Jump to content
Arkivverket

Skifte etter lagmann Jørgen Philipson i 1696/7. Arv etter han på Tonning i Stryn - korleis?


Aase R Sæther - Gloppen

Recommended Posts

Denne mannen er nemnt i eit skifte i Stryn i 1714, og skal vere farbror til mor til ein arving der. Han ser ut til å ha vore ein mektig mann, og eg håpar inderleg skiftet etter han kan vere å finne. Tips? Han er nemnt som avdød mann av Anne Bentsdtr Stochflet i Bragernes 1704, men dei har ikkje felles born.

Link to comment
Share on other sites

Denne mannen er nemnt i eit skifte i Stryn i 1714, og skal vere farbror til mor til ein arving der. Han ser ut til å ha vore ein mektig mann, og eg håpar inderleg skiftet etter han kan vere å finne. Tips? Han er nemnt som avdød mann av Anne Bentsdtr Stochflet i Bragernes 1704, men dei har ikkje felles born.

 

Han døde i 1696, begr. på Bragernes 04.09.1696. Jeg har ikke sett etter om det er skifte etter ham. Han hadde mange sentrale stillinger, gift med nevnte Anne i Hellig Trefoldighets Kirke i Christiania 17.02.1656 - dette er det eldste jeg har på ham. Deretter ammunisjonsskriver fra 1657 og dessuten fogd i Gudbrandsdalen 1657-60.

 

PS: Anne Bentsdatter var ingen Stockfleth, hun var enke etter Jacob Eggertsen Stockfleth. Anne hadde videre minst to søsken (Niels og Cathrine, begge gift)

 

Du finner Jørgen Philipsen nevnt i to skifter i Bragernes (åpnet 20.11.1683 etter rådmann Hans Nielsen) og etter ektefellen Anne (åpnet 19.04.1704)

 

Link to comment
Share on other sites

Hei Aase!

 

  Kanskje kan det være noe å finne på dette emnenummeret her på brukerforumet: 29688: Anders Larsen - Hadeland - av Gullsmedslekt??

 Fikk ikke til lenken, men du finner nok noe der.

 

Mvh. Kjell

Link to comment
Share on other sites

Det ble ikke holdt noe skifte etter lagmann Jørgen Philipsen. Han opprettet et testamente til fordel for sin kone Anne Bentsdtr. og hennes barn på den ene side, og hans søkens barn på den andre side. Søsknenes navn er kjent fra diverse skjøter fra enken til Jørgens arvinger etter hans død. Hvor Jørgen kom fra har jeg ikke klart å finne ut av, men jeg er rimelig sikker på at han var dansk. Jeg har funnet følgende søsken:

  1. Niels Philipsen, bosted ukjent (antakelig Danmark). Han hadde 4 døtre, datteren Maren Nielsdtr. bodde på Hadeland og er min ane, gift med Mads Larsen Hougaard.
  2. Jesper Philipsen. Leilending på Skanderborg i Danmark.
  3. Anna Philipsdtr. Gift med Jens Madsen, sorenskriver m.m. i Norge.

Jeg stiller meg sterkt tvilende til at lagmann Jørgen Philipsen hadde noen halvbror i Stryn, men jeg kjenner ikke til dett skiftet. Når og hvor fant dette skiftet sted? Det skulle vært svært interessant å se hva som står i originaldokumentet.

 

Se mitt slektsnotat her om alt jeg har klart å finne ut om denne familien: https://dl.dropboxusercontent.com/u/7030124/oavslekt/5156-5157.pdf

 

Om etterslekten til broren Niels finnes mer i min "aneliste" med linker til de enkelte slektsnotater: http://home.no/oavesthagen/Mine_aner.htm


En liten kommentar til innlegg 4 som nevner en gammel debatt " 29688: Anders Larsen - Hadeland - av Gullsmedslekt??". Ja, dette er samme slekten, etterkommere etter Maren Nielsdtr. og Mads Larsen Hougaard på Hadeland.

Link to comment
Share on other sites

Hei!
 
  Dette skiftet fra 1714 etter Anne Jonsdatter Tonning er det vel henvist til, og navnet til Jørgen Philipsøn burde vel ha stått her, men jeg finner det ikke (det står bare morens farbror):

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24222/39/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081127700550.jpg

Ellers så var det vel ikke snakk om en halvbror i Stryn, men etter som jeg har tolket det er det snakk om at moren til Lars og Nils Larssønner Tonning var en brordatter til Jørgen Philipsøn. Da burde hun vel gjerne ha vært en av døtrene til Niels Philipsøn siden en av sønnene også hadde navnet Niels. Men dette blir bare spekulasjoner.

Er det Jakob Aaland som har skrevet om at Jørgen Philipsøn var denne morbroren tro? Og da blir spørsmålet: Hvor har han dette fra? Han kan umulig ha tatt dette ut av løse luften.

Mvh. Kjell

Edited by Kjell Fredly Smøla
Link to comment
Share on other sites

Jørgen Filipson er reell nok, han er nemnd i skiftet i Stryn som farbror til fyrste kona til Ola Larsson Tonning. Men at han skal vere halvbror til Jon Botolvson trur eg er oppspinn, det virkar for meg som Aaland har konstruert dette for å få kabalen til å gå opp.  Broren Nils kunne vere ein fin kandidat til far hennar, sidan ho har ein son som heiter Nils.

 

Eg ser Ole Arild skriv at han hadde 4 døtre - ikkje umuleg at ei av dei er denne kona i Stryn; ho bør heite Anne etter kva barneborna hennar heiter.

 

Her er lenke til skiftet etter Anne Jonsdtr Tonning (som ikkje er i slekt med Filips-folket). Jørgen Filipson er nemnd midt i andre spalte på s.320 b.

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

Ja, der står det jo! :): "Ligeledes tilfaldt ham i arv eftter hans Sl: Moders Farbroder Laugmand Jørgen Philipsen Ao 1697: penge 16-4".

Edited by Kjell Fredly Smøla
Link to comment
Share on other sites

Ellers så var det vel ikke snakk om en halvbror i Stryn, men etter som jeg har tolket det er det snakk om at moren til Ole og Nils Larssønner Tonning var en brordatter til Jørgen Philipsøn. Da burde hun vel gjerne ha vært en av døtrene til Niels Philipsøn siden en av sønnene også hadde navnet Niels. Men dette blir bare spekulasjoner.

 

Ja, her tror jeg vi kan være på sporet av noe interessant. Jeg skal lese nøye gjennom det nevnte skiftet før jeg kommenterer videre.

Link to comment
Share on other sites

Når eg studerer dette nøyare, ser eg at ekteskaps-stafetten kanskje må vere lenger enn eg har trudd.

 

Lars Jakobson Tonning, gift med ukjend kvinne (Anne?), mor til Marte, Jon, Lars og Anne som vi veit er hans born. Redigert: Truleg berre mor til Jon.

 

Lars Jakobson Tonning, deretter gift med (Anne? Nilsdtr?). Redigert: får borna Lars, Marte og Anne.

 

Denne kona gift på nytt med Ola Larsson Tonning, får borna Lars og Nils, som er nemnde i det aktuelle skiftet.

 

Ho er død ca 1687.

 

Ola Larsson deretter gift med Anne Jonsdtr, som det er skifte etter i 1714.

 

Ein eventuell lekk til Jon Botolvson Tonning kan då vere gjennom den fyrste kona til Lars.

 

 

Har eg halde tunga i rett munn no?

 

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

 

 

Her er forresten skiftet fra 1752 etter Lars Tonning i Bergen, og der søskena til Lars, samt halvbroren Niels Olsen Tonnings barn står nevnt som arvinger:

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24001/232/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081111640234.jpg

 

Mvh. Kjell

Edited by Kjell Fredly Smøla
Link to comment
Share on other sites

Det klårnar litt etter kvart som eg får tenkt litt her - forklaringa på at berre Lars og Nils er nemnde i skiftet i 1714 kan vel vere at dei andre har fått arven sin før.

 

Men eg vil holde fast på at Jon Larsson som vi kjenner frå 1701-manntalet må ha ei anna mor - han er 9 år eldre enn Lars, og ikkje nemnt i Bergens-skiftet.

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

Skiftet i Bergen inneheld mykje tekst, m.a. om kunngjering av dødsfallet i "Amsterdamske adviser" - eg har ikkje fått med meg kven dei prøver å nå der.

Link to comment
Share on other sites

De viktigste opplysningene om slekten til lagmann Jørgen Philipsen framgår av flere skjøter utgitt av hans enke til hans arvinger i 1697. Et av disse var på garden nedre Skiaker i Gran på Hadeland. Innledningen lyder slik:
Kiendis ieg Anna Bendz Daatter Sal: Assistentz Raad og Laugmand Jørgen phillipsens effterlatte og hermed vitterlig giør, at saasom velbemte min Sl: Hosbunde Jørgen phillipsen, hvis Siel Gud glæde, veed det oprettede testament imellom os, af dato dend 1 Juny 1685 som af Hans kongl: Mayts Allernaadigst Confirmeret er dend 16 July samme aar haver forundt og tillagt sine Arvinger til sammens Trey Tusende Rixdr som ieg dennem effter hans død, af voris fellids Jordegoedz, som beqvemmeligst for mig Er at udlegge schulle betale, og dennem bereignet, hver Schippund tunge deraf til 125 rd, og hvis Gods udj Huuder schyldende, da toe huuder imod Et Schippund tunge at anslagis, Da som meerbemte dend Sl: Mand befindis at have effterlat sig 2de hans brøderis børn, nemlig Jesper phillipsens og Niels phillipsens børn, samt og en Søster nafnlig Anna phillips Daatter, saa at der saaledis effter Testamentis indhold, falder af dette Jordegoeds, paa hver broderlaad, Nii Schippund Halfftredie fiering tunge, eller Huuder all advenant, som ovenstaar anslagen, og paa en Søsterlaad fiire schippund tunge og 3 ¼ fierring, og nerverende Maren Niels Daater, som arver en fierde part, med hendis 3de Søstere eller deris børn, af dend broderlaad, som dennem tilkommer effter testamentet, paa deris Sal: Fader Niels phillipsens veigne, thi vil ieg Anna Bendz Daatter Hr Assistentz Raad Jørgen phillipsens effterlatte, have Maren Niels Daatter og hendis Mand Johannis Holst, for hendis tilkommende anpart og Ret efter testatmentet udlagt, effterschrevne Jordegods udj Grans Sogn paa Hadeland, nemlig Nedre schieager…

Her for vi vite følgende:
• han var gift med Anna Bentsdtr.
• han hadde to brødre Jesper Philipsen og Niels Philipsen og en søster Anna Philipsdtr.
• Maren Nielsdtr. og hennes 3 (ikke navngitte) søstre var barn av Niels Philipsen som var død før broren
• Maren Nielsdtr. var gift med Johannest Holst (av andre kilder er det kjent at hun var gift første gang med Mads Larsen Hougaard, bosatt på garden Bilden i Gran, de er mine aner).

Et av de andre skjøtene var til den avdøde broren Jesper Philipsens datter Maren Jespersdtr. som var gift med Bent Boli og var bosatt i Skanderborg i Danmark. Hun var Jespers eneste barn. Skiftet etter Jesper Philipsen er bevart, det ble holdt på Skanderborg Ladegaard i Danmark 30.3.1688. Der framgår det at han var gift med Anne Pedersdtr. og at han hadde kun en datter Maren Jespersdtr. Det er kjent fra andre kilder at Jesper overtok som leilending på en part av Skanderborg Ladegaard etter sin svigerfar. Dette har jeg fått oppgitt fra Kirstin Nørgaard Pedersen i Danmark, hun har ikke funnet ut hvor Jesper kom fra, han var innflytter til Skanderborg.

Ytterligere et skjøte var til Jørgens søster Anna Philipsdtr. Det er kjent fra andre kilder at Anna var gift med Jens Madsen som var bl.a. sorenskriver på Hadeland i Oppland og senere i Follo i Akershus. De hadde døtrene Maren Jensdtr. Hvidsten og Dorthe Sophie Jensdtr. Ekeberg i Follo.

Alle opplysningene jeg har om Philipsen-slekten finnes i mine slektsnotater:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/7030124/oavslekt/5156-5157.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/7030124/oavslekt/2578-2579.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/7030124/oavslekt/1288-1289.pdf
De omtalte skjøtene er der gjengitt i sin helhet og med kildehenvisninger.

 

Når det i skiftet på Tonning i Stryn i 1714 blir oppgitt at lagmann Jørgen Philipsen var mors farbror til Lars Olsen og Nils Olsen Tonning kan ikke det bety noe annet enn at deres mor var en av de tre hittil ukjente døtrene av Niels Philipsen. Den andre broren Jesper hadde jo kun en datter i Danmark.

Opplysningene i skiftet i Bergen i 1751-1752 viser at denne NN Nilsdtr. også må ha hatt barna Lars Larsen, Anna Larsdtr. og Martha Larsdtr. som nevnt i tidligere innlegg. Jeg er enig i at Jon Larsen neppe kan ha vært sønn av NN Nilsdtr., en mann på 40 og en gutt på 13 hadde neppe samme mor.

 

Jeg har lenge lurt på hvem de tre søstrene Maren Nilsdtr. var og hvor de bodde. Dette skal det bli interessant å forske mer på!

Link to comment
Share on other sites

Takk for svært interessant utgreiing!

 

Og så kan ein lure på korleis ei overklassejente med røter i Danmark hamna inst i Nordfjorden! Alle borna hennar har døtre som heiter Anne, så eg vil tru det også er hennar namn.

 

Finst det noko familienamn knytt til desse Philipsborna?

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

Lars Jakobson Tonning, deretter gift med (Anne? Nilsdtr?). Redigert: får borna Lars, Marte og Anne.

 

Denne kona gift på nytt med Ola Larsson Tonning, får borna Lars og Nils, som er nemnde i det aktuelle skiftet.

 

Av hvilken kilde framgår det at det var Lars Jacobsen Tonning som var far til de tre første barna, og at han var identisk med sønnen til Jacob Larsen Roset som det ble holdt skifte etter 1.9.1690? Jeg tviler ikke på at det er riktig, men skulle gjerne ha sett en originalkilde som bekrefter det.

 

For øvrig skulle det ha vært spennende å ha funnet eventuelle skjøter fra Jørgen Philipsens enke Anna Bentsdtr. til hans brordatters barn i Nordfjord. De ville vel i så fall ha vært fra 1697. Men pantebøkene for Nordfjord begynner først i 1711, og tingbøkene ser ikke til å være bevart for årene 1697-1702.

 

Er det noen som har tilgang til matrikkelen fra 1661 for Nordfjord? Den er foreløpig ikke lagt ut på Digitalarkivet. Den finnes på mikrofilm, men jeg har selv kun Østlands-bygdene. Spørsmålet er om lagmann Jørgen Philipsen eide noen eiendommer i Nordfjord.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har funnet et svar på mitt spørsmål om Lars Jacobsen Tonning selv, i alle fall delvis. Den 26.3.1706 ble det holdt skifte på garden Erdal i Stryn etter avdøde Lars Siversen Erdal. Han og hans etterlatte kone Berit Larsdtr. hadde ingen livsarvinger. Hans arvinger var søsken av hans far og mor og deres etterkommere, blant disse var hans Moder broder Sl: Jacob Larsen Roesetters effterladte børn og børns børn, Sl: Lars Jacobsen Tonnings børn osv. Her for vi bekreftet at Lars Jacobsen fra Roset kom til Tonning. Hans etterlatte barn er riktignok ikke navngitt i skiftet.

Link to comment
Share on other sites

Aase, Ole Arild m.fl.

 

Grunnet den interessante navnekombinasjonen, så har jeg startet en separat diskusjon på Middelalderforum (utvidet inntil 1660), hvor jeg presenterer en viss Phillipus Jørgenssøn bartskjær som i 1618-1619 bøtet i Bragernes len for et drap i nødverge på en viss Lenhard, en fremmed og utlending. http://www.genealogi.no/phpbb/viewtopic.php?f=5&t=369

 

Det er fortsatt noe arbeid å gjøre for å bedre kunne identifisere denne bartskjær fra Bragernes len, men han bør snart kunne diskuteres blant mulige farskandidater til lagmannen med den omvendte navnkombinasjon. Navnene alene er jo ikke nok til å hevde slektskap, men det kan være et greit innspill til videre diskusjon.

 

Mvh Are

Edited by Are S. Gustavsen
Link to comment
Share on other sites

Aase, Ol Arild, m.fl.

 

Jeg håper jeg ikke har avsporet debatten med å trekke inn den nevnte bragerneske bartskjær. Dette Skandeborg-sporet må jo fortsatt være interessant. Det er jo symptomatisk for mye av forskingen på embetsfolk og byborgere på 1600-tallet at man ofte ikke vet hvor Danmark de kom fra. Het slekten f.eks. Randers, så skjønner man jo straks hvilken by man skal til, men finner man de rette folkene i kilder der?

 

Mvh Are

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.