Jump to content
Arkivverket

Einstad, Gausdal, 1600-tallet


Nils Aksel Horvei

Recommended Posts

Jeg har stilt følgende spørsmål i Gudbrand Nr. 4 - 2018:

"I ”Kjente gårder i Gudbrandsdalen” utgitt av Gudbrandsdal slektshistorielag i 1991 står det [om Bø i Østre Gausdal] side 28.

”Ved skiftet etter ovennevnte Erland tilfalt odelsgodset søsteren Kari, som første gang var gift med Iver Eriksen Kongsli som hadde Einstad, annen gang ble hun gift med Ivers bror, Ole Kongsli.”

Det samme står også i Iver Pedersen Bøes artikkel i Bygd og Bonde 1926.

Jeg har dessverre ikke sett dette skiftet. Er det tilgjengelig?

Jeg mener jeg en gang har lest – men husker ikke hvor - at denne forbindelsen til Kongsli er basert på en sammenblanding av personer?

Jeg har gått gjennom skattelister og tingbøker mht til gården Einstad, og dette er hva jeg har funnet:

 

Fra Fogderegnskapet 1606-07 står Erik som bruker av Einstad. Han står i skattelistene lenge etter at han må være død -  helt til Fogderegnskapet 1659-60.

I Fogderegnskapet 1638-39 heter det ”Olle Erichssen stede och feste wdj Einstad ij huder ij schind som hans foreldre fraadøde”, så Erik må være død, og Ole Eriksen må være sønn av denne Erik.

Fra og med Fogderegnskapet 1641-42 nevnes Oluf sammen med en Niels, og de har til sammen 3 huder. Niels og Oluf Einstad nevnes til og med Koppskatten 1645

I Fogderegnskapet 1645-46 har en Iver Jacobsen betalt for bygsel av 1 1/2 hud krongods i Einstad. Senere har jeg ikke funnet Iver nevnt med patronymikon noe sted i skattelistene.

Allerede i Skattematrikkelen 1647 nevnes Iver Einstad alene med 3 huder krongods. I Kontribusjonsskatten 1655 bygsler han 3 huder krongods

 

I Kvegskatten 1657 nevnes Oluf og Iver. I Jordebok 1661 har Oluf overtatt halve gården. Iver og Oluf nevnes for siste gang sammen i Jordebok 1664.

I Leilendingsskatten 1664 bygsler Oluf og enken til sammen 3 huder.

Iver Einstads barn er født mellom ca 1647 (Ingeborg gift med Peder Erlandsen Aulstad på Bø i Follebu) og ca 1663 (Berit gift med Torger Gundersen Rolstad på Einstad). Dette skulle tilsi at Iver Einstad død ca 1664 er den samme som Iver Jacobsen på Einstad i Fogderegnskapet 1645-46.

En rettssak fra 25. februar 1694 tilsier at enka Kari Einstad ble gift med en Ole Einstad

På tinget 25. februar 1694 (med min egen LITT moderniserte skrivemåte): ”Gunder Eriksen og Gudmund Lassesen (Toft) lader stevne Peder (Erlandsen) Bøe (gift med Ingeborg Iversdtr Einstad) og hans medarvinger Østen (Andersen) Snertingdal (gift med Sigrid Iversdtr Einstad), Amund (Larsen) Frøsen (gift med NN Iversdtr Einstad), Torger (Gundersen) Einstad (gift med Berit Iversdtr Einstad), Kari og Marthe Einstad for 18 rd 2 ort 22 sk som ei på skiftet etter salig Olle Einstad skal være angitt, som de samme med rette bør tilkomme. Hertil at svare møtte i retten Peder Bøe og fremla et skiftebrev av dato Einstad 1693 24de mars (finnes ikke i skifteprotokollen) hvilket skiftebrev ei melder at Kari Einstad hadde noe å kreve hos Peder Bøe, mens derimot ??? Gunder Eriksen og Lasse Gumundsen satt med et skiftebrev av dato 30. september 1691 (etter Ingeborg Iversdtr) at Kari Einstad var arveligen tilfalt på Bøe etter sin salig broder Elluf Bøe 18 rd 2 ort 22 sk som ikke kom til skiftet på Einstad (1693) efter salig Olle Einstad.

I en rettssak om Bølia i 1686 vitnet Oluf Einstad og da står det: ”Olle Endstad møder og siger ej andet at være beuist end samme ord hans broder Lasse Toft ?vundet? hafuer."

(https://media.digitalarkivet.no/view/28789/16 midt på høyre side)

Lasse Eriksen Toft var 65 år i Manntallet 1665 (https://www.digitalarkivet.no/ft10051005111073)

 

Dette forklarer hvorfor Gudmund Lassesen 29 år og gårdbruker på Toft i 1697 kunne kreve arv etter den barnløse Ole Eriksen Einstad – det var hans farbror

Gunder Erichsen KAN ha vært en yngre bror av Lasse og Ole.

Noe av denne saken i 1686 er transkribert av Richard Fauskrud her side 4

Min konklusjon er derfor at påstanden om at Karis ektemenn var fra Kongsli, må være feil:

Kari Jonsdtr var KANSKJE gift 3 ganger,

Først, men svært usikkert,  med Olle Eriksen som var fra Einstad (som hans foreldre fraadøde) og ikke fra Kongsli. Ingen barn

Så med Iver, som trolig var en Jacobsen (kanskje sønn av Jacob Steine som i det minste nevnes fra Landskatten og skatt av drenger 1629-30 og var 70 år i Manntallet 1665)

Og så etter 27. april 1665 (dato for manntallet - da hun opplagt var enke) med Olle Eriksen fra Toft. Ingen barn

 

 

Jeg vil sette pris på alle slags kommentarer."

Jeg fikk nokså umiddelbart et svar med hensyn til forbindelse til Kongsli fra Torbjørn Hagen: 

"På Kongsli var det ein Erik Johannessen fødd ca 1600, skifte etter han i 1676 på Kongsli. Hans eldste søn var Ole Eriksen Kongsli fødd 1636. Det var ingen Iver Eriksen Kongsli på den tida. Ole Eriksen Kongsli var bruker  på Kongsli, han var gift med Rønnaug Amundsdtr. Tune som det vart skifta etter på Kongsli i 1691. Dei eig 3 huder 8 skind i sygard Dalseg på Fron. Dette kjøpte Ole av futen Jørgen Pillipsen i 1681. I tillegg åtte dei og 1 1/2 hud i Romsås i Ringebu. Eg ser ikkje noko tegn på at desse Kongsli karane på noko tidspunkt har budd i Gausdal.

Med vennlig hilsen

Torbjørn Hagen"

Jeg fant så en NST-artikkel som jeg fikk publisert et lite utdrag av i Gudbrand Nr.1 - 2019:

"O.T. Forseth har påvist at Berit Fougner var datter av Jacob Olsen Nordre Steine. (”Om eldre ætte-tilhøve i Fogne-gardom og på Heggen i Gausdal” i NST XXVIII, s. 373-383), men han skriver videre: "At Kristen Nilsson Bø fekk gjort vitnemålet åt "Birgitte Fogner"ugildt, fordi ho "var besvogret med Peder Bøe", synes å kvile på eit veikt grunnlag, etter det ein kan rekne seg til - med det ein nå veit."

Hvis Kari Jonsdatter Einstads mann,  Iver Einstad, ikke var en Iver Eriksen, men den Iver Jacobsen som i Fogderegnskapet 1645-46 hadde betalt for bygsel av 1 1/2 hud krongods i Einstad, og denne Iver Jacobsen var sønn av Jacob Steine, har vi ikke lenger noe "veikt grunnlag", for da ville Berit Fougner ha vært besvogret med Peder Bøe ved at hennes bror var svigerfar til Peder Bøe.

Denne Iver Einstad kalles Eriksen i flere sekundærkilder, men spørsmålet er om det finnes noen PRIMÆRkilde som sier at hans patronymikon var Eriksen? Hvis det ikke gjør det, er det mest sannsynlig at noen har ANTATT at han var bror av forgjengeren, Ole Eriksen Einstad (som for øvrig heller ikke var fra Kongsli)." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edited by Nils Aksel Horvei
Link to comment
Share on other sites

17 minutter siden, Nils Aksel Horvei skrev:

Jeg har stilt følgende spørsmål i Gudbrand Nr. 4 - 2018:

"I ”Kjente gårder i Gudbrandsdalen” utgitt av Gudbrandsdal slektshistorielag i 1991 står det [om Bø i Østre Gausdal] side 28.

”Ved skiftet etter ovennevnte Erland tilfalt odelsgodset søsteren Kari, som første gang var gift med Iver Eriksen Kongsli som hadde Einstad, annen gang ble hun gift med Ivers bror, Ole Kongsli.”

Det samme står også i Iver Pedersen Bøes artikkel i Bygd og Bonde 1926.

Jeg har dessverre ikke sett dette skiftet. Er det tilgjengelig?

Jeg mener jeg en gang har lest – men husker ikke hvor - at denne forbindelsen til Kongsli er basert på en sammenblanding av personer?

 

 

Etter "Kirkeordinansen av 1607 og Forordning om ekteskapssaker gitt 1582" ville et ekteskap mellom ei enke og hennes avdøde manns bror være i forbudte ledd og således ulovlig: https://www.nb.no/nbsok/nb/f8509ca500d971ce51eeab208b0da269?index=2#217

"at lige som mand maa icke haffue sin egen Slect i Første, Andit, eller Tredie Lid, saa maa icke heller Hosbonden haffue sin Hustruis Slect, i samme Lid, eller Hustruen hendis Hosbondis Slect, i samme Lid, effter at Hosbonden eller Hustruen døer fra hin anden". 

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Hei. Svarer på denne i håp om at noen evt. har noen nye opplysninger om de personer som nevnes. Dessverre har jeg selv kun de samme opplysninger som er nevnt. Altså at Jon Jonsen Bø, f.c. 1603, g.m. Amundsdr. f.c. 1602, fra Hong, d. ca. 1639, hadde dr. Kari Jonsdr., g.1.m. Ivar Eriksen, fra Kongsli Sygard,  bos. på Einstad og at enken g.2.m. Ivars bror Ole Eriksen.

Kari hadde kun barn i 1. ektesk m. Ivar: a) Ingeborg, f.c. 1643, g.m. Peder Erlandsen fra Olstad, f.c. 1641. Deres sønn Erland, arvet Olstad e. sin farbror. b) Sigrid Ivarsdr., g.m. Østen Andersen, d. 1696, Snertingdalen, Vestre Gausdal.    

Det kunne vært kjekt dersom noen hadde nye opplysninger om disse folekene. M.v.h. Alv Edvardsen. 

Link to comment
Share on other sites

På 25.3.2019 den 13.22, Alv Edvardsen skrev:

Kari Jonsdr., g.1.m. Ivar Eriksen, fra Kongsli Sygard,  bos. på Einstad og at enken g.2.m. Ivars bror Ole Eriksen.

Inntil noen kan fremlegge en premærkilde som støtter dette, vil jeg fortsette med å være overbevist om at både Kongsli og bror er feil.

 

"Kari hadde kun barn i 1. ektesk m. Ivar: a) Ingeborg, f.c. 1643, g.m. Peder Erlandsen fra Olstad, f.c. 1641. Deres sønn Erland, arvet Olstad e. sin farbror. b) Sigrid Ivarsdr., g.m. Østen Andersen, d. 1696, Snertingdalen, Vestre Gausdal. "

 

Hun må også ha hatt en datter som var gift med Amund Larsen Frøyse, datteren Berit som var gift med Torger Gundersen Einstad og døtrene Kari og Marthe nevnt på tinget 25. februar 1694 https://media.digitalarkivet.no/view/28790/9.

Link to comment
Share on other sites

Hei. Da får jeg bare overlevere diskusjonen til andre som kanskje har bedre oversikt enn meg, da jeg ikke har tilgang til primærkilder. M.v.h. Alv Edvardsen. 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.