Jump to content
Arkivverket

Steen & Vibe i Trøndelag


Torbjørn Wolden

Recommended Posts

.

Kjennes årsaken til at materialforvalter i Trondheim, Paul Steen (c1635?-1692) havnet i gjeldsfengsel i København ?

 

Er det rimelig å forutsette at dette er samme mann som bodde

 • i Korskirkens sogn i Bergen i 1678  (da Pofuel Steen og Berette Andersdatter døpte et barn f. u.e.)
 • i Nord-Hordland inntil 1664)  (som kaptein ved Nordre Nordhordlands kompani)
 • i Trondheim i 1679  (da sønnen Hans Otto skal være født der)

Skal tro om Lille Kirkestrædet (?) (der Paul skal ha losjert ved sin død) er i København eller Trondheim ?

 

Kjennes flere av de angivelige fire barna enn Hans Otto og Hedvig Elisabeth (hustru nr. to til hr. Hans Olsen Kamstrup til Etne) ?

 

Hans Otto (oblt. i Sogndal og Stedje) skal angivelig også ha fått fire barn. Kjennes andre enn Paul, Christen og Hans (Bugge Steen) ?

 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Slekten Kamstrup (Camstrup) i Norge opplyser at:

Quote

I 1692 kom [Paul Steen] under rettsforfølgelse for kassamanko, resite i
sakens anledning til København, men ble fengslet, døde og ble be-
gravet der. Hans eiendeler ble registrert og solgt ved off. au[k]sjon
til dekning av mankoen.

Kilden til dette som nevnes bak i boka er:

Quote

Opplysninger gjennom Rentekammerets "realistisk ordnede avdeling",
kassemangelsak ang. proviantforvalter Poul Steen, Trondhjem, 1693–97,
og i brev av 9. og 17. nov. 1692 fra P. S. til Kammerkollegiet.
(Rentekammerets 1. nordenfjeldske kontor, journalsaker, nov. 1692,
pk. 241. Riksark., Oslo.)

 

I Trøndersk personalhistorie oppgies begravelser i Vår Frues sokn 1651–1703, og her finner vi kona Margrethe og flere små barn som gravlegges.

Kona Margrete gravlegges 29. november 1692, altså før Paul dør i slutteriet i København i desember samme år.
I tillegg til de to kjente barna, Hans Otto & Hedvig Elisabeth, gravlegges også fire barn på Vår Frues kirkegård:
I) Poul Steens barn gravlegges 2. april 1684.
II) Sr. Povel Steens lidet barn gravlegges 30. desember 1685.
III) Sr. Povel Steens lidet barn gravlegges 11. januar 1686.
IV) Sr. Povel Steens barn gravlegges 18. november 1686.

 

Første bind av Trondhjems guldsmeder nevner en tomt som Paul eide i byen:

Quote

15. august 1685 tilskjøter Magrgrete sl: Hans Joensens en
grund til Poul Steen, som laa mellem hans egen grund i øst
og Jacob Teielgaards plads paa vestre side, og som strakte sig
med bredden eller fronten til Kongens gate, alt i Domkirke-
sognets første kvarter.

 

Link to comment
Share on other sites

48 minutter siden, Torbjørn Wolden skrev:

.....

I Trøndersk personalhistorie oppgies begravelser i Vår Frues sokn 1651–1703, og her finner vi kona Margrethe og flere små barn som gravlegges.

Kona Margrete gravlegges 29. november 1692, altså før Paul dør i slutteriet i København i desember samme år.

.....

 

Da var det altså en annen 'Margrethe Steen' (bosatt i Sandvigsveien i Korskirkens sogn) som ble begravet 21 Jun 1741 på St. Martini kirkegård i Bergen.

 

(ref. innlegg skrevet 13. juni 2021 kl. 05:37)

 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Har kontaktet Arkivet angående kildene som omhandler saken mot proviantforvalter Paul Steen.

Har også tatt en ny titt på inførselen i Skiftekommissionens Bog over indkasserede gebyrer, og det kan være at dødsdatoen til Paul skal være 15. desember 1692, som tidligere opgitt.

 

Quote

Dend 20 Dito forseigled effter afg:
Pouvell Steen, proviantforvaldter i Trund
hiem, som Logedere till [Vennen?] Peder Lassens
i lille Kirkestrædet, [***] samme stæd[?] ved døden
afgik, *uilked effter Cammer Collegies
giering blef forretted.

 

En annen av Hans Otto Steens sønner var kaptein Johan Christopher Steen, som nevnes i Bygdebok for Alenfit. Der står det at han ble gift med Dorthea Maria Tuchsen, født 1728, og gravlagt i Lygra 1760. De hadde minst to barn:
Hedvig Margaretha, født 1751
Angeline Carnilske, født 1755

 

I 1801-tellingen er datteren [Hedvig] Margaretha Steen gift med jekteskipper Hans Ringkiøb, og de har tre barn sammen. Hun døde 1811/12 og ble gravlagt 4. januar 1812 (skannet & transkribert)

 

Link to comment
Share on other sites

Fant Alette Vibe nevnt med farsnavnet Pedersdatter i tingboka 22. februar 1712:

Quote

                                                                       […]paa
den gaard Uaas ibd: skyldende 2 øre udgifter af Alida

Peders datter sal: Capit: Vibes og henids Svoger Lieut
nant Martinus Heilmands[…]

Heilmands skal vel være Hechman, idet en av hennes døtre ble gift med en løytnant Hechman ifølge Thaarups familietre.

Link to comment
Share on other sites

10 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

.....

En annen av Hans Otto Steens sønner var kaptein Johan Christopher Steen, som nevnes i Bygdebok for Alenfit. Der står det at han ble gift med Dorthea Maria Tuchsen, født 1728, og gravlagt i Lygra 1760. De hadde minst to barn:
Hedvig Margaretha, født 1751
Angeline Carnilske, født 1755

.....

.

'Angeline Carnilske' er antakelig identisk med den Aseline (Axeline) Cornelia (Cornesche) Steen som 29 Sep 1779 ble g. i Bergen Domkirke m. høkeren Jan Rasmussen Krog (enkemann etter Hanna Elisabeth Tuchsen (1729 Bergen KK - 1775)).

Link to comment
Share on other sites

20 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

.....

En annen av Hans Otto Steens sønner var kaptein Johan Christopher Steen, som nevnes i Bygdebok for Alenfit. Der står det at han ble gift med Dorthea Maria Tuchsen, født 1728, og gravlagt i Lygra 1760. De hadde minst to barn:

 • Hedvig Margaretha, født 1751
 • Angeline Carnilske, født 1755
  .....

.

'Angeline Carnilske' f.1755 er muligens identisk med den Aseline (Axeline) Cornelia (Cornelsche) Steen som 29 Sep 1779 ble g. i Bergen Domkirke m. høkeren Jan (John) Rasmussen Krog (enkemann etter Hanna Elisabeth Tuchsen (1729 Bergen KK - 1775)).

 

Nevnte Hanna Elisabeth var søster av Barbara Schnell Tuchsen f.1731, som var g.m. Jacob Jensen Forbech, som i 1750 solgte gjestegiveriet på Bruknappen og bruket Brattetaule (Lindås) til kaptein Johan Christopher Steen, hvis hustru Dorothea Marie Tuchsen (1727/1728-1760) var søster av Hanna E. og Barbara og dessuten av Aseline Conelsche Tuchsen f.1720 og Elias Peter Tuchsen (1718-1780), de to sistnevnte antakeligvis identiske med fadderne i 1749 til Jens, sønn av ovennevnte Jacob Jensen Forbech og Barbara Schnell Tuchsen. Samme Aseline (f.1720), som i mellomtiden hadde g. seg for 2. g. m. kjøpmann Johan Henrich Eggercking, var fadder også i 1751, til sin søsterdatter (og navnesøster).  Så Bygdebok for Alenfit har rett i at det var 'skyldskap' mellom disse familiene ...

 

Enda en søster var Anna Dorthea Tuchsen f.1732, som var g.m. Jonas Ravn, som kanskje (?) var i slekt med den Johan Christopher Ravn som i 1748 solgte gjestegiveriet på Bruknappen og bruket Brattetaule (Lindås) til ovennevnte Jacob Jensen Forbech (og som altså er navnebror av kaptein Johan Christopher Steen f. ca.1715?).

 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

I Vestlandske Personalia fra det 18. Århundre bekreftes det at Axelina Cornelia Steen er John Rasmussen Krogs «afdøde Hustrus Søster-Datter». Ifølge kirkeboka for Domkirken i Bergen ble trolovet 19. august 1779 og gift 29. sept 1779.

 

Fra Bergens Adressecontoirs Efterretninger, lørdag 26. november 1796:

Quote

Ligesaa er Credi- og Debitorer efter afgang
ne John Rasmussen Krogh ved Proclama af
21de hujus for Byetingsretten indkaldede med 6
Ugers Varsel; hvilket herved bekiendtgiøres.
Bergen [den 26de November 1796]

 

Har funnet proviantforvalter Paul Steen nevnt tre ganger i tingbøkene for Trondheim. Dessverre er seglet hans utydelig på disse skannede versjonene. Det kunne kanskje vist om han hadde initialene PCSS (Pouel Christens Søn Steen) eller et annet patronym.

Anno 1692 Dend 25de Augusti
Pouell Steens obligation till St Jørgens Huus
Pouel Steens obliga: till Morten bygmester

 

Paul Steen nevnes også i NST:

* Steen, Paul, skibsm. nevnes i 3:314
* Steen, Povel, proviantforvalter nevnes i 23:225 & 24:40

 

Fant også en ny omtalelse i Norske kongebrev:

Quote

142. 10/6 1682. NM. T XII 315a-316a. Befaling til skipsmåler Paul
Steen i Trondheim og Fosen og måler og veier Christen Guldager i Fosen
om å fungere som kommissærer i skiftet etter forhenværende toller Did-
rik Mühlenfort. Skiftet skal holdes i København. De tidligere utnevnte
kommissærer, hans Christoffersen Hjort og Jørgen Otton, har fått andre
oppdrag. (Jr. nr. 119, 1682.)

 

Han nevnes også så vidt i Soga um Lade:

Quote

Uppgjeret millom Vibe og proviantforvaltar Paul
Steen syner at den fyrste stødt låg etter med betalinga
for varer han hadde fått. Denne Steen gjorde elles
kassesvik, og kausjonistane hans gjekk hardt på Vibe
som dei meinte var Steens debitor. Heldigvis for Vibe
spillte kravsmennene retten sin ved formelle mistak.

 

Edited by Torbjørn Wolden
La til referanse til John Rasmussen Krog(h)s dødsfall
Link to comment
Share on other sites

10 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

.....

Har funnet proviantforvalter Paul Steen nevnt tre ganger i tingbøkene for Trondheim. Dessverre er seglet hans utydelig på disse skannede versjonene. Det kunne kanskje vist om han hadde initialene PCSS (Pouel Christens Søn Steen) eller et annet patronym.

.....

 

Hva er det som indikerer at hans initialer ev. skulle være PCSS (Pouel Christens Søn Steen) ?
 

Blant hans barnebarn har jeg sett nevnt følgende :

 • (barn av  sønnen    Hans Otto og dennes hustru Anna Hansdatter Bugge                 Paul, Christen, Hans (Bugge) og Johan Christopher
 • (barn av  datteren  Hedevig Elisabeth og dennes ektemann Hans Olsen Kamstrup) :  Margrethe Hedevig, Peder og Sophie Dorothea.
Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

At Pouvell/Paul Steen kan ha farsnavnet Christensen/Christensøn er kun en arbeidshypotese. Siden løytnant Søren Steen kaller sin første sønn Paul kan det være at han oppkaller sønnen etter broren som døde i 1692. På Delgobes oversikt over slekten har han Povel & Søren Steen side ved side, uten at han oppført barna til Pouvell/Paul. Det kan være at også Delgobe har antatt at de to var brødre (eller i det minste i slekt).

 

Pouvell/Paul er trolover flere ganger i Trondheim på 1680-tallet, og har en særegen og vakker signatur med en iøyenfallende «paraphé».

Pouvell Steen som trolover i Trondheim i 1684
Pouvell Steen som trolover i Trondheim i 1685
Pouvell Steen som trolover i Trondheim i 1687
Pouvell Steen som trolover i Trondheim i 1689
Pouvell Steen som trolover i Trondheim i 1690

 

Skifte etter Hedvig Elisabeth Steen (datter av proviantforvalter Pouvell Steen), gift med sogneprest Hans Kampstrup. Hun har to arvinger, Margrethe Hedvig & Sophia Dorothea (Hedvig?) Kamstrup, som begge døde ugifte i Bergen.

Margrethe Hedvig dør i 1770 i Bergen: dødsfallet i den skannede kirkeboka og i den søkbare.

Sophia Hedvig (Dorothea) dør i 1782 i Bergen: dødsfallet i den skannede kirkeboka og i den søkbare.

 

I boka Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen nevnes slektene Bugge & Kampstrup, og Hans Otto Steen og hans søster Hedvig Elisabeth Steen.

Hans Otto Steen i Delgobes samlinger, også her. Hans Kampstrup & Hedvig Elisabeth Steen i Lassens samlinger.

Pouvell_Steen.png

Link to comment
Share on other sites

5 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

 

At Pouvell/Paul Steen kan ha farsnavnet Christensen/Christensøn er kun en arbeidshypotese. Siden løytnant Søren Steen kaller sin første sønn Paul kan det være at han oppkaller sønnen etter broren som døde i 1692. På Delgobes oversikt over slekten har han Povel & Søren Steen side ved side, uten at han oppført barna til Pouvell/Paul. Det kan være at også Delgobe har antatt at de to var brødre (eller i det minste i slekt).

.....

 

For meg virker det som

 • kaptein, senere skibsmåler og proviantforvalter Paul Steen i Trondheim (g. ca.1679?, død i Køb.h. 1692)  kan være ca. 30 år eldre enn
 • kaptein i Skaun, Søren Christensen Steen (gift Wibe i 1693, død 1711).

 

I så fall kan mao. Sørens sønn Paul (f. ca.1695 ?) kanskje like gjerne (?) være oppkalt etter sin hypotetiske (nylig avdøde) grandonkel (farens farbror).

 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

I Olai Ovenstads Militærbiografier – Den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814 står det at Paul Steen var gift og etterlot seg to sønner og en datter.

Den ene sønnen vet vi allerede var Hans Otto (1679–1747), og den eneste datteren var Hedvig Elisabeth (ca. 1680–1759).

Oberst Hans Otto Steen skal ha hatt fire barn:
Paul Steen (født 1706 i Etne; nevnes 1725 i tingboka for Sogn)
Hans Bugge Steen (født 1711 i Bergens Stift)
Johan Christopher Steen, kaptein, var gift med Dorthea Maria Tuchsen og de hadde minst to barn (Hevdig Margaretha, født 1751 og Angeline Carnliske, født 1755)

 

Angående saken i tingboka for Indre Sogn tingrett saksøker Hans Otto Steen presten Sven Scheen for «en del uanstendige ord» på vegne av sønnen (Poul) og en «fætter». Litt lenger ut i saken står det:

Quote

[…]i det same indkom i stuen Capit:
des Armes Poul Steen, og st****** *** Christian
Steen, som nu er Sergiant[…]

Klarer ikke tyde hva som står foran sersjant Christian Steen i tingboka, men han skal altså være en fetter av Hans Otto.
 

Link to comment
Share on other sites

Det står: 

 

[...] i det samme indkom i stuen Capit: 

des Armes Poul Steen og strax effter ham Christian 

Steen, som nu er Sergiant [...] 

 

 

Link to comment
Share on other sites

15 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

.....

Angående saken i tingboka for Indre Sogn tingrett saksøker Hans Otto Steen presten Sven Scheen for «en del uanstendige ord» på vegne av sønnen (Poul) og en «fætter». Litt lenger ut i saken står det: 

-----
[...] i det samme indkom i stuen Capit: des Armes Poul Steen og strax effter ham Christian Steen, som nu er Sergiant [...] 
-----

..... sersjant Christian Steen ..... skal altså være en fetter av Hans Otto.

.

Dette styrker selvsagt en hypotese om at Hans Otto sin far Paul Steen er en bror av kaptein Søren Christensen Steen (i Skaun, senere Orkdal).

 

Dersom det stemmer at Paul var kaptein i Nordhordland inntil 1664 så må han vel være født senest ca. 1640,

og det ser dermed ut til å være en betydelig aldersforskjell mellom ham og Søren (f. ca. 1666 ?).

 

En kan jo undres over at ordet «fætter» er skrevet i gåseøyne i tingboka, men det stemmer jo (nokså) bra med at Søren har sønnen Christen

som skal ha vært korporal i 1720 (i Orkdal ?), og «som nu er Sergiant» (i 1725), og altså da tilsynelatende tilstede 'i stuen' ved høsttinget i Indre Sogn.

(Christen sin litt eldre bror Christian ser ut til å være avdød engang etter 1701, og er ikke nevnt i skiftet etter Christen i 1742).

 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Anførselstegnene er i bygdeboka for Sogn siden det er et direkte sitat fra tingboka. I tingboka åpnes saken slik: 

Quote

Sagen indført af Hr: Obirst: Steen paa Hans Søns og Fætters
vægner, Contra Hr: Sven Scheen, ang. een del uanstendige
ord[…]

 

Løytnant Søren Steen nevnes i Gardtales i Orkdal og tingboka:

Quote

På tinget på Ekli 8/3 1693 vart både kapt. Axel Tønder og kapt. Søren
Steen klaga for stiftamtmannen av di dei prøvde å presse pengar ut
av soldatlegdene.

Mens han omtales som kaptein i bygdeboka står det løytnant i tingboka.

 

I samme bygdebok nevnes også en løytnant Steen i forbifarten i en sak fra 1751. Det kan være Søren eller en av sønnene.

Quote

[Georg Johan] Wæberg hadde leigd seg kyrkjestol av enkja etter løytnant Steen[…]

 

Enka etter løytnant Steen nevnes også i tingboka for Strinda og Selbu i 1712:

Quote

Sophia Amalia, salige Søfren Steen

 

Søren nevnes også i kirkeboka for Orkdal som trolover flere ganger:

21. mai 1696 (søkbar)

18. oktober 1696

29. mai 1699

14. oktober 1703

 

I kirkebøkene for Orkdal nevnes det flere Steen-er som kan være beslektet med Søren og Sophie Amalie.

 

I 1767 døper Ane Catrina Steens uekte drengebarn Andreas. Faren er kaptein Andreas Undal: dåpen i den skannede & søkbare kirkeboka.

Karen som er blant fadderne kan være Karen Sophie Steen, datter av løytnant Søren Steen & Sophie Amalie Vibe?

 

Denne Ane Catrina Steen er vel den samme som gifter seg med Hans Jørgen Dyblie i 1768? Skannet kirkebok & søkbar kirkebok.

 

Christian Steen på [Orkdalsøra] får et dødfødt guttebarn i 1751: skannet & søkbar.

 

En Ellen Steen nevnes som fadder i 1760.

 

En Madm Enke Martha Steen, 73 år, blir gravlagt i 1874: skannet kirkebok & søkbar kirkebok.

 

Det uekte guttebarnet som gravlegges i 1718 skal vel faren være løytnant Steen Meldall, og ikke løytnant Steen som bor i Meldal?: skannet kirkebok & søkbar kirkebok.

 

1753 døpt Christian Steens pikebarn Martha: skannet & søkbar.

 

1755 døpt Christian Steens pikebarn Adrianna: skannet & søkbar.

 

 

Når det gjelder Johan Christopher Steen, sønnen til oberst Hans Otto, får han en datter ved navn Barba Schnel Steen, født i 1749:

Quote

D. 1 Jan: confirm: Daaben over Lieut: Steens Dr. Barbra Schnel, hiemmedøbt av mig D: 29 Dec: a:p:

Skannet kirkebok & søkbar kirkebok.

På en Geni-profil står det at:

Quote

Ho var dotter av kjøpmann Elias Petrus Johanson Tuchsen i Bergen og kona Susanna Marie Clausdotter ochen og vart døypt i Bergen 3.4.1749. Ho voks opp som fosterdotter hjå fasteri Dorthea Marie Johansfotter Tuchsen og mannen premierløytnant Johan Christopher##### (narsnamnet hans? – sjå Owenstad!)Steen.

Dette må være en sammenblanding av to slektninger med samme navn som er født samme år?

Link to comment
Share on other sites

På 23.6.2021 den 4.23, Torbjørn Wolden skrev:

Anførselstegnene er i bygdeboka for Sogn siden det er et direkte sitat fra tingboka. I tingboka åpnes saken slik: 

 

Løytnant Søren Steen nevnes i Gardtales i Orkdal og tingboka:

Mens han omtales som kaptein i bygdeboka står det løytnant i tingboka.

 

I samme bygdebok nevnes også en løytnant Steen i forbifarten i en sak fra 1751. Det kan være Søren eller en av sønnene.

 

Enka etter løytnant Steen nevnes også i tingboka for Strinda og Selbu i 1712:

 

 

Om enkja i 1751 er enkja etter Søren Steen (dvs. Sophie Amalie Vibe) ville vel ho vere kring 80 år. Einaste sonen eg har som aktuell løyntnant er 'Johan, men han er i live og busatt utanbygds i 1751.

 

På 23.6.2021 den 4.23, Torbjørn Wolden skrev:

I kirkebøkene for Orkdal nevnes det flere Steen-er som kan være beslektet med Søren og Sophie Amalie.

 

I 1767 døper Ane Catrina Steens uekte drengebarn Andreas. Faren er kaptein Andreas Undal: dåpen i den skannede & søkbare kirkeboka.

Karen som er blant fadderne kan være Karen Sophie Steen, datter av løytnant Søren Steen & Sophie Amalie Vibe?

 

Denne Ane Catrina Steen er vel den samme som gifter seg med Hans Jørgen Dyblie i 1768? Skannet kirkebok & søkbar kirkebok.

 

Christian Steen på [Orkdalsøra] får et dødfødt guttebarn i 1751: skannet & søkbar.

 

En Ellen Steen nevnes som fadder i 1760.

 

En Madm Enke Martha Steen, 73 år, blir gravlagt i 1874: skannet kirkebok & søkbar kirkebok.

 

1753 døpt Christian Steens pikebarn Martha: skannet & søkbar.

 

1755 døpt Christian Steens pikebarn Adrianna: skannet & søkbar.

 

 

Ane Catrina Steen, f. 1747 d. 1828, er dotter av vertshushaldar på Øra Ole Larsson Steen og Ellen Riverts (fadderen i 1760). Han er òg kalla Ole Smed. Ho vart som du nemner gift med Hans Jørgen Dyblie. Systera Christiana vart gm. lensmann Hartvig Nideros. Ei tredje syster Ane f. 1751 har eg ikkje funne noko meir om.

 

Christian Steen kunne vel vere son av løyntnant Søren Steen, men sidan han ikkje er nemnt i skiftet etter broren Christian i 1742 blir dette problematisk. 

 

Edited by Håvard Moe
Link to comment
Share on other sites

På 23.6.2021 den 4.23, Torbjørn Wolden skrev:

Det uekte guttebarnet som gravlegges i 1718 skal vel faren være løytnant Steen Meldall, og ikke løytnant Steen som bor i Meldal?: skannet kirkebok & søkbar kirkebok.

 

Ja, slik eg les det er faren Løytnant Steen Meldal ved kaptein "Mensonis" kompani. Løyntnant Steen Meldal var i 1718 ved Sunndalske kompani [Ovenstad II, s. 168] under kaptein Benjamin Mentzoni.

Edited by Håvard Moe
Link to comment
Share on other sites

På 24.6.2021 den 10.02, Håvard Moe skrev:

Ja, slik eg les det er faren Løytnant Steen Meldal ved kaptein "Mensonis" kompani. Løyntnant Steen Meldal var i 1718 ved Sunndalske kompani [Ovenstad II, s. 168] under kaptein Benjamin Mentzoni.

.

Kan det her være snakk om premierløytnant Steen Andersen Meldahl f. 1684, prestesønn fra Grue i Solør, i 1730 bosatt i Veøy, Romsdal ?

 

Han ble før Sep 1730 g.m. Salome Olufsdatter Darre (død 1752 i Veøy), prestedatter fra Melhus, og de skal ha hatt tre sønner og 

en datter: Anne Margrethe, døpt i Veøy kirke 20 Sep 1730, død i Flovik 20 Jan 1800, g.m. kaptein Fredrich Thomassen Wisløff på Flovik, Veøy.

 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

På 23.6.2021 den 4.23, Torbjørn Wolden skrev:

.....

1755 døpt Christian Steens pikebarn Adrianna: skannet & søkbar.

.....

.

Jeg har notert at Paul Sørense Steen (offiser 1720, senere hytteskriver på Svorkmo)

sin sønn Christian Wibe Steen (død 1788) (slakter, senere bakermester (bagersvend i 1765), tilslutt toldbetjent i Trondheim)

med sin første hustru Anne Dorthea Jordan (6 barn) (gift i Domkirken 19 nov 1750, død 1764)

fikk datteren Adriane Vilhelmine Wibe Steen i Trondheim (?) i 1755.

 

Er dette mon samme person som ovenstående Adrianna (døpt i Orkdal  den 23 Feb 1755), eller ev. en slektning (kusine ?) ?

Skal tro hvorfor barnets mor ikke nevnes ved denne dåpen i 1755 ?

 

 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

På 23.6.2021 den 4.23, Torbjørn Wolden skrev:

.....

Når det gjelder Johan Christopher Steen, sønnen til oberst Hans Otto, får han en datter ved navn Barba Schnel Steen, født i 1749: .....

På en Geni-profil står det at:

[ --- Ho var dotter av kjøpmann Elias Petrus Johanson Tuchsen i Bergen og kona Susanna Marie Clausdotter Ochen og vart døypt i Bergen 3.4.1749. Ho voks opp som fosterdotter hjå fasteri Dorthea Marie Johansfotter Tuchsen og mannen premierløytnant Johan Christopher##### (farsnamnet hans? – sjå Owenstad!) Steen. ---]

Dette må være en sammenblanding av to slektninger med samme navn som er født samme år ?

.

De to (?) Barbara er altså i så fall kusiner, med felles bestefar Johan Fredrik Tuchsen, og oppkalt etter dennes hustru Barbara Hansdatter Schnell.

Barbara'ene var barn av hhv. søsknene Elias Peter og Dorothea Marie Tuchsen (ovenfor omtalt som fostermor 

(mon hun virkelig var det, altså hhv. mor og fostermor til to like gamle Barbara ?).

Elias P. T. og Dorothea M. T. sin bror Johan Friderich Tuchsen (sogneprest i Ytre Holmedal) døpte også en datter Barbara (B. Susanne T.), f. 1754.

 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

På 24.6.2021 den 9.46, Håvard Moe skrev:

.....

Ane Catrina Steen, f. 1747 d. 1828, er dotter av vertshushaldar på Øra Ole Larsson Steen og Ellen Riverts (fadderen i 1760). Han er òg kalla Ole Smed. Ho vart som du nemner gift med Hans Jørgen Dyblie. Systera Christiana vart gm. lensmann Hartvig Nideros. Ei tredje syster Ane f. 1751 har eg ikkje funne noko meir om.

.....

 

Er nevnte lensmann (i Orkdal ?) Hartvig Nideros en sønn av Lorentz Pedersen Nideros (bosatt i Trondheim),

og dermed bror av Lorentz og Marinchen (døpt i Domkirken hhv. 31 Jul 1741 og 18 Mar 1743 ) ?

Disses bror Hartvig Lorentzen Nideros er døpt i Domirken 17 Mar 1739.

 

Link to comment
Share on other sites

19 timer siden, Per Nermo skrev:

.

Kan det her være snakk om premierløytnant Steen Andersen Meldahl f. 1684, prestesønn fra Grue i Solør, i 1730 bosatt i Veøy, Romsdal ?

 

Han ble før Sep 1730 g.m. Salome Olufsdatter Darre (død 1752 i Veøy), prestedatter fra Melhus, og de skal ha hatt tre sønner og 

en datter: Anne Margrethe, døpt i Veøy kirke 20 Sep 1730, død i Flovik 20 Jan 1800, g.m. kaptein Fredrich Thomassen Wisløff på Flovik, Veøy.

 

Det einaste eg har her er Ovenstad, som henviser til Erlandsen som har ein lnt. Steen Meldal gm. Salome Darre. Ovenstad nemner ikkje noko patronym eller kor han kjem frå.

 

17 timer siden, Per Nermo skrev:

.

Jeg har notert at Paul Sørense Steen (offiser 1720, senere hytteskriver på Svorkmo)

sin sønn Christian Wibe Steen (død 1788) (slakter, senere bakermester (bagersvend i 1765), tilslutt toldbetjent i Trondheim)

med sin første hustru Anne Dorthea Jordan (6 barn) (gift i Domkirken 19 nov 1750, død 1764)

fikk datteren Adriane Vilhelmine Wibe Steen i Trondheim (?) i 1755.

 

Er dette mon samme person som ovenstående Adrianna (døpt i Orkdal  den 23 Feb 1755), eller ev. en slektning (kusine ?) ?

Skal tro hvorfor barnets mor ikke nevnes ved denne dåpen i 1755 ?

 

Eg har i alle fall registrert Christan i Orkdal på 1750-talet, så det kan stemme bra. Det er ingen mødre nemnt i kyrkjeboka i denne perioda, heller ikkje her.

 

16 timer siden, Per Nermo skrev:

 

Er nevnte lensmann (i Orkdal ?) Hartvig Nideros en sønn av Lorentz Pedersen Nideros (bosatt i Trondheim),

og dermed bror av Lorentz og Marinchen (døpt i Domkirken hhv. 31 Jul 1741 og 18 Mar 1743 ) ?

Disses bror Hartvig Lorentzen Nideros er døpt i Domirken 17 Mar 1739.

 

Ja, det stemmer. Han er son av Lorentz Pedersson Nideros og Maren Hartvigsdotter Mesler, og vart lensmann i Orkdal etter at Jon Jonsson Moe vart avsatt for ikkje å ha klart å drive inn ekstraskatten. Han var skrivar for fogden Ruus og seinare lensmann 1771-90.

 

Hartvig var døypt i Vår Frue, ikkje Domkyrkja:

SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag, 602/L0103: Ministerialbok nr. 602A01, 1732-1774, s. 25
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070921660642 

 

Edited by Håvard Moe
Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Håvard Moe skrev:

 

Det einaste eg har her er Ovenstad, som henviser til Erlandsen som har ein lnt. Steen Meldal gm. Salome Darre. Ovenstad nemner ikkje noko patronym eller kor han kjem frå.

.....

.

Takk.  Er Ovenstad/Erlandsen sin lnt. Steen Meldal (gm. Salome Darre) identiske med den

løyntnant Steen Meldal som i 1718 tjenestegjorde ved Sunndalske kompani [Ovenstad II, s. 168] under kaptein Benjamin Mentzoni ?
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

59 minutter siden, Per Nermo skrev:

.

Takk.  Er Ovenstad/Erlandsen sin lnt. Steen Meldal (gm. Salome Darre) identiske med den

løyntnant Steen Meldal som i 1718 tjenestegjorde ved Sunndalske kompani [Ovenstad II, s. 168] under kaptein Benjamin Mentzoni ?
 

Ovenstad henviser til denne lnt. Steen Meldal gm. Salome Darre og at han "Kan muligens være den samme som den her omhandlede Steen Meldal" (dvs. løyntnanten ved Sunndalske kompani). At dette er same person er vel ikkje sikkert kjeldebelagt.

 

Erlandsen har ikkje noko meir enn namn og grad: https://www.nb.no/items/442258dcf00a11d53e8df181fcd34fae?page=119

 

Edited by Håvard Moe
Link to comment
Share on other sites

14 timer siden, Håvard Moe skrev:

.....

Ja, det stemmer. Han er son av Lorentz Pedersson Nideros og Maren Hartvigsdotter Mesler, og vart lensmann i Orkdal etter at Jon Jonsson Moe vart avsatt for ikkje å ha klart å drive inn ekstraskatten. Han var skrivar for fogden Ruus og seinare lensmann 1771-90.

 

Hartvig var døypt i Vår Frue, ikkje Domkyrkja:

SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag, 602/L0103: Ministerialbok nr. 602A01, 1732-1774, s. 25
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070921660642 

.

Beklager, alle de tre nevnte barna til Lorentz Pedersen Nideros (bosatt i Trondheim),

ble døpt i Vår Frue kirkeHartvig (oppk. et. morfar, 17 Mar 1739). Lorentz (oppk. et. far, 31 Jul 1741og Marinchen (oppk. et. farmor, 18 Mar 1743).

 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.