Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Aase R Sæther - Gloppen

Kristense Sørendtr Wittrup gm Jens Berentson Balchen - verifisering eller?

Recommended Posts

Aase R Sæther - Gloppen

Eg skulle gjerne visst dokumentasjonen på dette ekteskapet - for så vidt heile personen Kristense. Brukar ein Gloppen bygdebok får ein opplyst at ho er fødd ca 1642 og død før 1679, men det står som vanleg ikkje noko om kjelda for dette.

 

Same opplysningane finst på miniatyrbilete i denne tråden

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Hei Aase

 

Jeg finner Christendse døpt i Skt Olai i Helsingør 13. nov 1642 (23. p. Trin.). Foreldrene er Søfren Christensøn og Ingebore Hansdatter. Tittelen hans er jeg usikker på - tror det står Leytenant (løytnant). Se sogn Helsingør Skt Olai 1639-1646, oppslag 44.

 

Edit: Tar også med broren, Baltzers dåp, 24. aug 1645 (12. p. Trin.), her er også faddere tatt med - oppslag 79.

Og broren Abel, døpt 2. juli 1648 (5. p. Trin.) - Helsingør Skt Olai 1647-1652, oppslag 64.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Så flott! Då kan vi i alle fall slå fast at ho har eksistert og er dotter av desse to - !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Eg prøver å finne ut kva som har skjedd i 1679 - er det eit skifte etter nokon i familien som Kristense ikkje er nemnd i, t.d.?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Ja, det kunne jo ha vært interessant. Nå er det vel så langt ingenting som tyder på at det var barn i det ekteskapet som vokste opp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Eg har leita litt i gamle debattar og finn denne setninga i ein av dei:

 

"......................... Lisbeth Christophersdtr. Balchen som kjøpte Bernt og barna sine arvekrav i 1670-årene.Arvesaken var oppe for Bergen domkapttel i 1687".

 

Er det nokon som kjenner innhaldet i denne arvesaka?

 

Redigert: Ho ligg visst her http://digitalarkive...ab/domkapvi.htm og inneheld ikkje noko som er nyttig for mitt spørsmål.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

I saka mot Ingeborg Balzersdtr Wittrup om leiermål med Peder Rasmusson Tonning, her http://arkivverket.n..._read/30925/17/ står det at Ingeborg ikkje møtte, men i staden møtte hennar "svoger", Berent Jensson Balchen, som er son til Jens Balchen i overskrifta her.

 

Dersom Berent sin far Jens har vore gift med Ingeborg si farsyster Kristense - kvalifiserer det til begrepet "svoger"?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Om jeg ikke tar feil var Berent Jonsen/Jonsen Balchen sønn av Jon Mogenson Balchen som igjen var sønn av Mogens Olsen Balchen. Han hadde også en sønn Christopher Mogenson Balchen som da var far til Lisbeth. Lisbeth ble gift med Thomas Gilbertson (Thamsen) døpt 18.09.1619 - gravlagt i Bergen 13.12.1672.

 

Til innlegg nr. 7.

 

Det er i alle fall den eneste forbindelsen jeg klarer å finne utfra mine notater.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Slektskapen er nok som du skriv her, ja.

 

Tilbake til "svoger" - den vanlegaste bruksmåten eg har funne i skifte frå denne tida er det vi i dag kallar svigerson, men det passar i alle fall ikkje her. Er begrepet kanskje så vidt som "gift med kvinneleg slektning"?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Det må nok noen med bedre kunnskap og forståelse av rettssamfunnet på begynnelsen av 1800 tallet svare på. Jeg tror nok vi snakker om et utvidet slektsbegrep her og at slektsforbindelsen er som vi har skissert. Kanskje har han bare kalt seg svoger for enkelthetens skyld?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Litt høyttenkning må være lov her.

 

Etter å ha googlet litt, så finner jeg at begrepet "svoger" i alle fall på 1600-tallet var et ganske så vidt begrep. Det ble benyttet om alle som var gift med en slektning (her av Ingeborg Baltzersdatter Wittrup), inkludert svigersønner.

 

Dette gir minst to valgmuligheter:

 

1. Berent Jensen Balchen, sønn av Jens Berentsen Balchen og Lisbet Pedersdatter Fitje ble regnet som slektning av Ingeborg siden hans far Jens først var gift med Christense Sørensdatter Wittrup, som da ble regnet som Berents "stemor". Nå er det også bevist av Grethe at Christense faktisk har eksistert.

 

2. Berent Jensen Balchen, far til Jens Berentsen Balchen og bestefar til ovennevnte Berent Jensen Balchen, vet vi var gift to ganger. Hans første kone, som vi ikke vet noe navn på, men som var mor til hans barn, kan ha vært en slektning av Ingeborg Baltzersdatter Wittrup. Hans andre kone var enken Malene Hansdatter Vereide (enke etter Oluf Nilsen Vereide), som han ikke hadde noen barn med.

 

3. At Berent Jensen Balchen kan ha vært gift med en av Ingeborg Baltzersdatter Wittrups søstre er meget lite trolig, for ikke å si umulig. Berent f. ca. 1684, var gift i 1718 med Anne Rasmusdatter Kvila, og det bekrefter at han ikke har vært Ingeborgs svoger i den forstand vi kjenner begrepet i dag. Så alternativ 3 er ikke aktuelt.

 

Selv haller jeg mest imot alternativ 1. Kom gjerne med motargumenter!

 

Mvh. Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Jeg skulle gjerne ha motargumentert, men ser ingen grunn til det, all den tid jeg er enig med deg. Jeg tror dette var måten man gjerne brukte for å beskrive at man var i slekt om enn kun i utvidet forstand. Det blir nesten som da min far snakket om tanter som egentlig bare var venninner av moren.

 

Alternativ 2 er selvsagt også en mulighet, men den tror jeg det blir vanskelig å få bekreftet. Tross iherdige forsøk, har man så vidt meg bekjent aldri klart å finne ut hvem Berent Jensen Balchen var gift med første gang. Og så lenge man ikke klarer det, tror jeg nok ditt alternativ nr.1 er mest sannsynlig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Legger inn bilder fra dåpen til Baltzer i 1645 og Abel i 1648, siden fadderne er tatt med her.

Og for ordens skyld tar jeg med dåpen til Christense i 1642 også.

 

Skt Olai, Helsingør:

post-232-0-83083800-1340231954_thumb.gif

post-232-0-57295400-1340231978_thumb.gif

post-232-0-91328000-1340232765_thumb.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Tusen takk, Grete! Du har bidratt svært mye i denne debatten! Vet ikke om jeg hadde kommet på at barna til Ingeborg og Søren også var å finne døpt i Helsingør! :)

 

Mvh. Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Også mi takk til Grete, du har kome med mykje oppklarande her.

 

Eg trur også at det er den fyrste forklaringa til Kjell (identisk med mitt forslag lenger oppe) som er den rette, men vi manglar framleis dokumentasjon på ekteskapet mellom Jens og Kristense. "Alle" skriv at dei var gifte, men ingen skriv kvifor, for å bruke ein omskriven salig Holberg. Fasiten bør finnast ein stad!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Jeg synes vel egentlig at det ikke burde være nok å takke Grete her, men se litt på dette som hun har lagt ut i denne tråden og som hun har servert oss på et sølvfat!

 

Her bør vi vel se litt på fadderne, siden de finnes i to av disse dåpene:

 

Abels faddere: Her tyder jeg kråketærne omtrent slik (og regner med at det kommer korrigeringer):

 

Mannlige faddere: Johan Hansen (kanskje en bror av Ingeborg?), Laaurids Pedersen Bager..

 

Kvinnelige faddere: Eldse, Nicolaus Kaaks(?) og ??????

 

Ved Baltzers dåp var faren Søren "Kongl. Maÿst. Skibs Lÿttenant"

 

Mannlige faddere: Christian Pryds, Jacob Schraader.

 

Kvinnelige faddere: Mariche, Berands(?), Bergitte, Jonas Alders (Zalders?)

 

Pikefadder: Sophia, Christen Davidsens daatter.

 

Bedre forslag mottas med stor takk!

 

Mvh. Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Ja, dette kan vere nyttige opplysningar når det gjeld å finne ut meir om Ingeborg Hansdtr, men det klarlegg ikkje meir av det som er spørsmålet i denne tråden, ekteskapet mellom Jens og Kristense.

 

Kanskje lurt å kopiere desse siste opplysningane over i "Wittrup-kone-tråden"?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Takk for hyggelige ord, men det var dere som satte meg på sporet. :-)

 

Er enig med Aase at opplysningene kan flyttes til debatten Søfren Christenson Wittrup - eit koneproblem. Jeg legger derfor inn bildene på nytt der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Fint, Grete! Eg blir så fascinert av jakta på dei vedtekne sanningane - i "alle år" har folk skrive av ting frå bygdeboka og brukt henne som kjelde, og når vi no sjølve kan bruke dei gamle kjeldene kan vi finne dei verkelege sanningane i mange tilfelle!

 

Men kva kan det vere med året 1679 som gjer at Kristense må vere død då?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Tror dette kan være svaret.

 

Fra tingboka 1679:

 

Søren Hansen paa sin Kierestes weigne, hafr ladet stefnedt Jens Berentsen, for Nogen gield som Jens Berentsen Sl: quinde, schulde were schyldig till Sørens quinde Marche Jensdatter, Møtte bemelte Jens Berentzen Och forregifuer adt hand iche der af wiste, Mens hand Aldrig, hørde dedt af sin Kiereste, før hun døde, Mens 2 Rchdr: det bechiendte hans Sl: quinde for hannem adt hun war schyldig, for edt Spegell

Britte Ryg, frem chom och Bechiender, adt den første gang, hun fich Penger, da fich hun = 2 Rchdr och Siden der effter da Kom Mareche till Bette: Britte, och uilde Laane j Rchdr hos hinder, da suored hun igien adt hun nu Maa Laane Chrestense 5 Rchdr saa det er hinder witterligt adt det er 7 Rchdr: som hun fich: Mens om hun betalte dem igien siden ued hun iche, och der Paa giorde hun sin bogeræd

Søren frem Laugde Magrete Simens datter shrifuelse huad hinder om samme Penger er uitterligt, da Melder samme schrifuelse, som Melder i blandt andet adt det Retteste som ieg Mig der om Kand Erindre dog war høygden for en guldring 5 Rchdr och for et Spegell 2 Rchdr huilchen uar till samme 7 Rhdr, om dj hafuer sig uidere udj Mellem er Mig iche beuist Med uidere samme schrifuelses ind hold, som om meldt er, dateredt d=28 Septbr: Anno 1678: -

Noch frem Laugde Søren hansen en Sedell som schall Were Paa samme Penger som findis under schrefue och skrefuen med hindis egen haand mens ingen dag och datoen Staar under samme Sedell,

*

Peder Kaatte fremchom och Bechiender, adt hand er witterligt, adt hun først fich – 2 Rchdr: till et Spegell, och 5 Rchdr till en guldering, Mens huad hun har Betalt der paa ued hand iche, enten dj er Betalt eller iche, giorde der paa sin æd,

Søren hansen Satte udj Rette, om hand iche bør samme Penger adt Betalle, och war der paa Domb begierendis, Da effter som dise bemelte Prof af Lagde deris Boger æd, adt Pengerne af Marreche er ud laandt till Sl: Chrestense Sørens datter; som hun [och] der Paa iche giorde sin boger æd, da af sagdis adt bette Jens Berentzen schall Betalle Samme om thuistede 7 Rhdr Med mindre hand Kand beuise, adt same Penger er Betalt,

 

 

Kilde: Avskrift av tingbok for Nordfjord 1679

Edited by Grete Singstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen


  • Sjå der ja! Kona heiter Kristense Sørensdtr, og der er band mellom henne og Søren Hansen og Jakob Kåttes kvinder. Set vi to strek under då, eller?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Vi har fått dokumentert at Jens Berentsen Balchen var gift med Chrestense Sørensdtr. Wittrup og at hun var død på det tidspunkt i 1679 da denne saken kom opp. Om hun evt. døde året før har vel kanskje ikke så stor betydning.

Og det er fortsatt ingenting som tyder på at Jens og Chrestense hadde barn, i alle fall ikke som levde opp.Jeg ser at jeg har anført med spørsmålstegn bak året 1660 som det året de giftet seg. Om det er rett var de gift omlag 19 år før hun døde.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Motargument til at vi kan setje to strek under?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Nei, ingen motargument. Vi har vel fått i overkant av hva vi kunne håpe på.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.