Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Liv Aasa Holm

[#72791] kaptein Gunder Holgersen Kofoed (1696 - 1778)

Recommended Posts

Guest Liv Aasa Holm

Gunder Kofoed hadde flere barn. Jeg stammer fra sønnen Holger Andreas som overtok Vogos, Sønnen Jonas (kaptein han også) fikk en annen gård. Er det noen som kjenner navn etc. på Gunders andre barn, eller som vet noe om hans kone Ernstine Elenora Sophie Pedersdatter fra Skogn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Det er rett som du seier at kaptein Gunder Kofoed hadde to søner, Holger Andreas og Jonas. Fleire born kjenner eg ikkje til, men det kan godt ha vore fleire, - i det minste døtrer. Det stemmer også at Holger vart brukar på og eigar av Vågos på sørsida av Ertvågsøya i Aure på Nordmøre, medan broren, Jonas vart det same på nabogarden, Gjerde (Gjela). I ei grein av slekta lever namnet, Holger Andreas framleis.Eg ser at eg har notert i eksemplaret mitt av Todals 'Gardtales i Valsøyfjord' at kona til Gunder heitte Karen Jonasdotter. Eg har ikkje notert noko om kjelda, men meinar å hugsa at Gunder gifte seg med Karen i Oppdal i Sør-Trøndelag. No ser eg på ingen måte bort frå at Gunder kan ha vore gift både to og tre gonger, så det kunne ha vore greit å veta kva som er kjelda di til kona frå Skogn.Elles kan eg jo nemna at det i ein artikkel, truleg i NST vert hevda at Gunder var steson til Holger Hansson Kofoed, ikkje son slik Ovenstad skriv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Aasa Holm

Takk for dette. Informasjonen om at Gunder VAR Holgers sønn har jeg fra Kofoed-papirer. Det er samme sted det står at han ble gift med Ernstine Elenora Sophie datter av Peder Lund i Skogn. Men fødselsår og/eller dødsår er ikke oppgitt. I pantebøker har jeg funnet at Gunder må ha hatt mer enn to barn, men barna er ikke nevnt ved navn. Han kan selvsagt ha vært gift 2 eller flere ganger. At Gunder var gift med Karen Jonasdatter kan være forklaringen på at sønn nr. 2 heter Jonas. Spørsmålet blir da hvem som var mor til Holger Andreas.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Kalland Sterten

Vielse 29. januar 1755, Domkirken, Trondheim; Peder Koefoed og Ernestina Eleonora Susanna Lund. Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Då kan ein jo undrast kva desse Kofoed-papirer er for noko. Enten må det då vera nokon som har misforstått eitt eller anna, eller så må det vera feil i dei nemnde papira. At Ernestine Lund var gift med Peder Kofoed samsvarar då også med det som Ovestad opplyser. No seier ikkje Ovenstad noko om kven som var far til Peder Kofoed, berre at at han var son til ein tollar og født ca 1720/22 Etter alderen kan han elles vera son til Gunder han også, men Gunder var neppe tollar nokon gong. I tilfelle vert Ernestine Lund svigerdotter til Gunder Kofoed, ikkje kona hans.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Aasa Holm

Dette var nyttig informasjon. Tusen takk! Ja, det er ikke alt som er etterrettelig i de nevnte Kofoed-papirer (og filer), men heldigvis er det flere kilder til mange av opplysningene. Det med Ernestina... står derimot bare ett sted. Gunders sønn Holger Andreas (f. 1724) ser ut til å ha giftet seg ca. 1761. Siden Peder giftet seg i 1755 skulle man vel anta at han var eldre enn Holger, men da er det merkelig at Holger får Vogos. Men Gunder hadde jo 4 brødre hvorav to levet opp. Peder må være sønn av en av dem. Jeg skal lete videre. Tusen takk for all hjelp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Her vart det ein del nytt ja Aud. Eg trur du har råka rett med alle personane du har funne. I følgje Ovenstad, så heitte kona til Holger Hansson Kofoed for Mette Kristine Berg, noko som vert stadfest av lenka di. Når den seinare Gunder Kofoed vert kalla steson til Holger i 1701, så må ein tolka det slik at Mette først hadde vore gift med ein Anders (Andreas?). Sidan rette far til Gunder døydde medan han var ganske liten vart det Holger som vart farsfiguren til Gunder og vi ser da også at han gjer den æra på stefaren at han kallar opp eldste sonen etter han. men han gløymer heller ikkje rette far sin då han gjev sonen to namn, nemleg Holger Andreas. Litt moro å tenkja på at då eg i ungdomen arbeidde som lærarvikar rund om i kommunen, så hadde eg ein elev som heitte Holger Andreas Kofoed. Han nedstamma i rett line frå den den første Holger Andreas,men var født knappe 250 år seinare.Elles meinar eg å hugsa at Mette Berg, ev første mannen hennar hadde noko slags tilknyting til gruvestaden Løkken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Gunder Richard Andersen var sønn av Anders Polset og Mette Kirstine Berg. Som enke giftet Mette Kirstine seg opp igjen med Holger Hansen Kofoed.Gunder Andersen tok stefarens etternavn og kalte seg Kofoed. Han hadde minst én halvbror, Hans Kofoed, som slo seg ned på Eidsøra i Nesset.Gunder Kofoed var gift med Karen Elsebe Henriksd. Krey.Kilde: Anders Todals artikkel 'Ein bryllaupstale frå 1825' gjengitt i Årsskrift for Nordmøre historielag 1949. Per Nermo har også endel om denne slekta.HilsenTorgeir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Kan hende eg har lest artikkelen av Todal tidlegare, men kan ikkje hugsa det. Når eg pukkar på at Gunder Kofoed også var gift med ei Karen Jonasdotter, så er det på grunn av den innførselen i kyrkjeboka for Oppdal som står her: LenkeLitt tidlegare er også løytnant Gunder Kofoed nemnd, så det er ingen tvil om at Karen Jonasdotter er frua til den seinare kaptein Gunder Kofoed. Truleg må første kona ha døydd ganske tidleg, slik at han har gifta seg på nytt med denne Karen Jonasdotter. Sistnemnde måtte då helst vera mor til Jonas Gundersson Kofoed som er nemnd i kyrkjebøkene i Oppdal på 1750-talet. Holger Andreas og Jonas var med andre ord halvbrør.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Sitter dessverre ikke slik til at jeg får sjekket med Todals artikkel. Men lurer på om ikke Per Nermo har noe om dette også.Vet noen når 1.Gunder flyttet til Aure og 2.Jonas ble født? Høres ikke urimelig ut at Jonas hadde en morfar som het det samme.Torgeir p.t. Levanten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Aasa Holm

Dette var interessante opplysninger. Så var alikevel Gunder stesønn til Holger Hansen Kofoed. Burde kanskje forstått det av navnet. Gunder er ikke brukt tidligere i Kofoed-slekten, så vidt jeg kan se. Jeg har ikke klart å finne ut hvilken Peder Kofoed Ernestina Eleanora Susanna giftet seg med. Men igjen, Peder er et navn mye brukt av Kofoedene. Med giftermål i 1755 tilhører han nok generasjonen etter Gunder.Tusen takk for all denne nye informasjonen.Liv Holm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Kalland Sterten

Jeg forsøker å lage en lenke til Ekstraskatten 1762 for Aure, som vi finner i avfotografert form her. Bilde nr. 8LenkePå gården Giære finner vi Capit: Koefoed og kona Karen Elisabet.Kan det være at Karen Elsebe er datter av en Jonas ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

I følgje gardtales i Valsøyfjord, så kjøpte dåverande løytnant, Gunder Kofoed garden Gjerde i Aure i 1744. Selgar var Anna Helena Hansdotter Hagerup som først var gift med Fredrik Friis og seinare med presten Hans Helsing i Sparbu. Då Anna Helena selde garden, så var det mellom anna med i vilkåra at morsøster hennar, Johanna Nilsdotter f. Helkand framleis skulle få bu på garden. Dette er med og underbyggjer at Gunder ville flytta til garden straks, noko han ganske sikkert gjorde. 9 år seinare kjøpte han nabogarden, Vågos. Ein kan jo nemna at stefar til Gunder, Holger Hansson Kofoed også ei tid hadde tilknyting til Aure. I 1712 fekk han nemleg garden Bergfall overdregen som offisersgard. Han var då kaptein ved Vigske kompani. Det er noko usikkert i kva grad Holger nytta Bergfall som offisersgard, men det var jo ikkje utenkjeleg at Gunder kan ha budd nokre av ungdomsåra på denne garden. Holger flytta til Skånes Skanse (mellom Levanger og Verdalsøra) i 1726. Vi har tidlegare drøfta ein slektskrins som held til på Bergfall noko seinare, nemleg Aussig, Ring, Pristrup, von Koss m.fl.i følgje Gardtales i Valsøyfjord og Ovenstad, så var Jonas Kofoed f. ca 1726. Han enda si militære karriere i 1773 som kaptein og sjef for Eridsfjordske kompani. Gunder 'fledførte' seg til sonen Jonas i 1769 noko som utelukka andre born frå arv. Men alt i 1760 hadde Gunder overlate Vågosgarden til den eldste sonen, Holger Andreas. Det kan vera at denne 'fledføringa' er skuld i at vi ikkje kjenner til fleire born til Gunder enn Holger og Jonas?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Ikkje så lett å tyda det som står i ekstraskatten for 1762, men eg har eit manntal for 1758 sett opp av skolemeister, Lars Johansøn Berg som eg trur er svært etterretteleg, også kva gjeld alder på personane. Her står det at Vågås eiges og brukes av Hr. Kapt. Kofoed 63 år. På 'Giæra' finn vi Fruen, Karen Elsbet Kofoed 64 år og sonen Holger, 37 år. Resten er tenestedrengar og tenestetauser.Spørsmålet som då reiser seg er sjølvsagt kven denne Karen Elsebet var? Då Gunder giftar seg i Orkdal i 1721 er brura kalla Karen Krei. Torger kallar henne Karen Elsebe Henriksdotter Krei. Så spørs det kva for ei kjelda som viser at ho var ei Henriksdotter? Eller er det slik at den første Karen var dotter til Henrik Krei og at ho heitte berre Karen og ikkje noko meir. Når ein då har sett manntala frå ca 1760, så har ein konkludert med at det er den same Karen, utan tanke for at Gunder kan ha vorte gift på nytt og at også kone nr. 2 heitte Karen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Finn (12), jeg leser ikke dette på noen annen måte enn at blant Johanne Maries faddere var en lieutnt Kofods Karen Jonasdatter. Men en gjennomgang av faddere i Oppdal i disse årene med navnet Kofoed gir utelukkende fornavnet Jonas. Er du sikker på at det ikke var Jonas som var gift med en Karen Jonsdatter?Nå har vi Karen Elsebet i 1721 (8) og i 1758 (17). Det må da være samme dama? Hilsen Torgeir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Torger (18)Om du les det som finst av kykjebok for Oppdal før 1742, så vil du sjå at Løytnant Gunder Kofoed er nemnd minst ein gong som forlovar. Jonas var i 1742 berre 16 år og hadde nok ikkje fått nokon løytnantsgrad og heller ikkje nokon frue endå.Var forresten ikkje obs på at Karen har namnet Karen Elsebe også 1721. I og med dette så kan det neppe vera særleg tvil om ho er den same også i 1758. Men kvar står det at faren heitte Henrik. Det er vel der det ikkje er samsvar med innførselen i Oppdal kyrkjebok. Er du sikker på at det ikkje finst ein Jonas Krei som kan vera faren?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Kalland Sterten

Se debatt 34845, - jeg får ikke laget lenke nå..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Takkar for tipset Aud.Ser av denne debatten at Torgeir meinar at Karen Elsebe var ei uekte dotter av Henrik Just Hansson Krei f. 1700 (Karen altså). Dette rimar svært dårleg med alderen som er oppgjeve for henne i 1758-mammtalet. Etter dette skal ho nemleg vera født kring 1694. Når vi ser kor godt aldersoppgåvene for Gunder og sonen Holger stemmer, så vil eg tru at det same gjeld Karen. Ut frå dette kan vi vel fastslå at Karen Elsebe helst må vera dotter til ein ukjend Jonas Krei, ikkje til gjestgjevaren på Tingvoll, Henrik Krei.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Eit lite atterhald må takast kva gjeld den siste påstanden min. Det var ikkje så reint uvanleg at born tok slektsnamn etter andre enn faren. Av og til kunne dei ta mora sitt slektsnamn, men det hende også at det var namnet til farmora eller mormora som vart levande vidare. Dermed er det ikkje visst at faren kalla seg Jonas Krei, men Jonas trur eg var rette namnet hans.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann Helle

Er også etterkomar av Gunder og Karen Elsebe og me er fleire som i lengre tid har snakka om å finna ut av forfedrane til Gunder. Hadde tenkt å finna ut litt meir før eg gjekk inn i ein debatt, men no er eg her. Kan Jonas Kofoed ha vore døypt Henrich Just, eller berre Just, og så seinare begynt å bruka Jonas som førenamn, at Just vart til Jonas? I debatt 34845, står det at mor til Henrich Just Hanson, heitte Karen Falquorsdtr. så er han faren har han døypt opp att mor si. Kvar kjem Elsebe namnet frå?Me har snakka om å finna ut av kvar Mette Christine Berg, kjem frå. Det var berre eit fåtal av innbyggjarane som på 1600-talet brukte etternamn, så det er håp om å koma litt nærare. Var ho Norsk eller Dansk? Kven var fyrste mannen hennar? Ca 1724 - 26, fekk Gunder skøyte på garden Polset som mødrearv. Eit spørsmål er om halvsyskjena fekk tilsvarande mødrearv, eller var det farsarv Gunder fekk? Er det nokon som har oversikt over dette skifte / skøyte?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Hei Ann!Du har mange spørsmål og eg har få svar. Teorien om at Just vart til Jonas har eg lita tru på. Eg trur vi må slå oss til tåls med at far til Karen heitte Jonas og ikkje noko anna. Kvifor kunne ikkje denne Jonas vera ein tredje bror til dei to, Henrik Just og Falquor? Eg ser i alle fall ikkje bort frå at ein høveleg Jonas vil dukka opp etter kvart. Henrik er eit namn som aldri har vore nytta i denne slekta så vidt eg veit. Det har gått mest på Holger, Jonas og Absalon på mannsida.Vart freista til ei lita avsporing. Då eg var lærar i den gamle Vågos-skulen sist på 1960-talet hadde eg ein elev som heitte Anna Helle som hadde så fin og klår ein songstemme. Ho nedstamma også frå Gunder og er truleg av næraste slekta di?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(10/11:) Jeg har registrert Mette Kirstine Berg (c1673-1716) gift første gang med en Anders (sønn Gunder f. ca.1696) og andre gang med Holger Hansen Kofoed (1663-1752) (sønn Hans), se Lenke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.