Jump to content
Arkivverket

[#53912] Petter Christian HÖIER/HÖYER angivelig f. i Molde ca. 1790 - hans opphav sökes


Guest Thomas Friis Konst

Recommended Posts

Guest Thomas Friis Konst

I innlegg # 673 er det henvist til Kjell HÖYER's traad * 74.985 'Jan Jansson Höyer fodt ca 1698 sine etterkommere';Kjell kaller her disse HÖYER-traadene for et saakalt 'tredobbelt mysterium', - da med henvisning til Inger EIDE's sporsmaal om Elling Hansen HÖYER, samt denne traad.Kanskje kan Claus Christian ROLFS's bok 'Höjer Sogns og Flaekkes Historie' av 1926 gi visse antydninger i denne felles anstrengelse. Jeg har tidligere referert til denne boken ifm innlegg fra Ola TEIGE.Jeg siterer nok en gang fra boken i haap om at ogsaa Kjell kan komme videre med sin 'tredje-part' av HÖYER-mysteriet.'Hr. Tychos son Andreas Hoyer, opkaldt efter faderens fodeby, blev praest, senere provst i Itzehoe, gift med Agnete, en datter af biskop St. Klotz. Efterkommere af denne familie bor nu i Norge. For et par aar siden var en son af en provst Hoyer i Norge her for at besoge det sted, hvor hans families stamfader havde boet og virket som praest. Han viste mig en stamtavle, hvor der alleroverst stod; pastor Svend Hansen i Hojer'PS - omtalte Hr. Tychos's far var Svend Hansen, som virket i HÖjer kirke i perioden 1588-1592.Nytt sitat fra samme bok hvor det refereres til Norge;'Foruden de to allerede naevnte born, Tycho (fodt 1655, dod 1726) og Esther naevnes folgende born; Peter, Nicolaus, Anna Margrethe, Anna (fodt 1657) og Cathrine. Peter, fodt 1652, var gift med Ellena Lorentzes i Sonderborg. Brylluppet fandt sted den 15. januar 1677. Faderen har senere skrevet i randen ud for vielsen: (Et for ham ulykkeligt aegteskab. Den 19.april 1688 har Gud i Bergen i Norge befriet han derfra ved en salig dod'.PS - Far til de omtalte barna er Hr. Paulus Petraeus som viket ved Hojer kirke i perioden 1650-1698.Mvh Thomas

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Legger ut et foto jeg tok i Höjer kirke for en tid siden som viser preste-rekken i sognet.I ovennevnte bok av Claus Chr. ROLFS er disse personer omtalt naermere. Jeg skal ved en andregangs lesning se om det her finnes informasjon av interesse. Dette ogsaa ifm Leif SALICAT's sporsmaal i innlegg # 665 om toller John Höyer i Moss og Kjell HÖYER's traad * 74.985 'Jan Jonsson Höyer fodt ca. 1698 sine etterkommere'.

Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Nr. 3 i denne presterekken, Svend Hansen, har en meget kort tjenestetid sammenlignet med de fleste andre prestene i kallet. Er grunnen til dette kjent? Døde Hr. Svend eller søkte han seg bort fra kallet i Høyer?Fra ca 1572 er det registrert en kapellan ved samme navn i Bud/Hustad anneks under Akerø prestegjeld i Romsdalen. Fra 1601 ble hr. Svend sogneprest i Akerø og fra 1611 prost i Romsdalen. Han døde i 1617. Han ble avløst som kapellan av Søren Andersson (Hagerup?), som også var en dansk mann.Det førstnevnte årstallet er noe usikkert, men i 1584 er Hr. Svend nevnt i et diplom (RAO: Utrykt diplom 25/4 1584).Trolig er navnelikheten tilfeldig, men vi kan jo tenke oss en løsning der Svend først hadde fått et kapellani på Romsdalskysten, men da presteembetet ble ledig etter faren (?) i Høyer søkte han seg dit og fikk dette kallet. Av ukjente grunner flyttet så Svend tilbake til Romsdalen der tidene kanskje var bedre. Nedgangstidene i fiskeriene hadde enda ikke for alvor grepet om seg og dessuten var jo dette ved starten av gullalderen for trelasthandelen og hollendertida på Mørekysten.Etterslekta til Svend er lite kjent, men det kan jo tenkes at noen av etterkommerne begynte å bruke slektsnavnet Høyer etter hjembyen til Svend? Kanskje kan dette være opphavet til Høyernavnet i Romsdalen?Selv om denne hypotesa er spekulativ, så kan det kanskje være forsøket verdt å arbeide litt videre med den?

Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Glemte å oppgi kilden til opplysningene om Hr. Svend Hansen i Romdalen. Det er Dahl. S. T., 2000. Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536 - 1700.

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

God aften Finn,- mange takk for din 'spekulative' hypotese.Jeg skal ved forste anledning se naermere paa hva Claus Chr. ROLFS skriver om presten Svend HANSEN i Höjer.Som det fremgaar av innlegg # 676 saa er det tydelig en forbindelse til Norge via sonnen Tychco. Interessant.Imidlertid sokte jeg en e-mail adr. til deg ifm en sak om ASPA-slekten(e) og jeg ville sette stor pris paa om du kunne oppgi en saadan.Paa forhaand mange takk, mvh Thomas

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(Thomas/676:) Hvilken av døtrene til Esther Tychosdatter Høyer (f. 1624, i Burkal?) og hr. Paulus Petraus (1619-1698) til Højer var det som ble gift med hr. Casparus Petraus, kapellan og prest i Højer (i 54 år) ?Når var Esther og Paulus' ''allerede nævnte'' datter Esther født ?Når levde hr. Casparus Petraus ? Var han en slektning av sin svigerfar, hr. Paulus Petraus ?Er det forresten slik at hr. Paulus Petraus var sønnesønn av hr. Paulus Erasmi, født i Flensburg, død 1604, sogneprest i Adsbøl ?

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(679:) Hr. Svend Hansen ble den 28 Nov 1582 ble visstnok ordinert til prest i Tønder af sognepræst hr. Jürgen Persen, og den 16 Jun 1588 innsatt som sogneprest i Højer av hr. Andreas Thamsen (Provst i Tønder).Såvidt jeg har notert er han død 'før Nov 1592' i Højer, Schleswig-Holstein. Han etterlot seg enke pluss 2 barn og ble etterfulgt av hr. Petrus Broderus, som virket i perioden 1594-1637, og som visstnok skal være sønn av hr. Claus Broderus, pastor i Klixbøl/Klixbuell 1569-1612.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(683:) Kan teologen Paulus Paulsen Petræus (1561-1611) være i nær slekt med hr. Paulus Petræus (1619-1698) til Højer (g.m. Esther Tychosdatter Høyer) ?Paulus Paulsen Petræus ble g.m. Margrethe Antonidatter Bocatia (Bock), og disse ble foreldre til Catharina Poulidatter Petræi (f. i Rostock, død 18 Jun 1659 i Kettinge, Als), som ble g. i Kettinge i 4 Sep 1631 m. hr. David Johannessen Monrad (1591-1653), sogneprest i Kettinge fra 1623. David Monrad ble immatrikulerti ved universitetene i Rostock og København i 1612.

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Til Finn's innelgg # 679;- person nr. 3 i presterekken i Hojer, Hr. Svend HANSEN, synes i folge ovennevnte bok av Claus Chr. ROLFS, aa vaere dod i 1592.Jfr. her Per's innlegg # 685 gir samme antydning.Det er relativt faa opplysninger i boken om Hr. Svend HANSEN i Hojer, og jeg kan ikke se navnet paa hans hustru. Hun skal ha vaert velhavende og selv bekostet ombygging/nybygging av prestegaarden der. Det henvises derimot til hennes korrespondanse med Hertugen Johann Adolf AF GOTTORP vedrorende hennes 'enkestand'. Er usikker paa hvorvidt det var flere enn 2 barn i ekteskapet deres, sonnen Tycho er jo nevnt ovenfor.Svend HANSEN's etterfolger i kallet var Hr. Petrus BRODERUS d. 1637 ble hennes andre ektemann.

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Kort kommentar til Per's innlegg # 683;Miljoet rundt presterekkens hovedpersoner i Hojer er veldig interessant, men samtidig komplisert. Det ser ut som at en familie innehadde disse funksjoner i lopet av ca. 250 aar, - i perioden 1554 og frem til 1800.Kommer tilbake med kommentarer vedrorende Paulus og Esther's 7 barn i Hojer, jfr. ogsaa Per's sporsmaal i innlegg # 684.Imidlertid ser det ut som at omtalte Caspar PETRAEUS levde i perioden 1662-1742.Samtidig kan en avlede at Paulus PETRAEUS 1619-1698 var sonn av raadsherre og kjopmann i Sonderborg, Peter PAULSEN 1587-1666. - og pa det vis sonnesonn av presten Paulus ERASMI fra Flensborg, dod i 1604.Eventuelt slektskap mellom Paulus P f. 1619 og hans svigersonn Caspar P f. 1666 har jeg (ennaa) ikke kunne fastlegge.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Mange takk, Thomas. Jeg var 'i ferd med' (feilaktig) å tippe at hr. Paulus Petræus (1619-1698) til Højer (1650/51-1698) var sønn av sin formand i embedet, hr. Petrus Johannes, S.pr. i Højer 1638-1650. Men det var han altså ikke ...Kjennes opphavet til denne hr. Petrus Johannes, Sogneprest i Højer 1638-1650 ?

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(690/686:) Når det gjelder Paulus Petræus f. 1619 og hans svigersonn Caspar Petræus f. 1666 så er det vel kanskje liten grunn til at disse skulle være beslektet, kanskje helst tvert om. 'Petræus' er såvidt jeg vet latin for 'Peterssøn', og Peter'e er det jo flust av, i Højer/Tønder som andre steder ....

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Til Per's innlegg # 691 og 692;- bare hyggelig Per, men for jeg svarer deg ifm sporsmaalene om Paulus og Esther's barn har jeg en kort kommentar vedrorende Paulus P., Petrus J. og Caspar P.Paulus PETREAEUS 1619-1698, alias Paul PETERSEN, var vel fra Sonderborg og hadde studert i Greifswald. Hans formand i kallet Hr. Petrus JOHANNIS antas aa vaere fra Hôjer.Imidlertid finner jeg i ROLFS's nevnte bok faa opplysninger om Paul J., alias Peter HANSEN. Siterer dog folgende;- ' Anno 1638 er hr. Petrus Johannis blevet valgt til praest paa den betingelse, at han forst skal til Kobenhavn for at perfektionere sig i det danske sprog'.Jeg kan vanskelig finne navn paa Petrus's foreldre, eventuelle hustru og barn i boken, heller ikke hvor han hadde studert.Hr. Caspar P. synes aa stamme fra Tonder, som sonn av raadmann og kjopmann Frederich PETERSEN og hans hustru Marina PETERSZ. Han hadde studert baade i Koningsberg, Leipzig og Kobenhavn.Kommer tilbake til denne Caspar P. ifm svar paa innleggene # 683 og 684.

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Som tidligere nevnt ville jeg komme tilbake med ytterligere opplysninger fra ROLFS's bok om Höjer vedrorende barna til Hr. Paulus PETREAUS 1619 og hans hustru prestedatteren Esther T:dtr. (HOYER) 1624-1687.Etter en andregangs lesning synes folgende data relevant;- Peter f. 1652, student i Kiel, dod i Bergen 1688, gift i 1677 med Ellena LORENZES fra Sonderborg, jfr. tidligere innlegg- Thyco f. 1655, studednt i Kiel, dod 1726 og gift i 1682 med prestedatteren Jomfru Maragretha G:dtr. KRUCKOW fra Normark- Anna f. 1657, gift i 1679 med Hans LORENTZEN fra Sonderborg- Cathrine f. ca. 1659, gift i 1680 med digefoged Peter THOMSEN fra Rudbol- Anna Margarethe f. ca. 1660? og dod 1679, gift med landmann Hans CHRISTENSEN fra Rudbol- Nicolaus f. ca. 1663, kontrollor i Ribe- Esther f. ca. 1665, gift i 1688 med presten Caspar PETRAEUS 1662-1742 fra Tonder, jfr. tidligere innlegg Alle forbehold om feiltolkninger forbeholdes.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Mange takk, Thomas !693: Er det Hr. Petrus Johannes (sogneprest til Højer 1638-1650) du omtaler som 'Paul J., alias Peter HANSEN' ? Het han Paul ? Går 'Peter' og 'Paul' om hverandre ? Og var han (etter sitt patronymikon ?) tilsynelatende sønn av en Hans/Johannes ?

Link to post
Share on other sites
  • 9 months later...
Guest Thomas Friis Konst

Vennligst se trad ° 81.298- 'Nordmenn i New York, 1600 tallet, Herman Henriksen Rosenkrans og Dirck Volckertsen'ved Lisbeth LOCHEN.HOYER/HOIER er nevnt her i forbindelse med navnet VIBE/WIBE.

Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...
Guest Thomas Friis Konst

Med et fotografi av et kunstverk pa Sönder-Jylland Museum i Tönder önskes alle interesserte i denne HÖIER/HÖYER- traden en fortsatt God Jul!Bildet et tatt sommeren 2010, - under den fortsatte jakten pa PCH's opphav.

bilete10719.jpg

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Guest Thomas Friis Konst

Slektsnavnet HOFNAGEL har vaert nevnt flere ganger i denne HÖIER/HÖYER traden.Blant annet i innleggene; 69, 71, 169, 224, 248, 265, 314, 326 og 627.Vennligst se en ny trad vedrörende HOFNAGEL av i dag, # 83.631.

Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...
Guest Thomas Friis Konst

I ovennevnte trad # 84.407 vedrorende Johan HOYER ved Kjell HOYER har nettopp Inger EIDE et interessant innlegg, nemlig * 16;- her henvises det til trad # 24.051 vedrorende Henrich Vilchen HOYER ved Knut SKJERPEN av 2004. I innlegg * 2 der refereres det til et skifte av 1791 hvor en Peter/Petter STARMAN HOYER er nevnt som helbror av Henrich, som igjen var gift KROGER.Kanskje kan denne Peter/Petter gi oss indikasjoner som kan svare pa denne tradens hovedsporsmal fra 2007?!

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.