Jump to content
Arkivverket

Steen & Vibe i Trøndelag


Torbjørn Wolden

Recommended Posts

Torbjørn Wolden

Da jeg så igjennom noen av de nylig utlagte kildene i Lassens samlinger, de avskrevne kirkebøkene for Trondheim, fant jeg to Vibe-er:

Aleth Wibe, gravlagt 27. august 1734: SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag, 601/L0037: Ministerialbok nr. 601A05, 1729-1761 & i Lassens samlinger: RA, Lassens samlinger, F/Fc

Antonette Hechman, gravlagt 18. november 1742: SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag, 601/L0037: Ministerialbok nr. 601A05, 1729-1761 & i Lassens samlinger, hvor han har tilføyet "(født Wibe?": RA, Lassens samlinger, F/Fc - ifølge stamtavlen over familien Vibe ble Antonette Vibe gift med løytnant Hechman, så det må være henne.

 

Er Aleth Wibe enken etter Christian Vibe (ca. 1647-1692), "Kommandant paa Skognens Skandse, i Skognens Præstegjeld, Stør- og Værdalens Fogderi, Tronhjems Amt."?

Han var gift med en Alette Pedersdatter, som det ikke kjennes noe om, untatt navnet. Enken etter Christian Vibe var i allefall i live i 1711, da hun nevnes i skiftet etter svigersønnen, løytnant Søren Steen, som døde på gården Uvåsen i Skaun.

 

Fra Skaunaboka: Gards- og ættehistorie - Bind 1:

Quote

«Det var fattigsleg med folket her omkring 1700. Ingebrigt Eriksson måtte flytte herifra, medan broren Klemmet på Brattsberg skal ha vore retteleg ein kakse. Løytnant Steen var òg gjeldbunnen da han døde. Både den gamle familien og Steen-familien vart seinare etterlyste for gjeld, men ingen visste sikkert kor dei hadde tatt vegen.»

 

Hvor ble det av enken, Sophie Amalie Vibe, og de fem barna? Tre av sønnene fulgte i farens fotspor, mens den nest eldste sønnen og datteren, som var yngst, samt moren er forsvunnet helt.

Familien Vibe - Stamtavle av Fredrik Thaarup - liten.gif

Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Her er hvertfall skiftet etter ektefelle Søren 22 Okt 1711, i Strinda

 

efter sahl: Leutenant Søfren Steen. Enkens moder MadMe Sall: Capitain Wibes og hendes datter MadMe Leutenant Hechmans

 

Sør-Trøndelag fylke, Strinda, Skifteprotokoll nr. 1 (1700-1717), Skifteprotokollside, Side 59b-60a
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/sk20090210630062

 

 

Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Skiftet etter Christian Vibe, 6 Feb 1693 i Levanger

 

Enken Ahled Wibe, barna Peder og Johan Vibe, Jomfru Sophia Amalia, Antonette Vibe og Anna Sophia Vibe

 

Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylke, Stjør- og Verdal, Skifteprotokoll nr. 1 (1689-1701), Skifteprotokollside, Side 37b-38a
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/sk20090213660038

 

Link to post
Share on other sites
Torbjørn Wolden

Fant en Christian Wibe nevnt i Lassens samlinger, i en avskrift fra ’Bragernes Bythingsprotokoll for 1665’ – den samme kaptein Christian Vibe som var kommandant på Skognes skanse?

 

I tingboken for Bragernes for 1685 nevnes en Søfren Steen – de første sikre gangene løytnant Søren (Christensen) Steen, som ble gift med Christian Vibes datter, nevnes i kildene er ved trolovelsen og vielsen i Meldal i 1693.

 

Link to post
Share on other sites
Håvard Moe
På 20.3.2017 den 23.39, Torbjørn Bjørnsson skrev:

Hvor ble det av enken, Sophie Amalie Vibe, og de fem barna? Tre av sønnene fulgte i farens fotspor, mens den nest eldste sønnen og datteren, som var yngst, samt moren er forsvunnet helt.

 

 1. Eldste sonen Paul døypt i Skaun anneks 25. des. 1695 vart gm. Marit Christophersdotter Møller og i 1724 bekrefta i stillinga som hyttemester på Svorkmo hytte ved Løkkens verk. Han døyde på Svorkmo 17. sept. 1740. Dei hadde i alle fall sju born som er kjent.
 2. Nest eldste sonen Christian døypt 22. mai 1698 i Skaun anneks. Ein Christian Steen opptrer i Orkdal i 1750-åra med bustad på Øren. I alle fall tre born kjent, men ellers har eg veldig lite.
 3. Tredje sonen Johan døypt 9. april 1702 i Orkdal var offiser og gm. Maren Godeschen. Død i Åfjord i 1764
 4. Dottera Karen Sofie døypt i Orkdal 15. nov. 1705, elles har eg ikkje noko informasjon.

 

Det blir fire. Kven er den femte?

Link to post
Share on other sites
Torbjørn Wolden

I) Paul Steen, født 1695, døpt 25.12.1695 - Den skannede kirkeboken & den transkriberte kirkeboken. Han ble gift med Marit Møller, som ifølge Lassens stamtavle var datter av overstiger på Røros, Christopher Møller og Maren Johnsdatter. Hun var døpt 15.10.1693 på Røros. De fikk fem barn, og har en stor etterslekt. Han var hyttemester ved Svorkmo i Orkdal.

II) Christian Steen, født 1698, døpt 22.05.1698 i Orkdal - Den skannede kirkeboken & den transkriberte kirkeboken.

III) Christen Steen, født 1700, døpt 31.10.1700 - Den skannede kirkeboken. Han bodde senere i Danielsveiten i Trondheim, hvor han døde 02.06.1742. Han ble gravlagt 10.06.1742 fra Domkirken - Den skannede kirkeboken. Gift 17** med Anne Olsdatter.

IV) Johan Steen, født 1702, døpt 09.04.1702 - Den skannede kirkeboken & den transkriberte kirkeboken. Han var kaptein og ble gift med Maren Godschesen med hvem han fikk fem barn. Har en stor etterslekt.

V) Karen Sophia Steen, født 1705 i Orkdal, døpt 15.11.1705 - Den skannede kirkeboken & den transkriberte kirkeboken. En Karen Sophie Steen ble gift i 1751 på Jevnaker med løytnant David Christensen V/Wolsted.

 

Søren og de tre eldste sønnene i manntallet 1701 på gården Røed i Orkdal: Skannedet versjon & transkribert versjon.

 

Edited by Torbjørn Bjørnsson
Feil årstall
Link to post
Share on other sites
Håvard Moe

Takker. Det var Christian/Christen eg hadde gått i ball på. Hadde jo notert med informasjonen frå 1701-tellinga, men klart å legge inn same dåp på dei to...

 

Som eg nemnte har eg sett ein Christian Steen nemnt i Orkdal i 1750-åra, men eg er ikkje sikker på at det er same person:

 

Christian Steen på Øren blir far i 1751, 1753, 1755:

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/df/person/pq00000000016844

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/dp/person/pd00000004734415
http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/dp/person/pd00000004734753

 

Christian Steen si kone introdusert 1751, 1752, 1753:
http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/in/person/py00000000005538
http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/in/person/py00000000005665

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/303/py00000000005796

 

Christian Steen, fadder i 1751:

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000004733847

 

Men så har vi da det som gjer at eg ikkje trur dette nødvendig vis er rett Christian Steen:

 

Christian Sten, konfirmert i 1744, 17 år gamal:

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/279/pk00000000511118

 

Denne siste er vel truleg den seinare slakteri Trondheim, Christian Wibe Steen, død i Trondheim 1788, 63 år gamal. Han vart iflg. Lassen gift i Trondheim 1750 med Anne Dorthea Jordan og hadde 6 born som ikkje er nemnt vidare av Lassen.

Link to post
Share on other sites
Håvard Moe

Det er skifte etter Christen Steen, død 1742:

SAT, Byfogden i Trondheim, 1737-1742, s. 355b-356a
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/sk20090204320359

 

Av arvinger etter Christen er etter det eg kan sjå nemnt Løytnant Johan Steen, avdøde Paul Steen sine sju barn samt den ugifte systera Karen Sofie Steen. Broren Christian f. 1698 er vel da død utan livsarvingar, kan hende som barn.

Link to post
Share on other sites
 • 2 years later...
Torbjørn Wolden

Olai Ovenstad bekrefter at det var Karen Sophie Steen som ble gift med løytnant David Chr. Wolsted i Militærbiografier – Den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814:

Quote

Wolsted (Woldsted), David Christensen. – F. ca. 1711. – Sek.lnt. ved 4. S.fjeldske nasj. drag.regt.s Akerske landv.komp. 15/7 1750. – Pr.lnt.s. kar. 7/7 1756 med anc. fra 31/7 1755. – Da landv.ets organisasjon blev sløifet 5/7 1764, blev W. I 1765 dimittert med 60 rdl. årlig pens. – Gift 26/11 1751 i Jevnaker med Karen Sophie Steen. –

Lenke: https://www.nb.no/items/9df586f82a5425e29b293bfc6b76f430?page=586&searchText=Wolsted

 

De to nevnes også i Kvinner gift med offiserer i den norske hær 1628-1814: https://www.nb.no/items/22b7c9998f886e68122826b3eb1d1555?page=95&searchText=Woldsted

 

I norsk militært tidsskrift, 59. binds 7. hefte er det noen eksempler på ’konduitlistene’, deriblant nevnes Wolsted:

Quote

Landværnssekondløjtnant David Chr. Woldsted af 4. søndenfj. nat. dragonregt. er søn af en brændevinsbrygger. Hans ydre og hans opførsel er middelmådig.

Lenke: https://www.nb.no/items/7e91f5df85b2451ba21db194e38da358?page=15&searchText=Woldsted

 

Videre nevnes han også i tre ganger i Norske Intelligenssedler for 1778:

Quote

Fredagen den 8de Januarii næstkommende Aar bliver efter de Herrer Directeurer for den 4de Aggershusiske Told- og Consumptions Forpagtning, Deres Requsition, Auction foretagen udi og over de Hr. Lieutenant David Wolsted forhen tilhørende Huuse-Bygninger, beliggende udi Øst-Sundet ved Svelvigen og bestaar af 1 Stue-Bygning med 4 Underværelser, nemlig 2 Stuer og Senge-Kammer med Kakkelovner i, og 1 Kiøkken, ligesaa 4 Overværelser, nemlig 2 Sahler med Kakkelovner udi og 2de Kammere, item 1 Bryggerhuus med indunder Jern Brygger-pande og Bagerovn, 1 Pakboed med Kielder under, 1 Foerhuus, 1 Fæehuus, og 1 Hæstestald, samt al anden muur og nagelfast Indreedning. Thi vilde de Lysthavende paa bemelte Tiid og Stæd indfinde sig, da Auctions Conditionerne nærmere skal blive bekiendtgiort.

Lenker:

https://www.nb.no/items/9aaff77ccf41fe894b3b2f1f60fa927e?page=1&searchText=Wolsted
https://www.nb.no/items/0ca358baa918b3dcaaccfda2f894649e?page=1&searchText=Wolsted
https://www.nb.no/items/e71d0dd646aec1ad4abde2ea1a197610?page=1&searchText=Wolsted

Edited by Torbjørn Bjørnsson
Mindre rettelse
Link to post
Share on other sites
 • 3 months later...
Torbjørn Wolden

I Olai Ovenstads  Militærbiografier – Den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814 er det en Paul Steen:

Quote

Steen, Paul (Poffuel). — Skibsmåler
i Trondhjem 6/6 1680. — Proviant-,
amm.- og matr.forvalter i Trondhjem
og landskommissariefullmektig N.fjelds
1685. — Død plutselig, før 15/3 1693.
— Gift. — Efterlot sig 2 sønner og 1
datter.

Lenke: https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060806009

 

Hvem var denne Paul Steen? Løytant Søren (Christensen) Steens eldste sønn døpes i 1695 i Orkdal med navnet Paul; det er derfor fristende og anta at han har oppkalt sin førstefødte etter denne Paul/Poffuel som døde før 15.03.1693.

Link to post
Share on other sites
Lars Rottem Krangnes
På 21.3.2017 den 9.40, Jørgen M. Steen skrev:

Skiftet etter Christian Vibe, 6 Feb 1693 i Levanger

Enken Ahled Wibe, barna Peder og Johan Vibe, Jomfru Sophia Amalia, Antonette Vibe og Anna Sophia Vibe

Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylke, Stjør- og Verdal, Skifteprotokoll nr. 1 (1689-1701), Skifteprotokollside, Side 37b-38a
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/sk20090213660038

 

 

Anna Sophia Vibe er nok den same som var enkje etter Christen Jenssøn på Hemnskjela i dagens Snillfjord kommune då det vart skifta etter han i 1716. Christen, som stundom skreiv seg med gardsnamnet "Hemschier" i denne og liknande variantar, skal ha vore 21 år allereie i 1664 og dermed fleire tiår eldre enn kona si. I 1710 er det nemnt ei "forstanderske" på Hemnskjela, så kanskje var ikkje Christen og Anna Sophia gift særleg lenge. Allereie i 1717 vart ho gift på nytt med tollbetenten Hans Beyer ("Lieut. Beyer" i slektstavla ovanfor), og fekk to barn med han. Anna Sophia må vere død før Beyers andre ekteskap med Martha Kjelstrup vart inngått i 1733. (Kolbjørn Aune: Hemneboka III, s. 68f). 

 

Christen Jenssøn var i 1701 (manntalet, Fosen futedøme, s. 50-51), fullmektig for futen i Fosen og ved "god bondehevd", i dei følgjande åra ofte brukt som lokal "vikar" for futen og ombodsmann for stiftamtmannen ved ulike typar forretningar (fleire døme i kopiboka for Trondheim stift og amt), men skiftet etter han i 1716 viser ein svært kritisk økonomisk situasjon. Han og dei mange syskena hans var godt forankra i bygdeeliten og hadde både geistlege og jordeigande røter. Likevel er eit svært seint inngått ekteskap med sjølvaste Johan Vibes brordotter, dersom Anna Sophia var det, både overraskande og interessant. 

Link to post
Share on other sites
Torbjørn Wolden

I Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-700 står det følgende om Povel Steen:

Quote

Han nevnes i kildene som proviantskriver og amunitionsskriver i Trondheim i 1687.
Augustinussen sier at han døde i 1692 i slutteriet i København.³⁰⁴ Den 10/6 1682 var han skipsmåler i Trondheim.³⁰⁵ Han var også provinsialprokurator i Trondheim stift.
Han er nevnt i kvernskatten i 1687 med kone og fire barn.

Lenke: https://www.nb.no/items/19157a4477266f0b873cb2e413fe4cc4?page=97

 

Dette bekreftes også i Personalhistorisk tidsskrift:

Quote

Povel Steen, Material og Proviantskriver i Trondhjem, dør i Slutteriet udi Kjøbenhavn.

Lenke: https://archive.org/details/personalhistori04persgoog/page/n283

 

I Tollere gjennom 300 år (1563 - 1886):

Quote

Steen, Poul. Skipsmåler i Trondhjem 6. juni 1680. Fra 1685 også proviant- og ammunisjonsforvalter sammesteds. Død i København 15. des. 1692.

Lenke: https://web.archive.org/web/20160401042136/http://genealogi.no/kilder/Tollere/r-s.htm

 

Han ble begravet 23.12.1692 i Sankt Nikolaj Kirke i København: http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/KobenhavnBy1_459-621.pdf

 

Ifølge Den Store Danske var et slutteri «i ældre tid en særskilt bygning eller en afgrenset del av et fængsel, der anvendtes som gældsfængsel.»: http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=161259

 

Sønnene til løytnant Søren Steen nevnes i Orkdalsboka:

Quote

To unge løytnantar merkte seg serleg ut ved ovmod og laga mykkje bråk i bygda. Den eine var sonen til den avdøde futen, den alltid like storaktige som utfattige Fredrik From. Den andre heitte Paul Steen og var knytt til verket.

Quote

Ein liknande tullebukk var løytnant Paul Steen. Ein dag i 1720 kom løytnanten saman med Kristoffer Tostrup og korporal Kristen Steen og kravde hesteskyss hos Erik Oppøyen. Alle tre var dugeleg drukne. Erik orsaka seg med at han ikkje hadde skodd hest. Over dette «geråded» løytnanten i raseri, gjekk laus på Erik med «haardrag», brukte kårde på han og stakk ut vindauga i huset. Retten kom til at etter loven burde løytnanten bøte 360 lodd sølv (180 rdlr.), «men som hans vilkaar er så ringe, at han ikke samme kan prestere», så reduserte retten bota til 207 lodd sølv og 12 rdlr. i saksomkostningar. Kunne han ikkje greie denne bota, skulle han sitje eit år i nærmaste festning. Så lutfattig Steen var, er det reint utenkjelig at han kunne betale så stor ei bot. Enda dette skulle ha vore åtvaring nok, er løytnanten og broren berre to år etterpå ute att og tek på to meldalingar.

Lenke: https://www.nb.no/items/265342f5ff5c1dcc5fb7c1b6bee2f9d3?page=213 & https://www.nb.no/items/265342f5ff5c1dcc5fb7c1b6bee2f9d3?page=215

Edited by Torbjørn Wolden
Retting av årstall
Link to post
Share on other sites
 • 3 months later...
Torbjørn Wolden
Quote

Dødsfald.
Tirsdagen den 8de December henkaldte Livets
og Dødens Herre min kjere og retskafne Mand,
afskediget Major Jens Henrik Halch, til det Be-
dre, i sin Alders 80de Aar. I næsten 40 af disse
deelte vi kjerligen Livets Vel og Vee. De svandt
saa brat, fordi Herren undte os forendede at van-
dre dem efter sin Villie i kjerlig Enighed og
Samdrægtighed. Nu, de ere desværre forbi, vel-
signer jeg dog — skjøndt dybt saaret — den fa-
derlige Haand, som os førte, seer klarlig gjennem
Savnets tunge Taarer op til den lyse Vei, han
ved sin Bortgang fra Verden betraadte, og stun-
der i Troe, i Bøn og Haab efter den salige Stund,
da Herren paa denne Vei atter vil forene os,
for aldrig mere at adskilles. — Gud unde mig
saavist Taalmodighed og Styrke, imedens jeg
endu maa vandre her! Mit store Haab —
det føler jeg — kan Verden aldrig beskæmme.
Ødegaard i Hevne, den 9de December 1829.
                                                 Anna sal. Halch,
                                                   født Steen.

Adresseavisen tirsdag den 15. des. 1829: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18291215_0_100_1

Link to post
Share on other sites
 • 4 months later...
Torbjørn Wolden

En ukjent Vibe blir gravlagt 23. januar 1774 på Råde i Østfold, i en alder av 90 år: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001900626
Skannet kirkebok: https://media.digitalarkivet.no/view/7505/52

Denne Vibe (Wiibe) omtales kun som gamle Wiibe på Tom [gård]. Noen som vet hvem denne  Vibe kan være?

 

En Søren Sørensen Steen blir gravlagt 3. mai 1718 i Bragernes: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001099549
Den 9. desember 1738 blir soldat Søren Jensen Steen gravlagt i Bragernes: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000605838

Søren Sørensen Steen er vel identisk med den Søren Steen som nevnes i tingboken for Bragerness i 1685 (se innlegg nr. 4)

Link to post
Share on other sites
 • 4 months later...
Torbjørn Wolden

I Tryggve Andersens Opplandsfortellinger i historie og tradisjon fra kansellirådens dager av Erik Hougen står det en god del om en Steen-slekt på Ringsaker som hevder den nedstammer fra den danske adelsslekten Steen.

En tenkt norsk linje nedstammer fra Christen Steen til Hovedstrup, død ca. 1480, gift med Karine Clausdatter. Denne Christen skal ha hatt sønnen Henrik Steen som flyttet til Norge. Boken gjengir en artikkel av arkivar Midthaug i «Hedmark Slekthistorielags Tidsskrift» og «ved gården Steen er tilføyet … med en håndskrift fra omkring 1800»:

Quote

Henrich Steen, Væbner (Adelsmand) som forlod Danmark formedelst den Trætte han og hans Familie havde med Bisp Jens, og som blev forliigt med Kong Hans, var officer, boede paa Toten og ejede gaardene Staboe og Bjørnstad, men blev forflyttet til Ringsaker der kjøbte Han nær Præstegaardens grund Et Stycke Ejendoms Jord af Præsten A. Skonks Enke, samt af andre Kjøbte meere til og rydede, bygde der og kaldte den gaard Steensboe eller Steen, som siden bl. solgt til Tjerne godsets Ejere og ikke af denne Familie som siden beboede Bjørnstad blev indkjøbt fra den Brochenhuusiske Familie førend af Niels Larsen Steen der nedstammede fra enten Søne-søn eller Søne-Søns-Søn. Familiens Vaaben har vært hengende i Balke Kirke paa Toten og er en Mussel og oven over 2de Veselhorn.

 

En av løytnant Søren Christensen Steens etterkommere, Martin Wilhelm Steen, født 1820 i Melhus, ble gift med en Marie Pedersen fra Toten, men ellers har jeg ikke funnet noen forbindelse mellom disse to Steen-slektene. Navnet Christen Steen kan indikere et slektskap.

Noen som kan kaste noe lys over denne Steen-slekten fra Hedmark og om det kan være den samme slekten til løytnant Søren Christensen Steen (ca. 1666-1711)?

 

Henrik Steen til Hovedstrup på siden til Fin Holbek.

resolver tre.jpg

Våpenmerket i det gamle signet i familien Steens eie.png

Steen.jpg

Link to post
Share on other sites
Torbjørn Wolden

Ifølge Per Nermos slektsside har Steen-slekten på Toten/Ringsaker tatt etternavnet fra Stein gård på Ringsaker. Lensmann Nils Larssen Steen (1665-1734) kjøpte Stein gård omlag 1700.

Hvordan de har fått signetringen med den danske adelsslektens våpen er et mysterium.

 

I tillegg til den tidligere nevnte Martin Wilhelm Steen var det også en annen etterkommer av løytnant Søren Steen på Toten; Nathan Surland Steen (1809-1893) var sogneprest på Toten.

 

Videre har jeg funnet en «mester Steen paa Tuedten» i Overhoffretts dommar – 1 – 1667—1679:

Quote

Dom 8. februar 1676: Peter Børting - Søren Herkules Borchmann m.fl.

 

8. Udi dend sagh imellem Peter Børting paa dend eene - og laugmanden Peder Lauridtzen, sambt mester Steen paa Tuedten, saa og Søffren Hercules paa dend anden - siide, angaaende een andeel penge, Peter Børting schal hafue sig antaget, for mester Steens gaards afgifft, til Søffren Herculis at betalle.

Definitio.

Att effterdj indtet her for os forelegges, hourwed dend dom kand sueckes, som laugmanden sidst afwigte 15 september hafuer afsagt, angaaende dend fordering Søfren Herculis haffuer imoed mester Steen paa Tuedten og hans søn, saa bør dend wed macht at bliffue, of efftersom Peter Byrting denne sag indstefnet huorwel bunden som ded angick naar dommen hannem er forelæst ey hafue begieret at paatalle, saa bør Byrting, at gifue laugmanden til kost og tæring, tii rdl., og til Søffren Herculis førgetiufue rdl. Angaaende dend anden sag, som laugmanden samme dag hafuer paakiendt, imellem Peter Børting og Søfren Herculis, om dend fordring Peter Borting hafuer hos Søfren Herculis, og dend kulleweed, som Søffren Herculis andrager Byrting hafuer bekommet, forblifuer og ilige wed laugmandenns dom, med mindre enten af partene beddre agter at bewiise, da gaaes derom paa sine steder, som wedbør. Og effter dj Peter Børting, som denne sag indstefnet, huercken mødt, heller louglig forfald liust heller fuldmechtig forordnet, da bør hand at liide effter Thingfahr balckens 9 capitul.

Med mindre det her er tale om en med fornavnet Steen er det altså en Steen og hans sønn bosatt på Toten i 1676, før Nils Larssen Steen skal ha kjøpt Stein gård i 1700.

 

 

I Slekten Kamstrup (Camstrup) i Norge av Claus W. K. Nitter står det følgende om den tidligere nevnte proviantforvalteren, Poul Steen, i Trondheim:

Quote

Sokneprest Hans Olsen Kamstrup var gift 3 ganger.

3. gang 1. sept. 1697 på garden Handeland i Fjellberg, Sunnhordaland, med HEDVIG ELISABETH STEEN; (16). født ca. 1680 i Trondheim, død 14. april 1759 i Etne. Datter av Poul Steen, død 15. des. 1692 i København, og hustru Margrethe. Han fikk bestalling 6. juni 1680 som skipsmåler i Trondheim, (17) var fra 1685 proviant- ammunisjons- og materialforvalter sst. og landskommisærfullmektig nordenfjells. I 1692 kom han under rettsforfølgelse for kassamanko, reiste i sakens anledning til København, men ble fengslet, døde og ble begravet der. Hans eiendeler ble registrert og solgt ved off. au[k]sjon til dekning av mankoen. (18).
Mange ting tyder på at Poul Steen var fra Steen eller Stend i Fana ved Bergen. Navneformen Steen var vanlig her fra ca. 1650 helt til 1850–årene. I kirkeregnskapene for Domkirkens sokn, Trondheim, står oppført 29. nov. 1692: Margrethe Povel Steens Jord. Denne Margrethe var antagelig datter av Hans Christoffersen Hjorth og Anna Marie Heidemann. Hjorth var landkommisær i Norge, justisråd og kammerråd, han ble adlet i 1682. Han eide garden Steen eller Stend i Fana. En (annen) datter, Abel Catrine Hjorth, var gift med Peder Montagne Lillienskjold på Handeland i Fjellberg, og hit kom Hedvig Elisabeth og hennes bror Hans Steen etter farens død. Peder M. Lillienskjold var sjef for "Søndre Sønhordlenske Companie", men søkte avskjed i 1704 med oberstløytnants grad da han hadde fått en "anstoss" mens han var ved flåten. Han kjøpte i 1694 garden Handeland og anla her reperbane, teglverk og marmorsag. Da han døde i 1725 var boet fallitt. (19).

I Fana bygdebok – 4. Gards- og ættesoge på «Sjurs-bruket» under Stend:

Quote

Tomas hadde ¼ av Stend i 1620-åra.
Paul kom etter Tomas. I 1630 betalte han husmannskatt. G. m. Johanna. Ho var enkje i 1645.
  Barn: Lars, Johannes b. på Apeltun, Ola b. på Y. Midttun, Eli b. på Samdal, kanskje fleire.

 

Link to post
Share on other sites
Torbjørn Wolden

Marthe Henrikka Wibe Steen, gift med major, Stadshauptmann & repslager Christian Hansen Weibye, født ca. 1765.

Sr. Christian Wejbye og Jomfru Marta Henricha Steen copulerede her i Byen den 20de Februari.

Deres barn:
I) Antonette Vibe Steen Weibye, født 1791 i Trondheim, døpt 15. mai 1791 i Domkirken i Trondheim

Hun ble gift med kjøpmann Hans Christian Michael Strøm 1815 i Domkirken i Trondheim: https://media.digitalarkivet.no/view/16334/84 /// https://media.digitalarkivet.no/view/16329/131

Hans Christian Michael hadde minst en søster, Ida Sofie Strøm, født ca. 1780, som ble gift med Jonas Lie, farfar til dikteren Jonas Lie. Hans Christian Michael Strøm i Lassens samlinger: https://media.digitalarkivet.no/view/40164/260

 

Barn av Antonette Vibe Steen Weibye & Hans Michael Strøm:
I) Hans Christian Strøm, født 9. november 1815 & døpt 9. januar 1816 i Bakke kirke
II) Hilmar Martinus Strøm, født 1817
III) Henriette Marie Bugge Strøm, født 1819 – «Lever 1887 (og 1897) hos en Broder, Sorenskriveren (hvis Død hun overlevde.) Ugift»
IV) Torvald Quisling Strøm, født 1821
V) Carl August Strøm, født 1823
VI) Adolph Julius Strøm, født 11. desember 1824 & døpt 24. mars 1825 i Domkirken i Trondheim
VII) Albert Emil Strøm, født 29. september 1826 & døpt 3. mai 1827 i Domkirken i Trondheim
VIII) Emilie Charlotte Strøm, født 27. oktober 1828 & døpt 28. desember 1828 i Domkirken i Trondheim

 

Quote

Dødsfald.
At min forglemmelige og inderlig elſkede
Kone Antonette Wibe Steen Strøm, født Wej-
bye, efter 4 Dages Sygeleie, den 20de Dennes,
om Aftenen Kl. 9½ Slæt, endte ſin dydige, men,
ak! altfor korte Vandel, udi en Alder af ikkun
37¾ Aar, formaaer mit ſaarede Hjerte neppe at
bekjentgjøre. I henved 13¾ Aar levede vi lyk-
kelige ſammen og velſignedes med 8 endu ufor-
ſørgede Børn, hvoraf det Yngſte 3 Maaneder.
Hendes blide Charakter og Huuslighed er vel ikke
ubekjent; men hvad hun var mig og Disſe, der
tildeels endu ikke føle Savnet af den ømmeſte
Moder, det tolkes kun i det ſorgfulde Hjerte.
Hviil da i Fred, du hedenfarne Ædle! Vi Efter-
ladte kan kun klage; men vore Velſignelſer følge
Dig til hine lyſere Egne, hvor Dyd har Løn, —
der haabe vi at ſamles igjen.
Tronhjem, den 26de Januar 1829.
                           H. M. Strøm.

Adresseavisen, tirsdag 27. januar 1829

 

Christian Hansen Weibye giftet seg gift på ny med Golla Maria Steen, som var en søster av hans første kone og er født 1763 & døpt 1764 i Alvdal, Hedmark.
Introd: Hyttemester Sr Steens qvinde
Bapt: Hyttem: Søren Steens Pg:B: Na Gollau Maria
 

 

Barn av Christian Hansen Weibye & Golla Marie Steen:
I) Martha Henrikka Wibe Steen Weibye, født 1796 & døpt 4. september 1796 i Domkirken i Trondheim – død 28. januar 1801 i Trondheim
II) Hans Christian Weibye, døpt 8. oktober 1797 i Domkirken i Trondheim
III) Walther Miln Weibye, født 1800 & døpt 14. april 1800 i Domkirken i Trondheim
IV) Martha Henrika Vibe Weibye, født 9. august 1801 & døpt 30. august 1801 i Domkirken i Trondheim – død 1812
Faddere: Golla Maria Weibye, Mad. Birgitha Colderup, Jomfru Sophia Steen, Christian Hansen Weibye, Hans Henrik Weibye, Søren Steen.
V) Anna Maria Juul Weibye, født 28. juni 1805 & døpt 12. juli 1805 i Domkirken i Trondheim – Gift 10. juli 1830 i Domkirken i Trondheim med Ungekarl og Sognepræst til Qvæfjorden i Nordland, Tobias Brodkorb Bernhoft.

 

 

Videre har jeg funnet en Christen Steen som skal ha oppholdt seg i Oslo i 1600 og skal ha vært av adelsslekt:

Quote

Til Axel Gyldenstjerne, en ved Navn Christen Steen anrørendes.
C. IV. V. s. G. t. Vidner, at som I underd. haver ladet give os tilkjende, hvorledes en ved Navn Christen Steen, som skal være af Adel, skal sig modvilligen have anstillet og overfaldet nogle vore Undersaatter der udi vor Kjøbsted Oslo uden billig Aarsag, og derfor underd. er begjerendes at vide, hvorledes I der med hannem skulle forholde: da bede vi eder og ville, at dersom han er formuendes, I da lader ham stille dem tilfreds, som han haver gjort Overvold, og siden lader ham sig forpligte ikke at have sit Opholdssted nogensteds der udi Lenet. Cum claus. consv. Kjøbenhavn 7 April 1600. T. III. 79. Afskr. VI. 64.

Norske Rigs-Registranter : tildeels i Uddrag. B. 3 : 1588-1602

Ifølge Finn Holbeks slektsside er det to adelsslekter som bruker navnet Steen. Den første er slekten Steen som førte et våpen med "Ibskallen"
Så er det en slekt Steen som forkortet navnet fra Steenfeld og muligens kommer fra Meklenborg hvor den het Stenveld. Ifølge Finn Holbeks slektsside står det om denne siste slekten at den «menes i det 16. Aarh. at være nedsunken i Bondestand.»

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.