Jump to content
Arkivverket

[#67783] Bernt Eriksen ORNING og Sissel Børgesdtr JUEL - deres etterslekt


Guest Arnfrid Mæland

Recommended Posts

Guest Arnfrid Mæland

Starter denne tråden fordi det stadig dukker opp temaer der det drøftes etterkommere etter disse to.Bernt Eriksen Orning var f ca 1614 og døde ca 1677. Sissel Børgesdatter Juel døde ca 1706. (Kilde: 'Galtungslekten i fortid og nutid') Deres aner er i og for seg ikke tema i denne tråden.Jeg innleder debatten med flg som er hentet fra svart på spørsmål fra det Danske Kanselli til det norske embetsverk på 1740-tallet: Fogden Heiberg i Sunnhordland sender inn opplysninger til det Danske Kanselli han fikk fra Laurits Galtung i 1746 (kilde: Personalhistorisk Tidsskrift 1890 ved Harbou):'...Om sin Hustrus Slægt oplyser Lars [Johannesen] Galtung 1746 følgende: „Admiral Erik Ottesen Orning havde 3de Sønner, deriblandt Berent Orning, Skibshøvedsmand, som var min Hustrus Morfader; de andre 2de Sønner døde uden Arvinger. Bemeldte Berent Orning avlede med Fru Zidzelle Juul 2de Sønner og 2de Døttre, deriblandt min Svigermoder Blanzeflor Cathrine Orning, som endnu lever hos mig paa Torsnæs Gaard og er 87 Aar gammel. Hun kom i Ægteskab med Daniel Andersen (en Raad- mands Søn fra Aalborg, Sekondlieutenant ved Oberst Heins Bergenhusiske Regimente og Major Pheils Compagni) som var min Hustrus, den yngre Blanzeflor Cathrine Ornings Fader. — Bemeldte Berent Ornings Broder Christen Orning, var Lensherre paa Vardøhus ; han havde til Ægte velbyrdige Frue Ingeborg Cathrine Rosenkrantz. Døde uden Livsarvinger....'og så dette oppsettet. Det er kanskje naturlig at man først avklarer hvor mange barn Bernt og Sissel faktisk hadde, og hvem av dem som levde opp og fikk etterslekt. Blanceflor og Else Elisabeth er for så vidt avklart mht deres ekteskap og bosted.Mvh Arnfrid

bilete6621.jpg

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Er det noen som har tilgang til det som står om Bernt Eriksen Orning i disse publikasjonene:* H. D. Lind: 'Kristian IV og hans Mænd på Bremerholm'* 'Danmarks Adels Aarbog 1907'* And. Næss: 'Om Orninggård på Stord', i 'Sunnhordaland' 1917* Bendixen: 'Kirkerne i Søndre Bergenhus Amt'* A. M. Wiesener (red.): 'diverse skriftlige oplysninger om slægterne Mowat og Orning'* Topsøe-Jensen og Marquard: 'Officerer i den dansk-norske Søetat'Jeg sjekket hva O. A. Øverland hadde skrevet i Illustreret Norges Historie V, s 565, om Bernt Orning og det gjaldt utuktsaken som sogneprest Peder Olsen Svegning i Stord prg. hadde reist mot Bernt Orning.Takknemlig for hjelp!Mvh Arnfrid

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Hvis man undersøker litt mer, finner man at f eks Nermo på sin nettside har disse som barn av Bernt og Sissel:# Blanceflor Katarina ORNING gm Daniel Andersen VOGT, Strandebarm. # Else Elisabeth ORNING gm Morten Haagensen GRØNVOLD, Stord. # Fredrik Christian ORNING gm Rebekka Margrethe MATHESON, Hobøl. men også # Wilhelm ORNING, gm Margreta Dorothea EYLERS. Dog med et spørsmålstegn etter fødested Stord. De fikk datteren Blanceflor Catharina ORNING, døpt i KK 20.8.1727. Wilhelm er ikke oppført med patronymet Berntsen i noen av databasene på DA (globalt søk). Han er imidlertid fadder til Bernt Andreas Danielsen (sønn av Blanceflor Berntsdatter ORNING og Daniel Andersen VOGT) og Marta Clausdtr Lydt sin datter Blanceflor Catharina ORNING i KK 4.11.1727. Wilhelm ORNING dør i 1730 og gravlegges fra KK.Kjenner noen til om denne Wilhelm, bosatt i Bergen, men iflg Nermo, viet i Garnisonskirken i Kbh (har ikke sjekket der enda om han er nevnt med patronym og/eller fødested), var sønn av Bernt og Sissel?Ovenstad nevner to Wilhem, men den ene er for ung og den andre døde for sent.

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Da fant jeg Wilhelm ORNING og Margrete Dorotea Eylers vielse i Garnisonskrk., KBH 2.12.1717. Han var soldat ved von kapt. Schaefers kompani. Har vi muligheter til å finne ut noe mer om han?NB! Han kan ikke være identisk med noen av de to som er nevnt hos Ovenstad. Den første der, Wilhelm Ornring, er også nevnt med mer utfyllende info hos Indrebø.

bilete6625.jpg

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Wilhelm Orning og Margrete Dorete Eylers ble altså viet i 'Kjøben' i 1717 og de fikk datteren Blanceflor Cathrine i Bergen i 1727. Noe må da ha skjedd i mellomtiden....Ser at Tore Vigerust, når han har tatt utg pkt i skattemanntall for Bergen fra 1720 til 1731, kun har Wilhelm Orning registerert i Bergen i 15.rode i 1729, 1 - 0. Finner heller ikke konen, Margrete Dorete Eylers, i årene etterpå.

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Legger inn skifte etter Ove Erik Danielsen Orning fra 1748 fra debatt 20504:Wilhelm nevnes i skiftet etter broren Owe Erich Danielsen Orning. Skiftet ble sluttet 26. oktober 1748. Bostedet til Owe var husmannsplassen Fosland under gården Lille Fosse i Strandebarm (Sunnhordland sorenskriveri, Skifteprotokoll A.6I 1743-1749, fol. 270b-271a). Det var ingen barn i dette ekteskapet, og arvingene var derfor Owes enke Giertru Trøbler og hans søsken (og evt. deres etterkommere). Skiftet oppgir fire brødre og en søster: 1) Den avdøde broren Berent Andreas Danielsen Orning hadde vært borger i Bergen og etterlatt to barn: Friderik Wilhelm Berentsen Orning og Elisabeth Berntsdatter. 2) Den avdøde broren Wilhelm Danielsen Orning som hadde etterlatt to barn: Berent Andreas Wilhelmsen og Blanseflor Wilhelmsdatter (22 år gammel). 3) Klokker i Sogn David Friderich Danielsen Orning. 4) Den avdøde broren Christian Danielsen Orning. Owes enke visste ikke om han etterlot barn. 5) Den avdøde søsteren Blanceflor Danielsdatter. Hun hadde vært gift med Lars Galtung og etterlot to barn på Torsnes: Johan Daniel Larsen Galtung og Hans Larsen Galtung. Skiftebehandlingen etter Owe Erich Orning viste at det ikke var midler til uprioriterte kreditorer.

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Det er bare de to yngste barnene til Daniel og Blanceflor som er f i Strandebarm, David Fr i 1697 og Christian Daniel i 1699. De øvrige barna er født i Vats, der de bodde på Kårhus til 1696.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Den 'skarpe leser' vil ha oppdaget at jeg i mitt register har 'Wilhelm Orning' (g. i Garsinos sogn, København, den 2 Des 1717 m. Margrethe/Margretha Dorethe/Dorothea Eylers) som DUBLETT, ett sted som sønn av admiral Bernt Eriksen Orning (1614-1677) og Sidsel Børgesdatter Juel (c1630-c1707) (på Stord) og ett annet sted som sønn av løytnant Daniel Andersen Fogeth (1650-1712) og ovennevnte Bernt Orning's datter Blanceflor Katarina (1651-1748) (i Håbrekke, Strandebarm ?).Den kan godt være at både Bernt Orning og Blanceflor Katarina Orning hadde en sønn Wilhelm, men bare én av disse Wilhelm kan ha blitt g. i 1707 med Margr. Dor. Eylers.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(6:) Wilhelm (Danielsen) Orning og Margrethe Dorethea Eylers skal også ha fått sønnen Bernt Andreas Orning, som da antakelig er født rundt 1720, men hvor ? (Har ingen kilde). (Denne sønnen ser altså ut til å være oppkalt etter sin morbror).

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(1:) Jeg har notert at Bernt Eriksen Orning's yngste bror var skipshøvedsmann Christoffer Orning. Han skal ha eid og ført skibet 'De potter'.Er dette samme person, mon tro, som Galtung i 1746 omtaler som Christen Orning, lensherre på Vardøhus (g.m. 'velbyrdige Frue' Ingeborg Cathrine Rosenkrantz) ?

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Hei Per,Ja det kan se ut for at Wilhelm g 1717 d 1730 er sønn av Daniel og Blanceflor. Som nevnt ble de eldste barna deres f i Vats, og der har vi, så langt, ingen kilder for perioden 1685 til 1696, da familien bodde på Kårhus. Tingbøker for perioden kommer vel etterhvert.Wilhelm og Margrete Eylers kom trolig ikke til Bergen før i 1727. Deres barn Bernt Andreas, og kanskje flere som har dødd tidlig, kan være f i Kjøben. Har du sett etter døpte i Garbisonsk for perioden 1717 til 1726?Wilhelm er nevnt i fire kilder etter de kom til Bergen, datterens dåp, niesens dåp s.å. i nov., skattelisten 1729 og dødsfallet i 1730.Kan der være noen opplysninger om Kaptein Schaeffers kompani i Danmark 1717? Jeg søkte Schaeffer på Runeberg, men de var på svensk side de jeg fikk treff på der. Skal søke globalt og se om jeg får noen treff.Konklusjonen, så langt, blir at den her omtalte Wilhelm Orning var sønn av Daniel og Blanceflor i Strandebarm. I Strandebarmboken står det bare at han var død før 1748 (skifte etter broren Ove Erik).(14) Han er der ganske mye opplysninger om når man søker i bøker.Mvh Arnfrid

Link to post
Share on other sites
Guest Anita Holck

Til 15: Det er dessuten skifte etter Wilhelm i Bergen 27/4-1730 (Sollied): Skiftet sat efter Wilhelm Orning. Enke og fælles eneste umyndige søn. Slet tilstand. Berent Andreas (= Wilhelms bror) formynder.Så da ble forvirringen enda større: Datteren Blanceflor Catharina døpt 20/8-1727 i DK må altså være død før 1730 og kan ikke være gift med Niels Milbach, det må være Bernt Andreas datter døpt 4/10 samme år i KK.Til 8: men i skiftet etter Owe i 1748 står jo ikke Blanceflor nevnt som datter av Berent Andreas, men derimot som datter av Wilhelm.Surrer jeg nå?

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Skiftet jeg har gjengitt i (8) er kopiert fra debatt 20504. Jeg vet ikke om dette er en omskriving av det nevnte skiftet eller om det faktisk er slik det er ført.A

Link to post
Share on other sites
Guest Peter S. Lunga

Om de forskjellige Wilhelm Orninger forøvrig se tråd 20504 ([url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=20504&sok=Lunga&nr=9&antinnlegg=92&startnr=&antall=&spraak=#anker>Lenke). Jeg kan jo oppsummere litt om mine teorier angående nettopp dem. Se også innlegg 82 og 46 i samme tråd.#1. Vilhelm Danielsen Orning. Fødselsår vites ikke, men han er sønn av Daniel Anderson og Blanceflor Katarina Berntsdatter Orning. Gifter seg i Garnisons Sogn, København, 2. desember 1717 med Margreth Dorthe Eylers. De får sønnen Bernt Andreas og datteren Blanceflor Catharina (som ble døpt i Domkirken, Bergen 20. august 1727) som nevnes i skiftet etter Owe Erich Orning i 1748. Den 22 årige Blanceflors passer aldermessig godt overens med hun som døpes i 1727. Wilhelm passer også med den som Vigerust nevner i Bergen i 1729 (Lenke) og gravlegges i samme by i 1730 (Lenke) Karriere vites heller ikke, yrke nevnes ikke i skiftet etter broren Owe Erich, men han har vel muligens valgt en sivil karriere som brødrene.#2. Wilhelm Mortensen Grønvold (Orning) blir født ca. 1692/95. Sønn av Morten Haagensen Grønvald Else Elisabeth Berntsdatter Orning. Gifter seg med Riborg Arentz (omkring 1719) er Sekondløytnant ved Bergenhusisike nasjonale infanteriregiment 26. april 1717. Korporal siden 1712. Etnesiske kompani 2. Vesterlenske nasjonale infanteriregiment fra 28 oktober 1718, forfremmet til premierløytnant 28. oktober 1719. Plassert ved Skånevikske kompani fra 1. januar 1721. Der sto han til han tok avskjed 1. oktober 1734. - Alt dette er vel etter Ovenstad, selvom han har blitt blandet med Vilhelm Danielsen Orning. Vilhelm Mortensen, Overtok 1736 Neshamn gjestgiveri på Tysnes, giftet seg 1740 med Birgitte Margrethe Althand som han fikk døtrene Riborg og Blanceflor med. Wilhelm dør i 1748 i Vestby og de etterlatte drar nordover noen år senere. Basert på 'Lidt om den norske slægt Grønvold,' av E. A. Thomle, som kan leses her: (http://www.wangensteen.net/)#3. Wilhelm Fredrik Fredriksen Orning, f. Ca. 1704 i Hobøl. Sønn av Frideich Christian Berntsen Orning og Rebecca Margarethe Matheson. Uoff. Ved Fortifikasjonen i 3 år. Så uoff. Ved 1.Opplandske nasj. Dragonregt. i 8 år. Sek.lnt. i fenr. stilling ved oberst Brockenhus nasj. 1. Opl. dragonregt.s 'Vesterlenske' (Akerske) komp. 16.5.1729. Pr.lnt. ved samme regt.s Totenske komp. 23.9.1735. Søkes 4.4.1742 tilstått perm. til Danmark 'for at afhente en Arvepart,som i Roschilde Closter effter hans Kones Faster, afgagne Freucken Kaas er ham tilfalden'. Regt.et kalles fra 1741: '1.S.fjeldske nasj. dragonregt.' Kpt.lnt. ved dette regt.s V.Romerikske komp. 19.11.1742. Kpt.s kar. 1.2.1747. Virk.kpt. og chef for regt.ets N.Oplandske landv.komp. 24.5.1749. Fikk Totenske linjekomp. 15.7.1750, byttet dette med Skedsmoske komp. i 1751 og dette igjen med Gjerdrumske komp. i 1756. Blev tersmaj. 10.9.1755, sek.maj. 13.11.1756. Obl. av dragonene 26.7.1758, men fremdeles i sek. maj.s stilling. Utsatt på vartpenger 200 rdl. årl.fra 1765. Utjenestedyktig. Bodde på Smestad i Gjerdrum. Blev igjen ansatt ved samme regt., nu som chef for Akerske komp. og med obl.s grad, men ikke i sek.maj.s stilling, 1.5.1769. Efter ansøkn. meddelt avskjed 11.2.1773 med 270 rdl. årl.pens. Død 8.10.1784 i Asker. Gift 16.10.1739 på Toten med Anne Agathe Zitlow Kaas, f. 1714 på Toten, død 19.9.1804 i Asker,datter av kpt. Lorentz Kaas og Anna Dorthea von Hadelen. 6 barn. Som enke søker hun 6.11.1784 om pens. Alt dette er direkte fra Ovenstad. Hvis du sammenstiller disse opplysningene, med det du har notert i innlegg 87 om Wilhelm Fredrik Fredriksen Orning og i innlegg 84 om Wilhelm Mortensen Orning passer vel egentlig det meste du har registrert om deres karrierer på det Ovenstad skriver om Wilhelm Fredrik Fredriksen Orning. Konklusjonen min er at det er Fr. Grønvald som roter og Thomle og Ovenstad som har rett. Hva Slægts-krøniker skriver om Wilhelm Mortensen Ornings tre ekteskap, høres dette ut som Fr. Grønvalds frie fantasi.#4. Noen Fredrik Vilhelm Orning, f. 1702 finner jeg i diverse internettbaser som sønn av Morten Grønvald, hva er kilden? At han skulle være sønn av Morten Grønvald finner jeg imidlertid ikke belegg for i Thomle. Min teori er at #4 er et resultat av sammenblanding, ettersom Vilhelm #3 ifølge Ovenstad er premierløytnant i Totenkompaniet av det oplandske dragonregiment fra, nettopp 1735. Folk med svært like navn og kompliserte karrierer kan det være lett og blande sammen og jeg finner faktisk også en ved navn Fredrik Vilhelm Orning, men han er f. i 1720.#5. Fredrik Vilhelm Berntsen Orning, født i 1720. (

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

I 846) i debatt Lenke refererer Torkel Fagerlig det nevnte skiftet fra Strandebarm i 1748. Vet noen hvem som har fått en transkribsjon av det, lsik at vi evt kan kontrollere opplysningene.Nå er det altså slik at skiftet etter Wilhelm Orning i 1730 viser at han på det tidspunkt kun hadde en sønn, og at hans bror Bernt Andreas var formynder.Mht Kbh, så har jeg bladd gj KB med dåp fra 1717 til 1720, men har så langt ikke funnet noen døpte barn av Wilhem der.Vet noen om der foreligger noe tilsvarends som Indrebø og Ovenstad i Danmark?

Link to post
Share on other sites
Guest Peter S. Lunga

Jeg var på riksarkivet rett før jul for å dobbeltsjekke opplysningene som foreligger omkring Owe Erichs skifte fra 1748 i den mikrofilmede protokollen. De viste seg å stemme.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(4:) Her står det at Bernt Andreas Danielsen Orning (sønn av Blanceflor Berntsdatter Orning og Daniel Andersen Vogt/Vogeth) og Marta Clausdatter Lydt fikk en datter Blanceflor Catharina, døpt i Korskirken 4 Nov 1727.Jeg har samme (?) Bernt Orning (1684-1729) (borger i Bergen) g.m. Anna Pedersdatter Lange og deretter med Birgitte Hedemark (1692-1770), med hvem han fikk datteren Anna Lange Orning i 1728/1729.Om det her er snakk om samme Bernt Orning, så må ekteskapet med Marta Clausdatter Lydt ha vært før de to nevnte med Anna og Birgitte, og det blir mildt sagt trangt om plassen for Anna ! Er det snakk om to ulike Bernt Orning her ?Nevnte Anna Lange Orning (1728/29 - 13 Jun 1808) ble forøvrig konfirmert som 14-åring (ca.1742) av den berømte/beryktede tredjeprest Ole Andreas Thulesius (1708-1798) i Vor Frelsers kirke (Domkirken) i Christiania. Her giftet han seg med henne i 1755, noe som vel idag ville ha blitt betraktet som liggende i randsonen av sjelesørgerens yrkesetiske spillerom. (Se slekten hans på Lenke).

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Bernt Andreas Danielsen Orning (klat Bernt Andres i Bergen) var g m Marta Ludt. De fikk en datter Blanceflor Cathrine som Wilhelm Orning var fadder til 4 nov 1727. Det er helt korrekt. Det er en av de fem kildene vi har om Wilhelm Orning i Bergen. LenkeHan er ikke identisk med den Bernt Orning som var gm Anna Lange. Den Bernt var sønn av Else Elisbaeth Orning og Morten Haagensen Grønvold på Stord.

Link to post
Share on other sites
Guest Marit Lønøy

Blanceflor Orning g.m. Daniel Andersen Foget. Deres sønn Chistian Daniel Orning f. ca 1699 d. ca 1740 Nevnt i skifte - se Arnfrid sitt innlegg nr. 8. Han var gift med Marta Hansdatter Bildøy. Marta var av Gjønslekt. 4 barn er nevnt i skifte etter Christian Orning - Hans, Gierche, Christian og Blanceflor Catharina. Lenke Omtalt i Fjell Bygedbok Band II side 406/7

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.