Jump to content
Arkivverket

Hans Hansen Sandnes - ikke en Kruse. Slektskap rundt Sandnes gård i Alstahaug på 1600-tallet


Baard Vidar Pettersen

Recommended Posts

I forbindelse med en tråd om Lars Hansen Mo her på forumet, ble det foreslått å lese en dom fra Steigen i 1699.

Jeg har nå fått dommen fra Arkivverket. Fordi det nå er avklart at Lars Hansen Mo ikke kom fra Sandnes, men det allikevel var et interessant dokument når det gjelder Sandnes, legger jeg ut det jeg finner i dokumentet i en ny tråd her - med mer relevant tittel. Dokumentet er på 24 sider og alt for stort til å lastes opp her, men jeg sender med glede dokumentet til de som måtte være interessert om dere sender meg en epostadresse i PM.

 

Som sagt et stort dokument, men relativt tydelig og lettlest og en del slektsopplysinger var greie å sile ut. Rettsaken omhandler striden mellom Peder Nilsen Aars/Aarshus, borger og handelsmann i Trondheim, og de to brødrene Absolon og Iver Nilssønner på Sandnes. Peder Nilsen har overtatt en del av Sandnes ved et pantebrev som ikke ble innfridd, men Absolon og Iver ønsker nå å løse inn pantebrevet ca 30 år etter. Om jeg forstår dommen riktig får de ikke det. Men i prosessen listes det opp en del slektskap. 

 

Jeg finner disse opplysningene i kronologisk rekkefølge:

- mannen som pantsatte gården til Aars, var Erland Olsen.

- Mor til Iver og Absolon Nilssønner var salige Kirsten Hansdatter, som var enke en stund.

- Erland Olsens kone het Ane Hansdatter, og Erland hadde tidligere samlet 1 wogs land i Sandnes fra sin kones odelsrett og sine svigersøstre (flertall) og deres menn. 

- Erland Olsen har en svoger Jon Abrahamsen Sandnes. Peder Jørgensen er en nabo, men tydligvis ikke i slekt.

- Slektens odel i Sandnes startet ved at Iver og Absolons mormors far Anders Thomasen kjøpte 2 pund av Lunde Eriksdatter i 1606.

- I 1615 ble nye 2 pund i Sandnes pantsatt til "voris morfader" Hans Hansen av Ane Eriksdatter

- I 1621 ble enda 2 pund pantsatt til "voris morfader" av samme Ane Eriksdatter. Familien satt da på land med landskyld på 2 våg fisk.

- I 1668 pantsetter "voris Moders Søsters Mand Erland Olssen" 4/5 våg til Peder Nilsen Aars.

- Peder Nilsen har søkt odelsrett hos Kristen Hansen Kruse, Ane Hansdatter Kruse, Sakarias Hansen Kruse og Ole Kristensen. "Men hvorlediss kand disse menischer giffve fra sig noen Odelssrett, naar jorden har værit fra dem eftter de første 2 pds ciøb 93 aar, eftter de andre 2 pds pant 84 aar, eftter de sidste 2 punds pant 78 aar, som overindført udviser at det har fult vor ættebolch"

- Nils Erlandsen nevnes med sin bror Kristoffer.

- Anders Tomasen som kjøper fra Lunde Eriksdatter bor på Sund i Vefsn fjerding.

- Ane Eriksdatter var gift med Ole Nilsen

- Nils Erlandsen på Tormosvold gir sin odelsrett til Iver og Absolon, og han er sønn til mannen som pantsatte til Peder Nilsen Aars.

- Berit Erlandsdatter forteller at faren pantsatte 4 deler av en våg til Aars. Den femte var ikke hans å pantsette. Hennes yngste bror het Nils. 

- Erland Olsens eldste sønn het Hans Erlandsen og bor i Åkvika (det sies ikke hvilken)

- I 1669 er Erland gammel og barna Kristoffer og Peder lover å skaffe ""et døctig qvindfolch til at opvarte sin fader Erland udi hans aldersom og svaghed", men Peder Nielsen skal betale kost og lønn.

- 1658 (eller 68) bor Kristoffer Erlandsen i Røst.

- Så delen som gjorde at Knut Skorpen tipset meg om denne dommen: 

"Kiendis vi eftterskrefne Christen Hanss: Krusse beonde ved Hundalsvatne, Peder
Erichss: Offverhundalen, paa min hustru Ane Hansdatter Krusse hindis
veigne, Zacharias Hanss: boende i Dyrdalen, sampt Oluff Christenss: boende
ved Kulstadsøen, og hermed Krafft dette witterligt giør, at efttersom vj
samptl: tilstod eftter voris sl: faders oldemoeder sl: Ane Krusse, da boen:
de paa Sandnes, een Odels Jordepart udj for=ne Sandnes gaard i Al:
stahoug fiering beliggende, som er af aarlig landskyld een vog fisch.
Hvilchen odelspart sigis schall for lang tid siden være pantsatt till
afgangne sl: Hans Hansen ogsaa boende paa be=te gaard"

- Til slutt en utredning fra Aars som sier at Erland døde for "ungefehr 30 aar siden" og at Hans Hansen var brødrenes oldefar. 

 

Om man oppsummerer dette får man:

To Eriksdøtre - Lunde uten nevnt mann og Ane gift med Ole Nilsen, selger/pantsetter tilsammen 2 våger til Anders Thomasen Sund og Hans Hansen Sandnes. Hans Hansen er gift med en datter av Anders. Hans får minst tre døtre. Ane gift med Erland Olsen (Erlend dør ca 1669-70). En datter gift med Jon Abrahamsen. En datter Kirsten gift med en Nils.

Ane og Erland får barna Hans Erlandsen Åkvik, Kristoffer Erlandsen Røst, Peder Erlandsen, Nils Erlandsen og Berit Erlandsdatter. Hans er eldste sønn, Nils er yngste. 

Nils og Kirsten har sønnene Absolon og Iver.

 

Og i forhold til påstander bl.a. av Mikal Jakobsen og viktigere lokalhistoriewiki - Hans Hansen Sandnes som blir eier av 2 våg i Sandnes er IKKE en Kruse. Det kommer fram både gjennom vitnemålet til Absolon og Iver som sier at Kruse-familiens odelsrett ligger 80-90 år tilbake i tid, og gjennom vitnemålet til Krusene som sier at Odelparten etter Ane Kruse for lengst er gått til Hans Hansens familien.

 

Edited by Baard Vidar Pettersen
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Selv om dette ikke er min slekt, ble jeg såpass nysgjerrig at jeg har gått gjennom skattelistene for gården fra 1610-1690, samt manntallet 1666(5?). Med dette kan jeg supplere litt:

 

Om Anders Tommesen Sund

Han er oppført som eier av to pund i Sandnes i 1612. Samme år står Hans Kruse oppført med 4 pund. Det er rent oppspinn fra Mikal Jakobsen når han sier at Anders flyttet til Sandnes og var der til 1650. Anders er på Sund i 1617-18 og i 1620 er han flyttet til Mykkelbostad (Møgelbostad) i Vefsn fremdeles som eier av 2 pund i Sandnes. Der driver også det som rimeligvis må være hans sønn Peder Andersen det stort som jekteskipper, og er blant dem som betaler mest i skatt i Vefsn, slik faren gjorde fra Sund noen år tidligere. 1629 har sønnen flyttet tilbake til Sund. (Dette med Mykkelbostad forvirrer meg litt. Jeg vet ikke om en Mykkelbostad i Vefsn. Det er en i Tjøtta, men den er listet i Tjøtta samtidig.)

REDIGERT: En prat med min far løste denne. Jeg er av alle ting delvis oppvokst i Sund ("i Sunnan"), men har aldri hørt om Myklebostad i forbindelse med heimplassen. Min far hadde imidlertid hørt det brukt, men var usikker på hvilket området det gjaldt - om det var en del av Sund eller et større område. I følge Rygh betyr det "den store gård", så det må vel ha vært navnet på hovedgården en tid. Hverken Anders eller sønnen Per flyttet dermed i 1620, men skattet bare under et annet gårdsnavn. Jeg mistenkte det i går, men syntes det var rart jeg ikke skulle ha hørt om et annet navn på "min egen" gård. 

 

Om Hans Kruse

Hans Kruse finnes i de første skattelister fra Helgeland i 1610. Han betaler odelsskatt av fire pund, og dessuten leilendingsskatt. Han betaler aldri skipperskatt og opptrer siste gang i 1614. Han er aldri kalt noe annet enn Hans eller Hans Kruse, men han var vel muligens gift med Lunde Eriksdatter? Om man skal kunne stole på noe hos Mikal Jakobsen var det en Erik som eide 2 våger i Sandnes i 1567 (finnes denne jordeboken?) Om Lunde og Hans eide 2 våger etter far/svigerfar og solgte 2 pund i 1606, skulle det stemme med de 4 pund Hans har i 1610-1614.

 

Om Ane Eriksdatter og Ole Nilsen

Fra starten i 1610 er det en Oluff i skattelistene, og når det kommer enda en Olluff etter Hans i 1615, oppgis vekselvis patronymene Nilsen og Torstensen på disse. Siden vi vet at Ane Eriksdatter var gift med en Ole Nilsen, må vi anta at det var han som var der først. Ole er forarmet i 1626 og 27, men fortsetter i listene til 1646-47. Da forsvinner den ene Ole, men siden enken satt igjen med en større gårdpart enn den Ole som ble igjen, og Ole Nilsen både hadde vært forarmet og betalt mindre skatt tidligere, er det mest trolig Ole Torstensen som dør ca 1647. Den siste Ole blir borte mellom 1650-52. I 1652 driver en Nils Oles tidligere part. Det er ikke Oles sønn, da han er en Nils Iversen, finner vi senere ut. Jeg kan ikke påvise noen barn til disse, men Peder Jørgensen som driver i 1666, kan ha vært gift med en datter her, ettersom vi vet at Peder ikke var i slekt med Hans Hansens etterkommere.    

 

Om Hans Hansen

Hans Hansen er allerede på plass som bruker parallelt med Hans Kruse i 1610. Han vises som eier av Sandnes første gang i 1617. Han må ha vært gift med en datter av Hans Kruse først. I hvert fall har han overtatt Hans Kruses 4 pund og sammen med de to han skulle ha fått i pantsettelsen i 1615 blir det de to vågene han står med i 1617. Som vist over hadde Anders Tommesen fremdeles sine 2 pund i 1620. Det passer dessuten bedre med kronologien om han senere gifter seg med en yngre kone, for Absolon som er Andersdatterens barnbarn er født så sent som 1665. Men selv om Hans Hansen skulle vært gift med en datter av Kruse, brukes aldri dette navnet om Hans Hansen i noe sted i skattelistene. 

 

Hans betaler skipperskatt første gang i 1617, deretter jevnlig til 1649, med unntak av noen få år. De to årene vi har tollregnskap for Helgeland 1632-33 og 1633-34 er han listet med henholdvis 3 lester 4 tønner og 5 lester i jekta si fra(sic) Bergen. Han er i tillegg lensmann fra senest 1620 til et sted mellom 1637 og 1642. Han dør et sted mellom 1652 og 1663. Dessverre har jeg ikke listene for Landskommisjonen 1661 for Alstahaug for å avgrense dette ytterligere. 

 

Om Ane Hansdatter og Erland Olsen

Mye her kommer fram i manntallet 1666. Erland Olsen som døde ca 1670, er 70 år i 1666, mao. født ca 1596. Kristoffer Erlandsen f. ca. 1634, Peder Erlandsen f. ca. 1635 og Nils f. ca. 1652. I tillegg Hans Erlandsen i Åkvika f.ca. 1626.  Det store spranget i alder kan jo tyde at han var gift en gang før Ane. Erland dukker heller ikke opp i skattelistene før 1663. (Dog er det et hull her fra 1652.) Han tar over for en Kristoffer som dukker opp i 1643. Kristoffer drev en liten del av Hans Hansens odelsjord. Det kan tyde på at Ane var gift med Kristoffer først og at Erland giftet seg med enken. I så fall ser det ikke ut til at det ble noen sønner av det første ekteskapet. Erlend er siste gang i skattelistene i 1671, og etterfølges av en Peder Nilsen.   

 

Om Kirsten Hansdatter og Nils Iversen

Far til Iver og Absolon er altså Nils Iversen. Det vises i manntallet. Der kommer det også fram at Nils er f. ca. 1616, og barna Iver f. ca. 1658, Hans f. ca. 1663, og Absolon f. ca. 1665. Siden Hans ikke nevnes i rettsaken, må vi anta han er død før 1699 - senest. Enken Kirsten opptrer i skattelistene fra 1668. Dvs. det står Christen Hansen dette året. Men i alle etterfølgende år er det enten enken Kirsten, Kirsten Hansdatter, eller bare enken. Vi må tro at skriveren ikke fikk med seg at det var en kvinne han skulle føre inn. Det virker ellers lite trolig at en ukjent Kristen skulle drive gårdparten i en sesong. Hun er siste gang i skattelistene 1682. I neste skattelisten 1687 ser det ut til at Nils Kristoffersen har overtatt både hennes og Nils Jonsens part.

 

Om Jon Abrahamsen og den ukjente Hansdatter

 Allerede fra 1610 er det en Abraham på Sandnes. Han listes aldri med noe patronym. Abraham listes siste gang i 1641. I 1642 er det en Jon i hans sted som avsløres som Jon Abrahamsen i 1663/64. Jon er rimeligvis Abrahams sønn. Vi ser i 1666 at han er f. ca. 1606, og har barna Hans f. ca 1641, Abraham f. ca. 1652 og Kristen f. ca 1658. Jon forsvinner ikke fra skattelistene før 1690, så han ble en gammel mann. Enken er i listene i to år før hun forsvinner, men jeg har ingen hint om navn på denne Hansdatteren.

 

Og med det takker jeg for meg 🙂

Edited by Baard Vidar Pettersen
Link to comment
Share on other sites

Jeg har etter beste evne forsøkt å tolke skattelistene i forhold til kontraktene jeg har fått tilsendt, men jo mer jeg tenker på det dess mer går ikke kronologien opp. Jeg håper noen med erfaring i å lese skattelister kan hjelpe meg å forklare uoverensstemmelsen over.

 

I 1565 skal en Erik eie 2 våger (6 pund) i Sandnes. I 1606 selger Lunde Eriksdatter 2 pund til Anders Tommesen.

I 1610-1614 skatter Hans Kruse for 4 pund. Så langt så godt. 

 

I 1615 pantsetter Ane Eriksdatter 2 pund til Hans Hansen.

I 1620 skatter fremdeles Anders av de to pundene han kjøpte av Lunde.

I 1621 pantsetter Ane de to neste pundene. 

 

Men! I 1617 skattet Hans Hansen av 2 hele våger = 6 pund. Det er hele odeljord-parten. Hverken før eller senere skattes det av mer enn 2 våger totalt. Hvordan kan han gjøre det når Anders fremdeles skatter av sine 2 pund og Ane fremdeles har 2 pund odelsjord? Er det sånn å forstå at man bare tok odelsandelen til en gård og satte det nærmeste navnet man hadde på gården på hele odelsparten? Hvorfor står ikke Ane eller Ole Nilsen i listene 1617 og hvorfor er ikke Anders Tommesens part trukket i fra?

 

Jeg legger ved screenshot av de tre kontraktene i tilfelle jeg har gått glipp av noe der. 

 

Kontrakt 1606:

1380885918_kontrakt1606.thumb.jpg.973833d4e932667a748acd8205a44926.jpg

 

Kontrakt 1615

1037561675_kontrakt1615.jpg.05804880c5501ecfa03b3e5c3899b8f8.jpg

 

Kontrakt 1621

338967400_kontrakt1621.thumb.jpg.995d8609ddf1a9b98a88664fc927799a.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

Denne er først og fremst til @Knut Skorpen. Når det gjelder slektskapet til Krusene har jeg oversett noe i kontraktene over. I den første kontrakten står det at Lunde Eriksdatter ikke bor på Sandnes, men på Sandøy (Sandøe), uten at jeg har funnet ut hvor det skulle være. Det er heller ikke nevnt noen ektefelle når det ramses opp hvem kontrakten skal gjelde for slik det er i de andre kontraktene. Jeg må derfor trekke tilbake forslaget om at Hans Kruse var gift med Lunde. Muligens var han heller gift med Ane, og da Ane ble enke ca 1614, gifter hun seg med Ole Nilsen. Ole er jo ikke oppgitt som Anes mann før i 1621. Da kan denne Ane Eriksdatter var identisk med den Ane Kruse som er tippoldemoren Kristen, Ane og Sakarias viser til. Og da gir det mening at det er en Kruse som er nevnt som opphavet til odelen - om hun da er benevnt med sin manns navn. 

Men dersom dette skal stemme, må generasjonene ha vært relativt korte og Ane må ha vært relativt gammel i 1621. Jeg har heller ingen andre indikasjoner på dette annet enn navnet Ane og at Hans Kruse bør ha vært gift med en av døtrene som hadde arvet odelen etter Erik.

 

Link to comment
Share on other sites

Eg har skumma igjennom, men har ikkje tid til å setje meg inn i dette no. Men takk for stor innsats. Eg veit ikkje kor naturleg det var for kvinner å ta ektefelles etternamn rundt 1600. Men det eg veit, er at landskyld kunne bli justert, blant anna som følgje av oppdyrking, slik at ein som kjøper 4 pund, kan selje 6. Det ser vi t.d. i dokument som gjeld ein gardhandel på Veset på midten av 1600-talet.  Kjell Jacobsen har skrive om dette

i " ... det såkalte Dønnes-arkivet (Privatarkiv nr. 34) i DKNVS's bibliotek et skjøte om en gardhandel på Vedset i Vefsn i 1652."  HA (her: https://www.nb.no/items/ab039b8fb271a006034e1d07c0b4dd5d?page=9&searchText=vedset ahnen  - kan ikkje opne her.)

Edited by Knut Skorpen
Link to comment
Share on other sites

14 timer siden, Knut Skorpen skrev:

Eg har skumma igjennom, men har ikkje tid til å setje meg inn i dette no. Men takk for stor innsats. Eg veit ikkje kor naturleg det var for kvinner å ta ektefelles etternamn rundt 1600.

Fullt forståelig. Når det gjelder etternavnet, sier jo kildene ingenting om hva denne Ane Kruse eventuelt kalte seg selv, bare hva oldebarna kalte henne. Forøvrig må det nok dukke opp noen nye kilder om man skal kunne fastslå dette slektskapet nærmere, men det virker åpenbart at det var Eriksdøtrene som hadde odel i Sandnes og ikke Hans Kruses foreldre.

Link to comment
Share on other sites

Det er freistande å be om ein kopi til knut.skorpen [krøllalfa] vefsn.kommune.no  .  Eg ser namnet Aars er nemnt; kanskje eg finn dokumentasjon for opphavet til Hans Pedersen Aars (ca.1677-1718) i Kulstadsjøen.

[No snubla eg forresten over ei Ane Aars, f. 1753 i Kulstadsjøen. Faren var Lars Hansson (ca. 1733-1766), som for meg har ukjent fødsel og opphav. Kanskje du veit om denne unge Lars Hansson kan ha med den gamle Lars Hansson på Mo å gjere, sidan han vel å kalle dottera for Ane/Anna Aars? Sjå Dom. 1 p Epihh. 1753 https://www.digitalarkivet.no/kb20071004620677  og dåp Dom. Lætare same år (s. 7).]

 

Edited by Knut Skorpen
Link to comment
Share on other sites

7 timer siden, Knut Skorpen skrev:

Det er freistande å be om ein kopi til knut.skorpen [krøllalfa] vefsn.kommune.no  .  Eg ser namnet Aars er nemnt; kanskje eg finn dokumentasjon for opphavet til Hans Pedersen Aars (ca.1677-1718) i Kulstadsjøen.

[No snubla eg forresten over ei Ane Aars, f. 1753 i Kulstadsjøen. Faren var Lars Hansson (ca. 1733-1766), som for meg har ukjent fødsel og opphav. Kanskje du veit om denne unge Lars Hansson kan ha med den gamle Lars Hansson på Mo å gjere, sidan han vel å kalle dottera for Ane/Anna Aars? Sjå Dom. 1 p Epihh. 1753 https://www.digitalarkivet.no/kb20071004620677  og dåp Dom. Lætare same år (s. 7).]

 

Dokument er på vei. Det var for stort til å sende på mail, så jeg prøver via filemail. Jeg tror dessverre ikke du finner noe om Aars familie der. Mener det eneste som sto var at Peder Nilsen Aars var borger og handelsmann "udi" Trondheim og at han av og til ble kalt Aarhus, av og til Aars. 

 

Denne boka påstår at han og Peder Pedersen Aars er brødre og sønn av Peder Nilsen. I Peder Pedersen Aars skifte er Hans så vidt nevnt i forbindelse med gjeld, men ikke noe definitivt. Mulig man kan finne noe i papirene om borgere i Trondheim om det er riktig at han solgte til sin sønn. Min gode venn Per Reidar Christiansen har skrevet om borgerne i Trondheim og Aars er nevnt, men boka må du få til et bibliotek.  

 

Når det gjelder Lars Hansen og Berit Pålsdatter og deres datter Ane Aars har jeg ikke så mye å tilføre, dessverre. Jeg ser at Berit vel er enke etter husmannen Nils Mikkelsen:

https://media.digitalarkivet.no/view/24845/10 og i så fall er det vel bare en gest fra "fiffen" på Kulstadsjøen og opptre som faddere og forlovere, og antakelig en gest tilbake at de oppkaller datteren etter husfruen Ane Aars?

Link to comment
Share on other sites

I buet etter Nils Mikkjelson er det meir enn 14 "heele croner" i sølvmynt, så han var ein halden kar, sjølv om tittelen ikkje var gjevare enn husmann. Men oppkalling treng naturlegvis ikkje følgje slekt, det har du rett i. 

Link to comment
Share on other sites

4 minutter siden, Knut Skorpen skrev:

I buet etter Nils Mikkjelson er det meir enn 14 "heele croner" i sølvmynt, så han var ein halden kar, sjølv om tittelen ikkje var gjevare enn husmann. Men oppkalling treng naturlegvis ikkje følgje slekt, det har du rett i. 

Såpass 🙂 

Link to comment
Share on other sites

10 timer siden, Knut Skorpen skrev:

[No snubla eg forresten over ei Ane Aars, f. 1753 i Kulstadsjøen. Faren var Lars Hansson (ca. 1733-1766), som for meg har ukjent fødsel og opphav. Kanskje du veit om denne unge Lars Hansson kan ha med den gamle Lars Hansson på Mo å gjere, sidan han vel å kalle dottera for Ane/Anna Aars? Sjå Dom. 1 p Epihh. 1753 https://www.digitalarkivet.no/kb20071004620677  og dåp Dom. Lætare same år (s. 7).]

 

Men jeg ble litt for opptatt av dette Aars-sporet.

 

Lars Hansen den yngre kan vel være en sønn til Hans Larsen Jomfruremma, Lars Hansen Mos sønn? Jomfruremma som er nabogården til Haukland der Lars Hansen d.y. vel tjener i 1753 når han forlover seg. Hans Larsen har i hvert fall en sønn Lars. I morens skifte 1779 er han utenlands uten at noen har hørt fra ham på 16 år, om jeg skjønner det riktig. Og i søsteren skifte samme år er han ikke nevnt. En av forloverne i bryllupet er Joseph Nielsen som er denne Lars' stefar.

 

Men du har ham død 1766, så da er det kanskje ikke ham likevel?

 

Det er uansett ikke noe slektskap mellom Aars-familien og Lars Hansen Mo som jeg vet om, så det forklarer ikke navnet på datteren.

Link to comment
Share on other sites

9 timer siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

 

Men du har ham død 1766, så da er det kanskje ikke ham likevel?

Første kommentar sletta. Var ikkje heilt vaken på morgonen.

Ja, om eg sorterer innførslene rett, døydde Lars Hansson, Kulstadsjøen 33 år gammal på Vestfjorden 1. søn. i faste 1766, på båten til "Sieur Tomas. Kulstadsøe": https://www.digitalarkivet.no/kb20071004630178

Edited by Knut Skorpen
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Knut Skorpen skrev:

Første kommentar sletta. Var ikkje heilt vaken på morgonen.

Ja, om eg sorterer innførslene rett, døydde Lars Hansson, Kulstadsjøen 33 år gammal på Vestfjorden 1. søn. i faste 1766, på båten til Nils Nilsson, Haukland: https://www.digitalarkivet.no/kb20071004630178

Ja, det ser jo unektelig slik ut. Da kan det nesten ikke være samme person, selv om det passet veldig godt med Jomfruremmens Lars som gifter seg 1753. Jeg la merke til at det ikke var noe navn på mor når hun blir introdusert. Men du er ganske sikker på det er samme Lars som forlover seg Dom. 1 p Epihh. og er far Dom. Lætare?

Link to comment
Share on other sites

49 minutter siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

Men du er ganske sikker på det er samme Lars som forlover seg Dom. 1 p Epihh. og er far Dom. Lætare?

I utgangspunktet er eg aldri sikker.  Og eg forstår ikkje kva for ein Lars Hansson i Båthola (Jomfruremma?) som omkom saman med namnebroren vinteren 1766.

PS: Merk at du har sitert ein feil hos meg. Høvedmannen var Sjurd Tomasson i Kulstadsjøen (f. ca. 1739 på Nordnes, jf. skifte Nordnes 1749).

Edited by Knut Skorpen
Link to comment
Share on other sites

22 timer siden, Knut Skorpen skrev:

Det er freistande å be om ein kopi til knut.skorpen [krøllalfa] vefsn.kommune.no  .  Eg ser namnet Aars er nemnt; kanskje eg finn dokumentasjon for opphavet til Hans Pedersen Aars (ca.1677-1718) i Kulstadsjøen.

[No snubla eg forresten over ei Ane Aars, f. 1753 i Kulstadsjøen. Faren var Lars Hansson (ca. 1733-1766), som for meg har ukjent fødsel og opphav. Kanskje du veit om denne unge Lars Hansson kan ha med den gamle Lars Hansson på Mo å gjere, sidan han vel å kalle dottera for Ane/Anna Aars? Sjå Dom. 1 p Epihh. 1753 https://www.digitalarkivet.no/kb20071004620677  og dåp Dom. Lætare same år (s. 7).]

 

Sjekk skiftene i Trondheim:

 

Skifte 12/12 1693, Peder Nielsen Aars avdøde hustru Anne Hansdatter (Leth), se 28/11 1684 i protokoll 2). Barn:

1. Nils på 18
2. Hans 16
3. Peder 15
4. Pitter 10
5. Johan 8
6 Jacob

Jekt, gård 370, Sandnes gård i Alstahaug med skipperleie og (bruks?)pant i gården Lille Altern i Ranen. Brt. 1385, netto 229 Rd. Johan Pedersen fordret børnepenger for Oluf Sucherbagers børn 10 Rd. (se foran 19/5 1690).

 

Kulstad; Vefsn/1718
Hans Aaars             M                    Hovedperson; Borger til Trondheim og handelsmann i Nordland.
Marte Jeremiasdatter Hass K                    Ektefelle

Anne Hansdatter Aars K                    Datter; Verge farbror Jacob Aars

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
På 4.2.2020 den 12.41, Knut Skorpen skrev:

Det er freistande å be om ein kopi til knut.skorpen [krøllalfa] vefsn.kommune.no  .  Eg ser namnet Aars er nemnt; kanskje eg finn dokumentasjon for opphavet til Hans Pedersen Aars (ca.1677-1718) i Kulstadsjøen.

Fant denne rettsaken fra 1694 i dag:

https://media.digitalarkivet.no/view/28718/48

Den begynner på slutten av forrige side og er en sak mellom Per Nilsen Aars og Samuel Rasmussen Sandnes. Samuel hadde "efter en af Per Nielsens smaa børns begering (..) utsat 3 sille garn i Søen". Garnene og dreggen forsvant og Per ville ha erstatning fra Samuel (!). Barnet skulle være Hans i følge Samuel, men Per mente at han ikke var hjemme, så det måtte være en av de små barna som hadde bedt om det. Samuel ber derfor om at Hans Pedersen Aars vitner på neste ting.

 

Saken kommer opp på Høsttinget og Samuel dømmes til å erstatte dregg og garn med 5 riksdaler, men Hans nevnes ikke mere:

https://media.digitalarkivet.no/view/28718/69 

 

Lars har jo allerede bekreftet slektskapet over, men her har du en tilleggshistorie 😉

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.