Jump to content
Arkivverket

Tilfeldige personer ("strays") fra Hadeland


Per Morset

Recommended Posts

1811. Krigsforhør over soldat Anders Pedersen, anklaget for å ha tatt 50 rd ut av et brev. Anders Pedersen oppga å være omkring 30 år gammel og født på Hadeland hvor hans forelde døde for noen år siden. De bodde på Snellingen i Jevnaker sogn og het Peder Andersen og Berte Nielsdatter. Anders var hjemme hos foreldrene til han for 10 år siden lot seg verve for 10 år som han har uttjent tilkommende 12/11. Ble antatt som postbud for 1 år siden. Forhøret fortsttes på s. 323 og 325. Dom på s. 329 med frifinnelse.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0008: Justitsprotokoller, 1803-1815, s. 316-317

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101101162

 

1811. Krigsforhør over musketer Lars Andersen som man antok å være delaktig i å ha fraranet bonden John Rolstad fra Lesja noen penger. Lars Andersen (27) født på gården Ballangrud i Jevnaker på Hadeland hvor hans foreldre ennå lever. Har bestandig vært hjemme hos foreldrene til han ble utskrevet til soldat for 6 år siden. Var med på siste felttog mot Sverige og har siden ligget i Garnison her i byen (Chr.a). Aldri vært tiltalt eller straffet. En ltn. Busch tilføyde at «karlen» alltid har vært flink og skikkelig. Ransofferet John Rolstad gir sin forklaring: Sidstledeeden Fredag Aften KL: omtrent 11 blev han overfaldt

paa Gaden neden for Kirken til Waterland og frata-

get en gammel Tegnebog, hvori laae henved 1000 rd nogle

Beviser og andre Papirer. Han havde samme Dags

Eftermiddag været inde hos Sørensens Enke i Grændsen

og der solgt en Hest til 100 rd ved samme Leilighed havde

han sin Tegnebog oppe, saa det vist var mange som

saae derpaa, men hvem disse vare vidste han ikke

da der var mange som gik ud og ind uden at han

lagde mærke til dem.  Den Gang han blev overfaldet

kom han lige fra Sørensens Enke i Selskab med sin

Kamerat, Johannes Drangstad fra Øier Sogn, som i

Løverdags reiste tilbage til sit hjem, dde mødte da 2de

Soldater som sagde til dem, at de skulle føres paa Wag-

ten fordi det var saa sildig;  Den største af Sol-

daterne tog fat paa Deponenten og førte ham hurtigere

Afsted end den andre, der førte hans <Dep.> Kamerat, da

han paa denne Maade var kommet et Stykke fra

de andre, tog han Dep: bag i vestkraven med den

ene Haand og i Mund og Næse med den anden, satte

Beenet for ham og slog ham til Jorden, saa at han mod

Siden af Hodet støtte mod den haarde Iisholke, saa at

han var svimlen. /: Mærket  viste sig endnu paa Deps:

Ansigt / Han tog derpaa Tegnebogen ud af  Deps:

Sidelomme paa Kjolen og løb bort, inden Dep: kunde

samle sig igjen, det var desuden gandske

mørkt og ingen [Msker] tilstede. Dep: gik der-

paa uden at treffe sin Kammerat eller den andre

Soldat ned til Glarmester Tande i Watterland

hvor han laae om natten;  Morgenen derpaa

meldte han det for Politiet. J Gaar og lige-

ledes i dag har Deponenten været ved et Forhør

ved Artillerie Brigaden og der faaet tilbage 567 rd

af de ham fratagne Penge, som var funden hos

Overconstabel Ole Blinderen. Dep: har un-

der benævnte Artillerie-Forhør afgivet al den Op-

lysning han vidste, ligesom og der var afhørt

endeel , der kunde give nogen Underretning i Sa-

gen.  Dep: kunde ikke just sige at

han troede at have seet tilsædeværende Lars Andersen,

men han er af samme Høide og Førlighed, som den

der overfaldt Deponenten.

 

Forhøret inntil videre utsatt, neste forhør på s. 293 hvor Lars Andersen fra Ballangrud gir sin forklaring om hva som han foretok seg denne fredagen og lørdagen. Det går over flere sider med interessant lesning, men for mye å ta med her. Relatert til denne tråden nevnes det at Lars lørdags morgen fikk høre at hans søskenbarn [Rønne] (Rønnaug?) og dennes far Paul fra Løken på Hadeland var kommet til byen og losjerte hos Svend Amundsen i Vaterland. Han dro for å besøke de og ble traktert med frokost og kaffe. Ellers fikk han mange spørsmål om kameraten Ole Blindern (som ble avhørt et annet sted). Bonden John Rolstad tilkalt, og kunne ikke sikkert si om det var soldater som tok han med da han ble ranet, det var mørkt og han kunne ikke se hva slags klær de hadde på seg, et eneste han var sikker på var at de sa at de var politi og ville ta ham med til vakten. Rolstad ble gjort oppmerksom på at han vaklet i sin forklaring i fht. hva han tidligere hadde sagt, og skyldte på dialekten og at han ikke kunne gjøre seg forstått av det forrige forhørets administrator. Forhøret avsluttes på s. 297 og utsettes. Merk at det før neste forhør er andre saker, hvor det er en annen tiltalt Lars Andersen, men han er fra Stokke i Vestfold og anklaget for å ha stjålet en hest.  Forhøret begynner igjen nederst på s. og starter med utspørring av kameraten Nils Kjeldsen, en soldat Ole Christophersen og Ole Blindern med en del flere, som alle forklarte seg om Lars Andersens gjøren og laden.

 

En Ole Andersen ble innkalt og gjentok sin forklaring, så ble Ole Blindern innkalt, som fortsatte å legge skylden på Lars. Rettsmøtet avsluttet på s. 308. Så blir det stille i omtrent et halvt års tid før vi hører noe ved en krigsrett på nedre halvdel av s. 367 (rett foran er dommen til enda en annen Lars Andersen, men han er fra Kongsberg). Der sies det at det var høyeste grad av mistanke mot Lars Andersen fra Ballangrud som hovedmann til forbrytelsen, men han ble frifunnet på grunn av mangel på juridisk bevis. Lars var syk og dommen ble lest for ham på sykehospitalet.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0008: Justitsprotokoller, 1803-1815, s. 284-285

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101101146

Edited by Espen Tjernshaugen
 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Flere strays fra mine "samlinger":

- Bragernes 8. e. trin. 1763: Kf  Ole Jacobsen, 18 år, f i Gran.

- Bragernes 3. april 1769: Kf Anne Engebretsdatter, 17 år, f på Hadeland.

- Bragernes 7. oktober 1770: Kf Marthe Engebretsdatter, 16 år, f i Gran, b hos Oberauditøren.

- Aker 1819: Kf Siri Tostensdatter, f i Gran, døpt 17. mars 1805. I Sandakereie.

- Aker 1819: Kf Kirsten Amundsdatter, f i Gran, 16 1/2 år.

- 1820 Til Aker fra Gran: Anne Olsdatter, 25 år. Til Grimelundseier.

- 1829 til Aker fra Jevnaker: Erich Nielsen, døpt 10. juni 1792, kf i Aker mens han tjente hos Lars Lørenskoven, gift 1814 i Nittedal med Karen Pedersd. Bjørnholdt, siden oppholdt seg mest i Jevnaker pr.gj.

Barn: 1. Niels f 3. juli 1817 i Jevnaker, døpt 6. juli. 2. Peder f 1. oktober 1826 i Jevnaker, døpt 22. oktober. 3. Randi Marie f 27. januar 1816 i Jevnaker, døpt 4. februar. 4. Christiane f. 15. oktober 1819 i Jevnaker, døpt 17. oktober. 5. Maren f 18. desember 1824, døpt 26. desember. B. på Nedre Grorud.

- 1830 til Aker fra Gran: Erich Johannesen, 30 år, og h. Ragnild Johnsdatter, 26 år. Sønn Johan Edvard, f 26. desember 1828 på Næs i Gran. Til Maridalshammeren.

- 1832 til Aker fra Gran: Ungkar Jens Torstensen Grimsrud, døpt 19. oktober 1808. Foreldre Torsten Pedersen og Mari Jensdatter.

- 1832 Til Aker fra Gran: John Fredriksen Bjørge og h. Anne Sørine Olsdatter. Viet i Vår Frelsers kirke 10. november 1831. John f i Gran, døpt midfaste 1790, kf i Lunner 4. oktober 1806. Hun f i Fredrikstad, døpt 15. oktober 1809, kf i Vår Frelsers kirke 25. april 1824.

 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

1811. Krigsforhør over musketer Ole Fredriksen for voldsomt forhold etter en innkommet klage fra en Paul Hansen. Forhøret begynner nederst på s. 377. Tilstede var klagerens kone Randi Anderdatter som vedsto sin ektemanns klage. Ole hadde forsøkt å trenge seg inn hos ekteparetparet ved å sparke inn døren og slå den inn med en stein, rope og true og knuse vindusruter. Ole Fredriksen (22) som hadde tjent som soldat i et halvt år og ikke tidligere straffet, var født på Hadeland av foreldre Fredrik Larsen og Guri Olsdattter. Krigsrett på s. 381 med påfølgende vota og dom på s. 382, hvor han ble dømt til å passere spissrot 4 ganger gjennom 200 mann.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0008: Justitsprotokoller, 1803-1815, s. 376-377

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101101192

 

1812. Krigsforhør over musketer ved det Opplandske infanteriregiment, Østen Pedersen (29), født på gården Rud i Gran sogn på Hadeland, konfirmert i Aker kirke. Inntil han for 8 år siden ble vervet til grenader ved det 2. Akershusiske infanteriregiment var han hjemme hos sine foreldre Peder Jensen som døde for 2 år siden, hans mor Kari Østensdatter er i live og bebor plassen Stee under gården Disen i Aker sogn. Østen Pedersen var anklaget for tyveri etter en klage fra sadelmakermester Johan Friderich Hammerstein. Tyveriet gjaldt et lass ved som Østen hadde hentet i gården Disens skog etter avtale med eieren Jens Larsen, men Hammerstein var forpakter og mente veden tilhørte ham (og det var ham som hadde hugget den). Veden var ikke ment for Østen selv, men han hadde skaffet den tilveie som en gjentjeneste for en kommandersersjant Wang som hadde sørget for at Østen hadde fått innvilget en permisjon. Østen Pedersens bror Jens Pedersen nevnes også under forhøret. Krigsrett på s. 475 og dom på s. 476. Ti dagers arrest på vann og dobbelt porsjon brød. En eventuell erstatning bortfalt.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0008: Justitsprotokoller, 1803-1815, s. 464-465

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101101236

 

1811. Ekteskapstillatelse for musketer Christian Johansen Klinkenberg av Oplandske inf. reg. 3. komp. med piken Barbro Andersdatter på gården «Barlangerud» på Hadelaland. Det er vel helst Ballangrud. Omtrent midt på s. 390.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0008: Justitsprotokoller, 1803-1815, s. 390-391

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101101199

 

Det finnes forresten mange flere slike tillatelser i de militære justisprotokollene, men dessverre sjelden med informasjon utover fornavn og patronym.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1812. Forhør over kommandersersjant Knud Hals (23), født på Hadeland av foreldre Peter Hals, løytnant ved Nordenfjeldske regiment, og Cornelia Meldahl. Faren er død men moren lever på en plass ovenfor Ekeberg. Han var hjemme hos sine foreldre til sitt 17de år, da han kom hen til sin farbror løytnant Hals på Ringerike, hvor han ble i ett år, da han lot seg verve. Anledningen til forhøret var en klage fra løytnant v. Gamborg for drukkenskap og uetterettelighet i sine tjenesteplikters oppfyllelse. Dom på s. 589 hvor han ble degradert til musketer i 3 mnd, og det overskytende av hans lønn i den tiden å tilfalle Krigshospitalskassen.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0008: Justitsprotokoller, 1803-1815, s. 586-587

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101101297

 

1812. Krigsforhør over reforme korporal Mads Olsen (29), ugift, tidligere ustraffet, født i Gran på Hadeland av foreldre Ole Madsen og Marthe Andersdatter (død), faren lever fortsatt og bor i plassen Rognstad på Hadeland. Han var hjemme hos sin far til sitt 21 år da han ble vervet til 2. Akershusiske regiment, hvorfra han siden ved reformen i 1810 er kommet til det Opplandske. Anledningen til forhøret var en klage fra høker Trond Hansen Sagtmoe om «forøvede Spectakler i Hans Huus», og Mads Olsen ga først sin forklaring:

 

I Søndags Eftermiddags

kom hand ind til klageren i Følge med Niels Andersen

af de ridende Jægere og Ole Hansen af samme Corps. – Han for-

langte 4 Drammer, og paa tilspørgende, hvad disse kostede,

blev svart 16 skilling, - Paa tilspørgende, hvorfor han her skulde betale

meere, end paa andre Steder, kom Klageren til og tilstod da

ham Drammen for 12 skilling; men kort efter, uden at Arrestanten

veed at have givet ham nogen Anledning dertil, tog Klage-

ren ham og skjød ham ud af Døren. -  Dette saaledes passerede,

fortalte  Arrestanten ude paa Gaden til tvende Jægere, som han

ikke kjender, hvilke derpaa gik ind til Høker Ole Clemetsen, men kom

strax efter ud igjen tilligemed en Heel Deel andre. -  Disse gik alle

over til Klageren, og stormede ind mod hans Dør, dog uden at Arrestan.

ten kunde seem om Døren gik itu, da han stod langt [bagud], og ingen

Deel tog i denne Allarm. -  Derfra gik han Arrestanten ud til Madame

Bergh i Gamlebyen, og siden hjem. –

 

Deretter ga ridende jeger Ole Hansen sin vitneforklaring:

 

Han var inde hos Klageren i Søndags Eftermiddag, og hørte at han og Arrestanten

kom op at skjændes over det, at Hiin forlangte 16 pr. Dram, da denne

ikke vilde give ham meerem end 12 skilling; Arrestanten slog ved denne

Leilighed i Bordet for Klageren, hvorpaa denne bad ham at være roe-

lig, da han i manglende Fald nok skulde være Mand for at faae

ham paa Døren.  Da Arrestanten ikke des [forinden] vedblev

at pukke, tog Klageren ham og skjød ham ud. -  En Stund efter kom

der en Mængde Mennesker løbende op ad Trappen, og stødte

til Døren for at faae den op; men da Deponenten og flere andre

indvendig holdt imod, kunde de ikke komme ind. -  Arrestanten

var med iblandt dem, som vare uden for Døren; men om han

var behjelpelig med at slaae Døren itu, kunde Deponenten

ej See, -

 

Tre andre vitner bekreftet den sist avgitte forklaring. Mads nektet fortsatt å ha slått i bordet og å ha oppført seg ufint. Har ikke funnet noen fortsettelse ac denne saken.

 

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0008: Justitsprotokoller, 1803-1815, s. 584-585

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101101296

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

On 2/29/2024 at 8:05 PM, Espen Tjernshaugen said:

1811. Krigsforhør over soldat Anders Pedersen, anklaget for å ha tatt 50 rd ut av et brev. Anders Pedersen oppga å være omkring 30 år gammel og født på Hadeland hvor hans forelde døde for noen år siden. De bodde på Snellingen i Jevnaker sogn og het Peder Andersen og Berte Nielsdatter. Anders var hjemme hos foreldrene til han for 10 år siden lot seg verve for 10 år som han har uttjent tilkommende 12/11. Ble antatt som postbud for 1 år siden. Forhøret fortsttes på s. 323 og 325. Dom på s. 329 med frifinnelse.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0008: Justitsprotokoller, 1803-1815, s. 316-317

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101101162

 

1811. Krigsforhør over musketer Lars Andersen som man antok å være delaktig i å ha fraranet bonden John Rolstad fra Lesja noen penger. Lars Andersen (27) født på gården Ballangrud i Jevnaker på Hadeland hvor hans foreldre ennå lever. Har bestandig vært hjemme hos foreldrene til han ble utskrevet til soldat for 6 år siden. Var med på siste felttog mot Sverige og har siden ligget i Garnison her i byen (Chr.a). Aldri vært tiltalt eller straffet. En ltn. Busch tilføyde at «karlen» alltid har vært flink og skikkelig. Ransofferet John Rolstad gir sin forklaring: Sidstledeeden Fredag Aften KL: omtrent 11 blev han overfaldt

paa Gaden neden for Kirken til Waterland og frata-

get en gammel Tegnebog, hvori laae henved 1000 rd nogle

Beviser og andre Papirer. Han havde samme Dags

Eftermiddag været inde hos Sørensens Enke i Grændsen

og der solgt en Hest til 100 rd ved samme Leilighed havde

han sin Tegnebog oppe, saa det vist var mange som

saae derpaa, men hvem disse vare vidste han ikke

da der var mange som gik ud og ind uden at han

lagde mærke til dem.  Den Gang han blev overfaldet

kom han lige fra Sørensens Enke i Selskab med sin

Kamerat, Johannes Drangstad fra Øier Sogn, som i

Løverdags reiste tilbage til sit hjem, dde mødte da 2de

Soldater som sagde til dem, at de skulle føres paa Wag-

ten fordi det var saa sildig;  Den største af Sol-

daterne tog fat paa Deponenten og førte ham hurtigere

Afsted end den andre, der førte hans <Dep.> Kamerat, da

han paa denne Maade var kommet et Stykke fra

de andre, tog han Dep: bag i vestkraven med den

ene Haand og i Mund og Næse med den anden, satte

Beenet for ham og slog ham til Jorden, saa at han mod

Siden af Hodet støtte mod den haarde Iisholke, saa at

han var svimlen. /: Mærket  viste sig endnu paa Deps:

Ansigt / Han tog derpaa Tegnebogen ud af  Deps:

Sidelomme paa Kjolen og løb bort, inden Dep: kunde

samle sig igjen, det var desuden gandske

mørkt og ingen [Msker] tilstede. Dep: gik der-

paa uden at treffe sin Kammerat eller den andre

Soldat ned til Glarmester Tande i Watterland

hvor han laae om natten;  Morgenen derpaa

meldte han det for Politiet. J Gaar og lige-

ledes i dag har Deponenten været ved et Forhør

ved Artillerie Brigaden og der faaet tilbage 567 rd

af de ham fratagne Penge, som var funden hos

Overconstabel Ole Blinderen. Dep: har un-

der benævnte Artillerie-Forhør afgivet al den Op-

lysning han vidste, ligesom og der var afhørt

endeel , der kunde give nogen Underretning i Sa-

gen.  Dep: kunde ikke just sige at

han troede at have seet tilsædeværende Lars Andersen,

men han er af samme Høide og Førlighed, som den

der overfaldt Deponenten.

 

Forhøret inntil videre utsatt, neste forhør på s. 293 hvor Lars Andersen fra Ballangrud gir sin forklaring om hva som han foretok seg denne fredagen og lørdagen. Det går over flere sider med interessant lesning, men for mye å ta med her. Relatert til denne tråden nevnes det at Lars lørdags morgen fikk høre at hans søskenbarn [Rønne] (Rønnaug?) og dennes far Paul fra Løken på Hadeland var kommet til byen og losjerte hos Svend Amundsen i Vaterland. Han dro for å besøke de og ble traktert med frokost og kaffe. Ellers fikk han mange spørsmål om kameraten Ole Blindern (som ble avhørt et annet sted). Bonden John Rolstad tilkalt, og kunne ikke sikkert si om det var soldater som tok han med da han ble ranet, det var mørkt og han kunne ikke se hva slags klær de hadde på seg, et eneste han var sikker på var at de sa at de var politi og ville ta ham med til vakten. Rolstad ble gjort oppmerksom på at han vaklet i sin forklaring i fht. hva han tidligere hadde sagt, og skyldte på dialekten og at han ikke kunne gjøre seg forstått av det forrige forhørets administrator. Forhøret avsluttes på s. 297 og utsettes. Merk at det før neste forhør er andre saker, hvor det er en annen tiltalt Lars Andersen, men han er fra Stokke i Vestfold og anklaget for å ha stjålet en hest.  Forhøret begynner igjen nederst på s. og starter med utspørring av kameraten Nils Kjeldsen, en soldat Ole Christophersen og Ole Blindern med en del flere, som alle forklarte seg om Lars Andersens gjøren og laden.

 

En Ole Andersen ble innkalt og gjentok sin forklaring, så ble Ole Blindern innkalt, som fortsatte å legge skylden på Lars. Rettsmøtet avsluttet på s. 308. Så blir det stille i omtrent et halvt års tid før vi hører noe ved en krigsrett på nedre halvdel av s. 367 (rett foran er dommen til enda en annen Lars Andersen, men han er fra Kongsberg). Der sies det at det var høyeste grad av mistanke mot Lars Andersen fra Ballangrud som hovedmann til forbrytelsen, men han ble frifunnet på grunn av mangel på juridisk bevis. Lars var syk og dommen ble lest for ham på sykehospitalet.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0008: Justitsprotokoller, 1803-1815, s. 284-285

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101101146

 

Samme mann 2 år senere:

 

1813. Forhør i anledning en fra gjestgiver og båtfører Casper Iversen Aaraas (fra Åros i Røyken) innsendt klage over musketer av 8de kompani Lars Andersen Ballangrud, som hadde solgt ham noe rug (3 td) som antagelig var stjålet. Forhøret sluttes og begynner igjen på neste s. 684.

 

Lars Andersen Ballangrud (30), født på gården Ballangrud på Hadeland av foreldre Anders Gislesen og Margrethe Pedersdatter som begge lever og bor på Ballangrud. Forhøret avsluttes, utsettes og begynner igjen på s. 686. Krigsrett på s. 693 med dom på s. 694 hvor han pga. tvil om skyldigheten idømmes 5 dager i kasjotten på vann og dobbelt brød.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0008: Justitsprotokoller, 1803-1815, s. 682-683

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101101345

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1813. Krigsforhør over Ole Fredriksen. Dette er samme mann som ble tiltalt og straffet i 1811, se to innlegg lenger opp.

 

Nytt forhør på s. 739 hvor vi får vite at han etter det forrige forhøret på s. 707 var blitt tildelt en straff av krumslutning i 24 timer for å ha solgt et par lerretsbukser uten kompanisjefens tillatelse. Dette forhøret gjelder en skjorte som han nektet for å ha tatt. Utsatt på ubestemt tid til det igjen etter en rom tid tas opp igjen nederst på s. 762. Dom på s. 765 hvor han for 1. gangs simpelt tyveri bliver dømt til å passere spissrotene 4 ganger gjennom 200 mann og erstatte de stjålne saker etter satt takst, samt betale sakens omkostninger.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0008: Justitsprotokoller, 1803-1815, s. 706-707

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101101357

 

1813. Krigsførhør over soldat nr. 67, Gudmund Hansen ved det Nordre Hedemarkske musketerkompani under det Opplandske infanteriregiment, hvortil han lot seg leie for noe over 4 år siden, etter å ha fått avsjed fra det Nordenfjeldske Inf. reg. ved hvis 6. Musketerkompani han hadde tjent i 10 år. Gudmund Hansen (42), født på gården Grinager i Jevnaker sogn på Hadeland. Inntil han var 25 år oppholdt han seg hjemme hos sin mor, men deretter lot han seg verve til soldat, har ikke lært noe håndtverk, men er gift og har et barn med sin kone Berthe Pedersdatter. Har aldri vært dømt ellers straffet hverken sivilt eller militært. Nå var han mistenkt i anledning av noe hos ham funnet puntlær m. v. – Under forhøret nevnes et besøk inne hos hans bror Ole Hansen Totning. Gudmund Hansen hadde ikke stjålet lærstykkene, men skaffet det til veie på ureglementert vis, og måtte sammen med en annen person sone 5 dagers arrest på vann og brød.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0008: Justitsprotokoller, 1803-1815, s. 740-741

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101101374

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

On 3/3/2024 at 8:01 PM, Espen Tjernshaugen said:

Under forhøret nevnes et besøk inne hos hans bror Ole Hansen Totning.

 

1815. Ole Hansen Totning fra innlegget ovenfor er her vitne nr. 9 under et forhør, og oppgir at han 50 år gammel og ernærer seg av småhandel.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0008: Justitsprotokoller, 1803-1815, s. 882-883

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101101445

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1805. Forhør nedsatt i Akershs festnings ”Syge Baraqver” over grenader Lars Hermansen (19) fra Asker. Forhøret gjaldt 30 rd som var funnet hos ham, og som man mente var stjålet fra en lommebok tilhørende en svensk person. Forhøret avsluttes på s. 61 og etterfølges med et nytt på samme side, hvor Lars Hermansen nå nå fremstilles med to andre personer. En Knud Knudsen (21) fra Ringeriket, og på s. 62 en Petter Jonasen (20) som sier å være født på Hadeland av foreldre Jonas Haavoldsen og Anne Christensdatter. Petter hadde i 1800 vervet seg for 10 år, og sa seg å være spillemann av profesjon. Videre at før han vervet seg til regimentet oppholdt seg hos sine foreldre som bebodde og brukte plassen Cantom under gården Holum i Jevnaker. Forhøret avsluttes og tas opp igjen på s. 63 og går til s. 65 hvor det går over til å bli en krigsrett. Dom på s. 67 over alle tre, hvor de for første gangs begått tyveri dømmes til å gå hver for seg 4 ganger spissrot gjennom 200 mann, erstatte en for alle og alle for en de resterende av de stjålne penger og betale alle sakens omkostninger.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0002: Justitsprotokoller, 1803-1810, s. 59

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101070032

 

1806 28. jan. Krigsforhør over grenader Ole Tostensen som hadde desertert fra garnisonen 18. nov. 1805, og frivillig kommet tilbake 21. jan. 1806 og meldt seg ved vakten. – Ole Tostensen (20), født på gården Biørge i Gran på Hadeland av foreldre Tosten Tostensen og Marthe Jonsdatter. Vervet seg for 3 år siden for 10 år. Aldri vært straffet, ugift. Før vervingen tjente han 5 år hos Erik Guttormsen Børge i Gran. Han forklarer:

 

At han i October Maaned f: A: var hos Kjøbmand Brede

og kjørte Kalk, hvormed han ikke blev færdig førend

Klokken mod 10 samme Aften, og da han kom tilbage til

sit Qvarteer fandt han baade Døren til Stuen og Porten luk-

kede, og af frygt for siden effter at lide Straf fordi

han havde været ude, efter at den Visiterede Under Officeer hav-

de været i Qvarteret, Resolverede han at gaae til Sver

rig, hvilket han og giorde, og har siden den Tiid opholdt sig

paa Gaarden Kyllingstad i Eids Sogn i Sverrig. -  Anden

Aarsag end oven anført, og at Inqvisiten samme Aften

han Deserterede var meget Beskjænket, kunde han ikke

paa Tilspørgende opgive. Inqvisiten har ifølge Klagen ikke

taget nogle af sine Munderings Sager med sig, men

alle befandtes i hans Qvarteer. Da han paa Tilspørgende

intet videre havde at tilføre blev Forhøret Sluttet.

 

… i denne Krigsret saaledes Kiendt for Ret: Grenader

Ole Tostensen bør for 1ste Gangs begaaet Desertion,

men er dog frivillig kommen tilbage og meldt sig

selv ved Vagten, at ligge 48 Tiimer Krum, og for

videre Tiltale i denne Sag frie at være.

 

Den 20. mai (s. 160) er Ole Tostensen i trøbbel igjen, denne gang for 2. gangs desertering og 1. gangs begått tyveri. Om hans fødested heter det nå «Pladsen Braater under Gaarden Borgen i Grans Sogn paa Hadeland», og hans mor er nå blitt ei Jørgensdatter. Han hadde stukket av fra tjenesten i februar og reist til Hadeland, som årsak til det forklarte han å ha fått en Merskums Pipe med plettered Beslag for å selge for artilleristen Halvor Steffensen. Det gjorde han og fikk solgt den til en ukjent bonde, men satte pengene overstyr ved å drikke dem opp sammen med noen bekjente på Hadeland. Den tiden han var fraværende oppholdt han seg dels på gården Bjørge og dels på gården Raknerud hvor hans mor var boende. Krigsrett på s. 165 med påfølgende dom på s. 167.

 

at gaae 8te Gange Spidsrod imellem 200 Mand, optjene sin Capitulation af nye, samt betale Værdien den fra Artillerist Halvor Steffensen bortstiaalne, men ej tilbagekomne Pibe med 1 rd 2 ort.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0002: Justitsprotokoller, 1803-1810, s. 134-135

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101070070

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

53 minutes ago, Espen Tjernshaugen said:

1805. Forhør nedsatt i Akershs festnings ”Syge Baraqver” over grenader Lars Hermansen (19) fra Asker. Forhøret gjaldt 30 rd som var funnet hos ham, og som man mente var stjålet fra en lommebok tilhørende en svensk person. Forhøret avsluttes på s. 61 og etterfølges med et nytt på samme side, hvor Lars Hermansen nå nå fremstilles med to andre personer. En Knud Knudsen (21) fra Ringeriket, og på s. 62 en Petter Jonasen (20) som sier å være født på Hadeland av foreldre Jonas Haavoldsen og Anne Christensdatter. Petter hadde i 1800 vervet seg for 10 år, og sa seg å være spillemann av profesjon. Videre at før han vervet seg til regimentet oppholdt seg hos sine foreldre som bebodde og brukte plassen Cantom under gården Holum i Jevnaker. Forhøret avsluttes og tas opp igjen på s. 63 og går til s. 65 hvor det går over til å bli en krigsrett. Dom på s. 67 over alle tre, hvor de for første gangs begått tyveri dømmes til å gå hver for seg 4 ganger spissrot gjennom 200 mann, erstatte en for alle og alle for en de resterende av de stjålne penger og betale alle sakens omkostninger.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0002: Justitsprotokoller, 1803-1810, s. 59

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101070032

 

1807 23. august. Krigsforhør over grenader Petter Jonasen. NB! Dette er samme person som i  forrige innlegg, men her med noen forandrede opplysninger. Han oppgir nå å være 21 år gammel, at han ikke har noen profesjon, og nå heter faren Petter Jonasen (som helst er feil) samt at plassen ligger under Aarum i Jevnaker. I tillegg til den forrige tyveristraffen forteller han å ha blitt straffet adskillige ganger med krumslutning for drukkenskap. Nå hadde han dessertert og satte kursen utover mot Moss hvor han ble i 10 dager, og arbeidet da hos en apoteker Fink. Samtidig oppholdt det seg i Moss nyankommede soldater. Han ble angitt og beordret av en offiser å forføye seg tilbake til sitt kompani. Dom på s. 214-215, 10 dager i kasjotten på vann og brød.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0002: Justitsprotokoller, 1803-1810, s. 212-213

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101070109

 

1807 3. juli. Krigsforhør over landvern Nils Pedersen Grini av det Hadelandske Compagnie, som etter anmeldelse fra byfogd Wulsberg er mistenkt for mandag 22. juni på Heiret i Eidsvoll å ha stjålet 2 stk. lerret som lå på en blekevoll. Nils Pedersen Grini, født på gården Grini i Gran prestegjeld av foreldre Peder Nilsen og Ingeborg Jonsdatter. Tjent som National Soldat i 10 år og som landvern bortimot 9 år. Ugift. Har oppholdt seg i Hurdal prestegjeld de siste 7 år hvor han har fast dagarbeid. Dom på s. 212 hvor han for 1. gangs tyveri idømmes 4 ganger spissrot mellom 200 mann.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0002: Justitsprotokoller, 1803-1810, s. 210-211

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101070108

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

15 hours ago, Espen Tjernshaugen said:

1807 3. juli. Krigsforhør over landvern Nils Pedersen Grini av det Hadelandske Compagnie, som etter anmeldelse fra byfogd Wulsberg er mistenkt for mandag 22. juni på Heiret i Eidsvoll å ha stjålet 2 stk. lerret som lå på en blekevoll. Nils Pedersen Grini, født på gården Grini i Gran prestegjeld av foreldre Peder Nilsen og Ingeborg Jonsdatter. Tjent som National Soldat i 10 år og som landvern bortimot 9 år. Ugift. Har oppholdt seg i Hurdal prestegjeld de siste 7 år hvor han har fast dagarbeid. Dom på s. 212 hvor han for 1. gangs tyveri idømmes 4 ganger spissrot mellom 200 mann.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0002: Justitsprotokoller, 1803-1810, s. 210-211

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101070108

 

Samme mann et halvt år etter:

 

1807 des. Krigsforhør over landvern Nils Pedersen av Hadelandske Compagnie. Innledningsvis nevnes blant saksdokumentene et forhør og et tingsvitne fra Øvre Romerikes jurisdiksjon. Lenke til dette forhøret er lagt ved nederst i innlegget her og begynner nede på f. 219b.

 

 I den militære justisprotokollen forklarer Nils Pedersen (37) å være født på gården Grini i Gran prestegjeld av foreldre Peder Nilsen og Ingeborg Jonsdatter, ugift, var hos sine foreldre til han var 14 år. Hans mor lever fortsatt og oppholder seg på gården Bjørge i Grans sogn. Har tidligere vært straffet med 4 ganger spissrot imellom 200 mann for 1. gangs begått tyveri. Da han forlot foreldrenes hus tok han tjeneste hos Ole Gundersen Hov i Grans sogn i 2 år. Derfra til Knud Hvaleby i 4 år, derfra til Lars Jonsen Bjørge i 2 år, og siden den tid har han levd av dagarbeide. I høst hadde han følge med en person Erik, som sa han var fra Trondheim, fra Bragernes over Ringerike og Hadeland til Eidsvoll og Heiret, hvor de gikk inn gjennom et vindu og stjal en mengde saker og en del penger. Krigsrett på s. 226 og dom på s. 227. For 2. gangs begått tyveri 8 ganger spissrot mellom 200 mann, samt betale alle saken omkostninger.

 

Forhøret fra Øvre Romerikes jurisdiksjon inneholder mange flere detaljer, bl. a forteller Nils Pedersen Grini om tiden etter at han hadde tjent to år hos Lars Jonsen Bjørge:

 

... Reiste han til Hurdahlen og til Kristian Lien, hvor han Forettede Arbeide, men kan ej Opgive i hvor mange Aar han var der. I Forrige Aar tog han fra Hurdahlen og til Hadeland, hvor han kom i udsvævelser og drak op nogle Hundrede Rigsdahler, som han deels har Arvet, og deels fortient ved Arbeide, men intet deraf tilhvervet sig ved Tyverie. – ...

 

Som nevnt er det mange flere detaljer i forhøret fra Ø. Romerike, og det er dessuten mer lettlest.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0002: Justitsprotokoller, 1803-1810, s. 220-221

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101070113

 

Øvre Romerike sorenskriveri, SAO/A-10649/F/Fc/Fca/L0008: Ekstrarettsprotokoll 8, 1803-1811, s. 219b-220a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10081202100251

Edited by Espen Tjernshaugen
 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

1808 nov. Krigsforhør over Nils Pedersen (Grini). NB! Dette er samme person som i de to foregående innlegg.

 

Denne gangen var forhøret grunnet i en klage fra kjøpmann Kragh (Krogh?), fordi Nils i fylla hadde «brugt adskillige ubeqvemme Ord, samt med Vold vildet opspænde Døren efter at Klageren havde lukket den i laas».

 

Nytt forhør på s. 247 med påfølgende dom hvor han ble idømt 5 dager i kasjotten på vann og brød for å ha drukket seg full og forårsaket «sammenløb» på gaten, og ellers frikjent for kjøpmannens tiltale.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0002: Justitsprotokoller, 1803-1810, s. 244-245

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101070125

Edited by Espen Tjernshaugen
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1808 juni. Krigsforhør på gården Lund i Rødenes i anledning av en norsk patruljes oppførsel og tyverier (plyndring) i Skillingsmark i Sverige. Denne saken går over mange sider og begynner på s. 11 med et stabsforhør på Gjellebøl i Høland. De fleste av soldatene som avlegger forklaring er fra Vestfold, noen fra Eiker, Lier, Bærum, Hallingdal, Nummedal, Ringerike og Hedmark, og på s. 38 og 55 finner man 18de deponent, grenader Halvor Nilsen (40), tjent som soldat i 14 ½ år, født på Hadeland av foreldre Nils Halvorsen og Pernille Ellensdatter (eller Ellevsdatter).

 

Patruljen bestod for øvrig av en løytnant, en underoffiser og 21 mann. Forhørene sluttes på s. 58, hvor det samtidig blir satt en stabkrigsrett på Lund i Rødenes. På s. 61 er en lang liste over stjålne saker som var kommet til rette igjen. Dom på s. 64 hvor Halvor Nilsen  med noen få andre ble frikjent på s. 66 (merk at det er to med dette navnet, den andre blir tildelt sin straff på s. 65).

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0005: Justitsprotokoller, 1808-1810, s. 38-39

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101073022

 

1809 31. april. Krigsforhør over landvern Peder Andersen  av Hadelandske Compagnie som var anmeldt for å ha stjålet og tjuvslaktet en sau tilhørende Ole Larsen Grefsen i Jevnaker. Peder Andersen oppga å være født i Jevnaker av foreldre Anders Tostenen og Gullaug Pedersdatter, hadde tjent i 21 år som soldat og landvern og hadde aldri vært straffet. Han ble dømt til 4 ganger spissrot gjennom 200 mann og betale eieren 1 rd for sauen.

 

Jeg kjenner ikke til noe Grefsen i Jevnaker.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0002: Justitsprotokoller, 1803-1810, s. 282-283

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101070144

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

1811 Juli. Krigsforhør i Larvik over personer som er anklaget for gjentatte leiermål. Som nr. 1 Anders Nielsen Røken (24), underjeger ved livkompaniet, født på en plass under gården Røken i Grans prestegjeld på Hadeland av foreldre Niels Andersen og Randi Olsdatter (døde). Anders innrømmet å ha sovet med en pike i Tistedal som het Cathrine Kjeldsdatter, men mente bl. a at han ikke kunne være far til hennes barn, da de kun hadde hatt samleie to ganger – og han ville ikke betale noe for dets oppfostring, og han hadde jo allerede betalt henne «for den viste Føielighed».   Nederst på side 92 blir han frikjent.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0011: Justitsprotokoller, 1809-1818

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101102045

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1813. I nedre halvdel på s. 169 finner man vitne underjeger av 2. kompani Anders Mjør (29) født av foreldre Anders Andersen og Marie Gulbrandsdatter på Hadeland, hvorav moren enda er i live.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0011: Justitsprotokoller, 1809-1818

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101102087

 

1814. Krigsforhør i Skjeberg. Dette er midt inne i en lengre sak som jeg tror dreier seg om en kaptein Nannestad (f. 1772 prestegården i Aker, sønn av sogneprest Nannestad i Enebakk), som har skodd seg på å selge proviant som egentlig var beregnet på soldatene. Et godt stykke inn i den saken og ganske langt nede på s. 305 finner man 6. Deponent Even Gulbrandsen, gevorben konstabel, 23 år, født på Hadeland.

 

Samme sak ved linje 3 og 4 ovenfra på s. 308 finner men en sersjant med et etternavn jeg ikke klarer å ta på sparket. Han er 32 år gammel, gift og født på Hadeland. Legger ved et skjermbilde hvor navnet er det første på linja.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0011: Justitsprotokoller, 1809-1818

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101102154

 

Screenshot 2024-03-09 at 17-51-42 Rettergangsmateriale Forsvaret Generalauditøren RA_RAFA-1772_F_Fg_Fgc_L0011 Justitsprotokoller 1809-1818.png

Edited by Espen Tjernshaugen
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

7 timer siden, Espen Tjernshaugen skrev:

1813. I nedre halvdel på s. 169 finner man vitne underjeger av 2. kompani Anders Mjør (29) født av foreldre Anders Andersen og Marie Gulbrandsdatter på Hadeland, hvorav moren enda er i live.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0011: Justitsprotokoller, 1809-1818

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101102087

 

1814. Krigsforhør i Skjeberg. Dette er midt inne i en lengre sak som jeg tror dreier seg om en kaptein Nannestad (f. 1772 prestegården i Aker, sønn av sogneprest Nannestad i Enebakk), som har skodd seg på å selge proviant som egentlig var beregnet på soldatene. Et godt stykke inn i den saken og ganske langt nede på s. 305 finner man 6. Deponent Even Gulbrandsen, gevorben konstabel, 23 år, født på Hadeland.

 

Samme sak ved linje 3 og 4 ovenfra på s. 308 finner men en sersjant med et etternavn jeg ikke klarer å ta på sparket. Han er 32 år gammel, gift og født på Hadeland. Legger ved et skjermbilde hvor navnet er det første på linja.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0011: Justitsprotokoller, 1809-1818

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101102154

 

Screenshot 2024-03-09 at 17-51-42 Rettergangsmateriale Forsvaret Generalauditøren RA_RAFA-1772_F_Fg_Fgc_L0011 Justitsprotokoller 1809-1818.png

Det står muligens Rachnerud.

 

Per

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Per Morset skrev:

Det står muligens Rachnerud.

 

Jeg tror ikke det står Racherud, Jeg kjenner godt til folket på Raknerud der min farmor kom fra, og jeg kan ikke huske noen sersjant i den slekten. Jeg tror heller det står Rosum, det vil si Rossum i Brandbu, eller muligens Røsum, det vil si Røysum i Tingelstad. Den siste bokstaven er en m etterfulgt av en sløyfe som er "krøllen" som pleier å stå over bokstaven u.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Per Morset skrev:

1813. I nedre halvdel på s. 169 finner man vitne underjeger av 2. kompani Anders Mjør (29) født av foreldre Anders Andersen og Marie Gulbrandsdatter på Hadeland, hvorav moren enda er i live.

 

Foreldrene til Anders Andersen skal nok være Anders Pedersen Mjør og Mari Gulbrandsdatter. Jeg har dette ekteparet på side 28 i mitt slektsnotat her: https://www.dropbox.com/s/4w1lxxjn9xu5db1/734-735.pdf?dl=0 

 

Sønnen Anders ble døpt 4. søndag etter hellige tre kongers dag 1784.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Ole Arild Vesthagen said:

 

Jeg tror ikke det står Racherud, Jeg kjenner godt til folket på Raknerud der min farmor kom fra, og jeg kan ikke huske noen sersjant i den slekten. Jeg tror heller det står Rosum, det vil si Rossum i Brandbu, eller muligens Røsum, det vil si Røysum i Tingelstad. Den siste bokstaven er en m etterfulgt av en sløyfe som er "krøllen" som pleier å stå over bokstaven u.

 

Godt forslag. Navnet forekommer minst en gang lenger ut i saken, men dessverre ikke stort mer leselig enn dette.

 

2 hours ago, Ole Arild Vesthagen said:

 

Foreldrene til Anders Andersen skal nok være Anders Pedersen Mjør og Mari Gulbrandsdatter. Jeg har dette ekteparet på side 28 i mitt slektsnotat her: https://www.dropbox.com/s/4w1lxxjn9xu5db1/734-735.pdf?dl=0 

 

Sønnen Anders ble døpt 4. søndag etter hellige tre kongers dag 1784.

 

Takk, det er nok riktig. Det står rett nok Andersen i protokollen, men har erfart at skriverne ganske ofte har etterlatt lignende og andre småfeil. Lett å oppdage dersom navnene forekommer flere ganger, men ellers må man nok kjenne til personene fra før. Mye av det som ble innført bærer preg av hastverk, og det har nok også gjort sitt til forekomsten av større og mindre feil.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Noen opppsamlingskommentarer til mange flotte nye Strays, spesielt Tjernshaugens referater fra ymse krigsforhør etc. De plasserer mange personer som «blir borte» fra Hadeland, og forteller ellers om liv og levnet til soldatene, og til andre som hadde kontakt med denne profesjonen. 

Jeg tar det kronologisk fra sist jeg var inne med noen notater om Gudbrand Ager. Stedene som nevnes er stort sett på Hadeland. 

 

29. februar 2024

Christopher Engebretsen 40 år Han var  dp AlmE ( i Gran) KrHf 1770. Foreldrene Engebret Pedersen – (kanskje fra Lyngstad f 1731) trolig b JorstadE 20.10 1797, 66 gmG 20.10 1758 Mari Pedersd Granvollen b HvindenE 24.12 1786, 51. Skifte på plassen Lofsvoll under Hvinden 6. mars 1787 f 206a etter Mari. 7 barn. 6 barn levde ved skiftet, og Kristoffer var 16 år da, konfirmert året etter. Foreldrene var husmannsfolk og flyttet svært mye omkring i Gran. Jeg har ikke greid å plassere alle barna sikkert, har manglet Peder Engebretsen f 1761 og Kristoffer – men Kristoffer kanskje d KlæstadE 10.2 1847, 76 år, i lægd der. Jeg finner ingen slik militærperson som passer i FT 1801. Nærmest er en Musketer Christopher Engebretsen ved Fredrikstad Festning som føres som 26 år da: Brukslenke for sidevisning (venstre side, nr 9): https://www.digitalarkivet.no/ft20090804650151

 

Lommebokas eier var Knud Christensen Tholstrup som var kjøpmann i Christiania. Det er mange treff på ham i aviser fra 1795 og utover 1800-tallet. Han døde 26.12 1810, enka først i 1842. Familien i 1801. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058232001539  . Dattera Margrete Christine laget 17 år gammel i 1814 en kjent akvarell med utsikt fra Ekeberg https://oslohistorie.no/2016/01/17/utsikten-fra-ekeberg-5/  -  Men hva gjorde Tholstrup på reise i Odalen med 999 rdl på lomma? Han døde 2 mnd. etter forhøret.

 

Anders Pedersen 30 år fra Snellingen, dp i Lunner 3.11 1782, hjemme i 1801. Vet ikke mer om ham. Ei sidegrein av slekta var på et Snellingenbruk til nylig.

 

Lars Andersen Ballangrud 27 år. Han var sønn på Nordre/Vestre Ballangrud i Lunner, dp 21.7 1783. Eide Vestgarden Ballangrud (skjøte 1805, men faren må ha drevet garden) til 1835 og deretter Mitgarden til ca 1840, Gift i 1815. Døde på Felberg i 1862. Mange barn. Altså anklaget for ran i 1811. Nytt krigsforhør i 1813, om noe stjålet rug – se Strays under 3.mars 2024.

 Kanskje var denne Lars mye seinere dømt for «første gangs tyveri» - der saken ble anket til Høyesterett, referert i Norske Rigstiende 1832 nr. 67 – dømt til straffarbeid i 6 mnd. Jeg har ikke funnet saken. Vår Lars var ca 50 år da, og far til små barn. Var det denne saken som gjorde at han måtte selge garden?  Det kan jo ha vært en annen Lars, som jeg ikke har funnet.

https://www.nb.no/items/9d748345c2b6e21fd105a740a724d751?page=3&searchText=Ballangrud

image.png.c4610d4ec4df0b9c43fb3f71c6dd6701.png

 

Hans søster Barbro Andersd nevnes i innlegget til Tjernshaugen 1 mars. Hun ble gardbrukerkone i Øvre Klinkenberg i Jevnaker. Paul Pedersen på Store Løken i Vestre Lunner var Lars sin morbror.

 

1. mars 2024

Ole Fredriksen – se innlegg over, den 22.2 2024. Da dømt til døden pga desertering, men benådet. Se videre nytt innlegg 3. mars under

 

Østen Pedersen 29 år dp Hurdal 3sFas 1782. Han var fra Rugroten i Hurdal, med far fra Rugroten og mor fra Ragnhildrud i Gran. 4 barn døpte i Hurdal. 2 jenter til.  Ved FT 1801 HM under Lillo i Aker, alder feil https://www.nb.no/items/f1e901d35090fa505c1f9ad63d6fddbc?page=541&searchText=%C3%B8stensd https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058216004512

 

2. mars 2024

Knud Petersen Hals dp i Gran 10.2 1790, FT 1801 på Stubstad i Gran hos sine foreldre. Faren Peter Christian Knudsen Hals døde der i 1805, skifte. Da var Knud hos sin farbror ltn.  Peter Knudsen Hals i Skjærdalen på Ringerike (som også kalles Peder/Peter von Hals)           Knud giftet seg i Kristiansand i 1820. https://media.digitalarkivet.no/view/898/131

En bror Bernt Christian Hals f 1798 , døde I Kråkstad 1876, fattig var gift x 2      https://www.nb.no/items/4a59236538f4f0d52769cf51abeb813b?page=61&searchText=%22bernt%20Christian%20Hals%22

 

Mads Olsen 29 år dp OlerudE (i Gran) FastSø 1783, på Rognstad i Gran som gardmanssønn i 1801, lever 1813 (skifte etter faren). Faren Ole Madsen gift 3 ganger. Mora Marte Østensd (d 1783, ikke Marte Andersd som i referatet) var fra Ragnhildrud, og derfor var Mads søskenbarn til Østen Pedersen to avsnitt opp. Flere søsken bodde i Gran. Men Mads blir borte fra Gran. Det er mulig han ble begravet fra Domkirken i Xia 29.5 1823, 40 år, ugift.  Ministerialbok https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000006125494  Her står det hvor han døde – men jeg greier ikke tyde det. Klokkerboka – ugift arbeidsmand https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000006278379 

 

3. mars 2024

Gudmund Hansen 42 år. Jeg tror nok at han var født på en Tingelstadgard (i Gran), der faren Hans Olsen var gardmannssønn. Gudmund døpt 2sH3k 1773,. Mye slekt til Grinaker. Jeg er usikker på hvor det ble av faren. 3 barn. Mora Petronelle har tydelig vært gift igjen (med en Nils Gudbrandsen?). Var flyttet inn til Aker på tidlig 1780-tall. Er ved FT 1801 enke og arbeidskone og bor i Vaterland tverrgate nr 196, med sønnene Ole og Gudmund, og ei datter Marte Nilsd fra 2. ekteskap. Eldste datter med 1 ektefelle var gift da. Jeg kan ikke forklare tilnavnet Ole Hansen Totning. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058232007563 Har flere oppl.

 

6. mars 2024

Petter Jonasen 20 år. Omtalt i to innlegg. Han var dp HovlandE (i Lunner) 11.8 1782. Farens navn skrives (transkriberes) på mange rare måter, bl.a. Ougenson, Audensen, og i forhørsreferatet (1) kalles han Jonas Haavoldsen. Kalles Lerdahl ved vielsen. Jonas døde på Olumeie (Kantum – Vallersstua) i Jevnaker 26.2 1825 og begraves som Jonas Ovesen/Owesen. Og det var nok mest rett. Han var sønnesønn til presten Jonas Leyrdahl i Lærdal, er nevnt i bygdeboka under Skorpa som født i 1752, men videre opplysninger mangler. Jeg tror jeg må lage et eget innlegg om denne Jonas Ovesen og hans familie. Det blir «Strays fra Indre Sogn» https://www.nb.no/items/a00a77b1ffe22c339d46ccf3bf877f8f?page=565&searchText="jonas leyrdal"

 

Ole Torstensen 20 år Han var døpt fra BjørgeE (i Gran) 1sFa 1786 – foreldre Torsten Torstensen Grini (d 1795) og Marte Jørgensd (ikke Jonsd) BjørgeE.  FT 1801 - Ole er 15 år, på GriniE, hos mora. Ole blir borte fra Hadeland. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058262003511   Marte nr 018, Ole nr 025

Nils Pedersen Grini. Omtalt i flere innlegg. Han var eldste sønn på Søndre Grini i Gran, dp Grini 19sTr 1770.  Faren Peder Nilsen var gardmann på Grini i 1768 og seinere, solgte garden 1786. Flyttet til Raknerud, døde der 1788. Mora Ingeborg var fra Bjørge, hun er ved FT 1801 inderst på Vien med sønnen Nils Pedersen 30 år. Det var 6 barn som levde ved skiftet etter faren Peder i 1786. Det har vært vanskelig å følge barneflokken, og flere kan ha flyttet utenbygds. Her kom det mange (litt sørgelige) opplysninger om Nils! Seinere?

 

8. mars 2024

Halvor Nilsen 40 år   Han var dp HoleE (i Tingelstad, Gran) 19sTr 1771. Foreldrene var husmannsfolk under Hole. Mora Pernille Ellensd var fra Elnes i Gran, faren fra Gudmundshagen. Jeg tror at Halvor kom tilbake til Gran, Halvor Nilsen døde på HoleE 1.12 1821, 50 år, kanskje hos halvbroren Hans Nilsen f 1791 som var husmann der da.

 

Peder Andersen   Han var født på GruaE i (Lunner/Jevnaker), dp 3.7 1768, yngste sønn av Anders Torstensen – fra Finnlaus? og Gullaug Pedersd som var fra Lyngstad. 6-7 barn, og vanskelig å følge alle barna. Faren døde i 1779. Mora? Peder Andersen har jeg ikke greid å følge videre, og jeg finner ham ikke sikkert i 1801. -  Jeg er vel ikke sikker på om det står «Grefsen i Jevnaker» ? Hva står det?https://www.digitalarkivet.no/rg10041101070144

 

9. mars 2024

Anders Nilsen Røken . Han var dp fra DælenE i Gran (Brandbu) 2. påskedag 1787. Foreldrene flyttet til RøkenE, KjosE og sist til KvernE (på vestsida av Randsfjorden). Jeg har som hypotese at Anders kom tilbake til Gran, gift som husmann på Gullerud i Brandbu i 1837.  ---- Unnskyldningen om at to samleier ikke er nok til å lage barn er interessant. Var det en vanlig oppfatning da?

 

10. mars 2024

Anders Andersen Mjør. Døpt 4sH3k 1784. Ble gardbruker på Sogn, Læren, Greftegrev, Korsrud

 

Even Gudbrandsen 23 år. Den eneste som passer er døpt EggeE (Iversrud) i Brandbu 5.10 1789. Far Gudbrand Evensen d  1792. Even kom tilbake til Brandbu. Ble HM under Midtre Bleiken

 

Sergeant Rossum /Rosum ? 32 år. Født ca 1782. Kanskje Anders Ellingsen Rossum dp 18.11 1781.  Giftet seg første gang 18 år gammel. Gardbruker på Rossum i Brandbu i 1801. Kona døde i 1812, og han kalles sergeant da han giftet seg igjen fra Rossum 15.12 1812. Anders døde i 1827. Jeg har ingen bedre forslag.

 

Per Jacob Desserud. PS – ønsker meg flere Strays

Edited by Per Jacob Desserud
rettet årstall
 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Per Jacob Desserud said:

  Men hva gjorde Tholstrup på reise i Odalen med 999 rdl på lomma? Han døde 2 mnd. etter forhøret.

 

Lurer på om det var i forbindelse med markedsdager i Kongsvinger, om jeg ikke forveksler det med noe annet.

 

1 hour ago, Per Jacob Desserud said:

Men Mads blir borte fra Gran. Det er mulig han ble begravet fra Domkirken

 

Død 24., begr. 29, Mads Olsen, Dagleier, død paa Byens Sygehus, Vat.(erland), 40 Aar

 

1 hour ago, Per Jacob Desserud said:

Unnskyldningen om at to samleier ikke er nok til å lage barn er interessant. Var det en vanlig oppfatning da?

 

Jeg stusset også over den, og synes den er artig. Om den forteller noe om den allmene tankegangen den gang, vet jeg ikke, men folk kan bære på de underligste forestillinger - og det er vel ikke noe som har bedret seg med tiden:)

1 hour ago, Per Jacob Desserud said:

Jeg er vel ikke sikker på om det står «Grefsen i Jevnaker» ? Hva står det?

 

Det gjelder den bestjålne, og det står litt under midten på s. 284, legger ved et skjermbilde. Ellers må jeg bare takke for en flott oppsummering med mye interessant. Har svart på det jeg kunne ta på sparket

 

Screenshot 2024-03-13 at 20-36-31 Rettergangsmateriale Forsvaret Generalauditøren RA_RAFA-1772_F_Fg_Fgc_L0002 Justitsprotokoller 1803-1810 s. 284-285.png

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

... og her kommer en til:

 

1816 februar. Krigsforhør ved det Norske Jæger Corps i Skien etter anmeldelse av Corpsets Liv-Compagnie over Jæger Heyreth som anklages for å ha bortsolgt en del munderingsstykker. Peder Heyret (29), ugift, av Corpsets Liv-Compagne, født på Hadeland av foreldre Halvor Pedersen og Margrete Olsdatter, husmannsfolk under Bratlien i Hurdalen, begge i live. Vervet seg til korpset i 1805 for 10 år og har senere tegnet seg for 5. Aldri vært under forhør eller krigsrett, men 2 ganger arbitrært avstraffet for uorden. Dom på s. 477. Degradering til underjeger i 3 mnd., og det overskytende av gasjen tildeles overensstemmende med anordningene. Justitiens rett imot arbeidsmann Svenning hertil erhverves.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0011: Justitsprotokoller, 1809-1818

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101102238

Edited by Espen Tjernshaugen
Link to comment
Share on other sites

Aker 1821: Kf Jørgen Andersen fra Bergsløkken, f i Jevnaker, døpt 15. mars 1807.

Aker 1821: Kf Christen Ingevoldsen fra GrorudEie, født i Gran, døpt 26. desember 1805.

Aker 1821: Kf Ingeborg Andersdatter fra LilloeEie, f i Gran, døpt 28. september 1806.

Aker 1821: Kf Grethe Johnsdatter Lofsrud, f i Gran, døpt 4. juli 1807.

Aker 1840: Kf Brede Pedersen, f i Jevnaker, døpt 12. mai 1825. Foreldre: Peder Iversen og Marthe Fredriksdatter.

Aker 1840: Kf Johanne Iversdatter, f i Jevnaker, døpt 31. juli 1825. Foreldre: Iver Iversen og Christine Gulbrandsdatter.

Aker 1840: Kf Marthe Gulbrandsdatter, f i Jevnaker 17. august 1826, døpt 10. september. Foreldre: Gulbrand Nielsen og Mari Pedersdatter.

Aker 1841: Kf Johannes Pedersen, f i Jevnaker 18. november 1826, døpt 19. november. Foreldre: Peder Johannesen og Kari Christophersdatter.

Aker 1841: Kf Anbjør Olsdatter, f i Jevnaker 29. september 1826, døpt 15. oktober. Foreldre: Ole Iversen og Marthe Pedersdatter.

Aker 1841: Kf Anne Nielsdatter, f. i Jevnaker, var 10 år gammel i 1834. Foreldre: Niels Larsen og Berthe Andersdatter.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1804 juni. Kongsvinger. Ekteskapstillatelse. Erik Hansen Egge med piken Ingeborg Olsdatter av Grans prestegjeld. (nedre halvdel s. 183b).

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0010: Justitsprotokoller, 1789-1809, s. 183b-184a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101101186

 

Det er vel de to som vies nederst på siden her:

 

Gran prestekontor, SAH/PREST-112/H/Ha/Haa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1787-1824, s. 526-527

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603840415

 

1805. s. 193 linje 2 og 3: Under Jæger Poul Poulsen Julii (sic!) med Pigen Anne Olsdr. af Gran paa Hadeland.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0010: Justitsprotokoller, 1789-1809, s. 192b-193a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101101195

 

Overstående er vel Poul Poulsen Dæhlen og Anne Olsdatter Stubstad, som ble viet 17/11 i Gran.

 

Gran prestekontor, SAH/PREST-112/H/Ha/Haa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1787-1824, s. 530-531

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603840417

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1786 8. mai. Krigsforhør Akersh. festning, over underkonstabel Lars Hansen (25), født på Hadeland, stått som underkonstabel ved artillerikorpset på 7de året. Forhøret begynner på f. 17b, fortsetter på neste f. 18a og blir en krigsrett på 18b med dom på  f. 19a. Lars hadde underslått penger, tatt falsk kreditt og ved skjødesløshet ødelagt en del munderingssaker. Dømt til 8 ganger spissrot gjennom 300 mann. Ettersom han ikke eide noe, kunne ikke Madame Holmboe og kjøpmann Becker få dekket sine tap, men Lars måtte ved garnisons- og annet arbeide erstatte munderingssaker for over 5 rd. Det er noen artige detaljer i denne saken, og håndskriften er uvanlig pen og lettlest.

 

Forsvaret, Akershus festning auditøren, RA/RAFA-1861/D/Da/L0015b: Justisprotokoll, 1785-1808, s. 17b-18a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60044517000018

 

1786 7. aug. Krigsforhør over slave-gevaldiger på Akershus festning, Jacob Larsen, som hadde vært kommandert til å ha oppsikt med 8 slaver hvorav 4 hadde rømt. Jacob Larsen sa seg å være 48 år gammel og født på Hadeland. Pen og lettlest skrift.

 

Forsvaret, Akershus festning auditøren, RA/RAFA-1861/D/Da/L0015b: Justisprotokoll, 1785-1808, s. 21b-22a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60044517000022

 

1787 15. jan. Garnisons krigsforhør Akerh. festning i anledning den rømte slaven Lars Hansen. NB! Dette er ikke den samme person nevnt øverst i denne posten – det er altså snakk om to forskjellige Lars Hansener fra Hadeland. Fortsatt er det usedvanlig fin og lettlest håndskrift.

 

Denne Lars Hansen forklarte at han var 27 år gammel og født i Jevnaker sogn på Hadeland. Rømningen skjedde etter St. Hans 1785:

 

… hvorved det tilgik saaledes, at han tillihemed Slaven Helge Helgesen vare

som Handtlangere hensadt til Ingenieur Corpsets Tømmer Arbeide

her paa Fæstningen, og en Morgenstund da Tømermændene gik

fra arbeidet at tage Frokost, bad de dem at de ogsaa maatte

gaae hen paa Slavernes Spise Qvarteer at faae Frokost, hvilket disse

tilloed, og saaledes bleve de alleene, samt ved at gaae fra Spise-

qvarteret ikke saae TømerMændene, gik de ud over Volden og

tilsammen bort, da de og ved at komme ud paa veyen igiennem

Pebervigen var hinanden behielpelig at faae Jernene af. De

vare i følgeskab til ud paa Høsten, og toeg arbeide i

Lier og der omkring hos Bønderne. De reyste til Hølen i

Aars Sogn (sic!), hvor Helge toeg for sig selv, og Inquisit toeg tilbage

og til Kongsberg, hvor han gik paa arbeide til sidstafvigte

Vaar, da han toeg ind over til Lier Præstegield igien, der

traf han Helge som ville reise til sit hiem paa Ringeriget,

hvor Inquisit blev med, og opholdt sig der et par Dage, hvor-

efter Inquisit ville gaae til sit Hiem paa Hadeland, da Helge

blev med ham, de var der en Dag over og Laae i en

Lahde paa en Plads kaldet Gulla under gaarden Biellum, for

at skiule sig, siden Inquisit var kiendt af alle, og derfore

ville reyse en andenstæds hen Nord efter, da de ved at

gaae forbie gaarden Igelsrud i nærheden af Biellum i Jevn-

ager Sogn, siger Helge at han ville gaae der ind at stiæle

Mad, hvilket Inquisit som kiendt ikke ville med være, men

gik ind i en Badstue saa længe, og kom Helge til ham i Bad-

stuen med de hos dem antrofne Tyve-Koster, som han sagde

at have taget paa en Kove, hvor hand havde brækket ind,

de bleve da eenige om at beholde samme, og gik tilbage til

den omforklarede Lahde paa Gulla, hvor de Laae næste Dag

over, og derfra ville de gaaet ud over, men blev paa-

grebet og Arresteret saaledes som Lænsmands Forhøret i Tings

Vidnet forklares, hvorfra de blev afhæntet her ind til

Slaveriet igien.

 

Det var Lars Hansens versjon. Han får flere spørsmål å svare på før saken blir til en krigsrett på f. 39b og dom på f. 40ab. I dommen får man vite at han tidligere var underlagt en krigsrettsdom i 1782 hvor han måtte gå spissrot i 2 dager etterfulgt av arbeid på livstid i slaveriet. Nå ble han idømt «kagstrygning, have Tyvs Mærke paa Panden, og fremdeeles Arbeide i Jern udi Aggerhuus Fæstning hans Livs tiid»

 

Forsvaret, Akershus festning auditøren, RA/RAFA-1861/D/Da/L0015b: Justisprotokoll, 1785-1808, s. 38b-39a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60044517000039

Edited by Espen Tjernshaugen
 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

På 16.3.2024 den 20.12, Espen Tjernshaugen skrev:

1804 juni. Kongsvinger. Ekteskapstillatelse. Erik Hansen Egge med piken Ingeborg Olsdatter av Grans prestegjeld. (nedre halvdel s. 183b).

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0010: Justitsprotokoller, 1789-1809, s. 183b-184a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101101186

 

Det er vel de to som vies nederst på siden her:

 

Gran prestekontor, SAH/PREST-112/H/Ha/Haa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1787-1824, s. 526-527

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603840415

 

1805. s. 193 linje 2 og 3: Under Jæger Poul Poulsen Julii (sic!) med Pigen Anne Olsdr. af Gran paa Hadeland.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0010: Justitsprotokoller, 1789-1809, s. 192b-193a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101101195

 

Overstående er vel Poul Poulsen Dæhlen og Anne Olsdatter Stubstad, som ble viet 17/11 i Gran.

 

Gran prestekontor, SAH/PREST-112/H/Ha/Haa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1787-1824, s. 530-531

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603840417

Hei

Erik Hansen f EggeE ?1777-1827 og Ingeborg Olsd f NesE? 1780-1852 - var husmannsfolk i ToverudE og NesE, kanskje på vestsida av Randsfjorden

 

Paul Paulsen f DælenE 1778 og og Anne Olsd f GjefsenE 1774 var husmannsfolk under Rå og Bilden. Det er mulig de bodde ei tid i Juli. Kanskje: Paul Paulsen d inderst i NesE 15.3 1865, 88 år dannebrogsmand - nr 28 28 https://media.digitalarkivet.no/view/8969/531

 

MERK: Juli (i Brandbu) var en egen gard i middelalderen. Den lå sør for Røykenvika. Var tidlig oppdelt. Delene lå seinere under flere andre garder, bl. a . Dælen hadde husmenn her. Det var mange Dælengarder, og jeg har ikke god oversikt over hvilke garder som hadde part i Juli. . Mor til Paul Paulsen var fra Juli. Det er mulig at hun og mannen (Anne Ananiasdtr og Paul Paulsen) også bodde i Juli, sjøl om de nevnes som DælenE i kirkeboka.  Garden Juli ble til slutt FIRE gardsnumre. Se Rygh. Jeg er usikker på om hans tolkning av navnet Juli er greit. Elva i dalen heter Vigga - vet ikke om navnet kan ha vært Jadra noen gang.  

https://www.nb.no/items/5b87eb7339747d4d5f529381ade9fffc?page=187&searchText=Juli

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.