Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Per Nermo

Skifte etter Eva M. Bratt (f. Heltberg), død i Eidskog (HE) i 1851

Recommended Posts

Per Nermo

.

Jeg ber vakkert om bistand til å tyde deler av skiftet etter enkefrue Eva Maria Bratt (f. Heltberg),

som døde på Pramhus i Eidskog ved Kongsvinger i 1851.

 

Espen Tjernshaugen har vært 'detektiv' på Statsarkivet i Hamar og funnet skiftet,
som starter på 7. linje,  venstre side her:

 

Kildeinformasjon: Hedmark fylke, Vinger og Odal sorenskriveri, Vinger, Eidskog tinglag, Skifteforhandlingsprotokoll 9 , 1838-1852, oppb: Statsarkivet i Hamar.

Merknader: På film: Solør og Odalen nr. 24.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.n...read/25227/324/,

 

med forsettelse på f. 331a i samme protokoll.

 

Det er spesielt informasjon om avdødes arvinger og slektsforhold til disse  jeg er interessert i. 

 

Håper noen kan helpe meg !  På forhånd mange takk !

.

 

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Per, har nå skummet igjennom denne skiftebehandlingen. Dessverre er ikke de umyndige barna navngitt. Det som behandles her er en tvist angående en påstand fra enkemannen om at J. H. Voigt uberettiget skal tatt i mot midler tilhørende boet som forskudd på arv og en disputt om 20 spd årlig med opphav i en føderådskontrakt datert 2/6-1834. Henrik Eriksen Korskjølen møtte som fullmektig for J. H. Voigt. Tilsynsverge for ikke navngitte barn var forlikskommisær Andersen.

 

Den delen av skiftebehandlingen som Lars Ove har lenket til ser ikke ut til å være tilgjengelig lenger, jeg får i alle fall ikke åpnet det. Men ettersom den behandlingen er datert 12/4-1853 og denne siste som omhandles her på f. 331a er datert 21/4-1852, så er det jo et helt år i mellom hvor det bør finnes noe. Det kan ikke befinne seg i den protokollen som du spør om hjelp til her fordi behandlingen som starter på f. 331a er helt på slutten, kun etterfulgt av registersider. Problemet for meg da er at den protokollen som Lars Ove henviser til (Skifteprotokoll Forhandling nr. 8. Vinger og Odal Sorenskriverebede 1818-1868 fol. 594b) ikke ligger ute sammen med de øvrige på nett, slik at det kan undersøkes om det finnes mer i forkant av f. 594b i denne. Finnes det flere protokoller fra Vinger og Odalen Sorenskriverembede som ikke ligger ute?

 

Legger ved en begynnelse til en avskrift av den første delen, det er ikke korrekturlest og jeg har ikke brukt tid på å dvele ved uløste ord. Den siste delen som begynner på f. 331a og som ble behandlet 21/4-1852 har jeg utelatt da den allikevel ikke bringer til veie noe nytt.

 

[f. 311a]

Aar 1851 den 16de Decbr blev en Skifteret sat paa lensmandsgaarden

Gjøsgaarden til Behandling af følgende Boer. Retten administreredes

i Sorenskriver Resteds Sygdomsforfald af Cand. juris Dahl i Over-

vær af 2de underskrevne Skiftevidner ...

 

[f. 312b]

6 | Boet efter afdøde Enkefru Bratt.

Administrator fremlagde en lovlig udstyret Indkaldelse. Af Boets

Vedkommende var tilstede Sønnen Johan Bratt, Forligelses-

commisær Andersen som Tilsynsværge for de fraværende Umyndige

samt Henrik Eriksen som befuldmegtiget af J. H. Voigt.

Administrator dernæst fremlagde Registeringsforretning, som oplæstes

og af Boets Vedkommende vedgaaes idet Henrik Eriksen

Korskjølen \dog/ benægter, at Johan Bratt for Afdøde har be-

talt de i Registeringen anmeldt(e) 9 Spd, da J. Bratt var skyldig

hende disse Penge. J. Bratt forbeholdt sig nærmere at legitimere dette.

Sammenhængen herved.  Administrator videre bemærkede,

at det i Registeringen opskrevne Løsøre ved Auction den 22de

Septbr sidstl. er udbragt til 106 Spd 115 s. , som tilsvares af Lin-

nert, der er Incassator, foruden 12 ½ [..] og forfalder til

Betaling den 24de Juni 1852. Videre fremlagde Administrator

\en Skrivelse/ fra H. J. Voigt af 10de Novbr sidstl. i Anledning af hvilken han

forlangte fra J. Bratt hans forklaring samt Andersens [........d].

Andersen kjendte ikke videre til Forfaldet, men forsaavidt det [...-

.elig] forholder sig saaledes som i Skrivelsen indeholder, ansaa han

sig forpligtet til paastaa, at de i Skrivelsen omhandlede 20 Spd

fra Føderaadscontractens Opretning [.........] Boet til Indtægt. Bratt

benægtede, at det forholdt sig saaledes som i Skrivelsen opgivet, at

den Afdøde havde erklæret, at hun ikke havde \oppebaaret de omskrevne 20 Spd/ Erklæring og at

han saaledes ikke ansaae sig pligtig til at lade disse 20 Spd for

hvert hengaaet Aar, komme Boet til Indtægt. Skifteforvalteren

forsøgte at tilveiebringe mindelig Overeenskomst i Anledning

af disse 20 Spd men forgjæves. Bratt fremlagde derpaa et Ind-

læg af Dags Dato betræffende dette Punkt. Henrik Eriksen Kors-

kjølen og Forligelsescommosær Andersen i Anledning af dette Indlæg

henviste til Voigts Skrivelse, hvor Motivet til, at netop disse 20 Spd.

[f. 313a]

[findes] og ikke Andet, nærmere er angivet at være en Erklæring fra Afdøde,

hvilken de imidlertid ikke betragter som Fundament for sin Paastand,

idet de antager at denne ligger i Føderaadscontracten og at det er

J. Bratts Sag at godtgjøre, at disse 20 Spd aarlig virkelig ere betalte.

Den tilstedeværende J. Bratt og Andersen som Tilsynsværge for de umyndige

Børn erklærede, at de ikke \[....]/ Proclama udstedt i Boet og at de indestaae

Sorenskriveren for alle mulige Prætensioner foruden de der ere \fremkomne/ eller

fremkommer under dets Behandling og vedtage saaledes at betale hele

den Afdødes beviislige Gjæld.  J. Bratt endelig fremlagde Føderaadscon-

tract af 2 Juni 1834 og forbeholdt sig i en senere Skiftesamling at frem-

komme da med yderligere Oplysning i Anledning af de 20 Spd. Skiftet

blev derpaa sluttet \udsat/ for at continuere efter nærmere Berammelse...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo

.

Tusen takk, Espen !

 

Johan [Abraham] Bratt [1805-1868] på Nordre Pramhus i Eidskog, som møtte i skifteretten den 16/12-1851 ifm. skiftet etter sin mor, enkefru Eva Maria Bratt (f. Heltberg) (død 13/6-1851), hadde to søstre, begge såvidt jeg vet avdøde før skiftet (og gift med hver sin bror Voigt, møllersønner fra Sagene i Aker) :

 

 - Lovisa Christine Fredrika Severine Bratt  (1810-ca.1850), g. i Matrand annekskirke i 1836 m. dyrlege og ordfører i Sørum, Johan David Voigt  (1807-1868) på Nordre Frogner (ekteparet hadde to barn, en sønn og en datter, f. i 1837 og 1846)

 

 - Elisabeth Maria Emerentia Bratt  (1814-1850), g. i Vinger 1842 m. møllebruksfullm., senere brennevinskontrollør Hans Jørgen Hansen Voigt  (1816-1885) (Sagene / Spydeberg / Ø. Toten) (ekteparet hadde fem barn, f. i perioden 1843-1849, som altså var moderløse i 1851. (Det yngste barnet døde før skiftet).

 

Skifteavskriften ovenfor navngir en 'J. H. Voigt' ('Johan Hansen Voigt' ?), og dette må vel være avdødes ovennevnte svigersønn, dyrlege og ordfører i Sørum, Johan David Voigt (1807-1868).

 

Ved FT 1865 finner vi mølleeier ved Brustumølle på Østre Toten, Hans Jørgen Voigt  bosatt på Nordre Eng, bl.a. med sin yngste levende datter fra første ekteskap med Elisabeth M. E. Bratt. Han var da gift pånytt (desember 1852), og hadde flere barn i 2. ekteskap. Ved FT 1875 er han brennevinskontrollør ved Hjelds Brænderi på Balke, Østre Toten. I 1865 finner vi hans bror, ordfører og dyrlege Johan David Voigt  losjerende på Nordre Frogner i Sørum, sammen med sin datter.

 

Det er uklart for meg hvorfor ev. bare den ene av avdødes svigersønner møtte i skifteretten i 1851. Jeg har en mistanke om at Johan David Voigt, som altså på dette tidspunkt også selv formodes å ha blitt enkemann, hadde sin brors (og kones søsters) fire moderløse barn hos seg som pleiebarn (i Sørum ?). Alle omtalte barn (begge kull) var altså datterbarn av arvelater, enkefru Eva Maria Bratt (f. Heltberg). Dette mulige pleiebarn-arrangementet antas å kunne være årsaken til at enkelte slektsbøker har 'feilplassert' barna mht. foreldre. Jeg hadde håpet at arveskiftet etter deres mormor skulle bringe klarhet i disse forholdene ....

 

Den i skiftet omtalte 'Føderaadscontract af 2 Juni 1834' er vel inngått i forbindelse med at Johan A. Bratt det året overtok Nordre Pramhus i Eidskog etter sin far, den svenske rittmester Fredrik Alexander Bratt  [af Höglunda] (1768-1847), som samme år overdro Mellom Pramhus til Johan's to søstre se over).

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Om de to brødrene het Johan David Voigt og Hans Jørgen Hansen Voigt og de hadde samme far – så ville Johan David også ha patronymet Hansen, og kan dermed bli navngitt som J. H. Voigt (Johan Hansen Voigt).

 

Når det gjelder skiftebehandlingen så har den helt klart foregått i flere omganger over tid, det du burde få tak på er den skifteprotkollen som Lars Ove refererer til for å få undersøkt om det finnes flere behandlinger før og eventuelt etter f. 594b, og om det eksisterer eller har eksistert parallelle protokoller. Hva er forresten årsaken til at skifteprotokollen på Hamar ikke er skannet og lagt ut her på Digitalarkivet?

Edited by Espen Tjernshaugen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo

.

Mange takk til Lars Ove Wangensteen, Aud Sandbu og Espen Tjersnhaugen, som har

gitt meg uvurderlig hjelp i arbeidet med å tyde og skjønne protokollene i forbindelse med

skiftet etter enkefru Eva Maria Bratt (f. Heltberg) på Eidskog, ført i tidsrommet 1851-1853.

 

Av ulike årsaker har ovennevntes bidrag (innlegg) havnet i tre ulike fora her på Arkivverket, i følgende 'debatt-tråder' :

 

_ 1. Skifte 1853, Eidskog, et. Eva M. Heltberg, g. Fr. A. Bratt _______ (forum: Spør Statsarkivet i Hamar )

_ 2. Transkrib. av skifte 1853 et rittm Bratt's enke, Eidskog _________ (forum: Brukernes eget forum )

_ 3. Skifte etter Eva M. Bratt (f. Heltberg), død i Eidskog (HE) i 1851 __ (forum: Tyding av skannede kilder ) *** denne 'debatten' ***

 

Disse trådene inneholder i hovedsak følgende :

 

_ 1. Innledende beskr. av familiene Bratt / Voigt - Lars Ove's funn av prot. av 1853 fra skifteutlodningen - Espen's funn av prot. fra 1851 samt innførsel i Skifteregisteret

_ 2. Aud's tyding av tekst fra skifteutlodningen (1853), dessuten merknader til denne - Espen's kommentarer, samt funn av innførsler for Nordre Pramhus i Panteregisteret

_ 3. Espen's tyding av protokoll-innførslen fra 1851.

 

Det synes å være enighet om at det bør finnes ytterligere (forhåpentligvis protokollførte) forhandlinger i tidsrommet mellom 1851 og 1853

i forbindelse med dette skiftet, som muligens kan kaste ytterligere lys over endel eiendommeligheter i forbindelse med de innførsler som hittil er funnet.

 

Det er også reist spørsmål om hva som er årsaken til at protokollen (fra 1853) som Lars Ove henviser til (Skifteprotokoll Forhandling nr. 8. Vinger og Odal Sorenskriverebede 1818-1868 fol. 594b) ikke ligger ute sammen med de øvrige på Internett, samt om det finnes andre protokoller fra Vinger og Odalen Sorenskriverembede som ikke 'ligger ute'.

 

Jeg tror det er mest hensiktmessig at ev. ytterliger bidrag ikke legges her, men i debatten

_ 2. Transkrib. av skifte 1853 et rittm Bratt's enke, Eidskog (i Brukernes eget forum), slik at informasjonen blir lettere å holde oversikt over.

 

På forhånd mange takk til de som ev. finner å kunne bruke tid, krefter og øyne på dette !

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.