Jump to content
Arkivverket

Steen & Vibe i Trøndelag


Torbjørn Wolden

Recommended Posts

4 minutter siden, Odd Annar Tangen skrev:

Det er vel Havstein i Strinda. 

 

Ja, Havstein kirke ligger vel i det som tidligere var Strinda

Men hvordan/hvorfra kommer skrivemåten Sistranda  ev. inn i bildet her ? 
Har Strinda noengang blitt kalt Sistranda ?
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Ja, det skal være på Strinda utenfor Trondheim hvor gården Havstein ligger.

Her har det blitt forvekslet med stedet på Frøya. Da jeg så igjennom notatene var det der en John Andersen Steen (Geni-profil) fra Trondheim som fikk en uekte datter på Frøya i 1838. Hun het Johanna Marie og var født 3. september 1838, og hun ble døpt 17.(?) desember 1838 på Sletta på Frøya. Moren er en Johanna Olsdtr. Nordøen.

 

 

Esten Olsen Steen, den senere prosten, blir døpt 4. august 1748 på Strinda: Døbt Olle Tostensen og Karen Estens datter Hoemmens barn, Nafn: Esten

Faddere: Gundborg Hoemmen, Ingeborre Ilen, Jon Hafstenen, Jon Hafstenen, Jon Estensen Hoemmen

 

Kanskje Estens mor, Karen Estensdatter, som nevnes her?

Skiftekort: Skifte Hoemmen, Strinden, efter en ung person navnl. Even Nielsen Rønningen, som hadde fæstet Hoemmen, og var forlovet med enken Anna Olsdtrs datter Karen Estensdtr.

 

Og her?

Skiftekort: Skifte paa Hoemmen, Ryaasen efter Esten Sifversen (død 20/4, begr. 27/4 1740) ml. enken Anna Joensdtr. og børn, 1. Joen, 20 aar - 2. Karen, 24 aar, ugift, 3. Berette, 15 aar.

 

Skifte etter Sivert Jonsen Hafsteen 1751.

 

 

Skiftet etter prost Esten Steen til Trondenes.

Esten Steen skrev en Liig-Tale over Hans Ahrentson Bestebostad («Holden den 17 Søndag efter Trinitatis i Trondenæs Kirke af Stædets Præst»), trykt i Bergen 1794.

Her nevnes kona og prosten i Oplysninger om slegten Irgens fra Røros.

Esten Steen omtales også i tredje bind av Trondenes:

Sitat

Esten Olsen Steen (f. 1748, d. 1803) var bondesønn fra gården
Hoem på Byneset. Han gikk på skole i Trondhjem og ble teol. kand.
1770, var først privatlærer hos prost Krogh til Verdalen og ble ama-
nuensis hos biskop Gunnerus, som døde i hans armer på en visitas,
og fortsatte i samme stilling hos biskop Bang. Steen ble 1782 sogne-
prest til Steigen, og Bang søkte samme år til Misjonskollegiet om at
hans «gamle, troe og dugelige Amanuensem» måtte få ekspektanse-
bestalling på «Tronæs Kald» etter Falster «der ny begynder at trættes».
Kollegiet gikk ikke med på det, men da Bernhoft frasa seg embetet,
fikk han 21/1 1791 bestalling uten ansøkning.
Steen var dyktig og folkekjær som prest og god mot prestebolets
leilendinger. Som bygdas første forlikskommissær hadde han en fabel-
aktig evne til å få de fleste tvister bilagt i minnelighet.
Steens siste år på Tr. ble en eneste stor tragedie. Han var g. m.
Martha Lovise Irgens (f. 1762, d. 1799), datter av bergensbispen Ole
Irgens. På nyåret 1799 ble madame Steen alvorlig syk. Kirurgus
Stoltenberg på Årnes skaffet medisin, som presten skulle gi henne
dersom sykdommen forverret seg. Blant medisinene var også et glass
som inneholdt en sterk gift. Da smertene tiltok, ga Steen henne av
medisinen, men tok feil av glassene, med den følge at madame Steen
døde 9. januar 1799. Steen ble etter denne tid helt knuget av skyld-
følelse, og i 1801 ble han sinnssyk. Året etter måtte han oppgi sitt
embete med 200 rdlr. i årlig pensjon, foruten værelse, kost, lyst og
oppvartning, og alle hans små barn ble satt bort til slektninger. Tra-
gedien endte med at Steen i 1803 tok sitt eget liv ved å henge seg i
«Konfirmantstuen» på Trondenes. Han ble likevel begravet under
kirkens golv, ved siden av sin hustru. Dette var den siste preste-
begravelsen under kirken. Steens tragiske død gjorde et dypt inntrykk
på menigheten. Tradisjonen har siden vært svært opptatt av begiven-
heten, og det har spunnet seg et nett av sagn omkring den.

Allerede i 1802 ble Steens bo tatt under skiftebehandling da «Prost
Steens Sygdom med Tiden ble saa critisk, at man saa sig nødsaget til
at give slip paa det smigrende Haab, man tilforn havde gjort sig, om
hans Bædring». Økonomiske sorger hadde han ikke hatt de siste år.
Hans boksamling på 744 bind ble 1806 solgt ved auksjon og innbragte
bare 196 rdlr. Steen hadde, som sine formenn, drevet stort gårdsbruk
og fiske. Registreringen av innboet viser smak og kunstglede. Boet
eide smykker og medaljer i gull for over 180 rdlr., og blant den store
mengde sølv fantes to kanner som veide henholdsvis 1,4 og 1,2 kg.
Til tross for at hans bo ble gjenstand for devalueringen ved den dansk-
norske statsbankerott (sk. sl. 21/7 1814), etterlot han seg likevel
1712 rbdlr.

Steen hadde 4 barn: 1) Christiane Bang S. f. 1784, 2) Markus
Fredrik f. 1787, sogneprest til Bodø, 3) Karen f. 1793, og 4) Johan
Svaboe S. f. 1798, første rådmann og tollforvalter i Bergen, og far til
statsminister Johannes Steen.

 

To ganger Esten Steen nevnes i Adresseavisen: i 1775 selger han bøker, og i 1776 har han funnet «en smuk, lidt aflang Pundtlærs Snuus Tobaks Daase».

 

 

På NTNU Universitetsbiblioteket finnes bl.a. en gravskrift over Sophia Amalia Wiibe Dreyer:

Sitat

I den i Livet Ædle og Høyfornemme Madame
Nu i Døden Salige Matrone
Sophia Amalia Wiibe Dreyer
neé de Steen,
Som saae først Verdens Lys Anno 1733. den 13de Decembr.
Og indtraade i Ægteskab 1761. den 6te Martii
Med Sin igienlevende elskværdige Ægte-Mage
Sr. Jens Christian Dreyer,
Og avlede med Ham 8 Børn, af hvilke 6 ere hensovede;
Men i Hendes syvende Nedkomst i Barselseng med 2de Sønner, da det gik
Hende meget smerteligt, maatte Hun faa Dage efter den sidstes
Tilkomst opgive sin Aand i Hendes blomstrende Alders
36 Aar, den 28de Novembr. 1769.
Her kunde ingen Lægedom, Raad eller Omhyggelighed redde for Døden;
O Ney! alting var forgiæves;
Thi anbefalede Hun sin Siæl i Guds Haand, hvor ingen Pine mere skal røre den;
Og hendes jordiske Levninger bliver i Dag den 5te Decembr. under et Høy-
anseeligt Geleyde ledsaget til Hvile i Trondhiems Frue-Kirkegaard.

 

Link to comment
Share on other sites

14 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

 

 

14 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

..... Esten Olsen Steen, den senere prosten, blir døpt 4. august 1748 på Strinda: Døbt Olle Tostensen og Karen Estens datter Hoemmens barn, Nafn: Esten 
Faddere: Gundborg Hoemmen, Ingeborre Ilen, Jon Hafstenen, Jon Hafstenen, Jon Estensen Hoemmen  .....

..... Skiftekort: Skifte paa Hoemmen, Ryaasen efter Esten Sifversen (død 20/4, begr. 27/4 1740) .....

..... Esten Steen omtales også i tredje bind av Trondenes:    [se (første) Sitat i innlegget ovenfor]:
       [''
Esten Olsen Steen (f. 1748, d. 1803) var bondesønn fra gården HoemByneset']

.....

 

Det ligger riktig nok en gård Hoem på Byneset, men Byneset hørte vel ikke under Strinda ?
 

Like øst for Havstein på Byåsen (i Strinda, Trondheim) lå gårdene Nordre Hoem og Søndre Hoem,

og siden også Havstein (Hafstenen) forekommer blant fadrene, så kan en få mistanke om at

Esten Olsen Steen ikke kom fra HoemByneset, men fra Hoem (Hoemmen) i Strinda (like ved Havstein).
 

Og i skiftekortet for Esten Sifversen kan det kanskje like godt stå Byaasen (der Havstein ligger) ?

 

I de to (første) skiftekortene (ref. innlegget ovenfor), der 'Karen' er nevnt, så er 

1)  'enken' ved Esten Sifversens død i 1740 navngitt som Anna Joensdatter (arving er bl.a. Karen, 24), og

2)  når Karen Estensdtr.'s forlovede Even dør i 1742 så er Anna Olsdatter oppført som mor til Karen
       Estensdatter
 og enke.


Enten så er enkens patronymikon skrevet feil i ett av skiftekortene, eller så er dette ikke samme 'Karen' ...
(altså hvis de begge er enke etter Esten ...)
 

… eller, Anna Olsdatter kan ha fått Karen  (f. ca. 1716)  (utenom ekteskap)  med Esten
    og så senere blitt gift (med en annenog blitt enke før 1742 (altså ikke enke etter Esten !).

 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites


Håper at noen har kommentarer til dette med ‘enken’ i de to skiftekortene (1742 og 1740), samt beliggenheten av gården Hoem (hr. Esten’s hjemsted).

Link to comment
Share on other sites

tredje bind av Strinda bygdebok inneholder en avskrift av taksten over skader for krigsårene 1717–1719.
Hoem er delt i to mellom Ole og Esten, og neste gård som er oppført er Hafsteen, hvor det bor en Ole.
Ingen skade er forvoldt av fienden, men våre egne soldater har tatt for seg av gårdsredskaper, havre, halm, &c.

 

Ingen Esten nevnes under gården Hoem i første bind, men en Esten Hoem nevnes tidligere i boka som taksaksjonsmann fra Opstrinda.
Den eneste med etternavnet Steen som nevnes er vanninspektør Søren Steen som kjøpte Nedre Stubban på auksjon i 1803 for 1608 riksdaler. Kanskje er dette den stuen som Søren nevner i et brev til broren Gjert Henrik 19. november 1817? «Jeg seer af Brev at du beder om Svar angaaende Stuen, jeg vil beholde den og, og tænker jeg nu kommer vel af det med Lejen.»
 

Det er nok gårdene Hoem og Havstein på Strinda som Esten har tilknytning til. Det er underlig at han ikke nevnes i boka ettersom han ble prest.

Link to comment
Share on other sites

I fjerde bind av Smøla bygdebok nevnes en Jørgen Olsen Rasch, født ca. 1735, handelsmann på Oterholmen ved Kyraug på 1760-tallet. i 1761 ble han gift med Kirsten Andersdatter Wang, trolig fra Levanger.

Hun er vel søster av Ingeborg Andersdatter Wang som ble gift med mesterskredder Joen Andersen Steen i Trondheim.

 

Christian Wibe Steen, slakter, siden bakermester, og til slutt tollbetjent i Trondheim, farfar til Tøvis Rasch Steen, var gift to ganger ifølge Lassens stamtavle; først med Anne Dorthea Jordan, og så med Randi Eriksdatter Juel, den barnløse enken etter slakter Tøvis Nilsen Rasch.

Link to comment
Share on other sites

8 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

.....

Christian Wibe Steen, slakter, siden bakermester, og til slutt tollbetjent i Trondheim, farfar til Tøvis Rasch Steen, var gift to ganger ifølge Lassens stamtavle; først med Anne Dorthea Jordan, og så med Randi Eriksdatter Juel, den barnløse enken etter slakter Tøvis Nilsen Rasch.

 

Dermed skulle svaret være gitt på min avsluttende antydning i innlegget den 10. januar 2023 i denne debatten.

 

Randi Eriksdatter hadde tilsynelatende etternavnet Juel (Juul) fra sitt første ekteskap (forlovet i Domklrken den 27. Jun 1741) med Peder Olsen Juul (Smith), med hvem hun hadde fire barn (Karen, Erik, Ole Sterk og Peder).

 

Randi skal ha giftet seg (for 3. gang)  med Christian Wibe Steen i Domkirken 13. Mai 1765, så dersom slaktermester i Trondheim, Peter Christian Steen (død 1797) er sønn i dette  ekteskapet mellom Christian Wibe Steen (hans 2.) og Randi Eriksd., så blir det svært knapt om tid (for lite ?)  fram til fødselen av Tøvis Rasch Steen (sjømann), som ble døpt (Vår Frue) 30. Juni 1782 av foreldre Peter Christian Steen / Gurine Kristine Fjeldstad). (Jeg klarer ikke tyde fadrenes navn her. Står det noe om hvorvidt Tøvis (Teves) var født i eller utenfor ekteskap ?).

 

(Det er altså denne Tøvis Rasch Steen ('Trondheimskjempa') som er omtalt som 'bror' av Erik Toresen Bye).

 

Tillegg:  Iflg. Lassens stamtavle (se innlegget over her) så ser det ut til at Peter Christian Steen istedet  er født i 1756, i Christian Wibe Steen's 1. ekteska(DK 19. nov. 1750) med Anne Dorthea Jordan. Dette altså 'til tross for' at man jo 'ville tro' at Peter C.'s sønn Tøvis er oppk. etter sin farmorRandi Eriksdatter's forrige ektemann Tøvis Nilsen Rasch. Oppkalt etter Tøvis Nilsen Rasch (død i tidsrommet 1757-1765 ?) kan Tøvis f. 1782 selvsagt likevel være, men altså da etter sin fars stemors forrige ektemann.
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

17 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

I fjerde bind av Smøla bygdebok nevnes en Jørgen Olsen Rasch, født ca. 1735, handelsmann på Oterholmen ved Kyraug på 1760-tallet. i 1761 ble han gift med Kirsten Andersdatter Wang, trolig fra Levanger.

Hun er vel søster av Ingeborg Andersdatter Wang som ble gift med mesterskredder Joen Andersen Steen i Trondheim.

.....

 

Jørgen Olsen Rasch (c1735-1780 Odden, Smøla) sin mor var iflg. 4. bd. av Smøla bygdebok (se over)

Abel Marie Rasch (c1714-1765 Odden), som skal ha vært datter av 'Nils Nilsen Rasch, skipper fra Nordland'.

Det er vel ikke usannsynlig at det her er snakk om Niels Nielsen Rasch, født rundt 1680
som sønn av Niels Nielsen Rasch (1641-1704) på Vebostad i Kvæfjord. Sistnevnte var gift med Nille Nielsd.,

og hadde barna Maren c1667, Gjertrud c1673, Niels, Axel c1680 og Anna c1685, alle 'Rasch'.

 

Randi Eriksdatter  (c1719? - Nov 1803)  var som tidligere nevnt gift med
 1)      (1741)   Peder Olsen Juul (Smith) (c1715-1756), 
 2)   (c1757?)  slakter Tøvis Nilsen Rasch (c1720-c1764?),  og 
 3)     (1765)   slakter, bakermester og tollbetjent Christian Wibe Steen (1725-1788).

 

Kan nevnte    Tøvis Nilsen Rasch  (c1720-c1764?) være

bror av   Abel Marie Nilsd. Rasch  (c1714-1765)  (mor til Jørgen Olsen Rasch)  ?
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Slik tolker jeg dåpsinnførselen til Tøves Rasch Steen:

[#] 28 5te Sønd: af: Trinit D: 30de Junii Døbt Ægte Barn Taves Rasch af Hr Magister Wittrup

Foreldre: Peter Steen Mester Slagter b: i Kramboe Gaden og Gurue Kirstine Fulstad
Faddere: Sr Regiments Qvartermester ***k Halch, Provistinde Fabricius, Frøken Isabella Dorothea Coucheron, Sr Cancelie Raad Eiler Hagerup Holtermann, **** Lieut. Anthon Ulrich Holtermann, Hr Amunuensis Esthen Steen
Moren introdusert: D: 11(?)te Julii

 

Hr Amunuensis Esthen Steen må være den senere presten til Trondenes.

I 1801-tellingen (avskrevet/søkbar) bor enken etter slakter Steen og sønnen Tøves i Prinsens gate.

Link to comment
Share on other sites

7 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

Slik tolker jeg dåpsinnførselen til Tøves Rasch Steen:

[#] 28 5te Sønd: af: Trinit 😧 30de Junii Døbt Ægte Barn Taves Rasch af Hr Magister Wittrup

Foreldre: Peter Steen Mester Slagter b: i Kramboe Gaden og Gurue Kirstine Fulstad
Faddere: Sr Regiments Qvartermester ***k Halch, Provistinde Fabricius, Frøken Isabella Dorothea Coucheron, Sr Cancelie Raad Eiler Hagerup Holtermann, **** Lieut. Anthon Ulrich Holtermann, Hr Amunuensis Esthen Steen       .....

 

Såvidt jeg foreløpig vet ser deler av anerekken til dåpsbarnet og den sist nevnte fadderen slik ut :

 

a) dåpsbarnet (Vår Frue, 30 Juni 1782) :
 

Tøvis    Rasch    Steen   (1782-1839), sønn av  

Peter Christian  Steen   (1756-1797), slaktermester i Trondheim, sønn av

Christian Wibe  Steen    (1725-1744), slakter/baker/tollbetjent (Orkdal/Trondheim), sønn av

Paul Sørensen  Steen  (c1695-1740), hytteskriver på Svorkmo/Løkken, sønn av

Søren Christ.s. Steen  (c1666-1711), offiser i Skaun og Orkdal.

 

b) siste fadder :
 

Esten     Olsen   Steen    (1748-1803), sogneprest i Steigen, senere i Trondenes, sønn av

Ole Thorstensen            (c1710-1758) og Karen Estensdatter Hoem (c1716-) (gift ca.1745), datter av 

Esten Sivertsen Hoem (c1680-1740), gardbr. på Hoem, Byåsen, Strinda (g.m. Anna Olsd. og/el. Anna Joensd.).
 

(Karen Estensdatter var i 1742 forlovet med den (noe yngre ?) Even Nielsen Rønningen, som døde samme år).

 

(Vedr. de to (?) hustruene (Anna ...) (f. c1690/1695) til Esten Sivertsen Hoem, se mitt innl. 17. jan., ovenfor).

 

Gårdene Havstein (der folk skal ha kalt seg 'Steen') og Hoem (Hoemmen)

var nabogårder på Byåsen i (Opp-)Strinda.

 

Såvidt jeg skjønner er det så langt ikke avdekket noe direkte slektskap

mellom  a) dåpsbarnet Tøvis og  b) siste fadder, hr. Esten, begge 'Steen'.
 

Edited by Per Nermo
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Har sett mer på skiftet etter Randi Eriksdatter, sal. Christian Wibe Steens i 1803:

Sitat

De nærværende sagde
at den afdødes arvinger var: 1 Sønnen
afdøde Peter Steens yngste Søn Tæves Rasch
Steen **: 22 Aar, Styrmand med et skib
fra København, 2, Datteren Kirsten
Sand, der er død og har efterladt sig 2
Sønner: Jens Kaster fuld myndig, Styrmand
med et skib til Christiansund. 2 Peter
C. Kaster 24 Aar gammel, matros med
skip** Namsos

 

Det er en Christian Steen som blir konfirmert i Orkdal i 1744, 17 år gammel. Denne Christian kan være identisk med Christian Wibe Steen, slakter, bakermester, og tollbetjent (consumptionsbetient) i Trondheim.
Lassen skriver på stamtavlen «født i . . . . 1725 .. † i Thjem? 1788 2/4. “63 Aar og 4 Mdr gl.»

 

D 29 Octob. 1756 begiæred Bager Svend Mons.
Christian Wibe Steen trolovelse med Mademosielle
Anna Dorothea Jordan for ****** ægte-
skabs lovlighed caverer
                        Olle Jonsøn Dreyer
                                         Jacob Pettersen

Trolovelse: 29. otkober 1750.                                   
Vielse 19. november 1750.

 

Skifte Forretning efter afgf. Anne Dorothea Jordan Consumptions betient Christian Steens hustrue 23. oktober 1768.

Ser ut til de har tre døtre:

1) Martha Henrica Steen, 10 år
2) Addriana Steen, 9 år
3) Johanna Christiana Steen, 3 år

 

Lassen opplyser at Adriane Vilhelmine Wibe Steen, født 1755 ble gift med skipper Johan Jørgen Dreyer, og at han senere ble gift med en Graboe.
Men det må vel være Adriane som ble gift med en Graboe; urmaker Christopher (Ingebrigtsen) Graboe.

 

Slakter Peter Steens datter Randi gravlegges i 1779, 4 uker gammel.

Mester Slagter Peter Steens Tvilling Datter Randie Kirstina gravlagt 12. oktober 1781.

 

Peter Steen nevnes flere ganger som fenrik i borgerkompaniet: 1782, 1782, 1787, 1787, og 1788.  

Avdød Singjør Peter Steen, Slagter, (avskrevet/søkbar) gravlagt 26. mars 1797, 40 år gammel.

 

Når Randi Eriksdatter, enken etter slakter Peter Steen dør, er det to nekrologer i Adresseavisen, tirsdag 22. november 1803:

Sitat

Bekiendtgiørelser.
Det behagede det allerhøieste Væsen,
den naadige Gud, den 17de November sidst-
leden, om Aftenen Kl 6¾, ved en salig Død
at bortkalde min kiære Stedmoder Randie
Erichsdatter, affangne Mester Slager Chri-
stian Steens Enke, efter at hun havde levet
her i Verden i 83 Aar; haver jeg den Ære,
paa egne og hendes fraværende Sønnesøns
Tæves Rasch Steen, og Dattersønners Jens
og Peter Christian Kastors Vegne, at tilkien-
degive hendes Venner og Velyndere.
     Trondhiem, den 18de November 1803.
               Martha Henriche Steen.

Sitat

At den naadige Gud behagede den 17de
November sidstleden, om Aftenen Kl 6¾, ved
en salig Død, at bortkalde min gode Sviger-
moder Randie Erichsdatter, afgangne Mester
Slagter Christian Steens Enke, efter at hun
havde levet her i Verden i 83 Aar, og be-
boet et og samme Huus i 61 Aar, hvor hun
til hendes Dødsdag blev udbaaret til hendes
Hvilested; det bekiendtgiøres for fraværende
Venner.
    Trondhiem, den 21de November 1803.
                       Gunder Kastor.

Tøves Rasch Steen er altså hennes sønnesønn og brødrene Jens og Peter Christian Kastor er hennes dattersønner.
Kristen Pedersdatter Juul har også vært gift med en Jens Sand før hun blir gift med Gunder Caster/Kastor i 1776.

 

[#] 24. Torsdagen den 28de Novembr [1776] Ægteviet i Huset
Velfornemme borger og Handler Ungekarl Msr Gunder
Caster, med Dÿdige Enke Madme Kirstina Sl. Jens Sands

Trolovere er Christian Vibe Steen og Ole Ingebrigtsen Øyen.

Forlovelsen i kirkeboken.

 

[#]20 Tirsd: d 3die Martii [1778] Døbt ægte barn Jens
Foreldre: Gunner Ramussen Caster, handler b: i Graven og Kirsten Pedersdtr. Juul
Faddere: Madme Johanna Rønning, Madme Anna Aletha ****, mads: Anna Margrethe Gierp, Sr Lorentz Wulf, Monsr Peder Falch, monsr Nicolaus Smidt

Moren introdusert: d: 23de April

Dåpen til Jens i 1778.

 

[№] 7 Fred: d: 21de Januar [1780]: Døbt ægte Barn Peter Christian
Foreldre: Gunner Rasmussen Caster Handler b: i Graven og Kirsten Pedersdtr. Juul
Faddere: Mad: Randie Steen, Mad: Lizbeth Rasbech, Jomfr. Elizabeth Ipssen, Msr Jens Larsen, Msr Ingebret Graboe, Msr Peter Steen.

Moren introdusert: d: 10de Febr.

Dåpen til Peter Christian i 1780.

 

[#]25 23de Junii [1784] Indenlands Handler Gunner Casters Kone Kirsten Juul i 2des Jord under Ringen d: af Brøst svaghed 40 [år gammel].

Begravelsen til Kirsten Juul i 1784.

 

Gunder Rasmussen Caster og familien i 1801-tellingen. Her står det at han er i sitt første ekteskap med en Maren Friis! Det må være hans andre ekteskap. Han har også en datter ved navn Karen med en Gisken Olsdatter:

Døbt U-ægte barn Karen Gurina af Hr magister Wittrup
Foreldre: Gunner Rasmussen Caster Indenlands Handler og Enkemand og Gisken Olsdtr. 1ste Leÿermaal
Faddere: Karen Arntsdatter, Marit Pedersdatter, Jonetta Greitzdatter, Niels Andersen Aschlund, Halvord Olsen Brun, Jørgen Esthenssen.

Datteren Karen Gurina døpt 2. mars 1788.

Link to comment
Share on other sites

 

Av ovenstående innlegg ser det ut til at jeg må korrigere anerekken til Tøvis Rasch Steen (døpt i VF 30 Jun 1782)

i mitt innlegg igår ettermiddag 23/1   (tre feilaktige ledd i anerekken er overstrøket) :
 

Tøvis    Rasch    Steen   (1782-1839), sønn av  

Peter Christian  Steen   (1756-1797), slaktermester i Trondheim   ('opprinnelig' Peter [C.] Pedersen Juul)

 

Christian Wibe  Steen    (1727-1788), slakter/baker/tollbetjent (Orkdal/Trondheim), sønn av

Paul Sørensen  Steen  (c1695-1740), hytteskriver på Svorkmo/Løkken, sønn av

Søren Christ.s. Steen  (c1666-1711), offiser i Skaun og Orkdal

 

Peter Christian  Steen      (1756-1797)  (som tok ettern. Steen etter stefaren Christian W. Steenvar ist. sønn av

Peder Olsen Juul (Smith) (c1715-1756)  og  Randi Eriksd., sen. g.m. Tøvis Nilsen Rasch og Christian Wibe Steen.
 

Peter Christian  Steen   (1756-1797)  ('opprinnelig' Peter [C.] Pedersen Juul)  skal være døpt i Tr.h. 21 Okt 1756.

 

Edited by Per Nermo
Endret dødsår for (overstrøkne) Christian Wibe Steen. (1744 var konfirmasjonsåret).
Link to comment
Share on other sites

13 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

....

D 29 Octob. 1756 begiæred Bager Svend Mons.
Christian Wibe Steen trolovelse med Mademosielle
Anna Dorothea Jordan ....

 

Årstallet her skal altså være 1750.

Link to comment
Share on other sites

På 24.1.2023 den 6.58, Torbjørn Wolden skrev:

.....

Når Randi Eriksdatter, enken etter slakter Peter Steen dør, er det to nekrologer i Adresseavisen, tirsdag 22. november 1803 .....

 

Randi Eriksd. ble ikke enke etter slakter Peter Steen, men etter dennes stefar Christian Wibe Steen (1727-1788).
Slakter Peter Christian Steen (opprinnelig Peter (Christian) Pedersen Juul) er iflg. ditt innlegg ovenfor
(yngste) sønn av Randi og hennes første (av 3) ektemenn, Peder Olsen Juul (Smith) (ca.1715-1756).
Peter Christian (døpt i Trondheim 21 Okt 1756) tok etternavnet Steen etter sin stefar Christian W. Steen.

 

... og dersom det stemmer, det som framgår av Torbjørn's innlegg tirsdag morgen 24/1, at slakter Peter Christian Steen (Okt 1756-1797) er sønn i Randi Eriksd.'s 1. ekteskap med Peder Olsen Juul (Smith) (ca.1715-Mai 1756) (som i så fall døde fem måneder før hans yngste sønn ble født), så må det altså være feil det som framgår i Lassens stamtavle (se henvisning i Torbjørn's innlegg søndag ettermiddag 22/1), der Peter er ført som sønn i ekteskapet mellom Randi's 3. ektemann Christian Wibe Steen (1727-1788) og dennes 1. hustru Anne Dorthea Jordan (ca.1725-1764).

 

Barn av Randi Eriksdatter og 1. ektemann Peder Olsen Juul (Smith) skulle da være :

 - Kirsten Pedersdatter Juul (ca.1744-1784), g. 1) Jens Sand og  2) Gunder Rasmussen Caster

 - Karen Pedersdatter Juul,          døpt i Trondheim  29 Jan 1746

 - Erik Pedersen Juul,                    døpt i Trondheim  30 Des 1749

 - Ole Sterk Pedersen Juul,           døpt i Trondheim    3 Jul 1751

 - Peter Christian Pedersen Juul, døpt i Trondheim   21 Okt 1756  (sen. Peter Christian Steen, slakter, død 1797)
 

Edited by Per Nermo
Tilføyd siste avsnitt om mulig feil i Lassen's samlinger. Dessuten barna etter Randi Eriksd. og Peder Juul.
Link to comment
Share on other sites

I en gammel forumtråd om Christina Olsdtr. Steen i Trondheim nevnte Anne Lise Hovdal et skifte på Stjørdal 1813–1816 etter Ingeborg Erichsdatter Hiort som oppklarer en god del av forvirringen:

 

Sitat

Arvinger [av Ingeborg Eirchsdatter Hiort:]
1) Broderen Thore Erichsøn Død, men har efterladt sig
             en Søn ved navne:
             Erich Thoresen Bÿe paa Størdahl[***] myndig
2) Broderen Haldoer Erichsen, Død, og haver efterladt sig en
             Datter med Nafne
             Elen Kierstina Halvorsdatter, gift med Skrædder
             ** Thore Arens** Halsen.
3) Søsteren Randie Erichsdatter Stee[n], død, og har efterladt sig
            følgende arvinger:
     a, S[ønnen?] Teve Rasch Steen, Død og opholdene sig i Trond-
                hiem.
     b, Datteren Christine Pedersdatter, Død har efterladt sig en
                 Sæn med Navnet:
                 Jens Gundersen Caster, Død og har efterladt sig 2de ****
     1. Sønnen Gunder Jensen Kaster 11 aar gammel.
     2. Datteren Karen Kierstine Jensdatter Kaster 9 aar gammel

Erik («Hjort-Erik») Toresen Bye var altså søskenbarn av Tøves Rasch Steen, ikke hans bror.

 

Det er intet mindre enn tre forskjellige Peter/Peder/Petter Steen i Trondheim på slutten av 1700-tallet. I 1801-tellingen har vi:

I) Golla Kirstine Steen, enken etter slakter Peter Steen med sønnen Tøves Rasch Steen.

II) Peter Steen, snekker, født ca. 1747, gift med Elisabeth Johnsdatter, og de har tre døtre: Martha, 6 år, Margretha, 4 år, og Kirstina også 4 år.

III) Peder Steen, født ca. 1759, yrket er ikke oppført, gift med Ingeborg Johanne (née Øgreen), og de har to barn: Christiane Peternelle, 14 år, og Johan Ludvig, 10 år.

 

I 1801-tellingen er Randi Erichsdatter oppført som Ragnild Steen, enke etter tredje ekteskap og driver også på som slakter.

 

Mesterslakter Peter Steen nevnes 20. juni 1786 i forhørsprotokollen til Trondheim politikammer: Slagterne Knud Strand og Sivert Hæss[?] indkommene Klage over Slagter Laugets Oldermand Peter Steen

 

I Delgobes samlinger om Steen nevnes følgende: Maren Anne Friis f Steen ! Hendes Bestemor skal 80 Aar
gl have ægtet den tyve-aarige Suhrland

Kan det være den samme Maren Friis som i 1801-tellingen er gift med Gunder (Rasmussen) Caster/Kastor? Nathan Surland ble gift første gang 1753 med en Anne Olsdatter, sal. Steen, og hun skal ha hatt en sønn ved navn Arnt/Arendt. Det var en merkbar aldersforsel på ekteparet, men Anne Olsdatter, sal. Steen, var i 60-årene, ikke 80, og Nathan var omlag 24.

 

Dødsannonsen til Anne Olsdatter Steen/Surland i Adresseavisen, fredag 22. mars 1793:

Sitat

At det behagede Gud den 17de d. M. ved
3 paa 4 Dags Sængeligende, at henkalde
m[i]n kiære Kone Anna Steen til et lyksalige-
ere Liv, efter at have oplevet en Alder i dette,
100 Aar og 7 Maaneder; Giver ieg mig
den ære herved, at tilmelde va[a]re fraværende
Slægt og Venner. Forvisset enhvers deeltagel-
se i denne min billige Sorg, men frabeder
mig al bevidnelse derom.
                      Nathan Surland.

 

Nathan Surlands første vielse i kirkeboken for Domkirken i Trondheim: D 14, Febr. [1753] begiærede Ungk Constabel Nathan Johansøn Surland copulation i huuset med [******] Anna Olsd Datter Steen [******] deris K: Majestets Bevilgning af 19
Decembr 1752

Link to comment
Share on other sites

 

(Ref. siste innlegg ovenfor her)

 

For meg virker det som det kan være en feil i den gjengitte skifteteksten (1813-1816)
etter Ingeborg Erichsdatter Hiort eller ev. i avskriften av denne.

 

Et utsnitt av den gjengitte skifteteksten lyder som følger :
 

3) Søsteren Randie Erichsdatter Stee[n], død, og har efterladt sig følgende arvinger:
     a, S[ønnen?] Teve Rasch Steen, Død og opholdene sig i Trondhiem.

     b, ....
 

Det virker for meg som det istedet skulle stått som følger :

 

3) Søsteren Randie Erichsdatter Stee[n], død, og har efterladt sig følgende arvinger:
     a, S[ønnen?] Peter Pedersen [ev. Peter (Christian) Steen], Død, og har efterladt sig en Søn med Navnet:

                Teve Rasch Steen, opholdene sig i Trondhiem.
     b, ....

 

Dette må da i så fall være :              

 Randi Eriksdatter (ca.1719-1803)   (g. 3. gang. Steen)    som har etterlatt seg bl.a.
      a)  sønnen  Peter Christian Steen  (1756-1797)  (slaktermester), som har etterlatt seg en sønn

                Tøvis (Teve[s]) Rasch Steen (1782-1839)  som i 1813 var skipsfører og bosatt i Trondheim.

 

Etter ovenstående blir det Tøvis' sin far Peter som er fetter av Erik Toresen Bye. (... hvis det da ikke faktisk fantes, som skifteteksten sier, en Teve Rasch Steen (død før 1813) som var sønn av Randi).

 

Tillegg:

Ref. innlegget til Anne Lise Hovdal av November 4, 2005 i debatten Torbjørn henviser til (første avsnitt i innlegget ovenfor). Her framgår det i hennes gjengivelse av skifteteksten at det forholder seg slik jeg mistenkte;
nemlig at sønnen
Peter danner et generasjonsledd mellom Randi Eriksdatter og Tøves Rasch Steen.

 

Edited by Per Nermo
Henvisning til Anne Lise Hovland's innlegg i debatten fra 2005 som det linkes til over
Link to comment
Share on other sites

9 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

.....

Det er intet mindre enn tre forskjellige Peter/Peder/Petter Steen i Trondheim på slutten av 1700-tallet. I 1801-tellingen har vi:

I) Golla Kirstine Steen, enken etter slakter Peter Steen med sønnen Tøves Rasch Steen

II) Peter Steen, snekker, født ca. 1747, gift med Elisabeth Johnsdatter .....

III) Peder Steen, født ca. 1759, yrket er ikke oppført, gift med Ingeborg Johanne (née Øgreen) .....

.....

 

I tillegg har vi:

 

IV)  Peder Johnsen Steen (c1740-1786), hustømmerm., Munkegt. (1774), senere kjøpm., g.m. Aletha Henriksd.
       (dtr. Henrikka Jonetta Ped.d. S. (døpt VF 13/12-1774) bodde i 1801 (nyg.) hos hr. Esten Steen i Trondenes)

 

V)  Peder Johansen Steen (c1745 Skaun-før1790) (ing. livsarv.), s. av Johan Sør.s. Steen / Maren Godschesen
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

21 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

.....

I Delgobes samlinger om Steen nevnes følgende: Maren Anne Friis f. Steen !
Hendes Bestemor skal 80 Aar gl have ægtet den tyve-aarige Suhrland.

Kan det være den samme Maren Friis som i 1801-tellingen er gift med Gunder (Rasmussen) Caster/Kastor ?
Nathan Surland ble gift første gang 1753 med en Anne Olsdatter, sal. Steen, og hun skal ha hatt en sønn ved navn Arnt/Arendt .....

 

Kan denne Maren Anne Friis f. Steen være den

 

Maren Anna Steen (f. ca.1790 ?) som 14/9-1814 ble g. (og fikk 13 b.) med Peter (Peder) Leth (Johansen) Friis (1789-1841) fra Molde, kjøpm. og borger (fra 1811), bosatt i Bergen (1843) ?

 

Kronologisk blir det dog helst hennes oldemor som kunne være Anne Olsd. (2. gang g. (DK 1753) Surland).

 

Jeg har forøvrig tidligere 'sett' at nevnt Arent Steen skulle være Anne's sønnesønn, ikke sønn ...

 

 

Min oppmerksomhet 'drages' dessuten mot disse to 'parallelle' slektsrekkene (a og b) :

a)                                                                      b)

Jon,                                                                  Jon Steen (død før 1761), hustru Maren Ingebr.d. Gierp

   far til    nr. IV) i innlegget ovenfor :                    (g. ca. 1751 (?), foreldre til :                      

 - Peder Johns. Steen (c1740-1786),                - Arent Jons. Steen (c1752-et1801), skipp., Kjøpm.gt,
       kjøpm. 1786, g.m. Aletha Henr.d., døtre :                          g.m. Ane Sophie Falk, døtre :    

    - Martha Pedersdatter Steen    (f. ca.1770)             - Maren Arentsdatter Steen      (f. ca.1790)

    - Henrikka Jonetta Ped.d. Steen (VF 1774)            - Ane Dorthea Arentsd. Steen   (f. ca.1796)

 

Kan Peder Johns. Steen (c1740-1786) være bror el. halvbr. av Arent Jons. Steen (c1752-et.1801) ?

 

Kan Maren i slektsrekke b) ovenfor, nærmere bestemt

Maren Arentsd. Steen (f. ca.1790) - Arent Jons. Steen (c1752-et.1801) - Jon Steen (død før 1761)

være omtalte (Delgobe's)  Maren Anne Friis f. Steen ?
 

Tillegg :

På den avfotograferte siden fra Delgobes samlinger om Steen nevnes diverse andre 'Steen'.
Skal oppførte 
 Maren Anne Friis f. Steen oppfattes som slektsmessig tilknyttet noen av de andre som er nevnt på den siden, ev. sidene foran og bak ?
 

Edited by Per Nermo
Tilføyd spørsmål nederst vedr. de øvrige 'Steen' nevnt på siden fra Delgobe
Link to comment
Share on other sites

Ja, en generasjon er blitt utelatt i mitt sitat fra skiftet ovenfor. Her er den korrekte teksten fra skiftet:

Sitat

3,) Søsteren .  Randie Erichsdatter Stee[n], død og haver efterladt sig
                [***] Søn ved navne:
                Peter Steen i Trondhiem, død og har efterladt sig
        a, Sønnen Tøves Rasch Steen, død og opholden sig i Trond-    

 

 

Dito [16.] Septemb. [1738] begiærede Sergiant ved [det?] [*****]
Tronhiemske Regimente Christen Steen trolovelse
med Enken Anna Olsd Dattter. [Anviist] [Obirstens?]
Bevilgning af 4 Septembr 1738 [**st***] [etter?]
brev af 13 Feb: 1738 [***] Enkens [***kmand] Arent
Andersen Salemager [der] [****] er caveret. for [****] ægte-
skabs lovlighed caverer
             [Sign]       [Sign]

Trolovelsen i kirkeboka.

 

D: 21 Octobr [1738] blev Copuleret Sergiant Christen Sørentzøn Steen og Enke Ane Olsdtr Kiøstad

Vielsen i kirkeboka.

 

Skifte etter serjsant Christen (Sørensen) Steen i 1742. Søkbar nevnelse av skiftet. Uttdrag fra skiftet:

Sitat

mellem Enken paa den ene
side og D Sal. Mands Ar-
vinger paa den andre side
hvilke si** *** 1 broder
Johan Sørens Steen, Lieut:
ved Sr Obirste Enochsens Regi-
mente ** nærværende
2den broder Poul Steen, død
og efterladt sig flere Børn,
**** Søren 18 Aar, Henrich
16 Aar, Christian 14 Aar og
Hans Morten 12 Aar, 3de
døtre Maren Maria
21 Aar, ****** 10 Aar og
Sophia 7 Aar gammel.

 

Anne Olsdatter Kiøstad, enken etter sersjant Christen (Sørensen) Steen kan godt være den Anne Olsdatter, salige Steen, som den tjuefireårige Nathan Surland senere ble gift med. Nathan Surland var i så tilfelle først gift med enken etter sersjant Christen (Sørensen) Steen, og andre gang gift med Elen Alethe Steen, datter av hans første kones bror, kaptein Johan (Sørensen) Steen og Maren Godsche/Godschesen.

 

Hvem var så hennes første ektemann? Var han også en Steen? Eller tok sønnen Arnt Arntsen som døde i 1775 (gravlagt 6. mars 1775) etternavnet Steen etter hennes andre ektemann, sersj. Christen Steen?

Kiøstad er vel gården Kystad på Byåsen; Anne Olsdatter eller hennes første ektemann har trolig kommet fra denne gården. Artikkel om gården Kystad på WikiStrinda.

 

Fortegnelse over samtlige Interessentere udi den Trondhjemske Enkekasse:

[#] 28. Arnt Steen, Slagtermester . . 44 [år]
        Konen Siri Jonsdatter Amdahl. 33 [år]

 

I Sted og navn i Trondheim står det:

Sitat

WEIBYEGÅRDEN. 1) Prinsens gt. 26.
Hjørneeiendom mot Repslagerveita. Borger-
løytnant og repslager Hans Hensen Weibye
var eier i 1779. Muligens var det han som
lot den bygge. Halvor Wang var siste eier
da gården i 1795 ble solgt på auksjon til
parykkmakermester Peter Boyesen som i
1799 solgte den til slaktermester Arent Steen.
Han solgte den i 1803 til sin svoger, rep-
slager og stadthauptmann Christian Weibye
etter at denne hadde måttet selge sin eien-
dom Kalvskinnsgt. 2.[…]

 

Christian (Hansen) Weybye var gift første gang med Marthe Henrikke Vibe Steen, og andre gang med Golla Marie Steen.

Golla Maria Steen ble døpt 1764 i Alvdal og her introduseres moren hennes.

Golla Maria Steen nevnes som kjent ikke på skiftet etter faren, så kanskje er det en annen Golla Maria Steen Weybye ble gift med? Weybe skal altså være svoger av slaktermester Arent Steen.

 

På samme side i Delgobes samlinger som Mareen Anne Friis f. Steen omtales Karen Sophie, den yngste av barnene til løytnant Søren (Christensen) Steen og Sophie Amalie Vibe. Ingen av de andre navnene Delgobe nevner er kjent for meg. Kanskje er det en «samleside» hvor han har oppført forskjellige Steen-er han har kommet over?
Karen Sophie ble gift 26. november 1751 i Jevnaker med premierløytnant David Christensen Wolsted (Woldsted). Karen Sophie Steen/Wolsted døde i 1786, og ble gravlagt 19. mai 1786 (avskrevet/søkbar).

 

 

 

I 1746 er det skifte etter den tidligere nevnte mesterskredderen Joen Andersen Steens første kone, Ingeborg Christina: Skifte Forretning efter Afgangne Ingebor Chirstina, Jon (Andersen) Steens Hustrue

I skiftet nevnes «Hans Broder Ole Steen».

 

I 1750 er det skifte etter Joen Steens andre kone, Elen Kirstina Juul. Fra hennes første ekteskap med Lars Pedersen Blix, nevnes to barn: Peder Larsen, gl. 8 aar og Anne Elisabeth, omtrent 7 aar gammel.

Det er nok hennes første ektemanns foreldre som blir trolovet 22. mai 1683: «Veldiserede og kunsterfarne unge Mand» Peder Larsøn Blix og Esther Mathiasdatter.

 

En ungekarl og tiener paa Klubben Henning Jonsøn Steen troloves 8. mai 1792 med Pigen Beret Berentsdatter Øyen, og ble viet 29. mai 1792

 

Link to comment
Share on other sites

9 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

..... [Anviist] [Obirstens?]
Bevilgning af 4 Septembr 1738 [**st***] [etter?]
brev af 13 Feb: 1738 
[***] Enkens [***kmand] Arent

Andersen Salemager [der] [****] er caveret. for [****] ægte-
skabs lovlighed caverer
             [Sign]       [Sign]

.....

 

Ref. sersjant Christen (Sørensen) Steen's begjæring av 16 Sep 1738
om trolovelse med enken Anne Olsdatter (Kystad ?) :

 

Hvordan kan den transkriberes (og forstås), den tekst-sekvensen (se under)

som står etter henvisningen til ekteskaps-bevillingen og før forlovernes 'caverings-signaturer' ? :

 

'[***] Enkens [***kmand] Arent Andersen Salemager [der] [****] er caveret.

 

Trolovelsen i kirkeboka )
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

12 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

.....

Christian (Hansen) Weybye var gift første gang med Marthe Henrikke Vibe Steen, og andre gang med Golla Marie Steen.

Golla Maria Steen ble døpt 1764 i Alvdal og her introduseres moren hennes.

Golla Maria Steen nevnes som kjent ikke på skiftet etter faren, så kanskje er det en annen Golla Maria Steen Weybye ble gift med ? Weybye skal altså være svoger av slaktermester Arent Steen.

.....

 

I Sted og navn i Trondheim står det altså at ' ... slaktermester Arent Steen ' ...

'solgte den [Weibyegården] i 1803 til sin svoger, repslager og stadthauptmann Christian Weibye'.

 

Dersom 'svoger' her er benyttet i sin vanligste betydning, dvs. at Christian Hansen Weibye (c1763-1839) er

a) bror av [Arent Arentsen Steen's] hustru [Siri Jonsd. Amdahl]   (som vi vel i første omg. kan se bort fra), eller

b) gift med [Arent Arentsen Steen's] søster   (noe som virker nærliggende her), og siden

 

1) Christen's første hustru Marthe Henrikke Vibe Steen (c1761-1795) iflg. nevnte skifte (18 Jan 1775)

     var datter av hyttemester i Alvdal, Søren Paulssøn Steen (1724-1775), og

2) Christen's andre hustru Golla Marie Steen (død 29/3-1851 i Tr.h.) ikke nevnes i skiftet ett. Søren P. Steen,

 

så må vi altså kunne tenke oss at Christian Weibye's 2. hustru Golla Marie Steen er en søster av Arnt Arntsen Steen (c1758-et.1802).

 

Søren Paulssøn Steen (1724-1775) skal dog som Torbjørn skriver ha hatt en datter Golla Marie (døpt i Lille-Elvdal i 1764), som altså ikke er nevnt i hans skifte.

 

Imidlertid kan man vel ikke se helt bort fra at svoger-begrepet kan være benyttet i en videre betydning, som ikke krever at Hans Weibye er gift med Arent's søster, men med en 'nokså nær' slektning.

 

 

Arent (Arentsen) Steen (c1758-et.1802) er vel da den Arnt Steen som skal være nevnt i forbindelse med hans nylig avdøde farmor (Anne Olsdatter (100)) sin enkemann Nathan Surland (65)'s trolovelse i 1794 med Elen Aletha Steen (c49).

 

Og hvor i dette bildet kan hun ev. høre hjemme, den Maren Anne Friis f. Steen  i Delgobes samlinger om Steen

hvis  'Bestemor skal 80 Aar gl have ægtet den tyve-aarige Suhrland' ?

 

Kan hun være identisk med den Maren Anna Steen (f. ca.1790 ?) som 14/9-1814 ble gift og fikk 13 barn med Peter (Peder) Leth (Johans.) Friis (1789-1841) fra Molde, kjøpm. (borger fra 1811), bosatt i Bergen (1843) ?

 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

På 27.1.2023 den 15.14, Torbjørn Wolden skrev:

.....

I 1750 er det skifte etter Joen Steens andre kone, Elen Kirstina Juul. Fra hennes første ekteskap med Lars Pedersen Blix, nevnes to barn: Peder Larsen, gl. 8 aar og Anne Elisabeth, omtrent 7 aar gammel.

Det er nok hennes første ektemanns foreldre som blir trolovet 22. mai 1683: «Veldiserede og kunsterfarne unge Mand» Peder Larsøn Blix og Esther Mathiasdatter.

.....

 

Gullsmed i Trondheim, Peder Larsøn (Lauritsen) Blix (ca.1659-1692) skal i sitt 2. ekteskap (ca.1685) med Cathrine Caspersdatter Wilthagen (1667-1706) (hennes første av tre ektemenn) fått ytterligere minst to sønner, hvorav én døpt med samme navn (som sin eldre halvbror (?)), nemlig Lars Pedersen Blix (ca.1690-ca.1747(?)), gullsmed i Molde, g. 1720 i Molde med Christi Hansdatter (død 1723), (datter av 'Hans [Eliassen] Skomager'), barn: Bergithe, Laurits, Mette, Anne og Iver.

 

Ellen Kierstina Eriksd. Juul sin 1. ektem., Lars Pedersen Blix, ser ut til å ha levd i tidsrommet Apr 1684- før 1747.
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

På 22.1.2023 den 16.35, Per Nermo skrev:

 

Dermed skulle svaret være gitt på min avsluttende antydning i innlegget den 10. januar 2023 i denne debatten.

 

Randi Eriksdatter hadde tilsynelatende etternavnet Juel (Juul) fra sitt første ekteskap (forlovet i Domklrken den 27. Jun 1741) med Peder Olsen Juul (Smith), med hvem hun hadde fire barn (Karen, Erik, Ole Sterk og Peder).

 

Randi skal ha giftet seg (for 3. gang)  med Christian Wibe Steen i Domkirken 13. Mai 1765, så dersom slaktermester i Trondheim, Peter Christian Steen (død 1797) er sønn i dette  ekteskapet mellom Christian Wibe Steen (hans 2.) og Randi Eriksd., så blir det svært knapt om tid (for lite ?)  fram til fødselen av Tøvis Rasch Steen (sjømann), som ble døpt (Vår Frue) 30. Juni 1782 av foreldre Peter Christian Steen / Gurine Kristine Fjeldstad). (Jeg klarer ikke tyde fadrenes navn her. Står det noe om hvorvidt Tøvis (Teves) var født i eller utenfor ekteskap ?).

 

(Det er altså denne Tøvis Rasch Steen ('Trondheimskjempa') som er omtalt som 'bror' av Erik Toresen Bye).

 

Tillegg:  Iflg. Lassens stamtavle (se innlegget over her) så ser det ut til at Peter Christian Steen istedet  er født i 1756, i Christian Wibe Steen's 1. ekteska(DK 19. nov. 1750) med Anne Dorthea Jordan. Dette altså 'til tross for' at man jo 'ville tro' at Peter C.'s sønn Tøvis er oppk. etter sin farmorRandi Eriksdatter's forrige ektemann Tøvis Nilsen Rasch. Oppkalt etter Tøvis Nilsen Rasch (død i tidsrommet 1757-1765 ?) kan Tøvis f. 1782 selvsagt likevel være, men altså da etter sin fars stemors forrige ektemann.
 

 

Edited by Anne Lise Hovdal
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.