Jump to content
Arkivverket
Torbjørn Wolden

Steen & Vibe i Trøndelag

Recommended Posts

Torbjørn Wolden

Da jeg så igjennom noen av de nylig utlagte kildene i Lassens samlinger, de avskrevne kirkebøkene for Trondheim, fant jeg to Vibe-er:

Aleth Wibe, gravlagt 27. august 1734: SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag, 601/L0037: Ministerialbok nr. 601A05, 1729-1761 & i Lassens samlinger: RA, Lassens samlinger, F/Fc

Antonette Hechman, gravlagt 18. november 1742: SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag, 601/L0037: Ministerialbok nr. 601A05, 1729-1761 & i Lassens samlinger, hvor han har tilføyet "(født Wibe?": RA, Lassens samlinger, F/Fc - ifølge stamtavlen over familien Vibe ble Antonette Vibe gift med løytnant Hechman, så det må være henne.

 

Er Aleth Wibe enken etter Christian Vibe (ca. 1647-1692), "Kommandant paa Skognens Skandse, i Skognens Præstegjeld, Stør- og Værdalens Fogderi, Tronhjems Amt."?

Han var gift med en Alette Pedersdatter, som det ikke kjennes noe om, untatt navnet. Enken etter Christian Vibe var i allefall i live i 1711, da hun nevnes i skiftet etter svigersønnen, løytnant Søren Steen, som døde på gården Uvåsen i Skaun.

 

Fra Skaunaboka: Gards- og ættehistorie - Bind 1:

Quote

«Det var fattigsleg med folket her omkring 1700. Ingebrigt Eriksson måtte flytte herifra, medan broren Klemmet på Brattsberg skal ha vore retteleg ein kakse. Løytnant Steen var òg gjeldbunnen da han døde. Både den gamle familien og Steen-familien vart seinare etterlyste for gjeld, men ingen visste sikkert kor dei hadde tatt vegen.»

 

Hvor ble det av enken, Sophie Amalie Vibe, og de fem barna? Tre av sønnene fulgte i farens fotspor, mens den nest eldste sønnen og datteren, som var yngst, samt moren er forsvunnet helt.

Familien Vibe - Stamtavle av Fredrik Thaarup - liten.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Her er hvertfall skiftet etter ektefelle Søren 22 Okt 1711, i Strinda

 

efter sahl: Leutenant Søfren Steen. Enkens moder MadMe Sall: Capitain Wibes og hendes datter MadMe Leutenant Hechmans

 

Sør-Trøndelag fylke, Strinda, Skifteprotokoll nr. 1 (1700-1717), Skifteprotokollside, Side 59b-60a
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/sk20090210630062

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Skiftet etter Christian Vibe, 6 Feb 1693 i Levanger

 

Enken Ahled Wibe, barna Peder og Johan Vibe, Jomfru Sophia Amalia, Antonette Vibe og Anna Sophia Vibe

 

Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylke, Stjør- og Verdal, Skifteprotokoll nr. 1 (1689-1701), Skifteprotokollside, Side 37b-38a
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/sk20090213660038

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Wolden

Fant en Christian Wibe nevnt i Lassens samlinger, i en avskrift fra ’Bragernes Bythingsprotokoll for 1665’ – den samme kaptein Christian Vibe som var kommandant på Skognes skanse?

 

I tingboken for Bragernes for 1685 nevnes en Søfren Steen – de første sikre gangene løytnant Søren (Christensen) Steen, som ble gift med Christian Vibes datter, nevnes i kildene er ved trolovelsen og vielsen i Meldal i 1693.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Håvard Moe
På 20.3.2017 den 23.39, Torbjørn Bjørnsson skrev:

Hvor ble det av enken, Sophie Amalie Vibe, og de fem barna? Tre av sønnene fulgte i farens fotspor, mens den nest eldste sønnen og datteren, som var yngst, samt moren er forsvunnet helt.

 

  1. Eldste sonen Paul døypt i Skaun anneks 25. des. 1695 vart gm. Marit Christophersdotter Møller og i 1724 bekrefta i stillinga som hyttemester på Svorkmo hytte ved Løkkens verk. Han døyde på Svorkmo 17. sept. 1740. Dei hadde i alle fall sju born som er kjent.
  2. Nest eldste sonen Christian døypt 22. mai 1698 i Skaun anneks. Ein Christian Steen opptrer i Orkdal i 1750-åra med bustad på Øren. I alle fall tre born kjent, men ellers har eg veldig lite.
  3. Tredje sonen Johan døypt 9. april 1702 i Orkdal var offiser og gm. Maren Godeschen. Død i Åfjord i 1764
  4. Dottera Karen Sofie døypt i Orkdal 15. nov. 1705, elles har eg ikkje noko informasjon.

 

Det blir fire. Kven er den femte?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Wolden

I) Paul Steen, født 1695, døpt 25.12.1695 - Den skannede kirkeboken & den transkriberte kirkeboken. Han ble gift med Marit Møller, som ifølge Lassens stamtavle var datter av overstiger på Røros, Christopher Møller og Maren Johnsdatter. Hun var døpt 15.10.1693 på Røros. De fikk fem barn, og har en stor etterslekt. Han var hyttemester ved Svorkmo i Orkdal.

II) Christian Steen, født 1698, døpt 22.05.1698 i Orkdal - Den skannede kirkeboken & den transkriberte kirkeboken.

III) Christen Steen, født 1700, døpt 31.10.1700 - Den skannede kirkeboken. Han bodde senere i Danielsveiten i Trondheim, hvor han døde 02.06.1742. Han ble gravlagt 10.06.1742 fra Domkirken - Den skannede kirkeboken. Gift 17** med Anne Olsdatter.

IV) Johan Steen, født 1702, døpt 09.04.1702 - Den skannede kirkeboken & den transkriberte kirkeboken. Han var kaptein og ble gift med Maren Godschesen med hvem han fikk fem barn. Har en stor etterslekt.

V) Karen Sophia Steen, født 1705 i Orkdal, døpt 15.11.1705 - Den skannede kirkeboken & den transkriberte kirkeboken. En Karen Sophie Steen ble gift i 1751 på Jevnaker med løytnant David Christensen V/Wolsted.

 

Søren og de tre eldste sønnene i manntallet 1701 på gården Røed i Orkdal: Skannedet versjon & transkribert versjon.

 

Edited by Torbjørn Bjørnsson
Feil årstall

Share this post


Link to post
Share on other sites
Håvard Moe

Takker. Det var Christian/Christen eg hadde gått i ball på. Hadde jo notert med informasjonen frå 1701-tellinga, men klart å legge inn same dåp på dei to...

 

Som eg nemnte har eg sett ein Christian Steen nemnt i Orkdal i 1750-åra, men eg er ikkje sikker på at det er same person:

 

Christian Steen på Øren blir far i 1751, 1753, 1755:

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/df/person/pq00000000016844

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/dp/person/pd00000004734415
http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/dp/person/pd00000004734753

 

Christian Steen si kone introdusert 1751, 1752, 1753:
http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/in/person/py00000000005538
http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/in/person/py00000000005665

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/303/py00000000005796

 

Christian Steen, fadder i 1751:

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000004733847

 

Men så har vi da det som gjer at eg ikkje trur dette nødvendig vis er rett Christian Steen:

 

Christian Sten, konfirmert i 1744, 17 år gamal:

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/279/pk00000000511118

 

Denne siste er vel truleg den seinare slakteri Trondheim, Christian Wibe Steen, død i Trondheim 1788, 63 år gamal. Han vart iflg. Lassen gift i Trondheim 1750 med Anne Dorthea Jordan og hadde 6 born som ikkje er nemnt vidare av Lassen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Håvard Moe

Det er skifte etter Christen Steen, død 1742:

SAT, Byfogden i Trondheim, 1737-1742, s. 355b-356a
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/sk20090204320359

 

Av arvinger etter Christen er etter det eg kan sjå nemnt Løytnant Johan Steen, avdøde Paul Steen sine sju barn samt den ugifte systera Karen Sofie Steen. Broren Christian f. 1698 er vel da død utan livsarvingar, kan hende som barn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Wolden
Posted (edited)

Olai Ovenstad bekrefter at det var Karen Sophie Steen som ble gift med løytnant David Chr. Wolsted i Militærbiografier – Den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814:

Quote

Wolsted (Woldsted), David Christensen. – F. ca. 1711. – Sek.lnt. ved 4. S.fjeldske nasj. drag.regt.s Akerske landv.komp. 15/7 1750. – Pr.lnt.s. kar. 7/7 1756 med anc. fra 31/7 1755. – Da landv.ets organisasjon blev sløifet 5/7 1764, blev W. I 1765 dimittert med 60 rdl. årlig pens. – Gift 26/11 1751 i Jevnaker med Karen Sophie Steen. –

Lenke: https://www.nb.no/items/9df586f82a5425e29b293bfc6b76f430?page=586&searchText=Wolsted

 

De to nevnes også i Kvinner gift med offiserer i den norske hær 1628-1814: https://www.nb.no/items/22b7c9998f886e68122826b3eb1d1555?page=95&searchText=Woldsted

 

I norsk militært tidsskrift, 59. binds 7. hefte er det noen eksempler på ’konduitlistene’, deriblant nevnes Wolsted:

Quote

Landværnssekondløjtnant David Chr. Woldsted af 4. søndenfj. nat. dragonregt. er søn af en brændevinsbrygger. Hans ydre og hans opførsel er middelmådig.

Lenke: https://www.nb.no/items/7e91f5df85b2451ba21db194e38da358?page=15&searchText=Woldsted

 

Videre nevnes han også i tre ganger i Norske Intelligenssedler for 1778:

Quote

Fredagen den 8de Januarii næstkommende Aar bliver efter de Herrer Directeurer for den 4de Aggershusiske Told- og Consumptions Forpagtning, Deres Requsition, Auction foretagen udi og over de Hr. Lieutenant David Wolsted forhen tilhørende Huuse-Bygninger, beliggende udi Øst-Sundet ved Svelvigen og bestaar af 1 Stue-Bygning med 4 Underværelser, nemlig 2 Stuer og Senge-Kammer med Kakkelovner i, og 1 Kiøkken, ligesaa 4 Overværelser, nemlig 2 Sahler med Kakkelovner udi og 2de Kammere, item 1 Bryggerhuus med indunder Jern Brygger-pande og Bagerovn, 1 Pakboed med Kielder under, 1 Foerhuus, 1 Fæehuus, og 1 Hæstestald, samt al anden muur og nagelfast Indreedning. Thi vilde de Lysthavende paa bemelte Tiid og Stæd indfinde sig, da Auctions Conditionerne nærmere skal blive bekiendtgiort.

Lenker:

https://www.nb.no/items/9aaff77ccf41fe894b3b2f1f60fa927e?page=1&searchText=Wolsted
https://www.nb.no/items/0ca358baa918b3dcaaccfda2f894649e?page=1&searchText=Wolsted
https://www.nb.no/items/e71d0dd646aec1ad4abde2ea1a197610?page=1&searchText=Wolsted

Edited by Torbjørn Bjørnsson
Mindre rettelse

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Wolden

I Olai Ovenstads  Militærbiografier – Den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814 er det en Paul Steen:

Quote

Steen, Paul (Poffuel). — Skibsmåler
i Trondhjem 6/6 1680. — Proviant-,
amm.- og matr.forvalter i Trondhjem
og landskommissariefullmektig N.fjelds
1685. — Død plutselig, før 15/3 1693.
— Gift. — Efterlot sig 2 sønner og 1
datter.

Lenke: https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060806009

 

Hvem var denne Paul Steen? Løytant Søren (Christensen) Steens eldste sønn døpes i 1695 i Orkdal med navnet Paul; det er derfor fristende og anta at han har oppkalt sin førstefødte etter denne Paul/Poffuel som døde før 15.03.1693.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Rottem Krangnes
På 21.3.2017 den 9.40, Jørgen M. Steen skrev:

Skiftet etter Christian Vibe, 6 Feb 1693 i Levanger

Enken Ahled Wibe, barna Peder og Johan Vibe, Jomfru Sophia Amalia, Antonette Vibe og Anna Sophia Vibe

Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylke, Stjør- og Verdal, Skifteprotokoll nr. 1 (1689-1701), Skifteprotokollside, Side 37b-38a
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/sk20090213660038

 

 

Anna Sophia Vibe er nok den same som var enkje etter Christen Jenssøn på Hemnskjela i dagens Snillfjord kommune då det vart skifta etter han i 1716. Christen, som stundom skreiv seg med gardsnamnet "Hemschier" i denne og liknande variantar, skal ha vore 21 år allereie i 1664 og dermed fleire tiår eldre enn kona si. I 1710 er det nemnt ei "forstanderske" på Hemnskjela, så kanskje var ikkje Christen og Anna Sophia gift særleg lenge. Allereie i 1717 vart ho gift på nytt med tollbetenten Hans Beyer ("Lieut. Beyer" i slektstavla ovanfor), og fekk to barn med han. Anna Sophia må vere død før Beyers andre ekteskap med Martha Kjelstrup vart inngått i 1733. (Kolbjørn Aune: Hemneboka III, s. 68f). 

 

Christen Jenssøn var i 1701 (manntalet, Fosen futedøme, s. 50-51), fullmektig for futen i Fosen og ved "god bondehevd", i dei følgjande åra ofte brukt som lokal "vikar" for futen og ombodsmann for stiftamtmannen ved ulike typar forretningar (fleire døme i kopiboka for Trondheim stift og amt), men skiftet etter han i 1716 viser ein svært kritisk økonomisk situasjon. Han og dei mange syskena hans var godt forankra i bygdeeliten og hadde både geistlege og jordeigande røter. Likevel er eit svært seint inngått ekteskap med sjølvaste Johan Vibes brordotter, dersom Anna Sophia var det, både overraskande og interessant. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Wolden

I Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-700 står det følgende om Povel Steen:

Quote

Han nevnes i kildene som proviantskriver og amunitionsskriver i Trondheim i 1687.
Augustinussen sier at han døde i 1692 i slutteriet i København.³⁰⁴ Den 10/6 1682 var han skipsmåler i Trondheim.³⁰⁵ Han var også provinsialprokurator i Trondheim stift.
Han er nevnt i kvernskatten i 1687 med kone og fire barn.

Lenke: https://www.nb.no/items/19157a4477266f0b873cb2e413fe4cc4?page=97

 

Dette bekreftes også i Personalhistorisk tidsskrift:

Quote

Povel Steen, Material og Proviantskriver i Trondhjem, dør i Slutteriet udi Kjøbenhavn.

Lenke: https://archive.org/details/personalhistori04persgoog/page/n283

 

I Tollere gjennom 300 år (1563 - 1886):

Quote

Steen, Poul. Skipsmåler i Trondhjem 6. juni 1680. Fra 1685 også proviant- og ammunisjonsforvalter sammesteds. Død i København 15. des. 1692.

Lenke: https://web.archive.org/web/20160401042136/http://genealogi.no/kilder/Tollere/r-s.htm

 

Han ble begravet 23.12.1692 i Sankt Nikolaj Kirke i København: http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/KobenhavnBy1_459-621.pdf

 

Ifølge Den Store Danske var et slutteri «i ældre tid en særskilt bygning eller en afgrenset del av et fængsel, der anvendtes som gældsfængsel.»: http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=161259

 

Sønnene til løytnant Søren Steen nevnes i Orkdalsboka:

Quote

To unge løytnantar merkte seg serleg ut ved ovmod og laga mykkje bråk i bygda. Den eine var sonen til den avdøde futen, den alltid like storaktige som utfattige Fredrik From. Den andre heitte Paul Steen og var knytt til verket.

Quote

Ein liknande tullebukk var løytnant Paul Steen. Ein dag i 1720 kom løytnanten saman med Kristoffer Tostrup og korporal Kristen Steen og kravde hesteskyss hos Erik Oppøyen. Alle tre var dugeleg drukne. Erik orsaka seg med at han ikkje hadde skodd hest. Over dette «geråded» løytnanten i raseri, gjekk laus på Erik med «haardrag», brukte kårde på han og stakk ut vindauga i huset. Retten kom til at etter loven burde løytnanten bøte 360 lodd sølv (180 rdlr.), «men som hans vilkaar er så ringe, at han ikke samme kan prestere», så reduserte retten bota til 207 lodd sølv og 12 rdlr. i saksomkostningar. Kunne han ikkje greie denne bota, skulle han sitje eit år i nærmaste festning. Så lutfattig Steen var, er det reint utenkjelig at han kunne betale så stor ei bot. Enda dette skulle ha vore åtvaring nok, er løytnanten og broren berre to år etterpå ute att og tek på to meldalingar.

Lenke: https://www.nb.no/items/265342f5ff5c1dcc5fb7c1b6bee2f9d3?page=213 & https://www.nb.no/items/265342f5ff5c1dcc5fb7c1b6bee2f9d3?page=215

Edited by Torbjørn Wolden
Retting av årstall

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.