Jump to content
Arkivverket

Tilfeldige funn ("strays") - Gudbrandsdalen utenom Ringebu


Per Morset

Recommended Posts

Tingbok Toten, Vardal og Biri 1682:

Lars Oudstad aff Gudzdaal er ofuer 50 aars alder som hand siger, hand tilstaar herudj saaledis att hand udj 23 aar boed paa Almb udj Wardahl, och for 6 aar sieden fløtt til Gulbrandzdalen.......

 

SAH, Toten tingrett, G/Gb/Gba/L0017: Tingbok, 1682, s. 22b-23a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090525680154
 

Link to comment
Share on other sites

Tingbok Hadeland, Land og Valdres 12. juni 1730:

Landherren Ole Gutormsen Sandboe stevnet sin leilending Hans Gulbrandsen Røberg (som også var av Sandbu-slekt, merknad PM) formedelst hand skal have nedraadnet Huuserne, og er dels affløt paa u-beqvem steder paa den Søndre Part udj gaarden Røberg .......

Til saken ble opplest Hans Gulbrandsen Røbergs udstede Skiøde bref til Citanten Ole Gutormsen Sandboe paa dend Syndre part udj gaarden Røberg af skyld 13 1/2 Lispund tunge som for Redten blef oplest af Dato d: 11de Aug: 1729. Videre fremviste Fuldmegtigen it Skiffte bref passerit efter Citantens afgagne S. Bedste Moder Engelef Zachariasdatter d: 7de Octobr: 1697, hvor med hand vil bevise at dend tiid skiffted skiede var hands sl. bedste Forældre ejende den Syndre Part udj gaarden Røberg j huud og 4re skind Odels gods ....

 

SAH, Hadeland, Land og Valdres sorenskriveri, G/Gb/L0051: Tingbok, 1730-1732, s. 3b-4a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090406330006 
 

Edited by Per Morset
Tillegg
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Tingbok Hadeland, Land og Valdres 10. mars 1731:

Noch blef publ: Knud Johandsen Ruud, Ole Larsen Jørstad af Faaberg i Gulbrandsdalen, Ole Larsen Nordre Stor Ourlund et Consortis udstede Skiødebref til Jon Johansen Rud paa ald deres Arfelig tilfaldene Kiøbegods som de vare Laadtagere udj den gaard Nordre Stor Ourlund, hvor for er betalt efter Skiødes indhold til hver Broder for en Broder Laad 40 rdr, og Søster Laad 20 rdr. Skyldende En Huud og 8te Skind med Bøxsel, dat: Ruud d: 16de Decembr: 1730.

 

SAH, Hadeland, Land og Valdres sorenskriveri, G/Gb/L0051: Tingbok, 1730-1732, s. 114b-115a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090406330118 
 

Link to comment
Share on other sites

Tingbok Hadeland, Land og Valdres 10. mars 1731:

Desligeste blef publ: Ole Gutormsen Sandboe i Vaage Prestegield i Gulbrandsdalen hands udstede Skiøde Bref til Unge Karl Knud Johandsen Rud paa en hands ejende gaard og anparts Odelsjord beliggende udj den gaard Røberg beliggende udj Østersindens Annex skyldende med Bøxsel og Herlighed 13 1/2 Lispd: Tunge den Syndre Part, hvor for er betalt 353 rdr: Courant, dat: Jørstad d: 29 Decembr: 1730.

 

SAH, Hadeland, Land og Valdres sorenskriveri, G/Gb/L0051: Tingbok, 1730-1732, s. 114b-115a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090406330118 
 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Tingbok Hadeland, Land og Valdres 2. august 1731:

Vel Edle og Velbr: Hr: Capitain Andreas Heide haver ved skriftlig Kald og Varsel indstefndt Hans Knudsen Haachenstad formedelst hand ej haver kundet hiemle ham den gaard Nordre Kalstad i Goudsdal Sogn beliggende, som hand han: ved Skiøde imod Nøyagtig Penger haver bebrevit, og siden igien af hands broder Rolff Knudsen ved Stefnemaal til Under Kiendelse haver paa-anchet, derfor at svare ham de Bekostninger med Videre som hand derpaa anvendt haver ......

 

SAH, Hadeland, Land og Valdres sorenskriveri, G/Gb/L0051: Tingbok, 1730-1732, s. 172b-173a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090406330176 
 

Edited by Per Morset
uferdig
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Tingbok Hadeland, Land og Valdres 9. mars 1736:

End Videre bleff publ: Jørgen Christiansen Borlunds udstede Pandte forskrivelse til sin Værsøn Ole Larsen boende paa Jordstad udj Faaberg præstegield udj Gulbrandsdalen for af ham oppebaarne Penger 500 Rdr, hvorfor hand haver sadt ham i forsichring og underpandt den 6te dels Part af Lands Præstegield Kiercher tillige med 6te dele af det beholdne gods samme Kiercher ere berettiget, item hands anpart Tiende, Landskyld med videre Kircherne ere berettiget, saa Velsom og Een hands Ejende Odelsgaard Lile Ourlund kaldet, skylder med Bøxel og Herlighed 4re Skind, dat: Borlj d: 24de: Septbr: 1735.

 

SAH, Hadeland, Land og Valdres sorenskriveri, G/Gb/L0053: Tingbok, 1735-1738, s. 79b-80a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090406330713 
 

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Dette er mest en kuriositet, men jeg tar det med. Det gjelder en leiermålssak på Fallang i Gran, tingbok Hadeland, Land og Valdres 7. november 1651.

Anna Amundzdatter, forige tienendis Harrald FaldAnger er tiltalt av fogden Niels Bendtsen. Harrald var mistenkt for barnefar, men haffuer hun bekiendt, at hun waar med barn, dog iche for: Harrald FaldAngger at werre hendes barnefader, Mens Udlagde en dreng wed Nafn Peder Christensen, føed i Guldbrandzdallen, som er bort Rømbt med forbemt: Harrald FaldAngger. De tok beina fatt!

 

SAH, Hadeland, Land og Valdres sorenskriveri, G/Gb/L0001: Tingbok, 1651-1652, s. 10b-11a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090525620353
 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

KB Gran, 7. september 1713:

...er et Uegte barn døbt udj Grans Kirche og kaldet Erich, fadderne .....Moderen til barnet er et Wandrendis Quindfolch og tigger sit brød ved Nafn Ingeborre Michelsdaatter barnfød i Gulbrandsdahlen udj Øyer Præstegield er tillforn besoved af en lensmands søn udj Øyer Præstegield ved Nafn Samuel Olson Klæva og om natten till d: 6. Sept. fødde et barn paa Gamkind her i Gran Sogn Dragun quarteer hun udlegger til barnefader for dette barn en huusmands søn ved Nafn Peder Halvordsson, barnefød paa Kierne eyer udj Rinsager Sogn og aufled samme barn med hannem paa en huusmandspladtz kaldes Meenshoell udj Ringsager Sogn, hun hafde ingen pass eller beviis huor hun var fra, men var .... herfra.

 

SAH, Gran prestekontor, SAH/PREST-112Ministerialbok nr. 1, 1707-1731, s. 53
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603820345 
 

Edited by Per Morset
Rette feil
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Tingbok Hadeland, Land og Valdres 3. november 1687:

Niels Simensøn boendis paa Øyestad udj Landz prestegield, loed publicere idt Skøde, som hannem er gifuen af Michel Guttormsøn, boendis paa Hammer(?) udj Waage prestegield udj Gulbrandsdalen, paa fire schind Odelsgods uden bøxel, beliggend udj Mitberg her udj Sognet, huorfor hand bekommen fulde betaling, och effter brefuetz indhold hafuer Niels Simensøn tilforhandlet sig samme 4 Schind in Anno 1674, mens formedelst mangel af papier som dertil behøfues, iche brefuet tilforn udstedet. Dat: 30 July 1687.

 

SAH, Hadeland, Land og Valdres sorenskriveri, G/Gb/L0026: Tingbok, 1687-1688, s. 87b-88a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090525650399 
 

Link to comment
Share on other sites

Tingbok Hadeland, Land og Valdres 18. februar 1686:

Hr. Asses. Anders Simenssøn loed publicere en transport som hannem er gifuen af Amund Torgiersøn boendis paa Østerlie aff Gudsdals prestegield, paa Trey Lispd tunge med bøxell, beliggende udj Jefnager prestegield, som hannem udj arff tilfalden och aff hans sl. faderbroder Halfuor Pedersøn tilforpantet, hvilke adkomstbrefve hand belofuer Veledle Hr. Ass. inden førstkommendis St. Johannj at forskaffe, och Amund Torgiersøn bekommen derfor sin fornøyelse. Dat. d. 27 Jan: Ao: 1686.

 

SAH, Hadeland, Land og Valdres sorenskriveri, G/Gb/L0025: Tingbok, 1686, s. 4b-5a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090525650190 
 

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

KB Gran 17. mai 1737:

blef begraven ved Næs Thomes Svendsen fra Løssiøe Præstegield, som døde paa Tetterud i hans alder 50 aar.

Næs: Annekskirke i Brandbu sogn, Gran prestegjeld.

Tetterud: Skysstasjonen Teiterud på Eina, nå Vestre Toten kommune.

 

SAH, Gran prestekontor, SAH/PREST-112Ministerialbok nr. 2, 1732-1744, s. 199
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603830060 
 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • 1 month later...
 • 1 month later...

Tukthusrett (løsgjengere) i Aker (og Asker og Bærum), 30. juni 1827, nr. 61 på h. side er en Peder Nielsen som er 22 år gammel og fra Fåberg.

 

Aker sorenskriveri, SAO/A-10895/F/Fc/Fcb/L0008: Ekstrarettsprotokoll, 1827-1832, s. 30b-31a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10081203080058

 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

KB Gran 3. s. e. trinitatis 1726:

Item begraven ved Gran En vandrende mand fra Øyers Præstegield i Gulbrands Dalen ved Nafn Joen Olsøn, som døde paa Hadeland hos Peder Gamkind 50 aar gammel.

 

Gran prestekontor, SAH/PREST-112/H/Ha/Haa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1707-1731, s. 211
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603820507

 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • 3 weeks later...
 • 2 weeks later...
 • 1 month later...

Tingbok Hadeland, Land og Valdres 18. februar 1686:

Ole Fladterud (på Toten) kreves for landskyld.

Almuen sieger at hand er fløt til Gulbrandsdalen och mener at were udj Gudsdals prestegield.

 

Hadeland, Land og Valdres sorenskriveri, SAH/TING-028/G/Gb/L0025: Tingbok, 1686, s. 10b-11a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090525650195

 

Edited by Per Morset
skrivefeil
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.