Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Rune Thorstensen

Hvem var Anders Knudson Skilbrei, Gaular SF f. ca. 1740 sønn av?

Recommended Posts

Lars Østensen

Ref.: Innlegg # 39, 41 og 45 Dette er nok grunnlaget for den nevnte epistel i Gaularsoga:

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: II.B.2a, Sted: Sunnfjord sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAB
Merknader: Lenet
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070808170579.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=11853&uid=ny&idx_side=-103
Kiendes vi underskrefen Lars Olsen Nord Eide, Ole Olsen Hielmeland, Ludvig Simensen Sæll, Madtz Simensen Korsvolden, Axel Nielsen Hatløen, Knud Jensen Eide og Anders Knudsen Kvame som børn og arvinger efter afgangen Simen Olsen Kvame i ? hans hustruue Marithe Pedersdatter der endnu lever og hermed for alle vitterliggjør, at have soldt skiødet og afhendet, item ? og hermed selger, skiøder og afhender til dend ærlige og velforstandige dannemand Hans Joensen Hatlestad 1p 4 Smørs leje jordegods udi gaarden Kvame i Indre Dahle skibr: og Bøgstad Sogn beliggende, som os arveligen efter vores sal: fader og svoger Simen Olsen Kvame tilfalt....
Undertegnet Kvame dend 26 Marty 1740
Ludvig Simensen Sæll (LSSS) Madts Simensen Korsvolden
 

Min tolkning av dette skjøtet er en annen enn Gaularsoga:

Simon Olsen hadde 3 sønner og 1 datter som var gift med Anders Knutson Kvame. De som er nevnt i tillegg er de 2 stesønnene Ole og Lars og ektemennene til de 2 stedøttrene. Siden alle 8 var barn av Marte Pedersdatter dreier skjøtet seg om fordelingen av arven etter Marte Pedersdatter, der Marte skifter med sine barn av ekteskap 1 og 2, og dette gjør hun mens hun fortsatt var i livet.

NB! Anders Simonsen Njøsen er ikke nevnt i dette skjøtet, men det finns en innførsel der han selger (samme?) 1p 4 i Kvamme til Hans Joensen Hatlestad (som for øvrig var gift med halvsøsteren til Simon Olsen).

 

For meg ser det ut som om datteren Anne Olsdatter, av Marte Pedersdatters første ekteskap, var gift med Axel Nielsen Hatløen i 1740. Hun var fortsatt i livet i 1763. Kan Hatløen her være Hatløen i Askvoll? Finns det eventuelt noe i bygdebøkene for Askvoll som forteller noe om denne Axel Nielsen?

 

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord sorenskriveri, Svanø birk tinglag, Skifteprotokoll A 13b , 1763-1772, oppb: Statsarkivet i Bergen.

Merknader: Fol. 301-600. Register.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24202/105/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081127610105.jpg

 

23. juni 1764 er det skifte etter Marte Axelsdatter Hatløen i Askvoll skibreide. Hun var gift med en Johanes Frantzen og de hadde 4 umyndige barn. Som verge til disse barna ble utnevnt faren som verge for sønnen og den eldste datter, Ole Axelsen Schibenes for den yngste datter og Anders Knudsen Qvame i Bygstad for Anne Johanesdatter den yngre.

 

Dette får meg til å tro at denne Marte Axelsdatter var en datter av Axel Nielsen Hatløen og Anne Olsdatter. Videre kan Ole Axelsen Schibenes tenkes å være bror til Marte Axelsdatter Hatløen.
 

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Hei igjen Lars, og takk for nytt interessant innlegg i denne debatten. Jeg er en smulw indisponert for tiden, og skal prøve å se nærmere på disse opplysningene senere.

Takk igjen for all hjelp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord sorenskriveri, lenets gods, Tingbok I Aa 12 , 1740-1745, oppb: Statsarkivet i Bergen.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/30897/52/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090401630661.jpg
Bemelte tiid publiceret et skiøde udgiveen af Lars Olsen Nordeide, Ole Olsen Hielmeland, Ludwig Simensen Sæll, Mads Simensen Korswolden, Axel Nielsen Hatleøen, Knud Jensen Eide og Anders Knudsen Eide (feil for Kvamme), som medarfinger efter afgangne Simen Olsen Quamme til deres Broder og Svoger Anders Simensen Niøsen paa 1pd 4 smør udj gaardeen Quamme, Dat: 4de July 1740 og derefter udj skiødebogen fol: 114 .....

Kildeinformasjon: Protokollnummer: II.B.2a, Sted: Sunnfjord sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAB
Merknader: Lenet
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070808170590.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=11853&uid=ny&idx_side=-114
Kiendes vi underskrefen Lars Olsen Nord Eide, Ole Olsen Hielmeland, Ludwig Simensen Sæll, Madtz Simensen Korswolden, Axel Nielsen Hatløen, Knud Jensen Eide og Anders Knudsen Qvame, som børn og arvinger efter afgangen Simen Olsen Qvame |: saavelsom hans hustrue Marthe Pedersdatter der endnu lever :| og hermed for alle vitterligt giør, at som ....., at wores ældste broder og svoger Anders Simensen Niøsen er.........er bemelte vores broder Anders Simensen efter bemelte hans salig fader, arveligen tilfalden udj fornefnte gaard Quamme .... hand nu bleven ejer som 1 pund 3l Smør leje udi gaarden....
Underskreven Quamme dend 4de July 1740
Lars Olsen Nord Eide, Ole Olsen Hielmeland, Ludwig Simensen Selle,
Madtz Simensen Korswolden, Axel Zachris øyen, Knud Jensen Eide,
Anders Knudsen Quamme
 

Axel Nielsen benevnes her både Hatløen og Zachrisøyen. Jeg ser at når Marte Axelsdatter gifter seg 7. juli 1752 i Askvoll med Johannes Frantsen så benevnes hun kun Marte Zachrisøen. I hvert fall 2 av barna hun og Johannes hadde er født/døpt fra Zachrisøen. I skiftet etter henne heter gården igjen Hatløen. Merkelig, men kanskje var Zachrisøen et underbruk til Hatløen?

 

Lars Olsen Nordeide - Han må være = den Lars Olsen som i følge skiftet etter bror til Ingeborg Simonsdatter var gift med hennes datter Kari Olsdatter. I så fall betyr det at Marte Pedersdatters sønn fra hennes første ekteskap var gift med helsøsteren til Simon Olsen.

 

Askvoll bygdebok. 2 A : Folket ættarbok frå det 16. århundrad til 1969, se side 160/161:

 

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012041008130

 

I følge bygdeboka for Askvoll var Karen Larsdatter fra Nes, Viksdalen gift 1 med Jon Sjursen og 2 (trolovet 1717) med Lars Olsen. Jeg tror at hennes farsnavn må være feil jmf. skiftet fra 1742 etter bror til Ingeborg Simonsdatter:

 

Søsteren Ingeborg Simonsdatter gift 2 ganger, den første mand nafnlig Ole Andersen Ness udi Wigs sogn den 2den mand Lars Giertsen Ness i dito sogn, alle 3 døde,
den bemelte Ingeborg Simensdatter har efterladt sig 7 børn, 3 sønner og 4 døtre:
1. Nafnlig Gunder Olsen død og efterladt sig 1 datter som er gift med Jon Arnesen og boer paa Schielbrigt i Bøgstad sogn
2. Simen Olsen boende paa Qvame er død og efterladt sig 4 børn, 3 sønner og 1 datter, navnlig:
a) Anders Simensen boer paa gaarden Niøsen i Bøgstad sogn
B) Ludvig Simensen gift og boer paa gaarden Sælle i Bøgstad sogn
c) Matz Simensen gift og boer paa gaarden Korsvold i dito sogn
d) Zidselle Simensdatter gift med Anders Knudsen og boer paa Qvamme i Bøgstad sogn
3. Ole Larsen boede paa Næss i Wigs sogn, er død og efterladt sig 2 børn, 1 søn og 1 datter:
a) Hans Olsen er gift og boer paa Hæstad i Wigs sogn
B) Zidselle Olsdatter er gift med Lars Olsen og boer paa Hellesetter i Holmedals sogn
4. Cicelle Olsdatter var gift med Lars Lassesen Lunde i Bøgstad sogn, er død og efterladt sig 4 børn, 1 søn og 3 døttere, nafnlig:
a. Ole Larsen boer paa Biørvigen i Bøgstad sogn
b. Aagate Larsdatter er enke ..... for sin broder paa Biørvigen
c. Solvei Larsdatter gift med Niels Haldorsen Haucse i Sande sogn
d. Marite Larsdatter gift med Holvor Lundeqvam i Bøgstad sogn
5. Kari Olsdatter gift med Lars Olsen Noreide i Aschevolds sogn, var nærværende.
6. Anna Olsdatter var gift med Lars Johansen Hoff er død og efterladt sig 6 børn, 4 brødre og 2 søstre nafnlig:
a. Johannes Larsen er gift og boer paa Lyngstad i Wigs sogn
b. Anders Larsen .... 20 år gammel i tieneste for Jacob Hansen Grimsvig i Wigs sogn
c. Ole Larsen tienende for Giert Gundersen Hoff i Wigs sogn, 18 aar gammel
d. Gunder Larsen tienende for Matz Simonsen Korsvolden, 16 aar gammel
e. Anna Larsdatter gift med Giert Gundersen Hoff
f. Ingebor Larsdatter tienende hos Lars Hæstad
7. Kari Larsdatter gift med Hans Jonsen Qvamme

 

I følge skiftet etter søster til Marte Pedersdatter var Martes sønn, Lars Olsen, på Hjelmeland i 1763. Jeg regner med at det er han som gravlegges derfra i 1764.

 

For å gjøre ting enda mer komplisert. Ole Olsen Hjelmeland, Marte Pedersdatters sønn fra første ekteskap, ser ut til å ha vært gift med Anders Knudsen Kvammes sin mor:

 

Anno 1749 den 9 april ...blev skifte holden paa den gaard Hielmeland .... efter afg: Marta Olsdatter .... enchemanden Ole Olsen paa den ene og den S: qvindens børn navnlig:

1. Anders Knudsen boer paa Qvamme
2. Agate Knudsdatter gift med Peder Tostensen Langeland
3. Sÿnneve Knudsdatter gift med Knud Andersen Yndestad
4. Ales Knudsdatter gift med Anders Simonsen Niøsen

alle myndige og nærværende .......

 

Halvsøsteren til Ole Olsen var mao gift med hans stesønn og halvbroren var gift med hans stedatter!

Ales Knudsdatter, helsøster til Anders Knudsen Kvamme, var gift med Anders Simonsen Njøsen. Merkelig nok så har disse giftemålene faktisk blitt tillatt.

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Dette er imponerende Lars, hva du klarer å grave frem her. Jeg må tilstå at jeg begynner å miste oversikten en smule om hvem som var sønn/datter av hvem og hvem som var gift/ om igjen gift med hvem. Har du lagt disse opplysningene inn i et eller annet system som gjør det lettere oversiktlig? Det hadde i så fall vært storartet. Vi har jo beveget oss en smule fra utgangspunktet :-)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Ja, jeg har jo for så vidt det, men disse opplysningene har jeg kun til internt bruk. At du mister oversikt her finner jeg helt rimelig. Maken til sannomsurium med gifte på tvers mellom familiemedlemmer av 2 forskjellige slekter har jeg ikke sett maken til. Eneste måte å finne ut av sammenhengen er å registrere samtlige personer fra skiftene og andre kilder og se hvilke gårder de er nevnt på og når. Når man syr dette sammen ser man massivt med giftemål på tvers.

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Når du føler du er ferdig med søket på denne slekten, kan du kanskje sende meg en forenklet oversikt. Man vet aldri hva man kan snuble bort i ved en annen anledning, og da er det greit å ha en oversikt lagret.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Vet ærlig talt ikke hvordan jeg skal få tatt ut en oversikt her som gir en fornuftig sammenheng. Jeg kan ta det ut stykkevis, men da må du i ettertid rekonstruere sammenhengen mellom dem. Eksempelvis:

 

Marte Pedersdtr Bringeland, * før 1679 i Bringeland? (datter av Peder Larsen), † etter 1740 i Kvamme. Hun giftet seg med (1) Ole NN. Hun giftet seg med (2) Simon Olsen Kvamme, før 1701, * ca 1663 i Nes (sønn av Ole Andersen Næs og Ingeborg Simonsdtr), † ca 1740 i Kvamme. Barn:
I. Marte Olsdtr, * før 1695 i Kvamme, † etter 1763 i Eide. Hun giftet seg med Knut Jensen, før 1715, * ca 1685 i Eide (sønn av Jens Jensen og Ingeborg Haraldsdtr), † 1769 i Eide.
II. Lars Olsen (Noreide i Aschevolds sogn), * ca 1695 i Kvamme, † 1764 i Hielmeland, gravlagt 27 apr 1764 i Gaular. Han giftet seg med Kari Olsdtr, 1717 i Askvoll, * før 1682 i Nes, Viksdalen (datter av Ole Andersen Næs og Ingeborg Simonsdtr), † 1748 i Nordeide.
III. Ole Olsen, * ca 1698 i Kvamme, † 1781 i Ytre Hjelmeland. Han giftet seg med (1) Marte Olsdtr, * før 1680, † ca 1749 i Hjelmeland. Han giftet seg med (2) Borni Olsdtr, ca 1749, * ca 1716, † 1804 i Hjelmeland.
IV. Anna Olsdtr, * før 1701 i Kvamme, † etter 1763 i Zacharisøen. Hun giftet seg med Axel Nielsen, før 1733, * før 1713, † i Hatløen.
V. Anders Simonsen, * før 1702 i Kvamme, † ca 1751 i Njøsen. Han giftet seg med (1) NN Åmundsdtr, før 1750 i, * før 1710 i Njøsen (datter av Åmund Andersen), † etter 1747. Han giftet seg med (2) Ales Knudsdtr, før 1740, * ca 1711 i Hjelmeland (datter av Knud Johansen og Marte Olsdtr), † 1777 i Kvamme, gravlagt des 1777 i Kvamme.
VI. Ludvig Simonsen, * ca 1703 i Kvamme, † 1775 i Sæle, gravlagt mar 1775 i Gaular. Han giftet seg med (1) Mari Olsdtr, før 1735, * ca 1708, † 1758 i Sæle, gravlagt okt 1758 i Gaular. Han giftet seg med (2) Mari Halvorsdtr, etter 1759, * ca 1724 i Kårstad (datter av Halvor Knudsen og Barbro Hansdtr), † 1775 i Sæle.
VII.Cicilia Simonsdtr, * ca 1706 i Kvamme, † 1778 i Kvamme, gravlagt nov 1778 i Gaular, folketelling 1760 i Kvamme. Hun giftet seg med Anders Knudsen, før 1735, * ca 1712 i Hjelmeland (sønn av Knud Johansen og Marte Olsdtr), † 1785 i Kvamme.
VIII. Mads Simonsen, * ca 1714, † 1794 i Korsvold, gravlagt feb 1794. Han giftet seg med (1) Eli Monsdtr, før 1738, * før 1717 i Furenes? (datter av Mons NN), † etter 1759-før 1764 i Korsvold. Han giftet seg med (2) Marie Sjursdtr, 1764 i Gaular, * ca 1742 i Hauge (datter av Sjur Sjursen og Marte Torsteinsdtr), † 1766 i Korsvoll. Han giftet seg med (3) Helene Ludvigsdtr, 15 nov 1768 i Gaular, * ca 1741 i Sande (datter av Ludvig Nilsen og Cicilia Hansdtr), † 1825 i Hagenes, gravlagt 24 nov 1825.

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Askvoll, Ministerialbok nr. A 1 (1706-1711), Kronologisk liste 1708, side 57.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8589&idx_id=8589&uid=ny&idx_side=-56
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070319620056.jpg

 

(1708) 11. Maj døbt ett pigebarn, kaldet Ingeborre
Forældrene Joen Nord=Ejde - Karen Olsdatter
faddere......

 

Det må rett og slett være en skrivefeil i bygdeboken for Askvoll når det står Karen Larsdatter på kona til Jon Sjursen Nordeide og som da i 1717 gifter seg opp med Lars Olsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Det gjør det vesentlig enklere Lars, ref innlegg 82. Som du nevnte tidligere er her så mange personer innvolvert i denne slekten at det nesten er håpløst å holde trådene samlet, med mindre man lager en forenklet oversikt. Jeg håper jeg snart er tilbake på rett spor, slik at jeg kan begynne å bearbeide noe av all den informasjonen du har gravd frem. Jeg er imponert.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 84 Blir i hvert fall mer forståelig med innholdet i # 82 gitt de kilder som nå er gravd opp enn det som står i Gaular bygdebok:

 

Kvamme - Bruk 4

1699 til 1738

Simon Olsson. Kona ukjend. Ho var tidligere gift med Ola.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

http://www.nrk.no/sf/leksikon/index.php/Handelsstaden_Steinsundholmen

 

"Etter eit tidsrom der det vantar opplysningar om det budde nokon på Steinsundholmen, dukka Peder Akselson Zachrisøen opp som ølseljar i 1756."

 

Dette var en sønn av Axel Nielsen Zachrisøen. Han er døpt 10 jul 1720 i Askvoll, far Axel Zachrisøen. Om Anne Olsdatter var hans mor vet jeg foreløpig ikke. I forbindelse med dåpen på sønnen Simen, 24 sep 1726 er også mor angitt, og var i hvert fall da = Anne Olsdatter. Fant 6 barn døpt i Askvoll med far Axel Zachrisøen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Her er skiftet som danner grunnlaget for det som står i Askvoll bygdebok, teksten er ikke lettlest:

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord sorenskriveri, Lenet tinglag, Skifteprotokoll A 5a , 1746-1749, oppb: Statsarkivet i Bergen.

Merknader: Fol. 1-251. EDB-register.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24189/138/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081126640333.jpg

Anno 1748 den 30 oct tillige med 2de vurderingsmænd, Anders Larsen Fallevig, og Ole Knuds: Stubeide, blev skifte holden paa den gaard Eide i Askevolds skibbreide, efter afgangen Karen Larsdatter (eller står det Olsdatter?), imellom enkemanden, Lars Ols: paa den ene, og hendes efterladte børn, nembl:

1. afgangen Ole Joensen efterladt 2de sønner, Joen Ols: 20 aar, og ? Ols: 16 aar gamel
2. Siur Joensen bor paa Borsholm
3. Lars Joensen bor i Bergen
4. Ole Joensen er i Kiøbenhavn og
5. Datteren Johanne(?) Larsdatter, gift boer paa Eide

 

Mao. så finns det både kilder der hun sannsynligvis benevnes Larsdatter og Olsdatter, men jeg tror Olsdatter er det korrekte.

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Knut S. Andersen

Da fant jeg litt til som forklarer sammenhengen med det som står i gamle Gaularsoga:

 

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord sorenskriveri, Svanø birk tinglag, Skifteprotokoll A 13b , 1763-1772, oppb: Statsarkivet i Bergen.

Merknader: Fol. 301-600. Register.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24202/12/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081127610012.jpg

 

5. Den afdødes søster Marte Pedersdatter Kvammes børn hvilke er:

a) Lars Hielmeland

B) Olle Hielmeland

c) Anders Niøsen som og er afdød og i hvis sted derfor hans børn nemlig:

1. Lars Andersen Niøsen

2. Mads Andersen

3. Simon Bygstad

4. Ingeborg Bygstad ? med hos Peder Bygstad af alder 21 aar

5. Marte Andersdatter 17 aar gl

d) Ludvig Sælle

e) Mads Korsvollen

f) Anna Olsdatter ????

g) Marte Olsdatter Eide gift med Knud Eide i Bygstad sogn

h) Zidselle Olsdatter gift med Anders Qvamme i ? bemelte sogn

 

Siste arving har feil farsnavn. Hun het Cicilie Simonsdatter jmf det andre skiftet. Marte Pedersdatter som var søster til Kari Pedersdatter som det skiftes etter var åpenbart gift 2 ganger. I første ekteskapet med en eller ukjent Ole hadde hun barna Lars, Ole, Anna og Marte og i andre eksteksapet med Simon Olsen Kvamme hadde hun barna Anders, Ludvig, Mads og Cicilie.

Spørsmål:

Takk for glimrende arbeid og masse ny, godt dokumentert informasjon! Zidselle Simonsdatter og hennes foreldre Simen Olsson Næs (Haukedalen) og Marite Pedersdatter Bringeland (Hjelmeland?) er den familiegrenen som har størst interesse for meg. Jeg har prøvd å lese ovennevnte skifteprotokoll, men synes det er svært vanskelig. For en jobb du har gjort med å oversette disse skiftene! Bare et kort spørsmål:

Jeg har ikke sikre opplysninger om dødsår/dato for Marite. Årstall/dato for skiftet vil være opplysende. Kan du finne dette?

 

 

FamilyCard.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

 

 

Det står ingenting i dette skiftet (som ble holdt 2. mars 1763) om når Marte Pedersdatter på Kvamme døde, eller om det ble holdt skifte etter henne.

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: II.B.2a, Sted: Sunnfjord sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAB

Merknader: Lenet

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070808170590.jpg

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=11853&uid=ny&idx_side=-114

"Kiendes vi underskrefen Lars Olsen Nord Eide, Ole Olsen Hielmeland, Ludwig Simensen Sæll, Madtz Simensen Korswolden, Axel Nielsen Hatløen, Knud Jensen Eide og Anders Knudsen Qvame, som børn og arvinger efter afgangen Simen Olsen Qvame |: saavelsom hans hustrue Marthe Pedersdatter der endnu lever :| og hermed for alle vitterligt giør, at som ....., at wores ældste broder og svoger Anders Simensen Niøsen er....

.....er bemelte vores broder Anders Simensen efter bemelte hans salig fader, arveligen tilfalden udj fornefnte gaard Quamme .... hand nu bleven ejer som 1 pund 3l Smør leje udi gaarden....

Underskreven Quamme dend 4de July 1740"

 

Hun var mao i livet i 1740, men må da være død før 2. mars 1763. Teoretisk sett kan det være skiftet etter henne som er nevnt i skiftet etter Anders Simonsen Njøsen:

 

Anno 1751 den 2 oct: tillige med lensmanden Hans Hansen Grønhaugen og de 2de wurderingsmend.....blev skifte og deling holden paa den paa dend gaard Niøsen i Indre Dahle skibberiede og Bøgstad sogn beliggende, efter dend afgl: mand Anders Simonsen imellom enken Ales Knudsdatter paa dend ene og den afdødes sammen med denne og hands første qvindes aflede børn og arvinger 3 sønner og 3 døttre navnlig:

 

1 Lars Andersen myndig bor paa Niøsen

2 Madz Andersen 16 aar

3 Simon Andersen 4 aar

4 Ingeborg Andersdatter gift med Rasmus Olsen Aresteen

5 Ingeborg Andersdatter den ÿngste 10 aar

6 Martha Andersdatter 6 aar gl:

paa dend andre side

 

Til laugverge antog enchen sig hendes stiffader Ole Olsen Hielmeland.

For Madz Andersen blev til formynder ansat broderen Lars Andersen Niøsen, for Simon Madzen farbroderen Madz Simonsen Korswold, for Ingeborg Andersdatter den ÿngste morbroderen Anders Knudsen Qvamme og for Marte Andersdatter blev til formynder i ligemaade ansat ? Ole Olsen Hielmeland.

 

"Jordegods efter skifte af 4 juli 1740 publisert dend 12 dec i gaarden Qvame, 1 pd 7 sk - Simons brug, og ... 6 july 1750 publ: 7 july samme aar 1 p ? sk tilsammen 2pd 6sk ? ort."

 

I så fall ble det holdt skifte etter henne i 1750, men her er usikkerhetsgraden stor......

 

Jeg har lett etter skifte etter henne, men det er ikke å finne.

 

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Litt til. Oppsitteren Simon Olsen kjøpte parten i Kvamme på offentlig auksjon i 1726:

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: II.B.1, Sted: Sunnfjord sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAB
Merknader: Lenet
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070808170101.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=11852&uid=ny&idx_side=-100
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Knut S. Andersen

Takk for raske og grundige svar. Kjenner du til boken Fedraminne av Martin Raaheim (Hamar 1983)?

Her er det listet opp navngitte aner for Simon Olsen Næs (Haukedalen) 5-6 generasjoner (tilbake til 1500-tallet.

Kan sende deg PDF fil hvis det er av interesse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Det var så lille.... Fedraminne er helt ukjent for meg. Jeg tar gjerne i mot en PDF av den.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Her er det nok en feil i både Gaularsoga og i Fedraminne:

 

"Gamle skifte: 1740. Simen Olson, son til Ingeborg Simonsdtr., som var gift med Ola Andersson Næs, Haukedalen. Simon vart gift med Marite Pedersdtr. Hjelmeland. B:
Anders Njøsen, Lars, Mads Korsvollen, Ludvig Selle, dessuten 5 døtre som det ikke står namn på, men som er gifte med: Lars Olson Nordeide, Ola Olson Hjelmeland, Aksel Nilsson Hatløen, Knut Jensson Eide. Sesilia g. m. Anders Knutson Kvame."

 

Som tidligere antydet så ser det for meg ut som om det er gården Nes i Viksdalen som er korrekt. I skiftet nevnt tidligere så står det:

 

"Søsteren Ingeborg Simonsdatter gift 2 ganger, den første mand nafnlig Ole Andersen Ness udi Wigs sogn den 2den mand Lars Giertsen Ness i dito sogn, alle 3 døde,
den bemelte Ingeborg Simensdatter har efterladt sig 7 børn, 3 sønner og 4 døtre:...."

 

Sammenligner vi disse opplysningene opp mot leilendingsskatten for gården Nes i Viksdalen i aktuell periode finner vi:

 

Kildeinformasjon: EA-5023/Rbt/L0148/0006/0001, Kontribusjon jonsok og mikkelsmesse: 3 Sunnfjord, Bergenhus, Sunnfjord, 1660-, oppb: RA

Merknader: Vedlegg 23-27

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/16072/57/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20080908650307.jpg

5 leilendiger i 1660 (samme situasjon i 1662):
Joen
Erik
Niels
Otte
Olle

 

Kildeinformasjon: EA-6043/R/Rc/L0011/0004/0001, Leilendingsskatt: C Sunnfjord, , , 1664-, oppb: RA

Merknader: Tingsvitne 1-2

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/25151/61/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20090625310308.jpg

4 leilendiger i 1664:

Joen

Erik

Ole

Enchen

 

Kildeinformasjon: EA-6043/R/Rc/L0040/0001/0002, Skatt av leilendinger, husmenn, drenger og sagmestere: D Sunnfjord, , , 1675-, oppb: RA
Merknader: [Tingsvitner mangler]
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/25909/40/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20090629330990.jpg

4 leilendiger i 1675:
Olle Nielsen
Erik
Olle Andersen
Olle Ottesen (?)

Kildeinformasjon: EA-6043/R/Rc/L0051/0001/0002, Skatt av leilendinger, husmenn, strandsittere, drenger, sager, kverner og 4% av tienden: D Sunnfjord, , , 1678-, oppb: RA
Merknader: Fire tingsvitner uten nummer
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/26213/41/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20090630310543.jpg

4 leilendiger i 1678:
Olle Nielsen
Erik
Olle Andersen
Olle Ottesen

Kildeinformasjon: EA-6043/R/Rc/L0055/0003/0001, Sunnfjord: OO Skatt av leilendinger og sagmestere, , , 1679-, oppb: RA
Merknader: Fem tingsvitner uten nummer
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/26341/41/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20090630330113.jpg

4 leilendiger i 1679:
Olle Nielsen
Erik
Olle Andersen
Olle Ottesen

I 1683 har Lauritz Giertzen overtatt parten som Ole Andersen hadde.
Kildeinformasjon: EA-6043/R/Rc/L0067/0006/0004, Sunnfjord: M Leilendingsskatt, fiskeskatt og soldatkjolepenger, , , 1683-, oppb: RA
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/26705/43/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20090702310489.jpg

4 leilendiger i 1683:
Olle Nielsen
Erik
Lauritz Giertzen
Olle Ottesen(?)

 

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Ref. # 23 Spørs om jeg ikke har funnet en av konene til Knut Johansen (ca 1637-ca 1727) på Ytre Hjelmeland. I Gaular boka kalles han Knut Jonsson, men det må være feil. Han heter Knud Johansen i manntall 1701.

 

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord sorenskriveri, Skifteprotokoll A 1 , 1677-1687, oppb: Statsarkivet i Bergen.

Merknader: 1682 mangler.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24184/192/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081126620481.jpg

Anno 1684 den 22 April holdtes skifte etter sl: Solvi Olsdatter imellom hindes etterlevende mand Ole Josephsen och dens sl: qvindes børn som er i lifued, 3 døttre ?
1. Maritte Fos(?)
2. Britte Brorland
3. Siri Langeland
4. Item sønnen sl: Olle Larsen Lundes børn nafnlig: Lars, Halvor, Lasse, Niels, Giert, Anne, Britte, Kari och Alllis Olssønner och døtter
5. Den anden søn sl: Niels Larsens Liens(?) børn: Maritte och Siri Nielsdøttere
6. sl: datteren Kari Myrmels børn: Joseph, Lars och Maritte
7. Item Allis Hielmelands børn: Gregoris, Gunner, Johannes och Olle Knudssønner

 

I følge Gaular bygdebok: Knut Jonsson f. kr. 1637, d. kr. 1727. Første kona ukjend. Ho var tidlegare gift med Gunnar. Knut gift 3. med Marte Olsdotter d. kr. 1749 på Ytre Hjelmeland.....

 

Kona sine born fra 1. ekteskap:

a) Anders Gunnarsson f. kr. 1656

B) Gregorius Gunnarsson f. kr. 1659

c) Gunnar Gunnarsson f. kr. 1661

Felles born:

a) Johannes f.kr. 1663

B) Ola f.kr. 1666

......

Det er sterk korrelasjon mellom Allis Hjemelands barn nevnt i skiftet etter moren Solvi Olsdatter på Lunde og de som nevnes som den ukjente kona til Knut Jonsson på Ytre Hjelmeland sine barn.

 

Om denne Allis var en Larsdatter eller en Olsdatter går jo ikke frem av skiftet etter moren. Jeg tipper hun var en datter av første ekteskap og derved en Larsdatter.

 

Den salige datter Kari på Myrmel (ikke nevnt i Gaularboka) var gift med Giert som det er skifte etter i 1677:

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord sorenskriveri, Skifteprotokoll A 1 , 1677-1687, oppb: Statsarkivet i Bergen.
Merknader: 1682 mangler.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24184/7/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081126620295.jpg
5 barn arver. 4 avlet med første kvinne og en sønn Anders avlet med andre kvinne Britte Poulsdatter. Arvingene var: Anders, Joseph, Lars, Anders og Marite Giertssønner og døtre. Den første sønnen Anders var død på skiftetidspunktet.
Formynder for sønnen Anders (den yngre) som var umyndig ble Ole Josephsen Lunde, og til formynder for datteren Marite ble hendes morbroder Olle Laursen Lunde

 

Skifte etter sønnen Ole Larsen på Lunde som var gift med en Aagatte Halvorsdatter:

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord sorenskriveri, Skifteprotokoll A 1 , 1677-1687, oppb: Statsarkivet i Bergen.
Merknader: 1682 mangler.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24184/184/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081126620473.jpg
Arvingene var: Lars, Halvor, Lasse, Niels, Giert, Anne, Britte, Kari, Alllis

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Hei Lars. Har vært bortreist på langtidsferie (som vanlig ;-)  ) Takk for nytt flott og svært interessant innlegg.

 

Har du oversikt over Knut Hjelmelands barn med de ulike hustruene. Er spesielt interessert i barna med Marte Olsdtr. Jeg ser jo oppsettet i innlegg 23, men her snakkes det om hel og halvsøsken. Der er bl. a 2 Synneve Knudsdtr. Var det hel eller halvsøsteren som ble gift med Knud AnderssonYndestad?

 

Edited by Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 95 Knut må ha vært gift 3 ganger. Kone # 2 er for meg ukjent. Barn med siste kone var:

 

Anno 1749 den 9 april ...blev skifte holden paa den gaard Hielmeland .... efter afg: Marta Olsdatter .... enchemanden Ole Olsen paa den ene og den S: qvindens børn navnlig:

1. Anders Knudsen boer paa Qvamme
2. Agate Knudsdatter gift med Peder Tostensen Langeland
3. Sÿnneve Knudsdatter gift med Knud Andersen Yndestad
4. Ales Knudsdatter gift med Anders Simonsen Niøsen

alle myndige og nærværende .......

 

Sammenlign med skiftet etter Peder Knudsen. Peder og hans fullsøsken må ha vært av Knut Hjelmelands andre ekteskap der mor er ukjent. Peders halvsøsken er av første og siste ekteksap.

 

Anno 1728 den 19 Apill blev holden arveskifte og deling paa gaarden Yndestad ..... efter den afg: mand Peder Knudsen i mellom hans efterlevende hustru Inger Ingebrigtsdatter, og den afdødes søskende nafnlig:

Halvor Knudsen
Alis Knudsdatter
Synneve Knudsdatter
Maritte Knudsdatter

Som er den avdødes fuldsøskende (Jeg har satt navn på deres mor i parantes slik jeg forstår det)

Johannes Knudsen (mor Ales)
Ole Knudsen (mor Ales)
Anders Knudsen (mor Marta)
Aagathe Knudsdatter (mor Marta)
Synneve Knudsdatter (mor Marta)
Alis Knudsdatter (mor Marta)

Som er den avdødes halvsøskende
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

# 95 Knut må ha vært gift 3 ganger. Kone # 2 er for meg ukjent. Barn med siste kone var:

 

Anno 1749 den 9 april ...blev skifte holden paa den gaard Hielmeland .... efter afg: Marta Olsdatter .... enchemanden Ole Olsen paa den ene og den S: qvindens børn navnlig:

 

1. Anders Knudsen boer paa Qvamme

2. Agate Knudsdatter gift med Peder Tostensen Langeland

3. Sÿnneve Knudsdatter gift med Knud Andersen Yndestad

4. Ales Knudsdatter gift med Anders Simonsen Niøsen

 

alle myndige og nærværende .......

 

Sammenlign med skiftet etter Peder Knudsen. Peder og hans fullsøsken må ha vært av Knut Hjelmelands andre ekteskap der mor er ukjent. Peders halvsøsken er av første og siste ekteksap.

 

Anno 1728 den 19 Apill blev holden arveskifte og deling paa gaarden Yndestad ..... efter den afg: mand Peder Knudsen i mellom hans efterlevende hustru Inger Ingebrigtsdatter, og den afdødes søskende nafnlig:

 

Halvor Knudsen

Alis Knudsdatter

Synneve Knudsdatter

Maritte Knudsdatter

 

Som er den avdødes fuldsøskende (Jeg har satt navn på deres mor i parantes slik jeg forstår det)

 

Johannes Knudsen (mor Ales)

Ole Knudsen (mor Ales)

Anders Knudsen (mor Marta)

Aagathe Knudsdatter (mor Marta)

Synneve Knudsdatter (mor Marta)

Alis Knudsdatter (mor Marta)

 

Som er den avdødes halvsøskende

 

Takk igjen Lars, da begynner brikkene å falle på plass.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Eg er utruleg imponert over alt arbeidet Lars har gjort med å finne fram kjelder i denne tråden, og eg er også imponert over at han har greidd å halde styr på alle personane. Her har ein arbeid i lange tider berre med å nøste og forstå samanhengar utan at alt går i surr.

 

Eg har sett litt på skiftet etter Ole Simonsen Nes frå #78 og følgjande kommentar frå #93:

 

Her er det nok en feil i både Gaularsoga og i Fedraminne:

 

"Gamle skifte: 1740. Simen Olson, son til Ingeborg Simonsdtr., som var gift med Ola Andersson Næs, Haukedalen. Simon vart gift med Marite Pedersdtr. Hjelmeland. B:
Anders Njøsen, Lars, Mads Korsvollen, Ludvig Selle, dessuten 5 døtre som det ikke står namn på, men som er gifte med: Lars Olson Nordeide, Ola Olson Hjelmeland, Aksel Nilsson Hatløen, Knut Jensson Eide. Sesilia g. m. Anders Knutson Kvame."

 

Som tidligere antydet så ser det for meg ut som om det er gården Nes i Viksdalen som er korrekt. I skiftet nevnt tidligere så står det:

 

"Søsteren Ingeborg Simonsdatter gift 2 ganger, den første mand nafnlig Ole Andersen Ness udi Wigs sogn den 2den mand Lars Giertsen Ness i dito sogn, alle 3 døde,
den bemelte Ingeborg Simensdatter har efterladt sig 7 børn, 3 sønner og 4 døtre:...."

 

 

Her virkar det som om ein har blanda saman mannen til Ingeborg med broren, Ole Simonsen Nes (Haukedalen), som er den det vert skifta etter. På side 112 i bind 1 av bygdeboka for Førde finn ein att Ole Simonsen, Ingeborg og dei andre syskena som born av Simon Simonsen, f. kr. 1610 og brukar på Ytre Nes frå 1634. Kona ukjend.

 

Ole Simonsen skal i følgje bygdeboka ha hatt tre koner, og til og med ein son. Kan det stemme? Siste kona skal i følgje bygdeboka ha heitt Ragnhild, medan det i skiftet står klårt og tydeleg Randie.

 

Kom Ingeborg frå Nes på Haukedalen? Kan det som står i bygdeboka om Simon og Ole verifiserast?

Edited by Torbjørn Igelkjøn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 98 Nei, det som står i bygdeboka for Førde stemmer kun delvis med det som står i skiftet etter Ole Simonsen Nes.

 

Eksempelvis så bodde slettes ikke Anders Simonsen (f. ca 1637 ihht. bygdeboka for Førde/født ca 1643 ihht. bygdebok for Gaular) på Råheim i 1742 slik det står i bygdeboka for Førde. Han var i likhet med de fleste av søskene til Ole Simonsen allerede død i 1742, og det var derfor hans barn som fortsatt var i livet som tok arven etter Ole Simonsen:

Benevnt Anders Simensen boede paa Raaeim i Wigs sogn er død og efterladt sig 2 døttre ved nafn
1. Ragnilde Andersdatter gift med Arne Olsen Mostad i Wigs sogn i Indre Dahle skibreide og
2. Brithe Andersdatter gift med Tosten Ottesen og boer paa Raaeim i Wigs sogn og Indre Dahle skibbreide

(Ingen av disse barna er i (den nye) bygdeboka for Gaular nevnt som barn av Anders Simonsen Råheim)

 

Enda værre er opplysningen i bygdeboka for Førde om at søsteren Marte Simonsdatter var gift med Knut Olsen Bell i Gaular. Av skiftet fremgår om henne:

Marithe Simensdatter var gift med Ole Olsen og boede i Ose i Wigs sogn, er død og efterladt sig 1 søn nafnlig Ole Olsen gift og boer paa gaarden Bersvig(?) i Lindaas præstegield...

 

Det eneste som nytter er å sette seg ned å skrive av opplysningene fra dette skiftet ordrett, og så sjekke opp mot de enkelte gårdene som nevnes for å se om det som står i skiftet stemmer overens med andre kilder. Bygdebøkene er i hvert fall ikke til å stole på.

 

Når det gjelder søsteren Ingeborg fremgår følgende opplysninger i skiftet etter Ole Simonsen:

 

Søsteren Ingeborg Simonsdatter gift 2 ganger, den første mand nafnlig Ole Andersen Ness udi Wigs sogn den 2den mand Lars Giertsen Ness i dito sogn, alle 3 døde,
den bemelte Ingeborg Simensdatter har efterladt sig 7 børn, 3 sønner og 4 døtre:
1. Nafnlig Gunder Olsen død og efterladt sig 1 datter som er gift med Jon Arnesen og boer paa Schielbrigt i Bøgstad sogn
2. Simen Olsen boende paa Qvame er død og efterladt sig 4 børn, 3 sønner og 1 datter, navnlig:
a) Anders Simensen boer paa gaarden Niøsen i Bøgstad sogn
B) Ludvig Simensen gift og boer paa gaarden Sælle i Bøgstad sogn
c) Matz Simensen gift og boer paa gaarden Korsvold i dito sogn
d) Zidselle Simensdatter gift med Anders Knudsen og boer paa Qvamme i Bøgstad sogn
3. Ole Larsen boede paa Næss i Wigs sogn, er død og efterladt sig 2 børn, 1 søn og 1 datter:
a) Hans Olsen er gift og boer paa Hæstad i Wigs sogn
B) Zidselle Olsdatter er gift med Lars Olsen og boer paa Hellesetter i Holmedals sogn
4. Cicelle Olsdatter var gift med Lars Lassesen (NB! feil for Lars Olsen som det er skifte etter i 1747) Lunde i Bøgstad sogn, er død og efterladt sig 4 børn, 1 søn og 3 døttere, nafnlig:
a. Ole Larsen boer paa Biørvigen i Bøgstad sogn
b. Aagate Larsdatter er enke ..... for sin broder paa Biørvigen
c. Solvei Larsdatter gift med Niels Haldorsen Haucse i Sande sogn
d. Marite Larsdatter gift med Holvor Lundeqvam i Bøgstad sogn
5. Kari Olsdatter gift med Lars Olsen Noreide i Aschevolds sogn, var nærværende.
6. Anna Olsdatter var gift med Lars Johansen Hoff er død og efterladt sig 6 børn, 4 brødre og 2 søstre nafnlig:
a. Johannes Larsen er gift og boer paa Lyngstad i Wigs sogn
b. Anders Larsen .... 20 år gammel i tieneste for Jacob Hansen Grimsvig i Wigs sogn
c. Ole Larsen tienende for Giert Gundersen Hoff i Wigs sogn, 18 aar gammel
d. Gunder Larsen tienende for Matz Simonsen Korsvolden, 16 aar gammel
e. Anna Larsdatter gift med Giert Gundersen Hoff
f. Ingebor Larsdatter tienende hos Lars Hæstad
7. Kari Larsdatter gift med Hans Jonsen Qvamme

 

Ingeborg er nevnt som arving # 3 i skiftet og var sannsynligvis eldst av søstrene. Om alderen oppgitt i manntall 1701 på sønnen Simon Olsen stemmer bør denne Ingeborg være født rundt eller før 1643.
 

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Når ikkje dei som har laga bygdeboka har greidd å få rett det som står i dette skiftet kan ein jo nesten lure på om noko av det andre stemmer heller.

 

Noko skifte etter Simon Simonsen finst nok ikkje, men kanskje for nokon av dei eventuelle konene til Ole? Kyrkjebøkene for Førde ser ut til å byrje rundt 1720, så då finst det kanskje litt der om eventuelle ekteskap og dødsfall?

 

Eit raskt søk i MT1701 gjev dette:

 

pc00000000619057 Olle Simensøn   o   49

pc00000000619058 Olle Ollsøn*   t   29

pc00000000619059 Olle Jeremiasøn   t   13

pc00000000619060 Joen Arnesøn   t fosterbarn 6

pc00000000619061 Olle Tollefsøn   o   74

pc00000000619062 Lars Ollsøn   o soldatt 39

pc00000000619063 Jeremias Ollsøn   o   45

pc00000000619064 Johannes Jeremiasøn*   s   9

pc00000000619065 Anders Jeremiasøn*   s   2

 

Her er fosterbarnet, men ingen son f. 1699.

 

Søk i MT1666 gjev følgjande:

 

  Side Amt Prestegjeld Sokn År Gard type Gard

1108 195 Sunnfjord prosti Førde Præstegield Holsen Sogn 1664 Halffue Gaarder Næs

 

  Status Førenamn Etternamn Alder

5914 Opsiddere Simen   60 fglass.gif

5915 Opsiddere Tolluff   67 fglass.gif

5916 Opsiddere Olluff   40 fglass.gif

5917 Sønner Anders Simensen 30 fglass.gif

5918 Sønner Anders   12 fglass.gif

5919 Drenge Simen Olsen 12 fglass.gif

5920 Drenge Joen (har stor meen i sin foed)  

 

Og så er det heilt sikkert andre mogelege kjelder, men desse har eg så langt lite kunnskapar/erfaring med.

Edited by Torbjørn Igelkjøn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.