Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'teiste'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Ask the National Archives of Norway
  • Questions about archival material and use of the archives
  • Questions about the use of the Digital Archives
  • Inquiries and messages about technical errors and metadata errors in the Digital Archives
 • Ask users of the Digital Archives
  • Users' own forum
  • Assistance with transcribing handwriting
 • Collaboration between the National Archives and users of the Digital Archives
  • Questions about volunteer efforts and source registration
  • Questions about proofreading of AMF material
 • Archived forums
  • Arkiv
  • Spørsmål om skannet materiale
  • Spørsmål om transkribert materiale
  • Andre spørsmål til Digitalarkivet
  • Tekniske tilbakemeldinger
 • Miscellaneous

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 10 results

 1. Band I av Gards- og Ættesogeserien for Luster frå 1984 har mellom anna ein omtale av huslyden til sorenskrivar Mons Antoniusson (1590-1648): ~~~~~~~~~~~~~~ Mons Antoniusson Eide, frå Oslo, var f. i Oslo kring 1590 og d. på Eide kring 1648. Han var son av borgermeisteren i Oslo, Antonius Knudsen og kona Ingrid Monsdotter (Gyldenaar) frå Jämtland. Mons vart gift kring 1621 med Karen Johansdotter frå Iden som var f., truleg på Iden i Herdla, kring 1600 og som d. på Eide kring 1663. Ho var dotter av rådmannen i Bergen, Johan Andersson og Maren Jørgensdotter, busette på Iden i Herdla. Mori til Johan, Karen Johans‑ dotter f. Teiste, var kommi frå Kroken i Hafslo og høyrde til Kruckow‑ætti på Sørheim. Mons Antoniusson vart sorenskrivar i Indre Sogn og busette seg på Eide kring 1629. Her vart han buande fram til han gjekk bort i 1648, og han dreiv nok delvis og garden, men truleg var det helst Karen som hadde mest med drifti å gjera, og ho heldt fram til sonen Peder tok over kring 1662. Mons og Karen på Eide fekk tre born: 1. Antonius Monsson, truleg f. kring 1625, skal ha vorte gift med Johanna Johannesdotter frå Fortun som me trur var f. kring 1635. Me kan ikkje sjå noko meir til dette parfolket i Luster, så truleg fôr dei frå bygdi, men me kan ikkje seia noko om kvar dei reiste. Antonius d. før 1673. Om Johanna veit me at ho enno levde i 1679. Me veit ikkje om born etter dei. 2. Peder Monsson (1632‑1694), fekk garden på Eide etter foreldri. 3. Bertel Monsson, truleg f. kring 1636, budde hjå broren på Eide i 1665. So må også Bertel vera faren frå bygdi, men me har ikkje opplysningar om kvar han kan vera reist. Faren til desse brørne, Mons Antoniusson, kom som me har sett, austfrå, og kanskje fôr Antonius og Bertel dit? Noko som kan peika i den leii, er at systerdotteri til Johanna Johannesdotter, Britha Torbjørnsdotter, av ei eller anna uforklarleg årsak, reiste og busette seg i Fredrikstad tidleg på 1700‑talet! Kanskje mosteri budde der? ~~~~~~~~~~~~~~ I ettertid oppdaga me ei kjelde frå 1903 (Personalhistorisk tidsskrift) der E. A. Thomle hevder at Mons og Karen ogso hadde ein son Johan Monsson Teiste som var sokneprest til Fet. Denne artikkelen har eg ein gong lese, men her ved Middelhavet har eg ikkje tilgjenge til. No vonar eg at nokon kan hjelpa meg? Eller er det nokon som har oversyn over denne ætti? Det vert ein annan stad hevda at Mons og Johanna òg skal ha hatt ei dotter Ingrid som var gift og budde i Luster. Og kanskje finst det fleire opplysningar om Antonius og Bertel? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 2. Dette emnet er henta ut frå eit større emne om Teiste-ætti: https://forum.arkivverket.no/topic/171242-teiste-ætti-på-kroken-i-hafslo-1500-1600-talet-hjelp-til-korrekte-opplysningar/ John Andersson Teiste (1560-1607), son av Anna Kruckow og andre mannen Anders Nilsson Tornekrans, var gardbrukar på Kroken i Hafslo, men miste livet ved eit ulukkeshende. Han var gift med ei: Øllegaard Pedersdotter, som me ikkje veit noko om i det heile, men namnet kunne tyda på skyldskap med Klingenberg-ætti i Sogndal(?) Som enkje gifte Øllegaard seg kring 1608 att med ein, som eg trur var dansk embetsmann: Peder Frost. Peder kom til Sogn som fut i dåverande Dale skipreide, men døydde på Kroken alt i 1614. Eg kjenner ikkje til born i dette ekteskapet! Eg sit her att med følgjande kjempeutfordringar: * Kven var Øllegaard Pedersdotter - opphav og foreldre? * Kven var Peder Frost - opphav, fødselsår og foreldre? * Fekk Peder Frost og Øllegaard Pedersdotter born i lag? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!
 3. John (Olson?) TEISTE, fødd kring 1490, døydde på garden Kroken i Hafslo kring 1555. Han er til dagleg kalla «John Teiste til Bjelland in Kvinnherad», som skulle tyda på at han kom frå den garden!? Han gifte seg kring 1536 med Anna Johansdotter KRUCKOW, fødd kring 1519 og avlidi i Kroken kring 1602. Far hennar var riksråd Johan Hansson Kruckow som i 1628 var busett i Kroken då Vincens LUNGE sine menn plyndra garden og sette han i brann. Parfolket busette seg på Kroken og bygde garden opp att. Dei fekk fem born i lag, mellom anna sonen: Ole Johnson TEISTE, fødd i Hafslo kring 1542. Han gifte seg på Saltøya ved Bergen (eller i Stjørdalen?) 17.9.1570 med Maren Christophersdotter (RUSTUNG). Ho var dotter av lensherre Christopher Trondson (Rustung) og kona Karen (kan henda dotter av ein Knut Schanke?) og rimelegvis fødd kring 1548(?). Eg har ein stad lese at Christopher og Kari skal ha butt på Æbelholt kloster i Tjæreby sokn på Sjælland i Danmark, men skiftet etter Christopher vart halde på Seim i Kvinnherad i 1578. Ole TEISTE døydde før 1607. Ole og Maren hadde visstnok fire eller fem born: * Elsebe Olsdotter TEISTE - gift to eller tre gongar i Oslo, først med enkjemannen Claus Franzson BERG på Ormgard(?) (1546-1614) og sidan med Peder Christopherson RYTTER og Hans Andersson WINCKE, som skal vera avliden i Oslo 26.4.1625. * Hans Olson TEISTE - fødd kring 1572, vart myrda på Hananger i Farsund (Lista) 8.10.1629. Han gifte seg med Brynhild Thorsdotter BENKESTOK frå Hananger, fødd der kring 1589 og avlidi i Lunde i Telemark kring 1639. Hans og Brynhild skal ha butt på Bjelland i Kvinnherad og fekk visstnok fem(?) born i lag. * John Olson TEISTE - skal ha butt på Ænes i Kvinnherad, men ingen fleire opplysningar ligg føre! * Barbro Olsdotter TEISTE - gift med Arild Olson Gyldensjø, lagmann i Oppland, visstnok fødd på Krossbøl i Enebakk kring 1560 og busette på Hol i Nes, Hedmark. * Anders Olson TEISTE - var i 1625 eigar av garden Telnes i Gildeskål og i 1630 av garden Seljeseth - høyrde han til denne huslyden? Som «siste finpuss» på manuskriptet for Kroken i bygdeboki for Luster/Hafslo vonar eg at nokon kan hjelpa meg skaffa fleire detaljar om denne huslyden. Særleg er eg oppteken av: ** John (Olson?) TEISTE (1490-1555) - finst det dokumentasjon for opphavet hans på Bjelland i Kvinnherad? Foreldri hans? ** Kven budde på Bjelland i perioden 1490-1570 - før Ole Johnson TEISTE tok over kring 1570? ** Kvar er Saltøya der vigsli mellom Ole og Maren fann stad i 1570? ** Fleire detaljar om bustaden/bustadane til Christopher Trondson (Rustung) og fødestaden til dotteri Maren? Opphavi til Christopher og kona Karen? ** Yrke/titlar for Ole Johnson TEISTE på Bjelland (1542-før 1607)? ** Biografi for Hans Olson TEISTE (1572-1629) - bustadar, yrke/titlar og kor mange born? ** Biografi for John Olson TEISTE på Ænes - leveår? - kven var kona hans, yrke/titlar og kor mange born? ** Eg er sjølvsagt òg interessert i fleire detaljar om Elsebe, Barbro og Anders og huslydane deira? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 4. Dette emnet er henta ut frå eit større emne om Teiste-ætti: https://forum.arkivverket.no/topic/171242-teiste-ætti-på-kroken-i-hafslo-1500-1600-talet-hjelp-til-korrekte-opplysningar/ Yngste dotteri til John Teiste og Anna Kruckow til Kroken i Hafslo var Gudrun som gifte seg med Jørgen Pederson Staur, lagmann i Trondheim frå 1565 og busett på Sakshaug i Inderøy. Ei av døtrene deira gifte seg til Randal i Førde, men det er ikkje stort me veit om ho, og søskeni hennar er heilt «blanke». Her er manuskriptet mitt for denne huslyden, slik det ser ut i dag: ~~~~~~~~~~~~~~ Gudrun Johnsdotter Teiste, f. kring 1552, Gudrun Teiste gifte seg ¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli hennar?) Jørgen Pederson (Staur) frå Vik i Børsa. Han var son av ¤¤¤¤¤ (yrkestitel?) Peder Pederson (Staur) på Vik, opphavleg frå ¤¤¤¤¤ (opphavet hans?) og kona Kari ¤¤¤¤¤ (farsnamnet hennar?) Lunge frå ¤¤¤¤¤ (opphavet hennar?) og f. i Børsa ¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli til Jørgen Pederson (Staur)?) Jørgen var frå 1565 lagmann i Trondheim og busette seg på lagmannsgarden Sakshaug i Inderøy. ¤¤¤¤¤ (har eg oppfatta dette rett?) Jørgen d. på Sakshaug kring 1588, medan Gudrun d. ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar? – før 1607!) Dei fekk fire born i lag: ¤¤¤¤¤ (sjekka om det kan ha vore fleire??) a. Peder Jørgenson, ¤¤¤¤¤ (levde 1592 – biografi?) b. Johan Jørgenson, ¤¤¤¤¤ (levde 1592 – biografi?) c. Maren Jørgensdotter, f. ¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hennar?) ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?) Maren gifte seg kring 1568 med Carsten Johnson frå ¤¤¤¤¤ (opphavet hans? – Førde?) ¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hans?) ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans?) ¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – budde på Randal i Førde?) ¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer? – son John Carstenson på Randal i Førde, f. kring 1570!?) d. Elsebe Jørgensdotter, ¤¤¤¤¤ (levde 1592 – biografi?) ~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips til komplettering av dette manuskriptet!
 5. Denne utfordringi har ganske sikkert vore framme før, men spørsmåli står framleis utan svar, og eg greier ikkje finna att referansen... Peder Janson Teiste på Kroken i Hafslo (1667-1722) og danskfødde Maren Jensdotter Engeslef (1668-1730) hadde fleire born, mellom anna desse tre sønene som har skaffa meg mykje hovudbry: * Jens Pederson Teiste, fødd i Hafslo kring 1698, reiste i ung alder ut som sjømann, og då faren døydde i 1722, budde han i Amsterdam. Då søsteri Øllegaard døydde barnlaus i 1745, visst ikkje dei andre søskeni om Jens framleis levde eller ei...! * Peder Pederson Teiste, fødd i Hafslo kring 1702, var i 1722 gullsmedlærling i Bergen, men i 1745 visste dei andre søskeni heller ikkje om han levde eller ei...! * Fredrik Pederson Teiste, fødd i Hafslo kring 1706, var i 1722 framleis heime i Kroken, men var avliden før 1745. Huslyden hadde nær tilknytting til København, og eg ser ikkje bort ifrå at ein eller fleire av desse gutane godt kan ha butt der... Eg ville vorte svært so glad om nokon kunne hjelpa meg med spor etter desse brørne og takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 6. Eg har i årevis jobba med huslyden til John Andersson Teiste (1560-1607) på Kroken i Hafslo, men berre heilt tilfeldig oppdaga eg i dag at han må ha vore gift TO gongar. Frå før veit me at han kring 1605 gifte seg med ei Øllegaard Pedersdotter, som sidan gifte seg att to gongar i Kroken, først med futen Peder Frost og sidan med futen Simon Nilsson. I dag fekk eg so greie på (gjennom E. A. Thomle sin artikkel frå 1903!) at John var gift ein gong før med Cecilia Axelsdotter Gyntersberg frå Torget i Brønnøy. Ho var dotter av lensherre Axel Henrikson Gyntersberg på Torget og kona Kirstina Trondsdotter Benkestok. Då er det at eg no ønskjer å leggja til følgjande detaljar i manuskriptet mitt før dette vert prenta: ** Kjenner ein (nokolunde) leveåri til Cecilia Axelsdotter Gyntersberg? ** Kvar var lensherre Axel Henrikson Gyntersberg fødd og oppvaksen? ** Kvar var Kirstina Trondsdotter Benkestok fødd og oppvaksi? ** Kjenner ein fleire detaljar om John Teiste og ekteskapet hennar med Cecilia? Kva er basiskjelda for dette ekteskapet? ** Endeleg vil eg gjerne få ta opp att spørsmålet om Øllegaard Pedersdotter - er det i det heile mgeleg å seia noko om kven ho kan ha vore? Ho har vel truleg vore av «høg byrd», me utan ættenamn er det vanskeleg... Eg takkar so mykje på førehand for alle gpde tips!
 7. I 2006 fekk eg i følgjande emne https://forum.arkivverket.no/topic/112207-26572-søren-jens-engeslef-mari-jensd-engeslef-til-hafslo-kring-1690-kvarifrå/?tab=comments#comment-916902 dette innlegget frå Ole Kristian Fangan: «Jeg er i ferd med å skrive en artikkel om Theistene fra Kroken som jeg håper Norsk Slektshistorisk Tidsskrift i sin tur vil trykke. Jeg vil her også presentere en del opplysninger om familien Engeslef som antakelig vil være nye for de fleste.» Er det nokon som kjenner til om denne artikkelen nokon gong vart publisert og i so fall kvar? I samband med bygdeboikarbeidet i Luster er eg svært interessert i båe slekter. Med omsyn til Engeslef-søskeni, veit me i dag dette: * Maren Jensdotter ENGESLEF, fødd kring 1668, døydde i Kroken i Hafslo kring 1730. Ho var gift med gardbrukar Peder Janson Teiste på Kroken i Hafslo (1667-1722). Dei fekk ni born i lag, og fleire av dei flytte til Danmark. * Søren Jensson ENGESLEF, fødd kring 1670, døydde i København kring 1710. Han gifte seg med Øllegaard Jansdotter Teiste frå Kroken i Hafslo (1674-1730). Dei flytte til København der Søren var distillatør. Dei fekk fem born i lag. Desse huslydane har vore drøfta før, men aldri har me gått detaljert inn på opphavet til desse Engeslef-søskeni. No vonar eg at forskingi til Ole Kristian Fangan eller andre kan kasta meir ljos over denne huslyden og takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 8. Dette emnet er henta ut frå eit større emne om Teiste-ætti: https://forum.arkivverket.no/topic/171242-teiste-ætti-på-kroken-i-hafslo-1500-1600-talet-hjelp-til-korrekte-opplysningar/ Ole Johnson Teiste var fødd i Hafslo kring 1542 som on av John Teiste og Anna Kruckow og busette seg som gardbrukar (eller godseigar?) på Bjelland i Kvinnherad, men eg saknar diverre mange detaljar om denne huslyden. Kanskje finst det hjelp å få gjennom lokale bygdebøker, eller finst det kan henda ei ættebok for denne huslyden? Her er kva opplysningar eg pr. i dag sit med om denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ Ole Johnson Teiste, f. i Hafslo kring 1542, Ole Teiste gifte seg ¤¤¤¤¤ (vigselsstaden? – Saltøen – kvar er det?) 17.9.1570 med Maren Christophersdotter (Rustung) frå Ebelholt kloster, Tjæreby sokn på Sjælland, Danmark. Ho var dotter av lensherre Christopher Trondson (Rustung) på Ebelholt kloster, opphavleg frå ¤¤¤¤¤ (opphavet hans?) og kona Kari ¤¤¤¤¤ (eller Maria? – fullt namn og opphav? – Knutsdotter Skanche??) og f. ¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli til Maren Christophersdotter? – Danmark?) Ole Teiste var ¤¤¤¤¤ (yrket hans?) og han og Maren busette seg på Bjelland i Kvinnherad der ¤¤¤¤¤ (dødsfalli deira? – han d. før 1607!) Dei fekk fire born i lag: ¤¤¤¤¤ (kan det ha vore fleire? – opplysningar??) a. Elsebe Olsdotter Teiste, f. ¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hennar?) ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?) Elsebe gifte seg første gongen ¤¤¤¤¤ (vigselsstaden hennar?) 2.6.1594 med enkjemannen Claus Franzson Berg, opphavleg frå Oslo, men f. i København, Danmark kring 1546. Han d. ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans? – 1614?) Claus gifte seg første gongen ¤¤¤¤¤ (vigselsstaden?) 13.2.1575 med Inger Jensdotter Bagge frå ¤¤¤¤¤ (opphavet hennar?) Ho var f. ¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hennar?) men d. ¤¤¤¤¤ (dødsstaden hennar?) 7.5.1593. Claus Berg var først sokneprest til Skien til han i 1580 vart kannik og domkantor til Domkyrkja i Oslo. Han budde på Ormgaard i ¤¤¤¤¤ (kvar er det?) Som enkje etter Claus gifte Elsebe seg att ¤¤¤¤¤ (skal òg ha vore gift med Peder Christopherson Rytter og Hans Andersson Wincke, død i Oslo 26.4.1625!? – opplysningar om desse ekteskapi?) Claus fekk i alt tjue born; av dei var åtte frå andre ekteskapet med Elsebe Teiste. ¤¤¤¤¤ (fekk Elsebe ogso born i andre ekteskapet sitt?) b. Hans Olson Teiste, f. i Kvinnherad kring 1572, vart drepen og d. på Hanager i Lista 8.10.1629. Han gifte seg ¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli hans?) med Brynhild Thorsdotter Benkestok frå Hanager, Lista, fødd på Lista kring 1689. Ho d. i Lunde i Telemark kring 1639. ¤¤¤¤¤ (sjekka årstali? – budde på Bjelland i Kvinnherad – fem born!?) c. John Olson Teiste, ¤¤¤¤¤ (budde på Ænes i Kvinnherad – opplysningar om han?) d. Barbro Olsdotter Teiste, ¤¤¤¤¤ (døydde 1640!? – gift med Arild Olson Gyldensjø, lagmann i Oppland – fødd på Krossbøl i Enebakk kring 1560 – budde på Hol i Nes, Hedmark - ei dotter Maren) ~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips til utfylling av manglande detaljar!
 9. Ei ny juleutfordring følgjer: Øllegaard Jansdotter Teiste frå Kroken i Hafslo var etter segni gift to gonger. Siste mannen er velkjend, Christopher Gjertson Morgenstierne på Hovland i Årdal, men eg har vanskar med å identifisera den første, Jens Andersson, som skal vera avliden kring 1660. Kan nokon hjelpa meg? Her følgjer eit utdrag av manuskriptet mitt: ~~~~~~~~~~~~~~ Christopher Gjertson (Morgenstierne) Hovland, ein yngre bror av futen Christopher Gjertson på Flahammar (1619-1679) og likeins ein bror av Maren Gjertsdotter (1632-1670), første kona til sorenskrivar Anders Sørenson på Talle (1630-1688), var truleg f. i Bergen kring 1628 og gifte seg kring 1663 med enkja Øllegaard Jansdotter Teiste, opphavleg frå Kroken i Hafslo. Ho var f. på Ytre Kroken kring 1631 og hadde før vore gift med ein Jens Andersson som d. kring 1660. ##### (kven var denne Jens Andersson? – opphav og opplysningar elles?) Det ser ut til at Christopher og Øllegaard busette seg på dette bruket på Kroken kring 1668, og dei vart visstnok buande her fram til kring 1680. Kring 1680 flytte Christopher Gjertson og Øllegaard til garden Hovland i Årdal der Christopher d. kring 1684. Øllegaard d. same staden kring 1707. Christopher og Øllegaard fekk seks born i lag: ##### (hadde Øllegaard born i første ekteskapet sitt med Jens Andersson? – opplysningar?) ~~~~~~~~~~~~~~ Når det gjeld desse borni, vil eg i dag avgrensa meg til eine dotteri: ~~~~~~~~~~~~~ 4. Anna Christophersdotter (Morgenstierne), f. i Luster kring 1672, Anna Christophersdotter flytte òg til Årdal med foreldri og vart der gift kring 1707 med Knut Lerche. ##### (opphavet hans? – foreldri?) Han var f. ##### (dato og stad for fødsli hans? – kring 1683?) og kom til Årdal først på 1700-talet som kolfut ved koparverket. ##### (detaljar om dette?) Anna d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?) medan Knut Lerche d. i Årdal 9.7.1762. Me kjenner til to born etter dei: ##### (detaljar om desse borni? – inkl. Christopher Christian Knutson Lerche, døypt i Årdal 15.12.1715) ~~~~~~~~~~~~~ Om fleire detaljar kan finnast om denne huslyden, ville det vera ei gigantisk julegåve for meg og mange andre, og eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 10. Dette emnet er henta ut frå eit større emne om Teiste-ætti: https://forum.arkivverket.no/topic/171242-teiste-ætti-på-kroken-i-hafslo-1500-1600-talet-hjelp-til-korrekte-opplysningar/ Anders CHRISTENSEN, fødd i Danmark, truleg kring 1535(?), kom kring 1560 som slottsskrivar til Bergenhus og vart 19.2.1568 utnemnd til ny borgarmeister i Bergen! Han gifte seg kring 1561 med Kari Johnsdotter TEISTE, fødd i Hafslo kring 1540 som dotter av John Teiste og Anna Kruckow. Dei budde i Bergen, men i 1585 kjøpte dei garden Iden på Herdla og flytte dit(?). Anders døydde kring 1587, og Kari Teiste gifte seg kring 1588 att med ein annan danske, adelsmannen: Henrik MUND, som me ikkje veit noko om i det heile. Han flytte visstnok inn hjå Kari på Iden på Herdla, der dei båe skal vera avlidne kring 1600. Eg sit her med følgjande utfordringar: * Kvar i Danmark hadde Anders Christensen opphavet sitt ifrå? Foreldre og fødselsår? * Kvar i Danmark hadde Henrik Mund opphavet sitt ifrå? Foreldre og fødselsår? * Kva yrke hadde Henrik Mund? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.