Jump to content
Arkivverket

Balchen-slekten. De eldste slektsledd hva vet vi om dem og opphavet til Balchen navnet?


Rune Thorstensen

Recommended Posts

For ordens skyld legger jeg inn følgende fra Bergen domkapittels protokoll IV, 1667-1675 om skilsmissen mellom Berent Jonsen Balchen og Malene Hansdatter Vereide:

 

Samme tid [12. nov. 1669] mødte udi Rette Absolom Olsen paa sim Moders Malende Vereyds Vegne, om Den forrige Sag om skillsmaall fra sin Mands Berendt Jansøn som bleff paarobt oc ingen paa hans Vegne pretenderede for retten.

Fremlagdes aff Avsolon Prestens H. Jens Hansøns Testification, om hans Moders Leffnitz forhold, sampt oc itt Tingszvinde Der om, som begge beffvew leste, oc paaskreffne, Noch trende Bønders skrifftlig med Deres Karemercher at hand nemlig Berendt Jansøn bleff advaret att reysze till Bergen, Dom udi Sagen att Anhøre. Dett samme at testere Var der for retten oc tvende Andre Mend fremkallede, nemlig ANders Iffversøn Fielestad, oc Knud Poffvelsøns Sogneprestens H. Jenses Voxen Dreng, Hvilche ochsaa bekiente att haffve Veret hoes, oc hørt Berendt Jansøn aff Lensmanden bleff Advart, at følge Absolon til Bergen for Capitulet sidg att indstille. Bleff Derforre udi retten saaledes Affsagt, Att effterdi Berendt Jansøn iche selff haffver stillet sig Ind for retten, ey heller noget ANdett till Videre befrielse imod sin begangne Leyermaall frembragt: Oc nu Malene effter forrige Affvisning ved sin Søn Absolon Vereyd hafverfremlagt Sogneprestens, saa vell som Almuens thill Tinge taget Akudsmaall, hvoudi baade meldes om hendes goede forligelsze med hendes første Mand, saa oc om Den Jdsige Mands Strenghed, imod hende, Det hand oc selff ofr Retten tilforne en Deell Vedgich: Hvoroffver hun oc befindes sig for Presten att haffve beklagett: Da Kand Vi iche eracte att Berendt Jansøn Kand haffve nogen billig Undskyødning mod sin beGangne Leyermaall ved hans Hustrus affholdelse fra ham Den hand selff med sin Umillhed haffver forAarsagett, men Berendt Jansøn ved bemellte sitt Leyermaall att haffve forbrutt sitt echteskab effter Ordinantzen. oc hannem iche uden serdelis Kongelig opreysning nogett Andett att tillstædes: Men hende at stande fri, sog med en Anden som Gud behager udi ett Andett Ecteskab at indlade.

Link to comment
Share on other sites

Takk til Grete og Tor for nye innlegg. Vi får jo her svart på hvitt bekreftet Berent Jonsens voldelige tendenser. Men han slipper utrolig lett unna såvidt jeg kan forstå. Men skilsmissesaken i 1669 bekrefter i alle fall at begge var i live på det tidspunktet. Hun var fri til å gifte seg på nytt om hun ville, mens han måtte ha tillatelse dersom det skulle skje.

Link to comment
Share on other sites

Eg tykkjer det grensar til det komiske at Berent får mildare straff fordi drapet på Abel var eit uhell - det var stesonen Absalon han eigentleg hadde tenkt å ta. Men slik var vel tankegangen i den tida, og elles var det vel ulike "reglar" for konge og hattemakar i den tid (og).

Link to comment
Share on other sites

Hei!

 

Her er Thomas Gilbertson nevnt i tingboka i Bergen i 1669 sammen med en Berent Jansen Crommeti, men om det kan være av noen interesse i det hele tatt, vet jeg ikke, legger det bare inn:

 

http://arkivverket.no/URN:rg_read/28464/83/

 

Har også funnet en annen sak som gjelder denne Berent Jansen Crommeti i Bergen, men kan vel bare vente med den, siden det her er snakk om Balchen.

 

Mvh. Kjell

Link to comment
Share on other sites

Hei og takk til Aase og Kjell for nye innlegg.

 

Det er jo underlig at denne Crommeti karen heter det samme som "vår" Balchen og att på til så etr Thomas Gilbertson innblandet. Dette synes jeg var vel i overkant av tilfeldig.

 

Jeg sliter fortsatt med å få noe fornuftig ut av denne teksten. Kan noen fortelle meg hva denne saken dreier seg om?

 

Og kom gjerne med den andre Crommeti saken også Kjell. Dette synes jeg var interessant.

Link to comment
Share on other sites

Den første saken ser ut til å være en pengesak mellom Thomas og Berent, noe som skal bli oppgjort når Berent kommer til byen.

 

Når det gjelder denne Berent Jansen Crommeti så ser altså ut til at han ikke bodde i Bergen. Jeg finner en Daniel Jansen Crommeti gift og boende i Bergen, han kan være en bror. Han finnes det også skifte etter (Sollieds skifteavskrifter), desverre bare navn og arvinger. Berent Jansen Crommeti brukte noen ganger bare Berent Jansen som fullt navn, noen ganger med familienavnet Crommeti., altså i skrifter tilknyttet Bergen.

 

En Jon Crommeti finnes også i Bergen Domkapittels protokoll, og er også nevnt i en sak ang. Thomas Gilbertsen.

 

MEN: Om det nå skulle vise seg at dette er din Berent Jansen (han brukte jo ikke Balchen-navnet), hvordan hadde det seg da at barna brukte det? Kan det allikevel ha kommet fra moren, og at det var hun som var Lisbeths søskenbarn?

 

Mvh. Kjell

Link to comment
Share on other sites

Du stiller gode spørsmål Kjell, og jeg har dessverre ikke noen gode svar. Annet enn at jeg tror jo på tilfeldigheter, men synes dette blir litt i meste laget.

Vi vet jo at Lisbeth Gilbertsdtr.( søster til Thomas Gilbertson som var gift med "vår" Berents søskenbarn Lisbeth Christophersdtr. Balchen) var gitt med en Jan/Jon Monsen Crommetie. Det kan jo tenkes at Lisbeth Balchen og Berent Jansens mødre var søstre og at Balchen navnet kommer derfra.

 

Vi vet jo også at Berent Jansen bodde i Gloppen selv om han også knyttes til Bergen.

 

Kan du klare å finne ut hva den saken dreier seg om hvor Jon Crommeti nevnes sammen med Thomas Gilbertson?

Link to comment
Share on other sites

Jeg kan igjen bare beklage at jeg sliter med denne skriften. Jeg klarer stort sett å lese navn, men det stopper der.

 

Jeg tror ikke dette er etterkommere etter Berent. Om jeg ser på 1701 tellingen for Hafstad i Førde, så er denne Matz Berentsen 31 år. Han er mer trolig sønn av den Berent Pedersen på 59 år som befinner seg på gården.

 

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=1701nba

Link to comment
Share on other sites

Jeg sitter her og undres på om Berent Jonsen Crometi kan være sønn av Jon Monsen Crommeti og Lisbeth Gilbertsdtr. Balchen og at tilfeldighet med sammenfallende navn skyldes at Lisbeth har kalt en sønn opp etter søskenbarnet sitt.

Link to comment
Share on other sites

Nå vet vi vel ikke vilke barn Jon Monsen Crommeti og Lisbeth Christophersdtr. Balchen hadde, i alle fall har ikke jeg sett det nevnt i disse arvesakene. Men jeg ser jo fra andre Crommeti debatter at de trolig også har hatt sønnene Jonas,Søren og Berent i tillegg til datteren Margrethe. Men uansett så dreier det seg trolig om to Berent Jonsen/Jansen. Den ene født trolig rundt 1600/10, den andre (Crommeti) 1640/50. Om det er rett, så er vi tilbake til utgangspunktet. Hvordan skal vi klare å knytte søskenbarna Berent Jonsen(Balchen), Lisbeth Christophersdtr. Balchen, Olav Mogenson i Sunnfjord, Karen Mogensdtr. Gjelsvik/Førde (kona til Sogneprest Jacob O. Morsing) og Karen Cordtzdtr. sammen?

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Takk skal du ha Kjell for en interessant opplysning med hensyn til hvor han var i 1643. Men jeg må medgi at jeg ikke klarer å lese hva som står der.

Link to comment
Share on other sites

Berent Jansen må betale en bot på 4 rdl fordi han forrige år (1642) ikke hadde borgerseddel, mener jeg dette går ut på. Siden dette er i Bergen, hadde han jo borgerskap der, men bodde altså i 1643 på Sunnmøre. Siden det står at han hadde tilhold på Sunnmøre, vil jeg tro at han hadde bodd der en tid.

 

Mvh. Kjell

Link to comment
Share on other sites

Interessant med disse sakefallslistene, her fra 1628:

 

http://arkivverket.n...ead/rk/13656/4/

 

Kan ikke skjønne annet enn at denne Berendt Johansen Korsvigs er Berent Jansen, her får han bot for å ha skåret Hans Absalonsen med kniv i hånden, slik tror jeg faktisk det står. Dersom han var født ca. 1610, kan han ikke ha vært stort mere enn 18 år gammel?

 

Mvh. Kjell

Link to comment
Share on other sites

Var akkurat i ferd med å slå av datamaskinen da jeg så du hadde vært inne med et nytt innlegg her. Vi har vel aldri helt klart å fastslå alderen hans. Vi kom vel bare frem til at han ikke kunne være født senere enn 1610. Han kan meget vel være født 10 år tidligere.

Vi vet jo at han var en voldelig mann. Han drepto jo sin egen sønn i et basketak med stesønnen sin og Malene Vereide ble jo skilt fra ham bl.a fordi han var voldelig og holdt seg med andre kvinner.

 

Men takk for interessante innlegg både her og i Fæster debatten. Nå tar jeg natta og drømmer om at du finner Diedrik Fæster og hele familien nevnt i sakefallslistene. -_-

Link to comment
Share on other sites

Ad innlegg #44:

 

Ja, Kjell, det er nok det som står der:

 

Berenndt Johansen Korsuigh

for handt skar Hanns Abs-

-lonnssenn medt en Kniff I hans

Haandt, gaff for hans fatige

domb schyldt

Pennge iiij Rd.

Link to comment
Share on other sites

Takk til Gunnar. Da vet vi med sikkerhet at Berent var knyttet til Korsvik allerede så tidlig som i 1628.Så får vi se hva vi kan få ut av den opplysningen.

Link to comment
Share on other sites

Ja, hva kan vi få ut av den opplysningen, det er spørsmålet.

 

Tydeligvis har det foregått ting i Korsvika, og bygdeboka gir ikke så mange svar på det, men at det har vært gjestgiveri der før Berent sin tid er i alle fall sikkert, kanskje kan navn som dukker opp der gi oss en liten pekepinn på eventuelle slektskapsforhold med Berent:

 

I 1622 var det slåsskamp der, for en Christen Tommesen Korsvik måtte betale bot for et slag han hadde gitt Oluf:

 

http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/13379/5/

 

I 1623 var det tjenestegutten Tolleff som tappet øl under prekenen, og som måtte svare bot for dette:

 

http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/13407/6/?size=full&mode=0

 

Og i 1627 var det to hendelser som det er referert til i Korsvika:

 

http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/13580/4/?size=full&mode=0

 

Utenom Hans Lauritsen (Larsen) Korsvik, som måtte betale leiermålsbot for sin armods skyld fordi han hadde ligget med Anna Olufsdatter, som han ikke ville ta til ekte, så finner vi igjen (til høyre) Christen Tommesen Korsvik som måtte betale bot for et knivstikk/knivsting han hadde gitt Peder Hestenes.

 

Mvh. Kjell

Link to comment
Share on other sites

Ja, det var åpenbart liv å røre i Korsvika tidlig på 1600 tallet.

 

Det er to alternativer i borgerrullene for bergen. Den første fra 1625.

 

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=12&filnamn=borg1600&gardpostnr=1858&merk=1858#ovre

 

 

Og den andre fra 1641 hvor oppholdsstedet er Sunnmøre.

 

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=13&filnamn=borg1600&gardpostnr=2862&merk=2862#ovre

 

 

 

Den første kan jo passe med funnet i Korsvika i 1628, den andre passer jo med opplysningen om at Berent var på Sunnmøre i 1643. Men om dette er samme person, det vet ikke jeg.

Link to comment
Share on other sites

Trolig var det Christen Thomassen som var gjestgiver på 1620-tallet i Korsvika:

 

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=15&filnamn=borg1600&gardpostnr=1084&merk=1084#ovre

 

Christen Thomassen fikk borgerskap i Bergen i 1616, og han var født i Nordfjord. Berent Jansen kan ha vært en slektning av denne også (stesønn, svigersønn etc.) for den del, her er det mange muligheter.

 

Mvh. Kjell

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.