Jump to content
Arkivverket

Tilfeldige personer ("strays") fra Hadeland


Per Morset

Recommended Posts

Krigsforhør 20. juli 1732 på Granavollen etter major Gunthers på Jorstads innkommede klager over hans kompanidragoner. Her har de fleste satt seg opp mot majoren og det har blitt skrevet en skriftlig klage på deres vegne. Det er vanskelig å få rede på hva alt gjelder da det vises til dokumenter, men noe av det gjelder at dragonene nektet å ta i mot betaling og ta i mot munderingseffekter, støvellær, klinger osv. Trolig fordi mottak av penger og effekter ville bli sett på som inngått kontrakt, og med det underlagt militært straffeansvar. Det kan se ut til at dragonene hadde blitt snytt årene i forveien og nå ville ha garanti. Majoren ser ut til å ha kontret med alle de klagepunktene han kunne finne, men som nevnt vrient å få så mye ut av når det ikke omtales i klar tekst. Noen steder er de ikke dragonene nevnt ved navn, kun med rullenummer eller gård og rullenummer. Noen av dragonene er fra Skedsmo distrikt. Alder ikke oppgitt, men regner med at dragonene kan være mellom 18 og 30, kan hende det kan kontrolleres opp mot en rulle hvis en slik er bevart.

 

Vactmester Berg

Corporal Kioss

Lieutenant Leth

Qcartermester Gessing

Corporal Tomt

Gulbrand Berger (usikker på rolle)

Amund Lysen     (     ditto           )

 

Dragoner:

Iver Johansen Lunder

Olle Larsen Ensrud, arrestert

Iver Vierstad

Erick Hansen Framstad

Lars Larsen Morstad

Hans Olsen Næss

Jacon Andersen

Peder Børgersen

Hans Olsen

Jørgen Monsen

Jens Halvorsen

Hans Nielsen Holter (av det Skedsmoiske distrikt, ved ett tilfelle tilsnakket med «Ja ja du Rebeller spillemand»).

Niels Hansen Braanaas

Iver Rønnerud

Amund Gulbrandsen Kalsiøe

Anders Bentzsen

Olle Frøslie

Søren Jacobsen Vang

Børger Houer

Hans Moe, husmann

Arne Moe, var brugdom 13. juli

Erich Villumsen

Hans[Iversen] Raae

Gulbrand Kioss

Peder Larsen Kiørven

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgb/L0002: Justitsprotokoller, 1721-1745, s. 45b-46a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101061051

Link to comment
Share on other sites

1741. Behandling av en avsagt dom over soldat Niels Christensen som hadde forlatt fanen og fra regimentet bortløpt. Dommen lød: … bør effter Krigs-articuls Brevets 61, med een Stricke at qvæles til Døden i Galgen. …

 

             Species-Facti

Niels Christensen Musqvetier under Hr.

Oberste Ulrichsdahls Regiment ved Capitains

Tonsbergs Compagnie, som er fød udi Hade-

land, ugifft, 26 Aar gammel, godvillig vær-

ved, har Capituleret paa 8te Aar, tient 4 Aar

er 3 Dage for sidste Munstering forleden

Sommer, effter sit Foregivende af Frygt,

fordi hand havde solt sin Monderings Boxer,

bortrømt fra Compagniet med Kioel og Vest

som hand haver ombyttet paa Landet, har

taget Veien til Christiansand og begived sig

der i Tieneste hos Præsten Tobiesen, der

er Lector paa Christiansand, og boer paa

Gaarden Tveter, hvilcken hand kiendte, da

hand sidste gang laae der i Garnison,

hvor hand er bleven attraperet, siden ført

herhid til Compagniet, og af Krigs-Retten

effter den 61 art: dømt at døe med Stricken

i Galgen;    Delinqventen har effter

Capitainens Klage og eget Udsigende tilforn

løbet Spids-Roed, fordi hand havde været

borte fra Compagniet over Permissions

Tiden, samt solt sin Monderings-Kioel,

og foregiver for Forhøret, at have sagd

til Præsten Tobiesen, at hand var desert-

ret fra Compagniet, hvorfore Krigs-Retten

haver reserveret Regimentet sit Tiltale

til besagde Præst.  Christiania den

15 Dec: 1741. –

 

Etterfølges av en betenkning og derpå kongens resolusjon av 18. august som formilder dommen til 16 ganger spissrot gjennom 200 mann, 8 ganger hver dag. Til slutt en bekreftelse på utført straff.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fga/L0011: Justitsprotokoller, 1741-1744, s. 4b-5a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101041008

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1744. Behandling av en dom.

 

                         Endelig Dom

I Sagen andraget af Kiøbmand Mathias Munch jmod, og angaa-

ende 3 Soldater ved Navn Christian Jacobsen, Hans Halvorsen og

Torgier Jansen, er effter Tiltale, tilsvar, og egen omsider giorte

bekiendelse, samt dessen velovervejede beskaffenhed, endelig

saaledes udj denne Krigsret, for billig Dømt og afsagt:

1, Haver Christian Jacobsen, endog i den tiid han stod paa

vagt, nu 3die Gang forehafft Tyverie, og dette sidste, ligesom

det første ved jndbryden paa en SøeBoed, for der at stiæle fore-

findende Vahre, hvorfra han dog mod sin Villie er bleven

forhindret, effter Retens Formeld.  Da som dette hans malici-

euse Forsæt i henseende til de øvrige foregaaende, er imod

Krigs Art: brevets 25§ forøvet; Saa bør han effter dessen

Rigeur, og i henseende til farlig conseqvence at forekomme,

Sig selv til velfortient Straf, og en exemplarisk Skræk for

andre for sin ganske Livs tiid gaa i Jern og Arbeide

udj Friderichstads Fæstning.

 

Så følger dommene til nr. 2 og 3, uten at jeg tar det med her – etterfulgt av «Species Facti» der det opplyses at Christian Jacobsen er gevorben under generalmajor Ulrichsdals regiment, er 24 år gammel, er født på Hadeland ved Christiania og tjent som soldat i 7 år. Det står mye mer her, men på tysk som jeg ikke behersker veldig godt, men etter det jeg forstår foregikk dette i garnisonsbyen Fredrikstad. Nr. 2 Hans Halvorsen var 30 år gammel og født i Jarlsberg, og nr. 3 Torgier Jonsen var også 30 år gammel men født på Hedemarken. På 192a kommer en betenkning, også den på tysk, etterfulgt av en kongelig resolusjon hvor Christian Jacobsen får redusert livstraffen ned til 3 års arbeide i jern på Fredrikstad festning. Straffene ble påbegynt 7. og 8. februar 1744.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fga/L0011: Justitsprotokoller, 1741-1744, s. 189b-190a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101041193

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Flere funn fra kirkebøkene i Norderhov:

 

1706, 20. mars: Døpt Østen Sifversen Bionvand. Moder Gubiør.

1712, 18. juni: Døpt uekte barn Jon. Angifvet Lars Jonsen paa Hadeland. Mor Marte Madsdatter.

1714, 28. oktober: Viet Henrik Olsen fra Gran sogn og Kari Andersdatter.

1715, 19. januar: Publ. Absolv. Peder Bentsen som har besofet Ingri Andersdatter.

1716, 20. januar: Trol Peder Bentsen og Ingri Andersdatter BioneVand. Viet 16. juni.

1724, 26. november: Trol Mads Jensen fra Hadeland og Gunild Simonsdatter.

1725, 1. september: Døpt Anders Bionvandet og Jøa Hansdatters barn Mari.

1725, 16. desember: Publ. absolv. Embreth Hansen fra Gran for forsømt Sacramentet i 5 år.

1725, 30. desember: Trol Embreth Hansen fra Gran og Cristentze Johansdatter.

1728, 14. februar: Døpt Peder Bentsen og Ingri Andersdatter Bionvands barn Anders.

1729, 27. august: Trol Jon Olsen Bione og Sigri Jacobsd. Schagnæs.

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

- KB Norderhov 1762, 1. august: Døpt uekte barn Knud. Far Gulbrand Jonsen fra Jevnaker, mor Kari Knudsdatter Knæstang.

- KB Norderhov 1766, 23. november: Trol soldat Torger Olsen fra Jevnaker og pigen Gertrud Olsdatter. Spons: Helge og Amund Knæstang.

- KB Norderhov 1740, 24. januar: Publ Absolv Kirsti Olsdatter fra Nærstad, som har begaaet Leyermaal med Reserve dragon Jens Christophersen fra Grans Præstegield, hendes andet Leyermaal.

- Skifte på Gravli i Ådalen, begynt 3. august 1756, etter Johannes Johansen. Gjenlevende enke Ragnild Joensdatter. Johannes g (1) m Magnild Knudsdatter. Barn nr. 5 Mari, g. m. Niels Nielsen på Hadeland.

- KB Norderhov 1781, 255. februar: Trol Mads Joensen fra Jevnaker og Kari Iversdatter Øren.

- KB Norderhov 1780, 19. mars: Trol Albert Pedersen Saltboe fra Gran og Chirsti Nielsdatter Schanæs. Viet 15. oktober.

- KB Norderhov 1788, 27. november: Trol enkemann Ole Olsen Kittilsbyeje og Birte Amundsdatter fra Jevnaker.

- KB Norderhov, Viker, 1706, 20. mars: Døpt Sifver Bionevand og Gubiørs barn Østen.

- KB Norderhov, Viker, 1712, 18. januar: Døpt et uekte barn Jon. Foreldre Lars Jonsen på Hadeland og Marit Madsdatter. Faddere fra Enger og Næs.

- KB Norderhov, Viker, 1714: 28. oktober: Viet Henrich Olsen af Grans Sogn og Kari Andersdatter.

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

- KB Norderhov 1770, 2. september: Trol soldat Peder Olsen fra Jevnaker og Marthe Johansdatter.

- KB Norderhov 1793, 6. juni: Trol Endre Andersen Bione fra Gran med Jøran Arnesdatter Rustand. Viet 14. september.

- KB Norderhov (Viker) 1713, 22. januar: Publ absolv Marit Madsdatter, besovet av Lars Johansen fra Hadeland. (Se forrige innlegg.)

- KB Nittedal (Hakadal) 1795, 6. april: Døpt Ole Gulbrandsen BlyeVerket og Marthe Olsdatters barn Gulbrand.

- KB Norderhov (Haug) 1793, 21. april: Bgr Sivert Hansen fra Gran, 22 år.

- KB Bragernes 1747: Kf Christopher Torbiørnsen, 18 år, født på Hadeland.

- KB Bragernes 1749: Kf Ingebret Christophersen, 17 år, født i Jevnaker.

- KB Bragernes 1749: Kf Ole Olsen, 17 år, født i Gran.

- KB Nittedal 1794, 16. februar: Viet Niels Engvaldsen fra Jevnaker og Anna Anderdatter J. V. (jernverket?)

- KB Nittedal (Hakadal) 1810, 27. mai: Bgr snekker Lars Piperen fra Hadeland, faldt ned af et Bordhuus paa Buraas Saugen, og døde strax. 40 år.

Edited by Per Morset
Trykkfeil
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Her er to Hadelendinger fra en av Kristiania fattigvesens manntallprotokoller. Denne innholder stort sett voksne og eldre personer som er utsatt for opphold hos andre i tidsrommet 1865-1879. Har bare tatt med fødselsår, fødested, yrke/stilling samt sidenummeret hvor personen finnes. Gjør oppslag for å se hvor og hos hvem de ble plassert, varighet, eventuelt død, samt merknadsfeltet som ofte kan inneholde mye interessant.

 

Peder Jørgensen Schjennum f. 1823 Hadeland, fhv. skomakermester og gårdbruker, s. 191/192. NB! er i den søkbare 1865-tellingen ført som «Skjennesen».

 

Anders Olsen f. 1817 Hadeland, arbeider, s. 281/282.

 

Fattigvesenet, OBA/A-20045/H/Hc/L0001: Manntallsprotokoll. Mnr. 1-394, 1865-1879, s. 1
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ed60205722000001

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Aker 1763, 20. februar: Bgr Hans Simensen fra Gran, død på Stensrud, 37 år.

Aker 1774, 3. juli: Bgr Rønnoug, Torger Clausens fra Jevnaker, nå på Grønland, hans barn, 4 år.

Aker 1834, 19. oktober: Bgr Kari Ellingsd. fra Jevnaker, død 13. oktober på Skjerveneie, 62 år.

Aker 1834, 16. november: Bgr Ragnild Andersd., 52 år, født på Hadeland, død på Tømte i Nordmarka 13. november. Gjenlevende ektemann Erich Pedersen.

Hakadal 1717, 3. pinsedag: Bgr Lars Nielsen fra Strygen paa Harestuskoven, 9 år 4 mndr.

Nittedal 1775, 25. mars: Viet enkemann Hovel Christiansen fra Gran med enken Guri Pedersd. Skysæt-Eyer.

Hakadal 1758, 12. februar: Viet Peder Tostensen fra Jevnaker og Mari Pedersd. Trehørningen.

Hakadal 1760, 16. november: Viet Anders Erichsen Strygen og Anne Erichsd. Elnæs.

Nittedal 1817, 26. oktober: Bgr Johan Nielsen, 2 år. Uægte Barn, tilhørende Malene Hansdotter Ødegaarden af Jevnager, som paa hendes Wandring til Christiania havde efterladt Barnet paa Slattums Eie, hvor det døde.

Nittedal 1820, 14. juni: Bgr Ole Andersen, 1 1/2 år. Tilhørende en Pige, med Navn Else Marie Olsdotter fra Kongsberg, som agtede at gaae til Jevnager, hvor Barnefaderen efter Sigende opholdt sig.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.