Jump to content
Arkivverket

[#65934] Paasche i Frederichshald og efterkommere i N og DK.


Guest Berit Frank Pagh

Recommended Posts

Guest Berit Frank Pagh

Henrich Jacobsen Smith f. ca. 1683:'Anno 1721 dend 15 Juni er Raadstue Rætten af samtlige Magistraten Loulig Holden og Administreret - Hvorda for Rætten fremkom paa Monsieur Henrick Jacobsen Smiths veigne Seigr. Einer Stabel som en Sandfærdig Raadstue attest var begiærende paa bemelte Monsieur Henrick Jacobsen Smiths veigne paa eftermeldte, da attesteres hermed at Monsr. Henrick Jacobsen Smith er fód her i bÿen af fornæmme folck og familie, haver fórst lært sin bog, og som en lærd og dÿgtig Student ladet see adskillige smucke Próver af sin Eruditon. Siden da hand Studerede sin Jura, har han og derudj saaledis avancerit at vii formeente hand hafde giordt sig allerunderdanigst meriteret til en bestilling i hans maÿts tienniste, hvorfore hand 1713 reiste til Khavn, ved guds og hans maÿts Naade at sóge sin fortun, og allerunderdanigst at erholde et stócke bród, da hand baade med voris og andres beste attestatis om sin Capacitet og Skickelig lefnet var forsÿnet hvor hand og i adskillige affaires paa voris bÿes vegne har beviist sig gaunlig og tiennistvillig, Men som det gick ham som os andre, at hvis hans forældre hafde effterlat ham og hand self hafde forhvervet, blef Anno 1716 ved de Svenskes indfald, alt sammen opbrændt, saa har hand siden sógt at opholde sig i Danm., indtil som nu fornæmmes hand er kommen i Condition for fuldmægtig hos Hr. Cammer Juncker og ambtmand Caspar Martin Schóller paa Vordingborg Slot, hvorfore vi herved giver bemelte Mons Smith det Sandfærdige attestatum at hand aldtid har sógt at habilitere sig til hans maÿts tienniste og stedse opfórt sig som en ærlig ædru og Skickelig Persohn og ville vi herved have ham til hans Maÿts voris allernaadigste arve Herre og Konge allerunderdanigst Recommanderet saa vel som hos hans Maÿts hóÿe Raad og betiente underdanigst bede, at for ermelte Henrick Smith som er en ærlig meriteret og troe lands undersaat til noget forefaldende vist stk bród maa naadigst vorde præmoveret saa som vi hans forhold herved som fór er meldt med ald Sandhed attesterer.'Rådsturetten i Frederikshald, Rådstuprotokoll 4 21/6-1714 - 1/7-1723, side 179.Man kunne ønske sig, at forældrenes navne også havde været nævnt, men der kan ikke være tvivl om, at denne mand var søn af Jacob Henrichsen Smith og bror til Dorothea, Oluf og Maria.Dorothea Smith og Hans Danqvartsen Paasches datter Alhed Hansdatter Paasche 'gich hoes', da Henrich Smith fik døbt sit fjerde barn d. 13 januar 1728 i Vordingborg.AO: Præstø, Bårse, Vordingborg 1679-1765, opslag 80.Henrich Smith er første gang 'set' i Vordingborg 1717 i forbindelse med en supplik til Danske Kancelli. 1719 var han fuldmægtig hos Caspar Martin Schøller, som samme år var blevet udnævnt til amtmand for Vordingborg Rytterdistrikt.1729 fik han bestalling som inspektør ov er Vordingborg slot. 1731-32-33 havde han komsumptionsforpagtning.1751 får han afsked som måler og vejer, en bestilling det ser ud til, at han også har haft igennem alle årene.-----Henrich Jacobsen Smith var gift med Ingeborg Hansdr. Paludan, datter af præsten i Aal Hans Nielsen Paludan og Anna Nielsdr. Heebo og født d. 20 juli 1699.Jeg har trods mange forsøg ikke fundet vielsen, men har kopi af et dokument, hvor Ingeborgs bror, borgmester i Roskilde Niels Lunde, omtaler hende som sin søster og Henrich Smith som sin svoger.-----6 børn er døbt i Vordingborg og 3 er indført som døde, men i 1733 havde de 4 børn.Kun 2 af disse har det været muligt at følge som voksne:Hans Paludan Smith og Margrethe Elisabeth Smith, som kom til Norge og slog sig ned i Larvik.Deres efterkommere har forbindelse til grene af slægter som Timme, Bøchmann, Baggesen, Eide(Bergen), Irgens, Bruun og Schreuder og Schreiber.

Link to comment
Share on other sites

Guest Berit Frank Pagh

Til indlæg 1 og 2:Ingeborg Danqvartsdr. Paasche var ifølge rådstueattesten gift med Anders Østensen 'en Søefaren mand i Øster Risøer'.De blev viet d. 5 juli 1718 i Holmens kirke i København. Han var da 'qvartermester i k: tieneste'AO: København, Sokkelund, Holmen 1714-1734 opslag 63.En datter - Serine - blev døbt d. 27 april 1719 i Skt. Nicolaj.København, Sokkelund, Skt. Nicolaj 1694-1721 opslag 275.Frem til 1721 er der ingen indførsler og herefter er der en lakune indtil 1733. Ordlyden i rådstueattesten kunne tyde på, at de havde slået sig ned i Øster Risør mellem 1719 og 1725.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

(101) Jeg har for fire år siden notert navnene på foreldrene til amtsforvalter i Larvik, Hans Paludan Smith (ca 1730-før 1801) fra Vordingborg som INGER Hansdatter Paludan fra Ål i Vester Horne, Ribe, og NILS HENRIC Smith, konsumptionsforvalter i Vordingborg. Altså med litt andre fornavn. Jeg har ingen verifikasjon på korrektheten.Hans Paludan g. seg med Fredrikke Christophersdatter Perbøl som døde 16 Des 1819. De fikk barna Anne Severine, Henrik, Christiane Louise og Anne Cathrine.

Link to comment
Share on other sites

Guest Berit Frank Pagh

Ja, der er en del forkerte oplysninger i omløb. Det skyldes bl.a. fejl og mangler i de trykte sekundær-kilder og - har jeg ladet mig fortælle - en tvivlsom færøsk stamtavle. Fejl og mangler findes også i bogen: 'Slægten Paludan' af L.F. la Cour. Denne bog er skrevet for at fortælle om mændene i familien, så den går let hen over kvinderne. Han kalder parret Henrik Smith og Inger og - erklærer Ingeborg død.De originale kilder fortæller noget andet.Da Ingeborg blev født 1699 skrev hendes far følgende i kirkebogen:'Torsdag d 27 Julij Igienfód ved Doben voris 5 Datter men 12 Barn; Ingeborg kaldet effter sin Sl. Sóster; Fód till Verden Natten imellem Torsdagen og Fredagen tillforne d 20 Julij mod 12 Slet; .....'AO: Ribe amt, Vester Horne herred, Aal 1691-1726 opslag 16-17.Anna Nielsdr. Heebo døde 1700, så Ingeborg blev deres sidste barn.I forvejen er disse børn kendte:1: Maren Hansdr. Paludan f. 1679.2: Niels Hansen Lunde f. 1680. Opkaldt efter farfar.3: Niels Hansen Heebo f. 1682. Opkaldt efter morfar.4: Christen Hansen Paludan f. 1686.5: Peder Hansen Paludan f. 1687.6: Hans Paludan f. 1691.7: Anker Paludan f. 1692.8: Lisbeth Paludan f. ? død 1707.9: Anna Elisabeth Paludan f. ?10: Jens Paludan f. 1697.Med deres salige søster Ingeborg er der altså 12 børn - og ingen Inger.-----1718 var Ingeborg i Vordingborg, hvor Peder Paludan var kapellan hos Provst Jacob Hansteen. Den 26 september var hun fadder til præsten i Øster Egesborg Frederich Funchs søn Nicolai Jacob: 'Ingeborg Paludan i Wordingborg'. (Peder Paludan og Frederich Funch var begge gift med døtre af Jacob Hansteen).Præstø, Bårse, Øster Egesborg 1718-1795 opslag 5.7 oktober 1719 var hun med til en dåb i Helligåndskirken i København sammen med broren Hans: 'Ingeborg Paludan fra vor frue Kirkegaard h: huen. Fadd: Hans Hansen Paludan Liuetnant ved Foedguarden.'København, Sokkelund, Helligånd 1713-1728 opslag 112.Ved Vor Frue kirkegård boede broren Christen Hansen Paludan, som var klokker ved Vor Frue kirke.Den 13 november 1726 var Ingeborg gudmor til Peders datter Anna Cecilia: 'Hr. Peder Palludans barn til kirche, Madame Ingeborg Smith bar det,.....'Præstø, Bårse, Vordingborg 1679-1765 opslag 78.-----Søsteren Anna Elisabeth Paludan og hendes mand Diderich Fuglsang fik ingen børn selv. De skrev i 1735 testamente, hvor de betænkte 'min Kiære og eneste Sóster[*] Ingeborg Paludan Smiths Daatter Anniche Henrichsdaatter Smith, der nu er i voris huus, og andtagit som voris egit barn at opdrage, .....' - '..Hr Magister Jacob Baden Rector Scholæ i Wordingborg, og voris Kiære Svoger Henrich Smith, med os til vitterlighed at underskrive og forseigle, Datum Wordingborg dend 19de September Ao 1735.'* Søsteren Maren Hansdr. Paludan, gift med præsten Hans Hansen Friis var død 1729.-----Som du ser, kan du roligt slette Niels Henric og Inger. : )

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Hvilken av Jacob Hansteens døtre Anna Kirstine f.1691, Claudia Sophia f.1708 og Engel Maria (død 1740 i Køge) var det som var g.m. præsten i Øster Egesborg, Frederich Funch ?(Den norske societets-forfatterinne (av bl.a. 'sladder-boken' ''I Gamle Dage''), Conradine Birgitte Dunker (1780-1866) var datter av Johannes Mathias Henriksen Hansteen, som var sønnesønn av omtalte prost Jacob Bartholomeussønn Hansteen 1652-1727).

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Berit, du skriver over at Henrich Jacobsen Smith (c1683-et1751) og Ingeborg Hansdatter Paludan f.1699 hadde minst 6 barn, at de fikk sitt 4. barn døpt i Vordingborg 13 Jan 1728, og nevner Anniche (adoptert av Ingeborgs søster), Hans og Margrethe Elisabeth.Hva het de 6 barna som er døpt i Vordingborg ? Hvilke 3 er innført i kirbeoken som døde ? Hvilket barn ble døpt i 1728 ? Hvilke 4 barn levde i 1733 ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Berit Frank Pagh

Det var Anna Kirstine der blev viet til Frederich Steen Funch d. 18 Juni 1715.Vordingborg 1679-1765 opslag 336.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Stemmer det at Peder Hansen Paludan (1687-1753) fra Aal fikk sønnen Hans Jacob (død 1782) med sin 2. kone Margrethe Weile f. 1684 i Hammer, Præstø ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Berit Frank Pagh

Til 106:'Hvilke 4 barn levde i 1733 ?' Det er ikke helt enkelt at svare på. I Vordingborg kirkebog finder man følgende børn døbt:1: Anna, døbt 16 juni 17232: Charlotte Amalie, døbt 20 december 17243: Anna Dorthea, døbt 21 december 17254: Hans Jacob, døbt 13 januar 17285: Hans, døbt 24 oktober 17316: Margaretha Elisabeth, døbt 28 maj 1733Vordingborg 1679-1765: opslag 69-73-76-80-90-96.-----Begravede:13 januar 1725: 'Monsr Schmidts lidet barn begravet i urtegaarden'Det skulle man tro var Charlotte Amalia, som var født knap en måned før.13 juni 1726: 'Monsr Smids barn begravet i urtegaarden'Det kan være både Anna f. 1723 og Anna dorothea f. 1725.10 august 1731: 'Hr. Inspecteur Smidts Són begravet i urtegaarden'Det er Hans Jacob f. 1728. Hans, som blev døbt 2 måneder efter, er Hans Paludan Smith.Opslag 194-195-200.-----Og så var der Anniche, som ikke er fundet døbt i Vordingborg - selvom Henrich Smith er registreret i byen så tidligt som 1717.Der er desværre ikke konfirmations-indførsler i kirkebogen og alle forsøg på at følge/finde Anniche og Anna eller Anna Dorothea har indtil nu været uden held.NB: Arkivalieonline har givet den første kirkebog årstallene 1679-1765. Det er en fejl, den dækker kun til 1756 - og så er der en lakune til 1781.

Link to comment
Share on other sites

Guest Berit Frank Pagh

108:Nej, det er også en fejl i 'Slægten Paludan', hvor forfatteren har sat Margrethe Weile som mor til alle børnene, selv ægteskabet med Citzel/Cecilie Cathrine Hansteen selvfølgelig er nævnt.Hans Jacob f. 30 september 1717, Else Cathrine f. 1718 og Anna elisabeth f. 1720 er børn af 1. ægteskab.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

(109:) Mange takk !'Anniche' (Annichen) kan vel godt være et kallenavn for Anne/Anna ('lille Anne'). Dersom man antar at det ikke er to levende Anna i barneflokken, så er det altså Anna Dorthea (1725) som blir den beste kandidaten til den 'Anniche' som levde da moster skrev testamente i 1735.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

(109:) Ut fra begravelsene så heller jeg til den oppfatning at de fire barna som angivelig levde i 1733 var Anniche (hos moster), Anna Dorthea f.1725, Hans f.1731 og Margrethe Elisabeth f.1733.

Link to comment
Share on other sites

Guest Berit Frank Pagh

De 4 børn er nævnt i Niels Lundes brev, som er skrevet efter at Margaretha Elisabeth var født.Anniche som kaldenavn:Tanken har selvfølgelig været der, men - jeg er ikke sikker på, at man ville bruge det i et officielt dokument.Og så ved vi jo, at navnet Anniche blev brugt i familien i Frederichshald.

Link to comment
Share on other sites

Guest Berit Frank Pagh

Indlæg 103:Ang. Hans Paludan Smiths ældste datter Anna Severine.Sådan bliver hun kaldt i trykte kilder, bl.a. Lampes: Bergens Stifts Biskoper og Præster. Lenke I kirkebøgerne bliver hun derimod kun omtalt som Anna ved indførslerne af 2 vielser, 11 børns dåb og hendes begravelse.Yngste barn, - Niels Christopher Bøchmanns dåb er det ikke lykkedes at finde.Anna Severine blev gift 2.gang med Søren Gottfred Bøckman.Kunne det tænkes, at navnet Severine er en transkriptions-fejl f.eks. fra 'Anna Severin Bøckmans' ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

(115:) Anna's 2. mann (g. 1795), cancelliråd, sorenskriver (i Trondheim ?) Søren/Severin Gottfr(i)ed Bøckman(n) (ca.1770-et.1801) er kanskje barnebarn av kjøpmann og skipsreder i Larvik, Søren Gottfried Bøckmann (1714-1748) og Judithe Mow (1713-1756) ? Hva het ev. 'mellomleddet' (som da må være f. rundt 1735) ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Berit Frank Pagh

Søren Gottfred Bøckman var sorenskriver i Guldalen - med bopæl i Trondheim. Han siges at være født 26 august 1771. Han er døbt 2 septemnber 1771 i Brunlanes.Faren var Abraham Sørensen Bøckman, sorenskriver i Brunlanes, senere 'Zahlkontrollør' i Christiania og gift med Anna Clarine Bugge.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
Guest Berit Frank Pagh

I pantebog for Larvik by 2 1760-1781 - side 256, er der under d. 18 april 1774 nævnt en P:P: Paasche som formynder for klokker og organist Jens Rings 2 døtre Anna Catharina og Friderica Hageman Ring.Nogen som ved, hvem denne P:P:Paasche var ?Og var det samme Paasche med hustru Karen Bugge, som d. 3 januar 1786 fik døbt datteren Engel Christina ?Venlig hilsen, Berit Pagh.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anne Franck Paasche

Til Berit (118.Jeg har kopi av Lassens samlinger fra Riksarkivet. Der står en Peter Paasche, Organist og klokker i Laurvik, ble begr. der 1793 10.10. 62 år og 3 uker gammel.Tusen takk for alt arbeidet du har gjort og lagt ut om Paasche-slekten her på forumet!Mvh Anne Franck Paasche

Link to comment
Share on other sites

Guest Berit Frank Pagh

Til 119:Det må være samme mand.Teksten ved begravelsen ser ud til at give ham navnet: Paasche Peter Paasche - og det passer jo med initialerne.I Danmark var Paasche/Paaske som fornavn ikke helt usædvanligt. Jeg ved ikke, om det samme var tilfældet i Norge.Til 120:Jeg har kigget på denne skibsbygger-familie ved Holmen tidligere, men har ikke kunnet finde nogen forbindelse til Frederichshald-Paasche´rne.Venlig hilsen, Berit Pagh.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
Guest Per Torgersen

Til (102). Jeg mistenker mannen til Ingeborg Danqvartsdatter Paasche, 'en Søefaren mand i Øster Risøer' (Anders Østensen) å være fra Bjørnestad i Spind sogn...Se her: Lenke (fra innlegg 44)

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
Guest Berit Frank Pagh

Til indlæg 82 og 83:Takket være de skannede skifter er det nu muligt at se patronymet på denne Danqvart. Ikke at det gør forvirringen mindre. : )Den 15 december 1712 var der skifteregistrering efter Danqvart Danqvartsen Paasche.Enken: Sille Nielsdatter, hvis lavværge var et søskendebarn Jacob Holm.3 sønner: Niels Danqvartsen 12 år - Danqvart Danqvartsen 6 år - Thomas Danqvartsen 4 år.Sille Nielsdatters mor omtales som Maren sal. Niels Andersens.Østfold, Fredrikstad, skifteprotokoll nr. 3, 1694-1723, side 208b.Berit Pagh.

Link to comment
Share on other sites

Guest Berit Frank Pagh

Løjtnant Niels Danckwardt Paasche i indlæg 81 kunne måske være ældste søn Niels Danqvartsen 12 år i ovenstående indlæg.Berit Pagh.

Link to comment
Share on other sites

Guest Berit Frank Pagh

I en skifteforretning i Frederikshald efter Margrethe Brønildsdr. og hendes mand, tidligere byfoged Niels Riiber, som blev foretaget mellem marts 1733 og april 1736, omtales en Jacob Danqvartsen Paasche.'Monsr Von Westen paa Jacob Paasches vegne efter Frue Justice Raad Grónbechs begiær erindrede hans her i Sterbboen staaende arvepart, at maatte til hannem udredes:..'Der fremskaffes en rådstue-dom af d.14 (fbr. eller sbr?)1724, som har en påtegning fra overhofretten, men da ingen ved, om rettens dom er fulgt, henvises han til 'lands loven'.Østfold, Halden by, skifteprotokoll nr. 1 1716-1743, siderne 367a til 377b.Patronymet ses på side 371b - syttende linie fra neden.Jeg er temmelig sikker på, at der står Danqvartsen, men hvis der er én, der har lyst til at kigge efter, vil jeg være taknemmelig.Jeg kender kun én Jacob Paasche, søn af Hans Danqvartsen Paasche og Dorothea Jacobsdatter Smith - og han burde jo hedde Jacob Hansen Smith.Berit Pagh.

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.