Jump to content
Arkivverket

Skifte etter lagmann Jørgen Philipson i 1696/7. Arv etter han på Tonning i Stryn - korleis?


Aase R Sæther - Gloppen

Recommended Posts

Kjell Fredly Smøla

Takk skal du ha! Da vet vi det! "Janne" Tonning her bør vel være den Johanne Jensdatter Vik som ble gift i 1600 og ble bosatt på Tonning vil jeg anta. Hvem hennes søstersønn er her er vel det store spørsmålet, eller?

 

Og til spørsmålet hvem Magdalene Andersdatter, enken etter Jon Mogensøn var, så er vel svaret trolig her:

 

http://no.wikisource.org/wiki/Side:Norges_land_og_folk_-_Nordre_Bergenhus_amt_2.djvu/629

 

Jon Mogensøn Skanke, prost i Nordfjord og Magdalene Andersdatter, datter til biskop Fosse.

Edited by Kjell Fredly Smøla
Link to post
Share on other sites
 • Replies 359
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Aase R Sæther - Gloppen

  115

 • Kjell Fredly Smøla

  97

 • Ole Arild Vesthagen

  51

 • Grete Singstad

  43

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Langt om lenge har jeg nå fått gått gjennom alle kilder jeg har klart å finne om denne slektskretsen fra Tonning, Vik og Ytreeide i Stryn og har nå skrevet ferdig mine slektsnotater. Det er utrolig my

Hvis tremenninger ville gifte seg trengte man den gang kongelig tillatelse. I arkivet etter Danske kanselli er det en serie kalt "åpne norske brev". Det er konsepter eller gjenparter av de kongebreven

Jeg har vært bortreist noen dager uten tilgang til internett og ble virkelig imponert over hva som har kommet fram i denne debatten de siste dagene. Særlig saken som det vises til i innlegg 53 er spen

Posted Images

Ole Arild Vesthagen

Jeg er nå godt i gang med å gå gjennom og skrive av dokumentene fra Overhoffretten i forbindelse med odelsrettsaken mellom Peder Rasmusen Tonning og Ole Larsen Tonning. Det jeg har funnet av interessante opplysninger så langt er stort sett det samme som framgår av Høyesteretts-dommen i samme sak, slik jeg refererte i innlegg #99.
 
I Høyesteretts-dommen nevnes et makeskiftebrev mellom Niels Philipsen og Anders Olsen Tonning fra 1639. Dette er nøyere referert i Overhoffrettens dokumenter:

Kiendes ieg Nils Philipsen Borger udi Bergen, og hmed f alle Vitterlig giør udi dette mit obne brev at ieg haver giordt it Venligt og Kerligt Mageskiffte med Anders Olsen paa Tønning udi Nordfiord Lehn i Indvigs Præstegield boende, udi saa maade som effterfølger. At fmete Anders Olsen hands Hustru og Arvinger skal have af mig og mine Arfvinger een halv Løbs Leye i Aabrekke udi Olden Skibrede udi fnte Nordfiord Lehn, som mig paa min Qvindes Vegne arvelig tilfalden er; til evendelig Eigendom, med Landskyld, Ager, Eng, Skoug, Marck, Fidskevand og Fægang, som nu tilligger eller af Arilds tiid med Rette tillligget haver, indtet undertagendes i nogen maade. Thi bepligter ieg mig og mine Arvinger at fri frelse og fuldkomelig tilstaa fnte Anders Olsen hands Hustrues og deris Arvinger fnte halve Løbs leye f hver Mands tiltale, som dpaa kand tale med nogen Rette. Herimod skal ieg og mine Arvinger have af fnte Anders Olsen, hands Hustru og Arfvinger een halv Løbs Leye i een Gaard ved Navn Tonning i Indviigs Præstegield i fnte Nordfior lehn i evindelig Odel og Eyendom med alle sine Lutter og Lunder, som d nu tilligger og af Arilds tiid tilligget haver, indtet undertagende i nogen maade. Til ydermere Vidnesbyrd haver ieg med min egen haand undskrevet og fnte Anders sit sædvanlig Bomærke undersat, og Vendl ombed erlig og Velagt Mand Iver Andersen Skriver udi Nordfiord Lehn, Ole Skoden LensMand, Anders ibd, Arne Hellesen Hegdal f os til Vidnesbiurd at bezegle.
Actum Tonning d: 4 Apr: 39. Nils Philips. Anders Ols. Aabrekes Boemerke.

 

Spørsmålet her er hvem var denne Anders Olsen først benevnes Anders Olsen paa Tønning og på slutten Anders Ols. Aabreke? Han makeskiftet fra seg en part i Tonning. Kan han ha vært inngiftet på Tonning? Flyttet han senere til Åbrekke?

 


 

Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Bygdeboka nemner ein Anders som er brukar på Åbrekk rundt 1642, men har ikkje meir enn det om han.

Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Og koppskatten 1645 gir vel heller ikke så mange svar:

 

http://da4.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=18&filnamn=kp14001645nf&medbilete=&sokpostnr=1#a0

 

Kanskje litt søkt, men en annen mulighet kan jo være å søke i koppskatten etter Anders Olsen for å se om det kan være noen som har barn som har navn som ligner på navnene på dem som bodde på Tonning i denne tiden.

Edited by Kjell Fredly Smøla
Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Lenke til et tema på disnorge:

 

http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=63162

 

Dersom dette i innlegg 2 har noe for seg, så er det vel en forklaring på hvem denne søstersønnen til Johanne Tonning er. Her blir det hevdet at Garbrant Cornilsen var gift med Anne Jensdatter, datter til Jens Pedersen på Vik.

 

Garbrandt Carnelissen fikk borgerbrev i Bergen i 1610:

 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=3&filnamn=borg1600&gardpostnr=733&merk=733#ovre

Edited by Kjell Fredly Smøla
Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

I debatten i den siste lenka er det limt inn et bilde fra odelsjordeboka for Nordfjord 1624, hvor vi kan se bl.a. underskriften til Rasmus Salomonsen, skrevet for egen hånd. Limer det inn her også.

 

bilete5349.jpg

Edited by Grete Singstad
Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

#255

Johanne Jensdatter Tonnings søstersønn er gjerne bergensborgeren Cornillis Garbrandtsen, nevnt i tingboka for Nordfjord 1645.

Edited by Grete Singstad
Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Fra Tingbok for Nordfjord 1658

 

[...] Daa effter thilthale oc att effter Anna S Garbrandt Cornelisen her nu for Retten beuiser wed
ett welbesiglit Pante breff at thil komme wdj Aabrecke j løb, Oc effter Oluff Halffuorsins
egen willie, och Samtycke at hon wilde bøxeTorben Andersen som er Odel Berettiget thill

bete Aabrecke [...]

Edited by Grete Singstad
Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

I innlegg 35 henviser Kjell til artikkelen Storgarden og handelsstaden Tonning på nrk.no. Her kan man bl.a. lese:

 

«Før det vart handel i Perhus-tunet, var det handel på Storgarden Vik lengre nordvest i fjordbukta. Den første handelsborgaren på Tonning kom i 1615, då Jens Bloch (d. 1649) starta handel ved elva. Frå 1641 var det bergensaren Garbrand Corneliussen (d. 1656) som dreiv kremmarleiet, og han har truleg vore gift med dottera til Bloch.

Frå 1659 er det lensmannssonen Peder Rasmusson Tonning som eig Perhus-tunet og driv handelen der. Han er ættefaren til slekta som dreiv handelen på Tonning fram til 1829.»

 

Her er det et par feil. I de to debattene, henvist til i innlegg 256, påviser Bjørn Jonson Dale at Jens het Black/Blach  – ikke Bloch. Og det var ikke Garbrant Corneliussen som var gift med Jens Blacks datter, men derimot Jørgen Panter.

 

UBB Diplom

«1650, 4. juni. Gjerde (Eid, Sogn og Fjordane) Jørgen Panter, borger i Bergen og nå bosatt på Gjerde i Eid i Nordfjord, har med sin hustru Anne Jensdatters samtykke tilstått Hans Anderssen Ytre-Eide retten til å innløse det jordgods, som han er odelsmann til, i Haldkjeldsjord i Ytre-Eide i Nedstryn sogn for 33 riksdaler. Godset var pansatt hos Jørgen Panters avdøde svigerfar, Jens Blach, tidligere borger i Bergen. Da han tidligere hadde solgt samme gods til Ingeborg Søffrensdatter, enke etter biskop Ludvig Munthe i Bergen, bepliktet han seg nå til å skaffe henne et fullverdig gods igjen et annet sted. Sorenskriver Iver Ancherssen og seks lagrettemenn i Stryn har på anmodning forseglet brevet.»

Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Kanskje var Rasmus Salomonsen si mor Anne Jonsdtr. syster til før nemnde Jeremias Jonsen?

Sjå Svarstad br. 2 og 3: http://www.nb.no/nbsok/nb/32ae417dca919c6711609fce69a6de7d?index=1#179

 

Fra koppskatten 1645 vet vi at Rasmus Salomonsen og Johanne Jensdatter på Tonning hadde følgende barn:

 • Jens
 • Jens
 • Salomon
 • Peder
 • Ingeborg
 • Agnete
 • Marit

Her er det ingen Anne oppkalt etter farmor. Vi må ha i bakhodet at det kan ha vært flere søsken. Rasmus og Johanne ble gift i år 1600 (#193), da kan de hatt døtre som var bortgifta flere år før koppskatten i 1645.

 

#252

Kanskje var Anders Olsen gift med ei ukjent datter?

 

Ole Arild Vesthagen, on 14 May 2014 - 21:50, said:

Spørsmålet her er hvem var denne Anders Olsen først benevnes Anders Olsen paa Tønning og på slutten Anders Ols. Aabreke? Han makeskiftet fra seg en part i Tonning. Kan han ha vært inngiftet på Tonning? Flyttet han senere til Åbrekke?

Edited by Grete Singstad
Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Her har du kommet med interessante innspill, Grete:-) Og at Rasmus Salomonsen og Johanne Jensdatter hadde flere barn enn de som er med i koppskatten skal vi så absolutt ha i bakhodet. At Anders Olsen Åbrekke kan ha vært gift med en datter av disse er en mulighet ja.

Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Anne Jensdatter Vik

 

Tingbok for Nordfjord 1663;

 

"Anna S Garbrand Cornelis(en) Haffuer Anloffuet sin S mandz Søsters datter datter Anna Hermands datter At will giffue hender effter sin dødelig Affgang thiende och fierdingss gaffue effter Louen.

 

Oluff Rassmussen Lunde haffuer i ligemade Anloffuet sin Hustru, men ey kand skee effterdj At hanss Børn ey waar thilstede, som det nu kunde giffue sin samptycknig der thill."

 

Er usikker på om de to sakene hører sammen.

Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Dersom Anders Olsen Åbrekke var gift med en datter til Rasmus Salomonsen Tonning og Johanne Jensdatter, skulle vi ha forventet å finne en sønn Rasmus Andersen og en datter Johanne Andersdatter i barneflokken deres, dersom de da hadde barn etter seg?

 

Men disse barna er nok gjerne ikke over 15 år gamle ved koppskatten i 1645 og er derfor ikke med der.

 

Da har vi igjen klart å fått mange løse baller i lufta, he,he!

Edited by Kjell Fredly Smøla
Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Eg sit og fiklar med endå eit skifte som viser samband til våre folk - Anton Pålson Tonning i 1698. M.a. er Peder Pederson Tonning formyndar. Eg har ikkje fått oversikta heilt her; korleis er t.d. Arne Pederson Vik morbror til Kari Olsdtr sine born, m.a. dottera Johanne.

 

Eg beklagar viss det skulle vise seg at dette har vore drege inn før - no misser eg snart oversikta!

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to post
Share on other sites
Christian Arentz

#260

 

1650, 4. juni. Gjerde (Eid, Sogn og Fjordane) Jørgen Panter, har... tilstått Hans Anderssen Ytre-Eide retten til å innløse det jordgods, som han er odelsmann til, i Haldkjeldsjord i Ytre-Eide i Nedstryn sogn for 33 riksdaler....Da han tidligere hadde solgt samme gods til Ingeborg Søffrensdatter, enke etter biskop Ludvig Munthe i Bergen, bepliktet han seg nå til å skaffe henne et fullverdig gods igjen et annet sted."

 

Salget må m.a.o. ha skjedd etter 12 mars 1649, da Munthe døde.

Men hvem kan Hans Andersen Yttre-Eide ha vært etterkommer etter, mon tro?

 

Kan han ha vært bror av  Maritte Andersdatter Yttre-Eide g.m. Jens Pedersen Vik, foreldre til Johanne, Anne og Peder, eller har jeg oversett noe her?

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites

#260

 

1650, 4. juni. Gjerde (Eid, Sogn og Fjordane) Jørgen Panter, har... tilstått Hans Anderssen Ytre-Eide retten til å innløse det jordgods, som han er odelsmann til, i Haldkjeldsjord i Ytre-Eide i Nedstryn sogn for 33 riksdaler....Da han tidligere hadde solgt samme gods til Ingeborg Søffrensdatter, enke etter biskop Ludvig Munthe i Bergen, bepliktet han seg nå til å skaffe henne et fullverdig gods igjen et annet sted."

 

Salget må m.a.o. ha skjedd etter 12 mars 1649, da Munthe døde.

Men hvem kan Hans Andersen Yttre-Eide ha vært etterkommer etter, mon tro?

 

Kan han ha vært bror av  Maritte Andersdatter Yttre-Eide g.m. Jens Pedersen Vik, foreldre til Johanne, Anne og Peder, eller har jeg oversett noe her?

 

Etter mine notater er han nevø til Maritte, sønn til hennes halvbror Anders Andersen, begge barn av Anders Torkildsen Ytreeide, men med forskjellige mødre.  

Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

- litt tilbake til mitt siste innlegg, er kome litt for langt bak til å redigere inn meir: Eg peikar på dottera Johanne - ikkje slik at folk ikkje kan ha dette namnet utan å vere I slekt med gamle mor Johanne, men..

Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

#265, 268

Skiftet etter Anton Pålson Tonning ser ut til å være en spennende nøtt. Ser at Kvien kaller hans 2. kone for Kari Pedersdatter Vik på sin nettside, men ingen tvil om at det står Olsdatter i skiftet. Vi får høre hva han har å si.

 

Nøtteknekkinga må for min del vente til uka. Ønsker dere alle en strålende god grunnlovsfeiring i morgen! Tar sjansen samtidig på å reklamere for jubilemsboka til NSF om de 112 eidsvollmennene: Eidsvollsmennene - hvem var de? Den har nå kommet fra trykkeriet og er et praktverk.

Edited by Grete Singstad
Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Bygdeboka skriv Kari Pedersdtr - det kan vere frå ei anna kjelde, eller det kan vere ein konklusjon ut frå at Arne Pederson er bror. Og det kan vere skrivefeil i skiftet -

 

 

God 17. mai!

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to post
Share on other sites

#265, 268

Skiftet etter Anton Pålson Tonning ser ut til å være en spennende nøtt. Ser at Kvien kaller hans 2. kone for Kari Pedersdatter Vik på sin nettside, men ingen tvil om at det står Olsdatter i skiftet. Vi får høre hva han har å si.

 

Nøtteknekkinga må for min del vente til uka. Ønsker dere alle en strålende god grunnlovsfeiring i morgen! Tar sjansen samtidig på å reklamere for jubilemsboka til NSF om de 112 eidsvollmennene: Eidsvollsmennene - hvem var de? Den har nå kommet fra trykkeriet og er et praktverk.

 

Opplysningene der er over 6 år gamle og i dette tilfelle basert på bygdeboka. Det er nok minst like mange år siden jeg beskjeftiget meg med denne slekten.  Sidene er overmodne for oppdateringer ettersom så mange nye kilder har blitt tilgjengelige.

 

Fortsatt god jakt, og ha en fin 17. mai!

 

Link to post
Share on other sites

Bygdeboka skriv Kari Pedersdtr - det kan vere frå ei anna kjelde, eller det kan vere ein konklusjon ut frå at Arne Pederson er bror. Og det kan vere skrivefeil i skiftet -

 

 

God 17. mai!

 

Her er det vel Aaland som har skrevet feil, for Kari Olsdatter giftet seg på nytt med en Knut Pedersen, og i skiftet etter henne i 1733 er nevnt 2 av barna hun har med Antonius.

 

Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Kari sin andre mann var vel Arne Knutson, og skiftet er her. 

 

Arne Pederson Vik si kone er ei Olsdtr også så kanskje har skrivaren i det fyrstnemnde skiftet teke feil - kalla han bror til enkja, men så var han i staden gift med syster?

 

Retting: han er kalla morbror til arvingen han er verje for - er det rette kanskje heller at han er mostermann?

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

 

#121

 

..... Christen Rasmussen Tonning f. ca. 1683 som var 36 år gml. v. sin mor Maria Christensdatter Lyders skifte 29. juni 1719 i Bergen (ant.  tilstede) ....

 

Hvor finnes dette skiftet som ble holdt 29. juni 1719? Jeg skulle gjerne ha sett hva som står i dette, men finner ikke ut hvor det er. De skannede skifteprotokollene for Bergen begynner ikke før i 1734.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.