Jump to content
Arkivverket

Hilleborg Bugge (f. ca1662/1670) (to ulike), g. hhv. kapt. Jens Abildgaard i Tr.h. og hr. Chr. Lauritzen Qvislin til Slidre


Per Nermo

Recommended Posts

Hr. Jens Christensen Bugge (ca.1609-1671) til Ramnes (VF), senere (1653-) til Oslo Hospitals kirke) hadde en yngre bror Lars Christensen Bugge (1619-1687) som var prest (og prost) i Vestre Slidre, Valdres.

 

Jeg har notert meg at det finnes motstridende opplysninger om hvordan mulige døtre Hilleborg Bugge skal 'plasseres' og 'giftes'.

 

"Slægten Bugge i Danmark og Norge" (1909) (av P. C. B. Bondesen) har flg. to ulike Hilleborg Bugge :

 

1.  (som d. av hr. Jens Samuelsen Bugge (1631-1684) til Leikanger, som hadde 8 barn) :

     - Hilleborg Buggeg. i Tr.h. 15 Apr 1694 m. Jens Abildgaard, prem.ltn. v. artilleriet i Tr.h., død ca. 1712.

 

2. (som d. av hr. Jens Christensen Bugge (ca.1609-71) til Ramnes og Oslo Hospital, s. hadde 7 barn) :   (Jens CB er altså ikke far t. Hilleborg (g. Qvislin), se under)

     - Hilleborg Bugge, f. 1662, g. m. hr. Christopher Larsen Qvislin, kapellan, sen. s.pr. (1687-1724) i Slidre,
        som overtok kallet i Slidre etter ovennevnte hr. Lars Christensen Bugge (1619-1687),
        hos hvem Hilleborg (tidligere) skal ha tjent som stuepike.

 

'Annensteds' har jeg sett sistnevnte Hilleborg (ca.1675?-ca.1718) (g. Qvislin) plassert som dt. av hr. Lars Christensen Bugge i Slidre (Valdres),
og altså ikke av broren Jens i Ramnes (VF) og Oslo.   (Dette ser av skiftet som delvis gjengis i innlegget nedenfor ut til å være korrekt).


Hr. Christen (ikke ‘Christopher’) Larsen (Lauritzen) Qvislin i Slidre skal senere ha giftet seg med en Karen Lund (begr. i Christiania 18 Apr 1731).

 

Til overmål har jeg sett hevdet at det var dtr. Hilleborg av hr. Jens Christensen Bugge (ca.1609-1671) (til Ramnes / Oslo Hosp.) som var g. m. pr.løytnant Abildsgaard (og altså ikke d. til hr. Jens Samuelsen Bugge til Leikanger).

 

Jeg har videre sett antydet at den Hilleborg som ble g. Quislin skal ha tjent som stuepike hos sin (senere) svigerfar, hr. Lauritz Ibsen Qvislin på Akershus festning.

 

Hr. Chr. Larsen/Lauritzen Qvislin, kapellan, sen. sognepr. (1687-1724) i Slidre, het han Christopher el. Christen ?    (han het åpenbart Christen ...)

 

Jeg ville satt stor pris på om noen kunne bidra til å avklare hva som ev. er korrekt av ovenstående.

 

Tillegg:

Når det nå ser ut til å være avklart hvilken Hilleborg Bugge (nemlig ‘Larsdatter’) som var g. Qvislin),

så gjenstår det å avklare hvem som var foreldre til den Hilleborg (Jensdatter ?) Bugge som ble g. 1694 i Trondheim med kaptein Jens Abildgaard.
 

Edited by Per Nermo
Kommentarer i grønt, basert på skiftet i innlegget under her. Tilleggskommentar i blå farge.
Link to comment
Share on other sites

Mulig disse to skiftene kan være noe til hjelp.

 

Anno 1724 den 9de Octobr. vare vj underteignede

Andreas Morland Proust ofver Walders og

Hallingdalen og SougnePrest for Ourdal

Peder Hegelund SougnePrest for Wang, og Petter

Abelsted Sougneprest for Slidre paa Arfvetom

-ten Slidre Prestegaard udj Jesu Nafn at hol,

-de og slutte et lovligt Arfveskiffte eftter for

-dum Sougneprest til Slidre den velErverdige

og nu Sal. Mand Hr. Christen Qvisling som

Døde den 3 Juny og Hafver eftterladt sig Otte

børn Nafnlig Lars Bugge Chrestensøn Qvis,

-ling J sin alders 25 aar Niels Christen,

søn Qvisling af alder 15 aar, Christen

Christensøn Qvisling af alder 11 aar,

Sara Christensdaatter Qvisling af alder

28 aar gifft med SougnePresten for Krog,

-stad Hr. Jacob Stoub, Else Christens,

-daatter Qvisling af alder 20 aar Gifft

med Auditeur Ole Darre, Sidsel Chri,

-stensdaatter Qvisling af alder 1 aar,

Anne og Rebecca Christensdaatter

Qvisling Tvillinger af alder 14 aar, …

 

Det som følger er fordeling av verger, hvor det blant annet sies at sønnen Lars Bugge ikke har endt sitt 25. år og er i kongens tjeneste som korporal, og enken er stemor til datteren Rebecca (og da følgelig også Anne).

Nederst på f. 110b nevnes «Beste Moderen den Erverdige Matrone Anne Sal. Lars Bugges eftterladte hafver ved Monsr. Lars Bugge ladet lefvere …» Deretter er det registreringer, auksjoner og utlodning. Skiftet begynner nede på f. 77b.

 

Valdres og Hallingdal prosti, SAH/PROST-012/G/Ga/L0001: Skifteprotokoll, geistlige skifter, 1716-1736, s. 77b-78a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20100209640082

 

På f. 57 i samme protokoll begynner et skifte 13. juni 1718 i Slidre prestegård «efter Sougne-Presten VelErverdige Hr. Christen Qvisling Hands ved Døden afgangne sl. Hustroe Hilleborre Larsd: Bugge, som hafde efterladt sig Otte Børn …”.

 

Nede på f. 59b nevnes barnas bestmor «som er den efterladte Sl. Proustens Hr. Laurids Bugges paa Slidre Anne Nielsd: Hafve forærede sin Datters børn een dehl Penge, …”

 

Overstående er bare utdrag etter kjapp titt med harelabb, det er sikkert mer av interesse her for de interesserte. Det er et håndskrevet skifteregister foran i protokollen.

Link to comment
Share on other sites

På 2.2.2024 den 20.18, Espen Tjernshaugen skrev:

 ..... efter Sougne-Presten VelErverdige Hr. Christen Qvisling Hands ved Døden afgangne sl. Hustroe Hilleborre Larsd: Bugge .....

 

Mange takk, Espen !

 

Dette avklarer dermed at den Hilleborg Bugge (ca.1675?-ca.1718) som ble g. (ca.1695 ?) m. Christen Lauritzen Qvislin var datter av Lars Christensen Bugge (1619-1687) (som var prest (og prost) i Vestre Slidre, Valdres) og hans 2. hustru Anne Nilsdatter Spydeberg, som altså ser ut til å ha vært i live ved skiftene i 1718 (etter Hilleborg) og 1724 (etter Christen). (Jeg har tidligere sett at hun skal ha dødd i 1714).

 

Dermed gjenstår 'bare' å avklare hvem som var foreldre til den Hilleborg (Jensdatter ?) Bugge som ble g. 1694 i Trondheim med kaptein Jens Abildgaard.    
(Denne Hilleborg's far var 
hr. Jens Christensen Bugge (ca.1609-1671) til Ramnes og Oslo Hospital(Se nedenfor).

Se mine tilleggskommentarer i grønt og blått i mitt opprinnelige innlegg øverst.

 

Tillegg:

Av fotnoten avbildet i innlegget under her så framgår det at den Hilleborg Bugge som ble g. i Tr.h. 15 Apr 1694 m. Jens Abildgaard (prem.ltn. v. artilleriet i Tr.h., død ca. 1712) var datter av hr. Jens Christensen Bugge (ca.1609-1671) til Ramnes og Oslo Hospital.

 

Dermed ser det faktisk ut til at i  "Slægten Bugge i Danmark og Norge" (1909) (av P. C. B. Bondesen) så er begge de medtatte Hilleborg Bugge feilplassert.

 

Jeg har ingen informasjon om hvorvidt hr. Jens Samuelsen Bugge (1631-1684) til Leikanger også kan ha hatt en datter Hilleborg Bugge, men om hun finnes, så er hun altså ikke gift hverken Abildgaard eller Qvislin.
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Dette har du sikkert lest, men boka har også mye mer om disse personene enn klippet nedenfor viser. Kildene som er brukt i boka er for det meste sekundærkilder og noe uspesifisert arkivmateriale, ikke spesielt imponerende, men det er listet opp på side 237.

 

Valdresslekten Bugge. 1

 

For de som har interesse av mer omfattende etterslekt legger jeg ved oppfølgeren: Valdresslekten Bugge. 2 : Tilleggsbind

 

Screenshot 2024-02-03 at 15-22-40 Valdresslekten Bugge. 1.png

Link to comment
Share on other sites

8 timer siden, Espen Tjernshaugen skrev:

.....

Screenshot 2024-02-03 at 15-22-40 Valdresslekten Bugge. 1.png

 

Takk igjen, Espen !

 

Av fotnoten avbildet i innlegget ditt så framgår det at den Hilleborg Bugge som ble g. i Tr.h. 15 Apr 1694 m. Jens Abildgaard (prem.ltn. v. artilleriet i Tr.h., død ca. 1712) var datter av hr. Jens Christensen Bugge (ca.1609-1671) til Ramnes og Oslo Hospital.

 

Se forøvrig mine tilleggskommentarer i lilla farge to innlegg over her.

Link to comment
Share on other sites

Ved giftemålet til Jens Abildgaard og Hilleborg Bugge nevnes en kongelig bevilling datert København 16. mars 94. Den har jeg forsøkt å finne, dessverre uten hell. Nevnt er også en konsumpsjonsseddel og skiftebrev. Kan hende hadde løytnanten vært gift tidligere? Hilleborg blir omtalt som mø, så skiftebrevet er vel da ikke fra henne. Teksten fra kirkeboka oversatt til mer moderne språkdrakt:

 

Anno 93 den 15. april innga veledle og mannhafte løytnant Jens Abildgaard, hans kongelige majestets

allernådigste brev bevilgende at han med hans kjæreseste den dyd- og gudelskende mø

Hilleborg Bugge må være kopuleret hjemme uti huset uten foregående trolovelse og lysning

av prekestolen, med videre som hvisbemeldte allernådigste brev av dato København den 16.

mars anno 94 ydermere formelder, ble og inngitt konsumpsjonsseddel, og anvist(e?) skiftebrevet,

og at der ikke forefaller noe som kan forhindre dette deres ekteskapsforsett har det behaget

de undertegnede velaktbare og velfornemme menn å gjøre forsikret.

 

                            Christen                                   Jens Laursøn

                              Balsløf                                               Skiffue

                            

 

Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag, SAT/A-1456/601/L0033: Ministerialbok nr. 601A01, 1679-1728

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070920660453

 

Screenshot 2024-02-04 at 01-58-00 Kirkebøker Ministerialprotokoller klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag SAT_A-1456_601_L0033 Ministerialbok nr. 601A01 1679-1728.png

Edited by Espen Tjernshaugen
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.