Jump to content
Arkivverket

Lars Pedersen Riiber fetter av Lars (Jacobsen?) Falch? - Helgeland år 1731


Lars Østensen

Recommended Posts

Minneskriftet etter Jacob Pedersen ble lest ved begravelsen i Trondheim 8/9-1633 og var underskrevet av hans da levende barn og svogre:

 

På originalmanuskriptets bakside er skrevet:
     Hederlig, Erlige oc Velacte Mand, Met deris ærlige oc Gudfrvctige Hustrue:
     Jon Robertzon udi Trundhiem met sin kiære Hustru Margrete Jacobsdotter. Borgermester udi Trundhiem.
     hrr. Melchior Jacobsøn sogneprest til Hitterens Prestegield kiære Hustru Milde Odensdotter.
     Truels Hanssøn Raadmand udi Trundhiem met sin kiære Hustru Anna Jacobsdotter.
     Baltzer Jenssøn Kare met sin kiære Hustru Ahlet Jacobsdtr.
     Matthiis Torcelson Holst K. M. Fouget offuer Senien i Nordlanden met sin kiære Hustru Grete Jacobsdotter.
     Petter Jacobsøn K. M. Fouget offuer Heljeland met sin kiære Hustru Anna Jonsdotter.
     Anders Iffuersøn Fauget udi Rumsdall met sin kiære Hustru Inger Jacobsdaatter.
     Adrian Jacobson met sin kiære Hustru Milde Hansdotter.
     Jens Jacobson K. M. Fouget udi Laufoden.
     Saa oc Erlige oc Gudfryctige Anna Jacobsdaatter S. Anders  Iffuersøn fordum Gidche Godsis Forvalter Efterleffuerske.
     Kristine Jacobsdotter S. Carsten Jacobsson fordum K: M: Fouget i Stjørdalen Effterleffuerske.
     Alle salig Jacob Pedersøns oc Margrete Pedersdaatters Børn oc Suogere, Mine tilforladende gode Venner Lyche oc Salighed aff Gvd.

 

Anna 1 var ENKE etter Anders Iversen, FORVALTER ved Giske gods

Anna 2 var gift med rådmann Truls Hansen

Inger var gift med Anders Iversen, FOGD i Romsdal

Peder, er død uten etterkommere omkring 1623

De evt. Lorentz og Sævald er ikke kildebelagt?

 

Det er helt tydelig at det må være en sammenblanding av CV'er her.

 

Edited by Anita Holck
Link to comment
Share on other sites

På ‎17‎.‎06‎.‎2017 den 22.09, Christian Arentz skrev:

 

Det virker rart at samme mann kan ha fått livsbrev både på Vestnes og på Gjermundnes. Det synes klart at AI #2  (g.m. Inger) fikk livsbrev på Vestnes 12. feb. 1627, mens AI #1  (g.m. Anna #2) fikk livsbrev på Gjermundnes 5. feb. 1608. Det kan være en sammenblanding av CV'er. 

 

.

Er det ikke også litt merkelig at samme mann (?) angivelig får livsbrev på den samme gården (Vestnes) to ganger, med 5 års mellomrom ?  (ref. innlegg #173) :

....

Danske Kancelli 1617-1630 I, oppslag 785, (s. 384), 12. feb. 1627
"Anders Ifversen fogitt udj Rumsdallen hans lifs breff (feste) paa en gaard.
Anders Ifversøn fogitt udi Rumsdallen .... gaarde som kaldis Vestness i forne Romsdaller liggendis, paa hvilken gaard hans (sviger)fader hafde liffs breff ..... "

.....

Danske Kancelli, Norske Registre 1631-1636, side 61 og oppslag 63, og 122, 25. feb. 1632
"Anders Iffuersøn fogedt i Romsdals lehn (søger og får bevilget) livs breff paa en gaard der samme steds kaldit Vesnis.
....og hans hustrue Jnger Jacobsdatter og ett aff hans børn eftir deres død ...."

.....
Link to comment
Share on other sites

45 minutes ago, Per Nermo said:

.

Er det ikke også litt merkelig at samme mann (?) angivelig får livsbrev på den samme gården (Vestnes) to ganger, med 5 års mellomrom ?  (ref. innlegg #173) :

....

Danske Kancelli 1617-1630 I, oppslag 785, (s. 384), 12. feb. 1627
"Anders Ifversen fogitt udj Rumsdallen hans lifs breff (feste) paa en gaard.
Anders Ifversøn fogitt udi Rumsdallen .... gaarde som kaldis Vestness i forne Romsdaller liggendis, paa hvilken gaard hans (sviger)fader hafde liffs breff ..... "

.....

Danske Kancelli, Norske Registre 1631-1636, side 61 og oppslag 63, og 122, 25. feb. 1632
"Anders Iffuersøn fogedt i Romsdals lehn (søger og får bevilget) livs breff paa en gaard der samme steds kaldit Vesnis.
....og hans hustrue Jnger Jacobsdatter og ett aff hans børn eftir deres død ...."

.....

 

Her tror jeg vi må få tak i hele teksten i de to oppslagene, det er for mange "...." i hver av dem til at de kan tolkes korrekt.

 

En mulighet er kanskje at den eldre? datter Anna #2 g.m. AI #1 fikk det første livsbrevet på sin fars gård Vestnes i 1627, og at dette gikk over på hennes søster Inger g.m. AI #2 i 1632, etter at Anna #2 g.m. AI #1 ble enke uten barn?

 

Hvem av dem som fikk livsbrev allerede i 1608 på Nedre germenes vdj Vesinis fog[ har jeg fremdeles ikke klart for meg.

 

Link to comment
Share on other sites

Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, Anita Holck said:

 

Et forsøk på transkripsjon av siste forordning, 1608:

 

 

Februarius

Anders Iffuersen fogitt offer Gydsche..Kongl. Majstz lyffs breff paa en gaard kaldet Undergermenes?

Christian 4.

 

Giør alle witterligt, adt Efftersom ….wor Mand, thiener, Rumsdal? Och Befalingsmand ofuer Gidsche udi Wore Rige paa woris naadigste behags haffe stedt och beredts thil Anders Ifuersen och hans hustrue, den forn. Gidsche godsis gaarde kaldit Undergermenes?,  udi Wesnis sogn udi Romsdals lehn liggendis, medt alle sin … tilliggelse til fields och fiohr?, hans lyffstidt dogh med condition och wilkaar att forn. Anders Iffuersens hans hustrue sguelle forne. Gaard      med god held af .. Holde, den bygge och forbedre, och aarligen forne. sig worte? Berl?, eller den som forne. Leffuetids hannem beboendes Worder, hinis ledings och Land som deraff bør at gange effter Jordebogens hus? Sampt bygsle och anden Rettigheds, effter Norgis lovgiste? och Udgiffuer?. Da haffuer Wij, af wor herrli? gunst och Naade Tuftet? och tilladt, och med dette Wores obne breff  … och tillade att forne Anders Iffuersen forne. Gaard maa haffue, bruge och beholde, for den byege och sedvanlig Redsel offuer Jordebogens andhold och Norgis lov som for…Aas, Udi hans lyffs tydt, aff hans hustrues ….(saa frembt hun hannem (ofer?)lefuendis worder). Anders? tidt och alt der .. hun sidder udi hendis enchesæde Forbundet? Wore fogitter Embedsmænd.

Hafnia 5. feb. 1608

 

Kanskje noen andre kan prøve seg på den første, fra 1627?

 

Edited by Christian Arentz
Link to comment
Share on other sites

22 timer siden, Christian Arentz skrev:

.....

En mulighet er kanskje at den eldre? datter Anna #2 g.m. AI #1 fikk det første livsbrevet på sin fars gård Vestnes i 1627, og at dette gikk over på hennes søster Inger g.m. AI #2 i 1632, etter at Anna #2 g.m. AI #1 ble enke uten barn ?

.....

.

Det virker ikke som Anders Iversen #1 (c1580?-c1632?) (g.m. Anna #2) var 'fogitt udi Rumsdallen', kun fogd (forvalter) over Giske-godset ('fogitt offer Gydsche') på Sunnmøre.

.

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

18 hours ago, Per Nermo said:

.

Det virker ikke som Anders Iversen #1 (c1580?-c1632?) (g.m. Anna #2) var 'fogitt udi Rumsdallen', kun fogd (forvalter) over Giske-godset ('fogitt offer Gydsche') på Sunnmøre.

.

 

Mulig det, klarer ikke helt å tyde: "Giør alle witterligt, adt Efftersom ….wor Mand, thiener, Rumsdal? " Ant. var han ikke fogd i Romsdal, men kun "tjener", men ikke desto mindre "Befalingsmand ofuer Gidsche" allerede i 1608. 

 

Men, uansett, det virker på meg som Anders Iversen #1 (c1580?-c1628/32?) (g.m. Anna #2) kan være den som fikk livsbrev på Nedre Germenes vdj Vesinis i 1608.

 

Hustruen er nevnt som berettiget til dette enkesetet en gang i fremtiden, og ingen barn nevnt.

 

Anna #2 var enke etter ham ved sin fars skifte i 1633.

 

En Anders ble noen år før 1608 fogd (på Giske) hos rentemester Sivert Beck og sto i denne stillingen til 1624. Sivert Lavesen Beck var lensherre til Gidske 1599-1623.

 

Vedr. Anders Iversen #2 g.m. Ingeborg: "Anders Iffuersøn fogedt i Romsdals lehn (søger og får bevilget) livs breff paa en gaard der samme steds kaldit Vesnis. ....og hans hustrue Jnger Jacobsdatter og ett aff hans børn eftir deres død ...." (Danske Kancelli, Norske Registre 1631-1636, side 61 og oppslag 63, og 122, 25. feb. 1632). Disse to hadde m.a.o. flere barn (bl.a. Iver f. c.a 1630 og Niels ca. 1640).

 

Iver  Andersen aka "Sølvfuten på Gjermenes" brukte fra tid til annen sin stefar Bandsbils navn. Han eide mye gods i Romsdalen og på Møre, deler av dette var arv fra foreldrene, noe samlet han selv i løpet av fogdetiden. Bodde på sin gård Gjermundsnes i Veøy prestegjeld, Romsdalen til han døde, 53 år gml.

 

Det gjenstår å se hvem som fikk livsbrev på Vestnes allerede i 1627Anna #2 g.m. AI #1 ?, evt. at dette gikk over på hennes søster Inger g.m. AI #2 i 1632, etter at Anna #2 g.m. AI #1 ble enke uten barn.

 

En annen mulighet er at livsbrevet ble søkt fornyet av AI #2 g.m. Inger i perioden mellom 1627-32, ikke bare som bygsel (feste), men som prospektiv selveiereindom, før en event. overtagelse fra "cronen").

 

Inger opprettet for øvrig testamente 30. okt. 1675 i Amsterdam, så hun har neppe benyttet seg av livsbrevet på Vestnes. Finnes dette testamentet, mon tro?

 

Her må ytterligere transcripsjoner til....for 1627 og 1632.

 

Uansett, detter er litt av et puslespill, så lenge man ikke har hatt tilgang til sikrere primærkilder.

Edited by Christian Arentz
Link to comment
Share on other sites

Noen rettelser.

 

Februarius

Anders Iffuersen fogitt offer Gydsche Lehn Fick Kongl. Majstz lyffs breff paa Een gaard kaldet Undergermenes? Nedregermenes

Christian 4.

 

Giøre alle witterligt, adt Efftersom Oss Elsche Sigwardt Beck til Førssleuff, wor Mand, thiener, Rumsdal? Rundt... Och Befalingsmand offuer Gidsche lehn udi Wore Rige Norge??, paa woris naadigste behags haffe stedt och beredts thil Anders Ifuersen och hans hustrue, den forn. Gidsche godsis gaarde kaldis Undergermenes?,  Nedregermenes, udi Wesnis sogn udi Romsdals lehn liggendis, medt alle sin Rede tilliggelse til fields och fiohr?,  fiehre, hans lyffstidt dogh med condition och wilkaar att forn. Anders Iffuersens hans hustrue sguelle schulle forne. Gaard  ved god held och .. Holde, den bygge och forbedre, och aarligen forne. Sigwardt Beck, eller den som forne. lehn effter hannem bekommendis Worder, hvis ledings och land... som deraff bør at gange effter Jordebogens J... sampt Bygsel och anden Rettighedt, effter Norgis lovgiøre och Udgiffue. Da haffue Wij, af wor ....ligh gunst och Naade U..ftet och tilladt, och nu ... dette Wortt obne breff  V..de och tillade att forne Anders Iffuersen forne. Gaard maa haffue, ... bruge och beholde, for den Rijnge och sedvanlig Redsel offuer Jordebogens Indhold och Norgis lov som forsch… staar, Udi hans lyffs tydt, aff hans hustrues?? effter hannem (saa frembt hun hannem (ofer?)lefuendis worder). In......?? tidt och ald den stund?? hun sidder udi hendis enchesæde Forbundet? Wore fogitter Embedsmænd.

Hafnia 5. feb. 1608

 

Dessverre er ikke alle bokstavene i midten av boken kommet med på bildene, så det er litt vanskelig å tyde det som står nærmest midten.

 

Remi

Link to comment
Share on other sites

12 minutes ago, Remi said:

Noen rettelser.

 

Februarius

Anders Iffuersen fogitt offer Gydsche Lehn Fick Kongl. Majstz lyffs breff paa Een gaard kaldet Undergermenes? Nedregermenes

Christian 4.

 

Giøre alle witterligt, adt Efftersom Oss Elsche Sigwardt Beck til Førssleuff, wor Mand, thiener, Rumsdal? Rundt... Och Befalingsmand offuer Gidsche lehn udi Wore Rige Norge??, paa woris naadigste behags haffe stedt och beredts thil Anders Ifuersen och hans hustrue, den forn. Gidsche godsis gaarde kaldis Undergermenes?,  Nedregermenes, udi Wesnis sogn udi Romsdals lehn liggendis, medt alle sin Rede tilliggelse til fields och fiohr?,  fiehre, hans lyffstidt dogh med condition och wilkaar att forn. Anders Iffuersens hans hustrue sguelle schulle forne. Gaard  ved god held och .. Holde, den bygge och forbedre, och aarligen forne. Sigwardt Beck, eller den som forne. lehn effter hannem bekommendis Worder, hvis ledings och land... som deraff bør at gange effter Jordebogens J... sampt Bygsel och anden Rettighedt, effter Norgis lovgiøre och Udgiffue. Da haffue Wij, af wor ....ligh gunst och Naade U..ftet och tilladt, och nu ... dette Wortt obne breff  V..de och tillade att forne Anders Iffuersen forne. Gaard maa haffue, ... bruge och beholde, for den Rijnge och sedvanlig Redsel offuer Jordebogens Indhold och Norgis lov som forsch… staar, Udi hans lyffs tydt, aff hans hustrues?? effter hannem (saa frembt hun hannem (ofer?)lefuendis worder). In......?? tidt och ald den stund?? hun sidder udi hendis enchesæde Forbundet? Wore fogitter Embedsmænd.

Hafnia 5. feb. 1608

 

Dessverre er ikke alle bokstavene i midten av boken kommet med på bildene, så det er litt vanskelig å tyde det som står nærmest midten.

 

Remi

Veldig bra, Remi, klarer du den fra 1627 eller 1632 også? Selv har jeg p.g.a. skriften store problemer med dem, spesielt en.

Link to comment
Share on other sites

1627:

 

Anders Jffuersøn Fogitt Udi Rumsdallen Fick liffs breff paa en gaard.

 

G. A. V. Att efftersom Oss Elskl. Tage Tott Vor Mand, Thiener och Befalningsmand paa Vor Gaard  Udi Thrundhiem paa Vore Vegne haffue sted och bortfest thil Anders Iffuersøn Fogitt Udi Rumsdallen, en Aff Voris och Norgis Thronis gaarde som kaldis Vestnes i forn. Romsdalen liggendis /: paa hvilken gaard hans fader haffde liffs breff af den dogh for hannem Vii haffuer erlatt :/ den hans liffstid och saa lenge hand leffuer Alt schulle af ... haffue, nyde, bruge, beholde och sielff besidde, med Ald samme gaards Eiendom och Re..be thilliggelse Intett Underlagstt??, dogh saa alt forn. Anders Jffuersøn schall Vere forrl..t Att giffue och giøre .. af Vore Effterkommere Konger Udi Danmarch af Thronen den ........ Aarligs Landgild, med leding och Anden Thynge af ald Anden herlighed af Rettighed med E..ht och Arbeide off?? hiemme gaard Aff Arrilds Thid gangitteher?? och der Aff bør Alt giffuis och giøres med Rette effter Løffuen; och delt Udi Rette Thid yde thil Forbele. Tage Tott och effterkommende Vore Befalningsmend paa for. Thrundhiembs gaard eller deris Fogeder och fuldmechtige, med Ald Throschab och lydighed effter Vor och Norgis ..... .... och forbedre och forbygge gaarden och den holde Ved guld?? heffdt och macht, och ... leie bortt fra gaarden ager, eng, och ... forhugge eller forhugge lade nogende schaffue derthil ligge thil  ...... Vi i Naagen maade. Thi Forbyde Vi Alle af heder serdeles Vore Fogider och Embitzmend for. Anders Iffuersøn her imod som forbemelt Alt hender eller hindre lade Udi Naagen Maade, Under Vor ..lleste och ...... ...... den 12 Feb. 1627.

 

Der er helt sikkert noen skrive- og tolkningsfeil.

 

Remi

Link to comment
Share on other sites

19 minutes ago, Remi said:

1627:

 

Anders Jffuersøn Fogitt Udi Rumsdallen Fick liffs breff paa en gaard.

 

G. A. V. Att efftersom Oss Elskl. Tage Tott Vor Mand, Thiener och Befalningsmand paa Vor Gaard  Udi Thrundhiem paa Vore Vegne haffue sted och bortfest thil Anders Iffuersøn Fogitt Udi Rumsdallen, en Aff Voris och Norgis Thronis gaarde som kaldis Vestnes i forn. Romsdalen liggendis /: paa hvilken gaard hans fader haffde liffs breff af den dogh for hannem Vii haffuer erlatt :/ den hans liffstid och saa lenge hand leffuer Alt schulle af ... haffue, nyde, bruge, beholde och sielff besidde, med Ald samme gaards Eiendom och Re..be thilliggelse Intett Underlagstt??, dogh saa alt forn. Anders Jffuersøn schall Vere forrl..t Att giffue och giøre .. af Vore Effterkommere Konger Udi Danmarch af Thronen den ........ Aarligs Landgild, med leding och Anden Thynge af ald Anden herlighed af Rettighed med E..ht och Arbeide off?? hiemme gaard Aff Arrilds Thid gangitteher?? och der Aff bør Alt giffuis och giøres med Rette effter Løffuen; och delt Udi Rette Thid yde thil Forbele. Tage Tott och effterkommende Vore Befalningsmend paa for. Thrundhiembs gaard eller deris Fogeder och fuldmechtige, med Ald Throschab och lydighed effter Vor och Norgis ..... .... och forbedre och forbygge gaarden och den holde Ved guld?? heffdt och macht, och ... leie bortt fra gaarden ager, eng, och ... forhugge eller forhugge lade nogende schaffue derthil ligge thil  ...... Vi i Naagen maade. Thi Forbyde Vi Alle af heder serdeles Vore Fogider och Embitzmend for. Anders Iffuersøn her imod som forbemelt Alt hender eller hindre lade Udi Naagen Maade, Under Vor ..lleste och ...... ...... den 12 Feb. 1627.

 

Der er helt sikkert noen skrive- og tolkningsfeil.

 

Remi

Så, han  fikk, som forventet, som fogd i Romsdalen, Vestnes etter faren (les: svigerfaren). Ingen barn eller hustru nevnt ennå.  Nå er Jeg spent på 1632!

Edited by Christian Arentz
Link to comment
Share on other sites

1632:

 

Anders Iffuersøn Fogedt i Romsdals lehn hvis breff paa en gaard den samme steds kaldis Vesnis.

 

G. A. V. At efftersom Oss Elsk. Tagge Thott till Førgitt, Vor mand och Thiener der Hand med Vor gaard Udi Thrundhiemb nødigst?? Var med Forleuff, paa Vore Vegne Hafde sted og fest til Anders Iffuersøn Fogedt udi Romsdall enn aff Vore och Cronens gaarde som kaldes Vesnes i forn. Romsdall liggendis, den hans liffs thid och saa lenge Hand leffuer att skulle och m... Haffue, niude, bruge, beholde med all samme gaards Tijendomb?? och Rette tillegelse inttet Undertagitt, Hvor paa Hand Voris Naadigst Confirmation Haffuer  forhu...ffuit for nogen tid siden, och ford. Anders Iffuersøn nu aff oss Underdanigste er beg...medis att Hans Hustru  Inger Jacobsdatter, saa Vell som ett aff deris barn effter deris dødelig affgang fors. Vor och Cronens Gaard Vesnes maatte i ligemaade Nyde, bruge och beholde deris leffs tid. Da Haffue Vi Naadigst Unt och beuilget och thillatt och nu med dette Vort obne breff Under beuilger och tillader fron. Anders Iffuersøns Hustru Inger Jacobsdaatter och ett aff Hans børns effter deris død fors. Vor och Cronens gaard Vesnes med all destilleggelser at maa niude bruge och beholde i deris liffs, dog saa At fors. Anders Iffuersøn Hans Hustru och ett deris børns skulle Verre forplicht At giffue och giøre oss och Vore effterkommere Koninger Udi Danmarck och Cronen den Seduanlig Aarlig landskyld, med leding byxsell  och Andre Thynge och till anden Herlighed och Rettighed mett Ægtt och Arbeid  som aff samme gaard, Aff Arilds Thid gangit er, och der aff bør att giffuis och giøris effter Norgis loug och delt udi Rette aside?? Udgiftir, och Vere Vore befallings Mand Høtig och lydig, saa och forbedring forbygge Gaarden och den holde Ved god Hespe?? och magt, och eij forhugge eller forhugge lide nogen der skouffue den till ligge till Vilicht?? Udi nogen maade Thi Forbuede att Vore Fogder, Ombudsmend och alle andre forn. Anders Iffuersøn Hans Hustru Inger Jacobsdatter och ett deris børns effter dennem Her ....d paa forn. gaard och destilleggelse, efftersom forst.?? staar att Hindre eller i nogen maader forefang?? At giøre. Anders?? Hoff 25 Febru. 1632.

 

Det er også denne gang helt sikkert både skrive- og tolkningsfeil.

 

Remi

Edited by Remi
Link to comment
Share on other sites

On ‎18‎.‎06‎.‎2017 at 10:37 PM, Per Nermo said:

.

Er det ikke også litt merkelig at samme mann (?) angivelig får livsbrev på den samme gården (Vestnes) to ganger, med 5 års mellomrom ?  (ref. innlegg #173) :

....

Danske Kancelli 1617-1630 I, oppslag 785, (s. 384), 12. feb. 1627
"Anders Ifversen fogitt udj Rumsdallen hans lifs breff (feste) paa en gaard.
Anders Ifversøn fogitt udi Rumsdallen .... gaarde som kaldis Vestness i forne Romsdaller liggendis, paa hvilken gaard hans (sviger)fader hafde liffs breff ..... "

.....

Danske Kancelli, Norske Registre 1631-1636, side 61 og oppslag 63, og 122, 25. feb. 1632
"Anders Iffuersøn fogedt i Romsdals lehn (søger og får bevilget) livs breff paa en gaard der samme steds kaldit Vesnis.
....og hans hustrue Jnger Jacobsdatter og ett aff hans børn eftir deres død ...."

.....

Det er det nå avklart at han fikk, uvisst hvorfor han søkte påny, for 2. gang.

For øvrig er jo saken rundt disse to Anderse Iversen'er temmelig godt avklart i denne debatten: 

 

Edited by Christian Arentz
Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...
På 14.6.2017 den 13.10, Christian Arentz skrev:

 

Hun hadde som enke Skorpa i Herøy (nå Dønna). I 1645 bodde det en fogd Mathias Pedersøn Lem på Skorpa, som lå halvannen mil nordøst for Nordherøy, der hun og mannen bodde før.
 

"Hun hadde" betyr vel her at ho eigde - ho dreiv vel ikkje garden på Skorpa.

Eg har som eit langsiktig prosjekt å leite etter opplysningar om futen Mathias Lem, som skal ha budd på Skorpa. Derfor er eg veldig interessert i å vite kva som er kjelda for opplysninga om at han var på Skorpa i 1645? Koppskatten 1645, som kunne vere ei kjelde, er etter det vi veit tapt.

Edited by Knut Skorpen
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
På 5.6.2016 den 17.11, Grete Singstad skrev:

Det rimer. Hvis K:L:D:B står for Karen Larsdatter Blix var trolig både hun og Aarselle død da det ble skiftet etter Petter Jacobsen Falch i 1719 (#119).

 

 

 

Sted

År Navn Merknad Sted År
Tjøtta 1691-92   Et kvindelik i kirken ved den vestre dør
Tjøtta 1691-92 Erich Min sal. Sønn ( Jacob Pettersen Falch -far)
Tjøtta 1691-92  

Min sal. Kvinne (Jacob Pettersen Falch - mann)

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.