Jump to content
Arkivverket

Hjelp til tekst fra pantebok (Bergen, Laksevåg 1700-1800)


Gard Gjesdal

Recommended Posts

Jeg skjønner knap et ord. Det er ca. fem sider sammenlagt og består av to separate innføringer i pantebok fra rundt 1800, for gården «Gravdal» i Laksevåg, Bergen.

 

Det er (så vidt jeg har skjønt) en kartforretning og et skjøte:

Tinglysingsmateriale: Hordaland fylke, Skjold i Nordhordland, Pantebok nr. II.B.a.12 (1778-1847), Pantebokside, Side 12 - Skanna arkiver - Arkivverket (digitalarkivet.no)

Kartforretning begynner nederst til venstre, sidetall 12 i panteboken. Skjøte begynner i midten til høyre på side 16.

 

 - Jeg vet det er mye stoff og at jeg spør om mye 😀 Alternativt henvises til noen som tar betalt for lese sånt?

Link to comment
Share on other sites

 

Hei, Gard – vel møtt i forumet! 🙂 

 

Jeg kan bare si, for min egen del, at som ‹glad tyde-amatør› kan jeg i anstendighetens navn ikke ta betaling for å «lese sånt».

 

At det er langt, er ikke å undres over. Man visste grundig å dokumentere alle ‹snirklete› formalia før i tiden.

Har forsøksvis tydet første siden [+ de innledende to linjene fra siden før] bare som en illustrasjon på hva jeg mener.

Det begynner først å handle om selve kartforretningen fireogtredve linjer ned på siden! . . . 😉 

Først dokumentéres i minste detalj hva som var foranledingen til at Herr Konduktøren tok med seg sin astrolab og bega seg ut i terrenget 😉 

 

Og det bringer meg til: Hva er hensikten med spørsmålet om å tyde hele sulamitten? Er det en nåtidig ‹grensetvist›? Er det kun ‹slekts-gøy› knyttet til en eller flere av de involverte?

 

Jeg har ingen problemer med ‹maratontyding›  (Vet ikke helt hva som feiler meg . . .? 😉 Men jeg har dessverre meget knappe mengder med tid for øyeblikket.  

Men – hvis det kun er enkelte spesifikke opplysninger som muligens står i dokumentet du er ute etter, så kan det trygt hoppes over all ulidelig formalia (som vist under) og gåes rett på ‹biffen›. Når/hvis jeg har/får tid.

«Hører gjerne fra deg» – som det heter 🙂

 

Vel, her kommer første side + med usikkerheter:

 

01 1806 Febr. 6te

02 Kortforretning. Hans Mørniken Geelmuyden Kapitaine ved det Bergehusiske Infanterie-Regi-

 

[ny side]

 

01 ment, som beskikket Kondukteur for Nordhordlehn og Vosse Fogderie gjør vitterligt: at efter til mig indkommen

02 Reqvisition fra Mathias Gjerding(?) og Rasmus Poulsen Bjørndahlen af følgende Indhold: Reqvisition No 4 C7 de

03 Syv og tyve Skilling. Efter hoslagte Attest fra Forligelsescommissionen er af os undertegnede i Kommissionen and-

04 taget at Grændsemærkerne imellem Gaarden Gravdahl og Bjørndahl skal gaae(?) efter en Opmaalingsforretning, der i

05 Aaret 1787 er afholdt over Gaarden Gravdahl. Da nu disse Mærker ei er at finde paa Eiendommene, saa

06 ønskede vi at Hr. Kapitainen som beskikket Konducteur ville behage ifølge benævnte Forretnings For?? at op-

07 maale og afholde(?) efter her fremfindte(?) Kart Grændserne imellom Gaarden Gravdahl og Bjørndahl. Bjørndahl

08 den 27 August 1805 R. P. Bjørndahl. Mathias Gjerding. Ifølge ovenanførte Reqvisition foretages først-

09 kommende Løverdags Form: Kl 9 Slet den forlangte Grændseopmaaaling imellem Gaarden Gravdahl og Bjørn-

10 dahl, hvilket ind??es herved at møde paa det ved Grændserne beliggende Skorpefjeld, Reqvirenten Mathias Gjerding

11 som Eier af Gaarden Gravdahl, der anmodes at have med sig den i Reqvisitionen benævnte Opmaalingsfor-

12 retning, der ei fulgte samme, samt Eieren af Gaarden Bjørndahl Rasmus Poulsen Bjørndahl. Bergen den

13 2de Septbr 1805. Geelmuyden beskikket Conducteur. 1805 den 4de Septbr er denne Reqvisition bleven

14 forkyndt for Mathias Gjerding i Gravdahl og Rasmus Poulsen Bjørndahl i deres egete(?) Bopæl og Paahør.

15 Dette bevidnes af os som edsvorne Kaldsmænd(?). Ole Mathiesen. Nils Iversen. Anno 1805 den 3de Juli

16 blev Amtsforligelsescommissionen holdt(?) paa Bergens’ Raadstue; til samme havde Rasmus Poulsen Bjørn-

17 dahl indkaldt Mathias Gjerding angaaende omtvistende Skovmark. Parterne bleve forenede om, at

18 ligesom de begge antog som Mærke og Grændse melllem Gaarden Gravdahls’ og Bjørndahls’ Eiendom-

19 me den i Opmaalingsforretning over Gaarden Gravdahl, sluttet den 14de Decbr 1787 dragete Linie fra

20 Storhovden til Skorpefjeldet som fuldkommen rigtig, saa %f% vil de nu ogsaa, da Punkterne paa disse Ste-

21 der især Skorpefjeldet ikke mere findes, eller idetmindste ei af Parterene erkjændes, formaae den

22 competente Konducteur til at opgaae denne Linie paanye og med Mærke gjøre sine Punkter kjendelige, saa-

23 ledes at samme kan blive til Efterretning saavel nu som i Tiden, og med hvillken Konducteurens For-

24 retning begge Parterne ville være tilfrædse. Denne Forretnings Bekostning bliver fælles for

25 begge Parterne, saa at hver deraf udreder ligemeget. / Kantoren(?) Forligelsescommissions-Protocol-

27 len (??) Irgens. No4 C7de 27 Skill. Som upartiske Vidner ved en Opmaalingsforretning først-

28 kommende 7de hujus over en Grændselinie imellem Gaarden Gravdahl og Gaarden Bjørndahl er beram-

29 met en Session at foretages paa Gaarden Bjørndahlen om Morgenen Kl 9 Slet, hvortil jeg skulde

30 udbede mig af Deres Velædelhed udnævnt 2de Mænd derved at være tilstede. Bergen D. 2 Septbr 1805- Geel-

31 muyden som Konducteur. S. T. Hr. Foged Bøgh. Til at overvære bemeldte Forretning opnævnes herved

32 de 2de edsvorne Laugrettesmænd Jens Iversen Møllendahl og Niels Iversen Fløen. Udnævnelsen besørges.

33 Hr. Reqvirenten selv forkyndt for Mændene. Bergen 3 Septbr 1805 Bøgh. For Udnævnelsen betalt 2[ort/mark] 1(?)s

34 Forhøielse(?) 4 Skill ialt 2[ort/mark] 4s Bøgh. Thi indfant jeg mig paa Grændsen imellem Gaarden Gravdahl og

35 Gaarden Bjørndahlen, hvor der efter Stevnings Forvald(?) mødte Mathias Gjerding som Eier af Gaar-

36 den Gravdahl og Rasmus Poulsen som Eier af Gaarden Bjørndahlen samt de af Stedets Foged udnævnte Vidner.

37 Mathias Gjerding foreviste en Opmaalingsforretning over Gaarden Gravdahl, som er begyndt den 17de Septbr

38 1787 og sluttet s. A. den 17 Decbr tilligemed det derved %følgende% fulgte Situationskart, hvor derind’ er be-

39 stemt, at Grændserne imellem begge Gaarder skal være saaledes: Grændselinien mellem Gaarden

40 Gravdahl og Bjørndahlen skal %-% gaae fra et Kors i Gravdahls Udmark, der kaldes Storhovden, og paa

41 foreviste(?) Kort litr. med H til et udsat Mærke paa Skorpefjeldet litr. I(?), som skal ligge i en Vinkel med

42 det høieste af Lyderhorn stor(?) 18 Grader 40 Minutter og efter Magnetnaalens %-%visning 23 3/4 [grader] fra

43 Norden(?) til Vesten. Denne Linies Længde befindes 2360 Alen. Ifølge heraf blev af mig paa Stor-

44 hovden med astrolabiummet afsat den i Forrige Forretning benævnte Vinkel 18 Grader 40 Minutter, og ef-

45 ter Magnetnaalens Visning 23 3/4 [grader] fra Norden til Vesten, hvorefter Grændselinien af mig ifølge

46 med Tilstedeværende blev opgaaet til Skorpefjeldet, hvorpaa skal være Endemærke for Grændselinien

47 mellem Gaarden Gravdahl og Bjørndahlen. Dette Mærke fandtes ei; thi blev ifølge Forretningens For-

48 vald(?) paa Skorpefjeldet observeret fra Storhovden og fra Grubledalen(?) ved (??), hvor derfra

49 blev i Syd paa Skorpefjeldet maalt 100 Alen og der i Bjerget hugget et Kors som Endepunkt for

50 Grændselinien mellem Gravdahl og Bjørndahlen; dette Endemærke var Mathias Gjerding %og% ej tilfreds

51 med. Da denne Dag nu aldeles var forløben til seent udpaa Aftenen afstoed(?) vi nogen

52 Protocollering denne Dag. Den 19 Octbr blev denne Forretning atter %at% foretaget for at bestemme

 

[osv.]

 

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
Link to comment
Share on other sites

Og som et lite ‹appendix› for de som evetuellt måtte undre seg: Vi har løst dette via PM. :–)

 

Snipp, snapp. 🙂

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.