Jump to content
Arkivverket

Dorothea Friis og arvingene etter Vincents Jensen Friis (1632-1689) i Trondheim


Siv Rasmussen

Recommended Posts

Du skriver i #1098 at Niels Jensen Friis (g. Elsebe Thomasdatter) skal være død før 1616. Det VET vi jo ikke. Det KAN være han som opptrer som borger i Ribe 1620 (#1087). Men han må være død før 1628 da sønnen Jens Nielsen Friis (1600-1662) (g. Johanne Vincentsdatter) oppkaller en sønn "effter min Sallige Fader", nemlig sønnen Niels Jensen Friis (1628 -). Sitatene kommer fra Jens Nielsen Friis selvbiografi gjengitt i PHT 1892 (3 rk. 1 bd.) s. 188-91.

Nei, jeg snakker ikke om Johanna Nielsdatter Friis g. Jens Jensen Riber, jeg snakker om Johanna Nielsdatter Friis mulige søster Kirsten Nielsdatter Friis.

Så vi har altså funnet ytterligere en (mulig) datter av Niels Jensen Friis og Elsebe Thomasdatter, nemlig Kirsten Nielsdatter Friis, enke etter Mads Malthesen som døde barnløs i 1620. Niels Jensen Friis arver ikke sin datter, han opptrer på hennes vegne i skiftet etter Mads.

Har ikke dette noe å gjøre i dette temaet?

 

 

Edited by Anita Holck
Link to comment
Share on other sites

På ‎19‎.‎12‎.‎2018 den 0.58, Anita Holck skrev:

Du skriver i #1098 at Niels Jensen Friis (g. Elsebe Thomasdatter) skal være død før 1616. Det VET vi jo ikke. Det KAN være han som opptrer som borger i Ribe 1620 (#1087). Men han må være død før 1628 da sønnen Jens Nielsen Friis (1600-1662) (g. Johanne Vincentsdatter) oppkaller en sønn "effter min Sallige Fader", nemlig sønnen Niels Jensen Friis (1628 -). Sitatene kommer fra Jens Nielsen Friis selvbiografi gjengitt i PHT 1892 (3 rk. 1 bd.) s. 188-91.

Nei, jeg snakker ikke om Johanna Nielsdatter Friis g. Jens Jensen Riber, jeg snakker om Johanna Nielsdatter Friis mulige søster Kirsten Nielsdatter Friis.

Så vi har altså funnet ytterligere en (mulig) datter av Niels Jensen Friis og Elsebe Thomasdatter, nemlig Kirsten Nielsdatter Friis, enke etter Mads Malthesen som døde barnløs i 1620. Niels Jensen Friis arver ikke sin datter, han opptrer på hennes vegne i skiftet etter Mads.

Har ikke dette noe å gjøre i dette temaet?

 

.

Christian misoppfattet deg åpenbart dithen at de omtalte barna Niels (f.1628) og Elisabeth (f.1629) var barn av Johanne Nielsd. Friis og trondhjemsborger Jens Jenssen Riber,

men det er jo nå uttrykkelig avklart at det var snakk om barn av Johanne Vinzentsd. og fogd i Inderøy, borgermester i Tr.hj. Jens Nilssen Friis (bror av Johanne Nielsd. Friis).

 

Christian:  Hva er kilden til opplysningen om at herredsfogd i Tønder, Niels Jensen Friis, skal være død før 1616 ?

(Hvis dette skulle vise seg å være feil er det jo som Anita skriver mulig at det er samme Niels Friis som i 1620 er borger i Ribe og opptrer på vegne av sin datter Kirsten, den ferske enke).

 

Forøvrig må det vel være tillatelig, selv om dette en Friis-debatt, å komme inn på slektsrelasjoner mellom de familiemedlemmene til Kirstens avdøde ektemann Mads Malthesen (død 1619) som omtales i skiftet den 29 Juni 1620.

 

(Jeg beklager at jeg i innlegg #1097 kom i skade for å omtale herredsfogden i Tønder som Jens Friis istedet for Niels Jensen Friis
 Mitt innlegg #1091 inneholder ikke samme feil ...)

.

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

17 hours ago, Per Nermo said:

Christian:  Hva er kilden til opplysningen om at herredsfogd i Tønder, Niels Jensen Friis, skal være død før 1616 ?

(Hvis dette skulle vise seg å være feil er det jo som Anita skriver mulig at det er samme Niels Friis som i 1620 er borger i Ribe og opptrer på vegne av sine datter Kirsten, den ferske enke).

 

 

En indikasjon kan være det jeg tidligere har notert om deres sønn Jens Nielsen Friis (ca. 1600 Tønder -  mai 1662 Trondheim), senere g.m. Johanna Vincentsdatter:

"Gikk i Ribe skole. Kom påsken 1616 som foreldreløs 17 åring fra sitt fødested til Tomes Lauridssøn i Tønder som han tjente i to år. Flyttet i juli 1618 til Nyborg der han tjente Danmarks riksskriver Anders Hansen på andre året. Tjente i København hos admiral over Bremerholm Steen Willumsen (Rosenvinge) til Thorshof som håndskriver 1620-22." Men kilden til de eksakte dødsårene for foreldrene Niels Jensen Friis og Elsebe Thomasdatter har jeg dessverre ikke notert

Link to comment
Share on other sites

20 minutter siden, Christian Arentz skrev:

 

En indikasjon kan være det jeg tidligere har notert om deres sønn Jens Nielsen Friis (ca. 1600 Tønder -  mai 1662 Trondheim), senere g.m. Johanna Vincentsdatter:

"Gikk i Ribe skole. Kom påsken 1616 som foreldreløs 17 åring fra sitt fødested til Tomes Lauridssøn i Tønder som han tjente i to år. Flyttet i juli 1618 til Nyborg der han tjente Danmarks riksskriver Anders Hansen på andre året. Tjente i København hos admiral over Bremerholm Steen Willumsen (Rosenvinge) til Thorshof som håndskriver 1620-22." Men kilden til de eksakte dødsårene for foreldrene Niels Jensen Friis og Elsebe Thomasdatter har jeg dessverre ikke notert

Kilden er PHT, tredie række, første bind - 1892

 

image.thumb.png.b97f522aed3e41d1604728f5758ee5a8.png

Link to comment
Share on other sites

Jeg tror man skal være forsiktig med å trekke den konklusjon at hans foreldre var salige i 1616. Det fremgår ikke når disse nedtegnelsene ble gjort av Jens Nilsen Friis. I og med at dette er en oppsummering av hans livsløp tyder det på at de er gjort på et vesentlig senere tidspunkt enn 1616 hvilket også forklarer hvorfor hans foreldre omtales som salige på det tidspunkt dette ble nedskrevet.

 

Jeg kan tilføye at ligprædiken som er omtalt over finns tilgjengelig på nb.no.

 

image.png.b93d9379bf389557bd24e166b9d132e6.png

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

31 minutter siden, Christian Arentz skrev:

.....

Men kilden til de eksakte dødsårene for foreldrene Niels Jensen Friis og Elsebe Thomasdatter har jeg dessverre ikke notert

.

.

Mange takk !

 

Kilde eller ikke kilde;  hva har du notert hva angår 'dødsårene for foreldrene Niels Jensen Friis og Elsebe Thomasdatter' ?

(mao. bortsett fra 'før 18 Apr 1628' (Niels) og 'før 11 Okt 1629' (Elsebe) ?)

.

Link to comment
Share on other sites

41 minutter siden, Christian Arentz skrev:

Jeg har bare notert før 1616

Jeg tror at dersom du leser likprekenen så må nok dette revurderes. Slik jeg leser det som står ble han av foreldrene i 1618 sendt fra Tønder til Fyn hvor han kom i tjeneste hos Anders Hansen (nu salig). Jeg kan ikke forstå at dette kan leses på andre måter enn at hans foreldre i hvert fall var i livet i 1618.

 

image.png.f6ea07da746a0eb71ff7234a986282a6.png

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Her er det to originale kilder som står diametralt mot hverandre. Spørsmålet er vel hvilken av dem man vil tillegge størst vekt, informantens egen selvbiografi eller likprekenen etter ham.  Likprekener er generelt sett ofte ikke troverdige.

 

Hans meget omfattende og detaljerte selvbiografiske innførsel er ovenikjøpet å finne på alteret i Støren kirkes gamle Christian III billedbibel (NST VII s. 320-23).

Der er ordlyden gjengitt i detalj, trolig korrekt, fra den opprinnelige referansen P.T. 3 r. I. bd., s. 188 ff.

 

Når jeg sier ovenikjøpet er det fordi biskop Erik Bredahls likpreken over ham tilsynelatende ikke har vært hensyntatt eller blitt motsagt vedr. hvordan han "Paasken 1616 kom til Tomes Lauridsen" (sin morfar?) , og at han deretter i "Juelle 1618 blef befordrett och forscreffuen fra forbemeldte min Hosbunde til Erlig och velforstandig mand Anders Hanssen Rigesschriffuer udi Dannemarch och boendes udi Nyborgh och tiente hannom paa det andet Aar. Anno 1620  bleff jeg  forscreffuen aff bemelte min Hosbunde offuer til Kiøbenhaffn och om paaske kom ieg udi tieniste hos Erlig och velbiurdige mand Sten Willumssen [Rosenvinge] til Thorse....."

 

Det er påfallende at han ikke noe sted senere angir noe vedr. sine foreldres død, utover at han (senere?) angir dem som salige da han forlot barndomshjemmet. Det er også påfallende at faren aldri fulgte ham opp etter 1616. Kan det ha vært fordi rådmand og handelsmann Tomes Lauridssøn i Tønder, ble hans nye Hosbunde?

 

Jeg har p.t. ikke tilgang til biskop Bredahls likpreken p.g.a. manglende norsk IP-adresse, selv når jeg logger på med VPN, så jeg får ikke vurdert det øvrige innholdet der med tanke på påliteligheten der,  rent generelt.

 

 

 

Edited by Christian Arentz
Link to comment
Share on other sites

12 minutter siden, Christian Arentz skrev:

Her er det to originale kilder som står diametralt mot hverandre. Spørsmålet er vel hvilken av dem man vil tillegge størst vekt, informantens egen selvbiografi eller likprekenen etter ham.  Likprekener er generelt sett ofte ikke troverdige.

 

Hans meget omfattende og detaljerte selvbiografiske innførsel er ovenikjøpet å finne på alteret i Støren kirkes gamle Christian III billedbibel (NST VII s. 320-23).

Der er ordlyden gjengitt i detalj, trolig korrekt, fra den opprinnelige referansen P.T. 3 r. I. bd., s. 188 ff.

 

Når jeg sier ovenikjøpet er det fordi biskop Erik Bredahls likpreken over ham tilsynelatende ikke har vært hensyntatt eller blitt motsagt vedr. hvordan han "Paasken 1616 kom til Tomes Lauridsen" (sin morfar?) , og at han deretter i "Juelle 1618 blef befordrett och forscreffuen fra forbemeldte min Hosbunde til Erlig och velforstandig mand Anders Hanssen Rigesschriffuer udi Dannemarch och boendes udi Nyborgh och tiente hannom paa det andet Aar. Anno 1620  bleff jeg  forscreffuen aff bemelte min Hosbunde offuer til Kiøbenhaffn och om paaske kom ieg udi tieniste hos Erlig och velbiurdige mand Sten Willumssen [Rosenvinge] til Thorse....."

 

Det er påfallende at han ikke noe sted senere angir noe vedr. sine foreldres død, utover at han (senere?) angir dem som salige da han forlot barndomshjemmet. Det er også påfallende at faren aldri fulgte ham opp etter 1616. Kan det ha vært fordi rådmand og handelsmann Tomes Lauridssøn i Tønder, ble hans nye Hosbunde?

 

Jeg har p.t. ikke tilgang til biskop Bredahls likpreken p.g.a. manglende norsk IP-adresse, selv når jeg logger på med VPN, så jeg får ikke vurdert det øvrige innholdet der med tanke på påliteligheten der,  rent generelt.

 

Selv har jeg ikke ikke

 

 

Tja, det er vel heller tolkningen og antagelsen om at det han har skrevet er gjort kronologisk og ikke i ettertid som kan være et diskusjonsspørsmål. Du har tolket og antatt at dette er nedskrevet kronologisk, men stemmer det?

 

Vi er skjønt enige i at likprekener skal tas med store klyper salt, men faren for å overtolke en kilde er også til stede.

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Lars Østensen said:

Tja, det er vel heller tolkningen og antagelsen om at det han har skrevet er gjort kronologisk og ikke i ettertid som kan være et diskusjonsspørsmål. Du har tolket og antatt at dette er nedskrevet kronologisk, men stemmer det?

 

Vi er skjønt enige i at likprekener skal tas med store klyper salt, men faren for å overtolke en kilde er også til stede.

 

Hvorvidt det er skrevet kronogisk må eventuelt et nærmere studium av originalen i Støren kirke kunne vise, hvis den fortsatt befinner seg der, eller hos RA. Det er forøvrig angitt i 1940 at bibelen befant seg på alteret i Støren kirke, og tydeligvis tilhørte hans far Jens Friis d.e. som døde 1663, og hustru Johanne død 1669.

Edited by Christian Arentz
Link to comment
Share on other sites

Det er vel heller slik at ingen av disse kildene kan brukes til å fastslå når hans foreldre døde fordi ingen av dem forteller spesifikt når det skjedde. Leser man første kilden ut fra den antagelse av at den er ført kronologisk så er det en rimelig antagelse at hans foreldre var salige i 1616, men problemet er at vi ikke vet om dette er neskrevet kronologisk eller på et senere tidspunkt. Som vist i likprekenen så fremgår det der at hans foreldre sendte ham fra Tønder til Fyn i 1618, men også dette er en tolkning av hva kilden forteller. Den kilden vet vi er nedskrevet lenge etter at begivenheten fant sted. Ingen av disse kildene forteller eksplisitt når hans foreldre døde. Her trengs med andre ord andre kilder for å fastslå når hans foreldre døde.

Link to comment
Share on other sites

.

Det er vel grunn til å tro at Jens Nielsen Friis (1600-1662) ikke nedskrev orginalen til selvbiografien fortløpende (dvs. etterhvert som de omtalte hendelsene i hans liv fant sted), men snarere i ettertid, gjerne på et tidspunkt hvor en slik biografi kan ha vært etterspurt, f.eks. i forbindelse med at han søkte et embede. Inntil 1622 kan det virke mer eller mindre som at 'løpet var lagt' av andre (slekt og venner ?) for hans tidlige 'trainee'-periode (som skriver, mv.). I 1628 tiltrådte han såvidt jeg vet embedet som fogd over Reinskloster, og fra 1634 som fogd over Inderøy og Sparbu. Man kunne kanskje forestille seg at han etter 1622 og før nevnte tiltredelser hadde behov for å framlegge sin Curriculum Vitae. Foreldrene var i alle tilfelle begge 'sahlige' før 11 oktober 1629. I 1616 var Jens bare 16-17 år gammel, og det er vel som sagt all grunn til å anta at innførslene om hendelsene på den tiden er nedskrevet i en viss tid etter dette, f.eks. på et tidspunkt hvor foreldrene (i mellomtioden) hadde avgått ved døden, og som Jens derfor ('i skrivende stund') omtaler som 'sahlige'.

.

Link to comment
Share on other sites

13 minutter siden, Per Nermo skrev:

.Foreldrene var i alle tilfelle begge 'sahlige' før 11 oktober 1629. I 1616 var Jens bare 16-17 år gammel, og det er vel som sagt all grunn til å anta at innførslene om hendelsene på den tiden er nedskrevet i en viss tid etter dette, f.eks. på et tidspunkt hvor foreldrene (i mellomtioden) hadde avgått ved døden, og som Jens derfor ('i skrivende stund') omtaler som 'sahlige'.

.

Jeg kan være mye enig i det du skriver selv om det blir antagelser, men det er en ting i ditt resonnement jeg ikke henger med på og det er at du kategorisk kan slå fast at hans foreldre var død før 11. oktober 1629. Her må du nesten redegjøre for hvordan du kan slå fast dette med sikkerhet.

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

5 timer siden, Christian Arentz skrev:

 

Hvorvidt det er skrevet kronogisk må eventuelt et nærmere studium av originalen i Støren kirke kunne vise, hvis den fortsatt befinner seg der, eller hos RA. Det er forøvrig angitt i 1940 at bibelen befant seg på alteret i Støren kirke, og tydeligvis tilhørte hans far Jens Friis d.e. som døde 1663, og hustru Johanne død 1669.

 

.

Er det ikke nettopp denne Jens (Nielsen) Friis (1600-1662) (g.m. Johanne Vinzentsdatter, død 1669) som har gjort disse selvbiografiske innførslene i bibelen ?

Jens var såvidt jeg forstår en periode direktør ved Kvikneverket, og drev proviantgården Orkeng.

 

Når var dette ? Er det fra denne perioden at nevnte bibel har havnet i Støren kirke ?

 

(Jens Nielsen Friis' antatte søstersønn Niels Jensen Friis (c1628-1705) (skjørtejegeren)

var som kjent kapellan i Kvikne og sogneprest på Tynset. Han var antakelig sønn av Jens Jensen Riber og Johanna Nilsdatter Friis (c1608?-c1691?)).

.

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

15 minutter siden, Lars Østensen skrev:

Jeg kan være mye enig i det du skriver selv om det blir antagelser, men det er en ting i ditt resonnement jeg ikke henger med på og det er at du kategorisk kan slå fast at hans foreldre var død før 11. oktober 1629. Her må du nesten redegjøre for hvordan du kan slå fast dette med sikkerhet.

 

.

Det har jeg fra Anitas innlegg #1099, der Jens Nielsen Friis siteres :

 

"Anno 1628 den 18 Aprilis Klochen 2 formidag, bleflf Johanne Naadeligen forløst och af Heren velsignet med en Ong Søn, Som ehr opkaldet effter min Sallige Fader, Gud Allermegtigste vnde hannem att vogse och forfremes wdj Alder wiisSdom och naade och øndest hos Gud och Mennisken."     (Niels)

 

"Anno 1629 den 11 October Bleflf Johane Naadeligen forløst och aff Heren welsignett med en Ong Datter som effter min sL Moder blefif opkaldett."     (Elisabeth)

.

Link to comment
Share on other sites

2 minutter siden, Per Nermo skrev:

.

Det har jeg fra Anitas innlegg #1099, der Jens Nielsen Friis siteres :

 

"Anno 1628 den 18 Aprilis Klochen 2 formidag, bleflf Johanne Naadeligen forløst och af Heren velsignet med en Ong Søn, Som ehr opkaldet effter min Sallige Fader, Gud Allermegtigste vnde hannem att vogse och forfremes wdj Alder wiisSdom och naade och øndest hos Gud och Mennisken."     (Niels)

 

"Anno 1629 den 11 October Bleflf Johane Naadeligen forløst och aff Heren welsignett med en Ong Datter som effter min sL Moder blefif opkaldett."     (Elisabeth)

.

Men, Per er ikke dette samme "felle" du går i der du antar at dette er skrevet på samme tidspunkt som begivenheten fant sted?

 

Det kan så vel være at dette er en korrekt antagelse, men så lenge vi ikke vet når dette ble ført i pennen må vi jo ta høyde for at det kan ha skjedd på et senere tidspunkt. Uten ytterligere kilder som forteller noe om når disse foreldrene hans døde bør man være varsom med tolkningen av disse kildene som helt klart ikke har som formål å redegjøre for når foreldrene døde, men i stedet forteller når gitte begivenheter i Jens Friis liv skjedde.

Link to comment
Share on other sites

13 minutter siden, Lars Østensen skrev:


Men, Per er ikke dette samme "felle" du går i der du antar at dette er skrevet på samme tidspunkt som begivenheten fant sted?

Det kan så vel være at dette er en korrekt antagelse, men så lenge vi ikke vet når dette ble ført i pennen må vi jo ta høyde for at det kan ha skjedd på et senere tidspunkt. Uten ytterligere kilder som forteller noe om når disse foreldrene hans døde bør man være varsom med tolkningen av disse kildene som helt klart ikke har som formål å redegjøre for når foreldrene døde, men i stedet forteller når gitte begivenheter i Jens Friis liv skjedde.

 

.

Jeg må selvsagt i prinsippet være enig i det du skriver over, men når det gjelder innførslene om barnas forløsning

så bør disse etter min oppfatning være å betrakte som 'ferskvare', dvs. at den nyfødtes far tok fjærpennen fatt så snart han ble edru

og gjorde disse innførslene med sirlig skrift på første ledige plass familiebibelen, slik sedvanen var.

.

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

5 timer siden, Christian Arentz skrev:

.....

Når jeg sier ovenikjøpet er det fordi biskop Erik Bredahls likpreken over ham tilsynelatende ikke har vært hensyntatt eller blitt motsagt vedr. hvordan han "Paasken 1616 kom til Tomes Lauridsen" (sin morfar ?) , .....

.....

Det er påfallende at han ikke noe sted senere angir noe vedr. sine foreldres død, utover at han (senere?) angir dem som salige da han forlot barndomshjemmet. Det er også påfallende at faren aldri fulgte ham opp etter 1616. Kan det ha vært fordi rådmand og handelsmann Tomes Lauridssøn i Tønder, ble hans nye Hosbunde ?

....

.

Fra hvilke kilder, og hvilke opplysninger har vi, om Tomes/Thomes/Thomas Lauridsen/Lauridssøn i Tønder (yrke, leveperiode, familie, mv.) ?

.

Link to comment
Share on other sites

Hvem er denne Nils Friis i Norge?

Ribe byfogeds tingbog 1657-1660, B 85A-76

fol 76

5/6 1658. Hans Nielsen Vilslev, på vegne af afd. mester Niels Friises, laugmand i Norge, arvinger og søskende, opsagde arv og gæld efter Mester Niels Friis. Peder Byrgesen, på vegne af hans hustru, og på vegne af Peder Hansen Friis, som Peder Byrgesen er formynder for. Bagge Baggesen på vegne af hans hustru, Ib Hansen Friis på egne vegne og Christoffer Friises vegne, som Ib H. Friis er formynder for, dat. 10/5 1658.

Edited by Cecilie Simon
Link to comment
Share on other sites

29 minutter siden, Cecilie Simon skrev:

Hvem er denne Nils Friis i Norge?

Ribe byfogeds tingbog 1657-1660, B 85A-76

fol 76

5/6 1658. Hans Nielsen Vilslev, på vegne af afd. mester Niels Friises, laugmand i Norge, arvinger og søskende, opsagde arv og gæld efter Mester Niels Friis. Peder Byrgesen, på vegne af hans hustru, og på vegne af Peder Hansen Friis, som Peder Byrgesen er formynder for. Bagge Baggesen på vegne af hans hustru, Ib Hansen Friis på egne vegne og Christoffer Friises vegne, som Ib H. Friis er formynder for, dat. 10/5 1658.

Vet ikke, men han er nevnt i Norske Kongebrev i 1661:

"191. 12/11 1661. NM. T XI 47 b - 48 b. Befaling til lagmann Peder Lauritsen i Tønsberg og lagmann Jens Bang på Hedmark om å megle i en sak mellom prost Envold Nilsen i Herret og arvingene etter Hans Pedersen på Bragernes. Saken ble i 1656 henvist fra herredagen til to lagmenn, men ble ikke avsluttet p.g. a . lagmann Nils Friis' død. Lykkes det ikke å bringe partene til enighet, skal lagmennene dømme i saken."

 

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Nils_Hansen_Friis

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Da må vel Nils være sønn av borgermester i Ribe Hans Nilsen Friis og Lene Kjeldsdatter?

De hadde bl.a sønnen Ib til dåpen 1627 og Peder til dåpen 1630.

Edited by Cecilie Simon
Link to comment
Share on other sites

På 21.11.2018 den 20.53, Anita Holck skrev:

28/8 1619. Skriftligt ægteskabstilbud? fra Mads Madsen til Kirsten Nielsdatter, datter af Niels Jensen Friis og Elsebe. Nej!

 

Det ser for meg ut som at Elsebe har et slektsnavn (Nielskov??). https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20280120#299881,61742700

Hun er nevnt på venstre side linje 10 og i nest siste linje samme side.

Eller kan det stå Nielskone?

 

Edited by Cecilie Simon
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Cecilie Simon skrev:

Da må vel Nils være sønn av borgermester i Ribe Hans Nilsen Friis og Lene Kjeldsdatter?

De hadde bl.a sønnen Ib til dåpen 1627 og Peder til dåpen 1630.

Det tror jeg du har mangt rett i......

Link to comment
Share on other sites

38 minutter siden, Cecilie Simon skrev:

 

Det ser for meg ut som at Elsebe har et slektsnavn (Nielskov??). https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20280120#299881,61742700

Hun er nevnt på høyre side linje 10 og i nest siste linje samme side.

Eller kan det stå Nielskone?

 

Klarer ikke å lese hva det står. Nielskov er ikke umulig. Nielskone er det i hvert fall ikke.

 

image.thumb.png.3e885d94239490400d6b5174d4731240.png

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.