682 - 21/12-1682: side 12 D. 13 marts 1705 står følgende i rådstueprotokollen:'Endnu fremkom for Retten Danqvart Paaske Eedsoeren Borger och Indvaahner her udi Bÿen, som af Retten en Sandfærdig Attest var begierende, om hans med andre Gudz Bórns ved den her ved Bÿen ofvergaaende hóischadelig og ulóchelig Jldebrand den 11 Nov: 1703 foruden tvende tilforn herved Bÿen ofver Hannem och andre, ilige tilfelle ofvergaaende u-lóche, til at sóge hans Kon: Maÿ: om allernaad: behjelpning til sig och sine fattige Bórns underholdning som ham nu sligt maae friste udi hans Alders 78de Aar. Hvilche hans Begiering vi hannem ei hafuor kundet eller vilde negtet, men at det sig saaledes i Sandhed befindes, som forschrefuet staae hvor efter hand it Raadstuevidne var begierende; 'Rådsturetten i Frederikshald, Rådstuprotokoll 3 26/3-1697 - 8/5-1708: side 186 Tema 37600: Danqvart Paasche Danielsen, indlæg 5 af Tore Vigerust:'Danqvard Paasche (Damqvart). Innvåner dvs borger, innført i byens manntall 1670-71. Anslås våren 1677 til krigsstyr, som en af de rike kjøpmennene. Står i byens manntall 1678-80, i 3. klasse med et hushold på 4 personer. Borger, gir krigshjelp 1683 på 8 rd. Tjenerhold 1681-84: -81-82 og -84 en tj.dreng og en pike, -83 en dreng to piker. Har 1683 vergemål for sine (ikke navngitte) barns kapital på rd 87-1.8. Lignet 1683-86 i 3. klasse med sin hustru, i -83 med 4 barn. Tjenerhold i -83 og -86 med 3 tj.folk, -84 med en tj.dreng og en pike. Hushold -83 med 1 arbeidshest, 1 ku og 4 svin. Står i familiemanntallene 12.5 og 13.11 1686 med sin hustru og 7 barn. Den 12.5 med 3 tj.folk, 13.11 med 2. Holder 1688 en tj.dreng og 2 piker. Står i manntallene for kopskattene 1688-1692, i 3. klasse, med sin hustru. -88 tre barn, -89 to barn, -90-91 en datter, -92 tre barn. -88 tre tj.folk, -89-91 en tj.pike. -91 tre ildsteder. Brukte 1686-88 Rosenskjold sag ved Tistedalens nordside i Berg sogn. Lignet 1700 som byens innvåner(borger) som pga alderdom og ringe formuenhed ikke kan ansees enn som daglønnere, med sin hustru, en tj.pike, har 2 ildsteder. Brorsøn af Anneken, enke efter Anders Henriksen Weile (tingbok 3, 32b-33a,23.9 1685.'Den sidste sætning er jeg, som det vil fremgå, ikke enig i. Jeg mener, at denne Danqvart Paasche var broder til Anniche Danqvartsdr. PaascheAt hans patronym var Danqvartsen kommer frem i følgende indførsel fra 10 april 1725 i rådstueprotokollen:'Hvorefter fremkom for Rætten Madame Dorothe Danquarts datter Paasche som er gift med Sr. Guldbrand Móller Skau Rider ved Coldinghuus J Jÿdland, og var her af Rætten begiærende en Sandfærdig Raadstue attest at hun var Salig Danquart Danquartsen Paasches Egte datter, tilligemed fleere Sóskende, til dend Ende hafde hun formaaed Kongelig Maÿestets Bÿefoged her i Bÿen Sr. Niels Riiber, og Stads Chirurgus Mester Erich Rafn her for Rætten derom at gióre forklaring!Thi fremstoed for Rætten Velbemelte Kongelig Maÿestets Bÿefoged Sr. Niels Riiber gam[m]el 61 Aar og Mester Erich Rafn gammel 68 Aar som aflagde med oplófte fingre effter Loven deris Corporlig Eed for Rætten og herom gjorde denne Sandfærdige bekiendelse at denne nærværende Madame Dorothea Danquarts datter Paasche er Salig Danvart Dangvartsens ægte datter auled i et ærlig ægteskab med Alhed Hans datter Barner som begge boede og dóde her i Bÿen, herforuden er i live fulde Sóskende med hende Nemlig en Broeder Nafnlig Dangvart Dangvartsen Paaske som er Lieutnant i voris allernaadigste Kongis tienniste og er nu ved grefskabet Laurvigen her i landet med Compagniet beliggende, Nock en broeder ved Nafn Henrich Dangvartsen Paaske som er Contraleur ved Fosens toldsted her i landet, videre en fuld Sóster ved Nafn Regine som er i Engeland og er ugift! Nock en fuld Sóster ved Nafn Mariken Danguarts datter som skal være gift med en Kióbmand i Findmarcken her i landet endnu en fuld Sóster ved Nafn Ingeborig Dangvarts datter Paasche gift med en Sóefaren mand i óster Risóer ved Nafn Anders óstensen, hvilke alle 6 nemblig 2 sónner og 4re Dóttre ere Salig Danguart Dangvartsen Paaskes Egte Bórn og aulede med Alhed Hans datter Barner! Herforuden har og været en broeder ved Nafn Hans Dangvartsen som er dód her i Bÿen og effterladt sig fader og moederlóse Bórn. Derefter begiærede Raadstue attest under Stadens (?)segl, som hende bevilget blef'.Rådsturetten i Frederikshald, Rådstuprotokoll 5 13/7-1723 - 5/2-1732, side 70-71.Teksten her - med en tilsyneladende understregning af 'fulde søskende' - sammenholdt med værge og mandtalsoplysninger og Danqvart Paasches alder, kan tyde på, at han havde været gift før.I 1717 var Danqvart Paasche og Alhed Hansdr. Barner døde:''Ordre til Stiftbefalingsm. Tónsberg anl: efter Lands Lov og Ret at forhielpe Henrich Paasche af Kióbenh: og hans Sÿdskende til Rette ang: den Arv, som dem efter deris Forældre i Friderichshald skal være tilfalden.'Danske Kancelli: Underskrivelsesbøger D. 463 1716-1721, side 300: 19 november 1717. mere følger......vh, Berit Pagh.

Link to comment
Share on other sites

Guest Berit Frank Pagh

Danqvart Danqvartsen Paasche og Alhed Hansdr. Barners børn: Danqvart Danqvartsen Paasche:Olai Ovenstad: Norske Officerer 1628-181:'Paasche, Dancquart. - F. ca. 1681 i Norge- - Kom i tjenesten ca. 1697 - Han sier selv i skr. 9/7 1742, at han har tjent i 45 år, og at han har deltatt som rytteruoff. i felttoget i Pommern. - Pr.lnt ved oberst Paulsens gev. drag.regt. 30/6 1719. - Forflyttet til gen.maj. Øtkens S.fjeldske nasj.drag.regt. 21/9 1722.- Stod der først ved Jarlsbergske eller V.Smålenske komp., men blev 11/2 1726 forflyttet til Ø. Smålenske komp. - Kpt.lnt. ved samme regt.s 'Vesterlenske' eller Vestlandske livkomp. 20/8 1734. - Død 18/7 1742. - Gift 2/10 1725 i Lardal med Karen Worm. - Som enke fikk hun 19/10 1742 kgl. bevilling på å sitte i uskifte. - Hun giftet sig igjen 19/2 1746 med Kpt.lnt. Joh. Henrich Pincier. -'Vielsesdatoen er ikke rigtig. Lieutnant Paasche og Karen Worm blev trolovet d. 7 august og viet d. 7 oktober 1723.D. 24 januar 1724 døbtes datteren Karen Augusta.D. 6 maj 1725 begravedes den hjemmedøbte datter Karen Worm og hendes tvillingsøster Maren Worm blev fremstillet i kirken.August 1725 blev Maren Worm begravet - 13 uger og 1 dag gl.Kilde: Vestfold, Lardal Mini 1 1704-1725, side 120-121-122-128.-----------Henrich Danqvartsen Paasche:Norsk Slektshistorisk Forenings hjemmeside genealogi.no: Tollere gjennom 300 år 1563-1886:'Paasche, Henrik, født 1692 i Norge. Tjent Justisråd Meyer i 12 år. Visitør i Lillefosen og som Kontrollør å holde kontrabok, 13.dec.1717, bekreftet 3.aug.1731 og 28.mars.1747, kontrollør i Nordmøre 1737-44, Kristiansund 1745-49. Pensjon 1749-56. Kontrollør mot forpakterne sammesteds 24.nov.1756 til sin død 23 mai 1775.' I 1720 solgte Caspar Friderich von Mÿllenfort, oberst ved 3. Trondhjemske regiment til fods, sin gård i Fosen til Henrich Paasche. Dat. 23 april 1720.Kilde: Digitalarkivets skannede tinglysningsdokumenter: Møre og Romsdal, pantebok, Nordmøre 2Ca 02 (1712-1731), side 87.Henrich Paasche var gift med Anna Mühlenfort, som ifølge Simon Ellefsens hjemmeside var datter af Christopher Mühlenfort og Elisabeth Munthe.Jeg har ikke fundet deres vielse og det i det hele taget sparsomt, hvad man kan finde fra de første år.I 1741 konfirmeredes en: Alet Regina Paasche og i 1743 Anna Hendricha Paasche. Deres navne tyder på, at de kan være Henrich Paasches døtre.Kilde: Møre og Romsdal, Kvernes Kristiansund Mini 572A02 1739-1754: side 19 og 44.Side 177: 1754'Den 21de Januarj holt Lig begiegnelse med Hr. Controleur Henrich Paasches Kiereste afgangne Hederbaarne Anna Mÿhlenphort.'Den 10 november 1763 blev kontrollør Henrich Løche gift med jomfru Elisabeth Charlotta Paasche. Hun hører sandsynligvis også til her.Henrich Paasche døde d. 23 maj 1775 - 82 år, 11 måneder og 4 dage gl.Kilde: Møre og Romsdal, Kvernes Kristiansund Mini 572A03 1754-1784: side 405 og 464.----------------Marichen Danqvartsdr. Paasche:Hendes navn er stavet på utallige måder: Mariken, Maricken,Marinken, Maritken og Marichen.Hun blev gift i Biugnen 1712 med Niels Pedersen (Raanes).Sør-Trøndelag, Ørland Mini 659A01 1709-1731: side 36'Festo Joh: Baptistæ... Copulerit Niels Pedersen med Marinken Paasche'Det må være mere end en tilfældighed, at Marichen Paasche opholdt sig og blev gift her. Forpagteren på Østråt - og kirkeværge i Bjugn - var på det tidspunkt Joachim Barner. Hvor Marichen og hendes mand Niels Pedersen slog sig ned, har jeg ikke fundet, men i årene 1723-24-25-26 er der i Finnmarkens sorenskriveris tingbok nr. 37 omtalt en købmand Raanes. Han meddeler i 1725 at han rejser fra stedet, men er tilbage i 1726 for at få tinglyst, hvad hans debitorer skylder.Kilde: Digitalarkivets database, Finnmark rettergang og straf: Finnmarkens sorenskriveri tingbok nr. 37, side 67. Marichen Paasche og Niels Pedersen Raanes børn: Jochum Raanes gift d.22-7 1760 med Anna Hendricha Smith.Lydia Raanes g.d. 17-2 1750 med Paul Christian Schioldager.Marichen Raanes g.d. 21-10 1756 med Wilhelm Lind.Aletha Dorothea Raanes g.d. 20-12-1752 med Ulrich Frederich Paasche.Ingeborg Anna Raanes, tilsyneladende ugift.Danqvart Raanes, g.d. 5-8 1761 med Gunhild Maria Drejer. Hvor de er døbt, har jeg ikke kunnet finde. Det er nok et spørgsmål om kirkebogen/-bøgerne stadig findes eller om deres dåb overhovedet har været registreret.Jeg har længe været i tvivl om de alle hørte til her, men er efterhånden blevet overbevist - bl.a. af deres børns navne. Niels Pedersen blev begravet d. 13 april 1739 - 49 år og 9 måneder gl.- på Vor Frue kirkegård i Trondhjem.Kilde: Trondheim Vor Frue Mini 602A01 1732-1774, side 563. Marichen Paasche blev begravet 5 november 1771 - 83 år gl.Kilde: Nordland, Skjerstad Mini 852A05 1762-1820, side 53.--------------Ingeborg Danqvartsdr. Paasche gift med Anders Østensen - en søfarende mand fra Øster Risør.Den kan jeg ikke få hul på, så hvis nogen har en god ide, ville det være kærkomment.---------------Hans Danqvartsen Paasche, borger i Frederichshald, blev gift i 1702 i Frederichshald med Dorothea Jacobsdatter Smith, datter af Jacob Henrichsen Smth.Deres børn:Joachim Barner Paasche - Alhed Hansdr. Paasche - Hans Danqvart Paasche og Jacob Paasche. De slog sig alle ned i Danmark og har - på nær Jacob - efterkommere i Danmark.Hans Danqvartsen Paasche døde ca. 1709 og Dorothea var død før 1725.---------------Dorothea Danqvartsdr. Paasche, som i 1725 bad om rådstueattest på sin herkomst, hed ifølge danske kilder Anna Dorothea.Jeg har indtil videre ikke kunnet finde dem i 'Coldinghuus'. Der er sandsynligvis tale om Koldinghus rytterdistrikt og så kan Guldbrand Møller/Müller have været flere steder.Han er ikke omtalt i de 2 bøger om danske skovridere, jeg har set.I 1733 befandt Anna Dorothea Paasche og Guldbrand Møller sig i Odense, hvor han var skovfoged og knyttet til slottet i Odense.Jeg har fundet 2 børn:Danqvart Møller, f. ca. 1723. Gift 1.g. 19-6 1755 med Anne Maria Hansdr. (Heisager) og 2.g. 18-10 1769 med Karen West Læssøe.Christen Møller, f. 25-4 1733 i Odense. Gift d. 17-12 1762 med Anna Jensdr. Bullerup.De fik begge efterkommere i Danmark.Mere følger..... vh, Berit Pagh.

Link to comment
Share on other sites

Guest Berit Frank Pagh

Rådmand Oluf Nielsen og hans kone Dorothea: Oluf Nielsen er i eftertiden kaldt Oluf Nielsen Paasche, selvom han - i modsætning til f.eks. Danqvart Paasche - ikke selv brugte navnet i de kilder, jeg har set citeret. En grund kan være, at det ikke var så usædvanligt at udelade slægtsnavnet.En anden grund kan være, at en tidligere forsker har taget det for givet, at sønnernes slægtsnavn måtte stamme fra faren.Jeg har efterhånden mest tro på det sidste og mener, at det kan være grunden til, at det stadig er så svært at få hoved og hale på denne familie.For mig at se er der flere brikker, der falder på plads, hvis Dorothea var en Danqvartsdatter Paasche - og dermed søster til Danqvart Danqvartsen Paasche(1627). Det ville være en god grund til at kalde en søn Danqvart, - for jeg ser ingen årsag til at tvivle på, at den Danqvard Olsen Paaske(Danqvardus Olai Paschasius), der i 1674 blev indskrevet på Kbhvns. Universitet sammen med Christopher Olsen Paaske(Christophorus Olai Paschasius)- begge dimitteret fra Slagelse lærde Skole, er søn af Oluf Nielsen og Dorothea.Kilde: H. Friis-Petersen: Studenter ved Københavns Universitet. Hans Danqvartsen Paasche, søn af Danqvart Danqvartsen Paasche og Alhed Hansdr. Barner, blev gift 1702 med Dorothea Jacobsdr. Smith.De måtte have kongebrev - udstedt d. 2 juni 1702 - på grund af slægtskab og teksten er klar:'..hun skal være hans Faders Sósterdaatters daatter;' Dorothea Jacobsdr. Smith var datter af borger og skipper Jacob Henrichsen Smith. Hendes mors fornavn er jeg ikke stødt på endnu, men - hendes mor igen var altså en Paasche.Jacob Henrichsen Smith og hans kone kaldte deres børn: Henrich, Dorothea, Oluf og Maria.Dorothea og Oluf peger mod Oluf Nielsen og hans kone Dorothea. Iøvrigt:Det må også være rimeligt at antage, at nedenstående Niels Olsen må være søn af Oluf Nielsen og Dorothea.D. 31 maj 1717 er der registreret skifte efter 'Magdalene Salig Niels Olsens'.Arvingerne var: Olle Nielsen Paaske - Jørgen Nielsen Paaske - Dorothea Nielsdr. Paaske(Kapt. Grüner) - Anechen Nielsdr. - Pernille Nielsdr. Paaske.Halden Byfogd, Skifteprotokoll 1 1716-1743: side 23. vh, Berit Pagh.

Link to comment
Share on other sites

Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg har noen løse Paasche som jeg ikke får til å passe inn her, men hvor det er indikasjoner på slektskap med Dorothea Vatharina Nielsdatter Paasche (gift med Grüner. Disse er født på slutten av 1600-tallet og dør samme sted som Dorothea. Skriv gjerne til gkb og c2i.net med @ imellom.

Link to comment
Share on other sites

Guest Berit Frank Pagh

Det skal jeg gøre. : )I NST bind 31, side 361 står bl.a.:'Ifølge fogderegnskapet 1678 bor Anders på Søndre Bø, og mens Jon Vetlesen fremdeles har 6tn. i gården, sitter nå salig herr Niels Olsens arvinger med 1,5 tn. i gården.(82) Ved en serie transaksjoner som ble lest på Nordby stevnestue i Idd den 21. september 1682, overtok overrådmannen i Fredrikshald, Oluf Nielsen Paasche, hele Søndre Bø. Jons part i gården var pantegods, og det ble nå innløst. Mathias Bagge overdrog 6 tn. hartkorn i Søndre Bø til Oluf, hans hustru og arvinger 'til evigvarende odel og eie'. Oluf transporterte straks denne del til sin datter, Catharina Olsdatter, som var rådmann Søren Jensen Klyns enke. Bagge avstod likeledes de 1,5 tn. til Oluf,(83) og den 20.3 1686 lot herr Peder Hansen Stilling tinglyse sin svigerfar, Oluf Nielsen, transport til seg på denne del; Friiseparten.(84) Når vi i 1685/1686 finner enken Thrinne på Søndre Bø,(85) og senere Stilling, som den 29. juli 1685 hadde avlagt ed til biskopen som kapellan til Idd og Enningdal,(86)må herr Peder ha blitt Oluf Nielsens svigersønn gjennom sitt giftemål med Catharina(87) og fått gården med hende.' Bryllupsdigt i anledning af Søren Jensen Klyne og Catharina Olufsdatters vielse i 1670:Lenke Frederichshald&hl=da&ct=clnk&cd=2&gl=dk Vh, Berit Pagh.

Link to comment
Share on other sites

Guest Berit Frank Pagh

Mit bud på rådmand Oluf Nielsens familie - med vilkårlig rækkefølge.Der har muligvis været flere børn og jeg lurer på, om Catharina/Trine Olufsdatter kan være fra et tidligere ægteskab.

bilete6241.jpg

Link to comment
Share on other sites

Guest Berit Frank Pagh

Den 26. januar 1737 blev der registreret skifte efter rådmand Christopher Olufsen Paasche.Arvingerne var Dorthe Paasche og Thue Wulfsberg.Halden byfogd, Skifteprotokoll 1 1716-1743: side 498.1733 Juli d. 16: 'Mons: Thue Wulfsberg bogholder for det Jslandske Compagni og Jomfr: Cathrina Paaske, Copul J Kirken om Morgen'København, Sokkelund, Vor Frelser 1711-1749, opslag 44. Følgende børn er døbt:Elisabeth Christiana, f: 21 juli 1734 - Anna Dorothea, f: 3 september 1735 - Thue, f: 11 februar 1737 - Gurie Magdalene, f: 15 februar 1740.Vor Frelser 1732-1762, opslag 21-30-43-72.Ved Anna Dorotheas dåb optræder en 'jomfr. Paaske' og ved Gurie Magdalenes dåb Jomfrue Dorothea Paasche. Thue Wulfsberg blev begravet d. 5 marts 1740.Catharina Paasche blev begravet d. 26 juni 1772. hun var da 76 år gl.Vor Frelser 1737-1789, opslag 12 og 106. Vh, Berit Pagh.

Link to comment
Share on other sites

Guest Bente Aaris

Har ingen interesse i dem, men måske du kan bruge ham her fra enkekassen:Hans Christian Paasche Premier Lieutenant ved 2. Aggerhuusiske nationale Infanteri RegimentFødt: 24-08-1741 Rachestad Stempelmærke: NorgeDød: 16-04-1776Notat: Dåbsattest i RA.Hustru: Policenummer: 43 Pensionspolice oprettet: 20-08-1774 Årlig Pension: 120 Indbetalt: 296 Afdragsordning: 0Maren Petrine LarsenFødt: 17-03-1738 Frederikshald Stempelmærke: NorgeDød: 08-08-1781Notat: Dåbsattest i RA.og fra Norsk Præstehistorie:Paasche, Anders, vicepastor, Lødingen, ca. 1653 Paasche, hr Christopher, i Guldal len, 1629/30 Paaske, Niels, dr., biskop Bergen, 1568-1636 Paaske, Peder Jørgensen, spr. Ulvik, 1655-1706Lenke

Link to comment
Share on other sites

Guest Berit Frank Pagh

Tak skal du have.Denne løjtnant må være Hans Christopher Paasche, søn af Christian/Christen Heidemack Paasche og Ellen Catharina Christensdatter Bjørnestad - og altså barnebarn af borgmester Hans Olufsen Paasche.Han blev døbt d. 24 august 1742 i Rakkestad.Østfold, Rakkestad Mini I 2 1741-1751, side 17.Både han og faren er omtalt i Olai Ovenstads: Officerer D´herrer pastorer har jeg ikke styr på, men hvem ved, det kommer måske.Vh, Berit Pagh.

Link to comment
Share on other sites

Guest Berit Frank Pagh

Borgmester Hans Olufsen Paasche, søn af Oluf Nielsen og Dorothea:H.Friis-Petersen: Studenter ved Københavns Universitet.'Paaske, Hans Olufsen (Johannes Pascatius, 1687 København), født ca. 1667, Borgmester i Frederikshald 1703-22 (Fortsrøm I/365, 459)' Der er registreret skifte efter Hans Olsen Paasche d. 21 november 1731.Søn Christen Heidemark Paasche 24 år - Datter Dorothea Hellena Paasche (Ulrich Fr. Larsen) - Datter ugift Margrethe Benedicte Paasche 20 år - Datter ugift Cathrine Paasche 17 år.Hans´ svigerfar var forgængeren i embedet Christen Heidemarck.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

(3:) Avdøde 'Magdalene Salig Niels Olsens' (skifte 31 mai 1717) er såvidt jeg vet Magdalene Jørgensdatter Sparre fra Aurskog, datter av Jørgen Svendsen Østby (c1628 - 15 Aug 1686 Høland, AK) og hans 1. kone Sidsel Emmikesdatter Sparre (c1622-1673). Disse hadde også barna Karen, Berthe og Emmicke. Jørgen var 2.g. g.m. Ingeborg Jensdatter Biering.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Ja, antakelig, og der ser det ut til at kun Magdalene's døtre Annechen og Pernille er nevnt. Jeg vet imidlertid ikke hvilket skifte. Kan det være Magdalene's i 1717, ev. moren Sidsel Sparre's i 1673 ? (Se Lenke).

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Som det framgår av lenken i siste innlegg er det der (feilaktig ?) forutsatt at Ole Nielsen Paasche hadde etternavnet etter sin far, og ikke, som du mener, fra sin mor Dorothea.I det hele tatt er det mye som må ryddes opp i blant Paasche'ne mine etter det du nærmest 'beviser' i dine innlegg herover i denne debatten.Dine argumenter og hypoteser virker meget overbevisende, og du skal ha stor takk for dette bidrag til avklaringer ang. Fredrikshald-Paasche'ne, Berit !

Link to comment
Share on other sites

Guest Berit Frank Pagh

Det er ikke Magdalenes, som er gengivet i indlæg 3.Hører Aurskog og Høland under Nedre Romerike ? Her begunder skifteprotokollerne først 1680.Berit Pagh.

Link to comment
Share on other sites

Guest Berit Frank Pagh

Tl 15:Der er stadig mange uafklarede relationer, når det gælder de ældste generationer og mine tanker om sammenhængen kan jeg ikke bevise - endnu da.Det er et spørgsmål, om der er kilder, der kan det.For de senere generationer er der til gengæld masser af fakta.Berit Pagh.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Aurskog-Høland ligger vel i nåværende Akerhus fylke, og jeg antar det må være snakk om Nedre Romerike. Aurskog sogn lå i alle fall i Nedre Romerike prosti.

Link to comment
Share on other sites

Guest Berit Frank Pagh

Til 17:Frederich Petersen Grüner, søn af møntmester Peter Grüner og Sophia Amalia Mechlenborg ifølge Ovenstads; Officerer.Berit Pagh.

Link to comment
Share on other sites

Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Til Per; Berit har allerede besvart spørsmålet, men det er nettopp Dorothea Catharinas far identifisering jeg setter et lite spørsmålstegn ved. Stikkordet for min betenkning er Opsloe hvor vi har flere Paasche på siste halvdel av 1600-tallet og hvor også Grüner døde (og Dorothea Catharina).

Link to comment
Share on other sites

Guest Berit Frank Pagh

Nedenstående sag viser også en mulighed for, at Danqvart Danqvartsen Paasche havde været gift før, som jeg antydede i indlæg 1.I rådstuprotokoll 3, 26/3-1697 - 8/5- 1708 på side 203 - 1705 - er der indført en sag mellem Mattias Danielsen og Jacob Falch. Den handler tilsyneladende om æreskrænkelse.Dommen blev, at Jacob Falch offentligt skulle erklære 'Mattias Danielsens Hustrue Catharina Danquarts datter for en Erlig Dannequinde, saa hand om hendes Persohn veed eller kand ei andet sige, end ald det Erligt, Sómmeligt och vel anstaaeligt er,..' Vh, Berit Pagh.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Kan Hans Danquart Paasche (død ca. 1709?) også være fra dette Danquart Danquartsen Paasche's tidligere ekteskap ?Hans er altså gift i Fredrikshald i 1702, som er langt tidligere enn f.eks. hans søsken Danquart (1723), Marichen (1712) og Henrich (ca.1720?).Hans er omtalt som (død) 'broeder', ikke 'fuld broeder' ifm. rådstuesaken i 1725.

Link to comment
Share on other sites

Guest Berit Frank Pagh

Den tænkte jeg også lidt over. : )Men - der står heller ikke fuld broeder ved de to andre. Grunden til at jeg studsede var, at han bliver nævnt efter teksten med de fulde søskende.Jeg tror dog, at det er fordi han var død på det tidspunkt.Hans Danqvartsen fik én datter og kaldte hende Alhed.Vh, Berit Pagh.

Link to comment
Share on other sites

Guest Berit Frank Pagh

Hans Danqvartsen Paasche kan jo være den ældste i flokken.Henrich er ifølge NST´s: Tollere født så sent som 1692.

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.