Jump to content
Arkivverket

[#35514] Slekten Hals i Kvikne


Guest Torkild Knudsen

Recommended Posts

Guest Stein Ole Kjær

Jeg kan i og for seg være enig i at en solid gjennomgang av dette hadde vært nyttig. Kanskje noen har tid og overskudd til å samarbeide om dette? Roger og jeg har som sagt brukt flere måneder, mye penger og lange netter på å forsøke å finne svaret på om Finne-Grønn har vært helt på 'bærtur'. Det kan nå se sånn ut. Det siste som gjennstår er å forsøke å få kontakt med den av Finne-Grønn sine etterkommere som sitter på hans manuskripter og notater. Der kan det skjule seg ting som vi ikke har klart å finne så langt. Jeg venter nå på dommen fra Horn på Jylland der det skrives at Anders Jensen Hals sin bror Niels Jensen befant seg i Norge rundt 1640. Slik jeg ser det er dette en mulig kandidat til å være farfar til barna fra skiftet i 1713. I såfall så er vi tilbake på Kornumgård i Kjær Herred på Jylland.Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Roger Fossum

Det har i denne debatten vært mye diskusjon om alderen på Hans Hansen Storeng. Forklaringen er at det MÅ ha vært to personer med dette navnet.Den ene født i 1677 og den andre i 1688. Den siste er bekreftet gjennom kirkeboka. Derimot er også den andre bekreftet, dels gjennom et manntall fra 1735 (304) og dels gjennom et bøn-brev til kongen datert Qvechne dend 2 Octobris 1702. Blant de skattebønder som har skrevet under dette brevet er bl. a. Hans Hansen Storengen, Knud Nielsen Veen, Hans Nilsen Totlund m. fl. Se Kvikne Bygdesoga Band 1, side 119. Hvordan skal man så plassere disse to personene med samme navn. Det sier jo seg selv at det er er snakk om to personer fordi en person født i 1688 ikke kan ha vært skattebonde i 1702.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Det har seg slik at jeg sitter med den nye Kvikne bygdebok og bind 1 av den gamle bygdeboka. Du kan være sikker på at jeg ved anledning hadde tenkt å sjekke gamle bygdebok for Kvikne bind 2 også.Med den kjennskapen du tydlighvis har til bind 2 synes jeg selvfølgelig at det er litt rart at du ikke kunne gi ett hint eventuelt komme med innspill når problemstillingen med Flommen dukket opp. Alle innlegg, som kan kaste lys over Hals slekta er velkomne.Det er en svakhet at kapitlet om gruvesoga, kapitlet om seterbruk og endel annet interessant stoff ikke har kommet ut i en nyutgivelse slik som gards og slektshistoria. Kanskje det er på gang?mvh Torkild

Link to comment
Share on other sites

Guest Roger Fossum

Er den Hans Hansen Storeng f. 1677 kanskje sønn av Hans Arneson (Storeng) eller Amundson som nevnes i det militære manntallet 1664 ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Roger Fossum

Torkild, her er litt av det som står under seterbruk i band II ang. Flommen:”Ved auksjonen over kongegods den 20 august 1726 vart heile dette stroket selt til Hans Jensson Hals på Storeng, som fekk kongeskjøte (for 5 rdl!) 10 mai året etter. Hans selte alt i 1727 Flommen til Nils Olson Breivad, som straks selte det halve till bergskrivar Muller ved Løkken verk. Stor glede av handelen fekk Nils ikkje. Da han i 1728 tok søksmål mot Brynild og Hans Storeng og andre fordi dei hadde slege og beita i Flommen, møtte desse med mot-søksmål. Saka var, at etter skyldsettinga av 1712 hadde både Grøntvet, Veen, Moen, Stae, Seter, Breivad og Storeng hamnerett i Flommen. Hans Hals hadde nok selt det han ikkje hadde lov til å sel, og bak kontrasøkmålet stod sikkert alle dei hine gardane, som no ville ha handelen omattgjort. Og slik vart det også. Domen fall 26 mars 1729. Nils fekk kjøpesummen og sakskostnadene godtgjort.”

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Er det Hans Hansen Storeng f. 1677 eller Hans Hansen Storeng f. 1688 som er g.m. Mette Christensdatter Aalborg og gardbruker på Storeng i 1721 ? Og hvem av dem døde i 1752 ? Hvor levde og bodde den andre ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Til Per (406), hvis du leser innlegg (370) vil du se at det går helt klart frem at Hans Hansen Storeng gm Mette Christensdatter er barn av Hans Jensen Hals Storeng. Siden skifte og begravelse sammenfaller i tid er det vel sannsynlig at Hans Hansen gm Mette Kristensdatter er den Hans Hansen som er født 1688-89 siden dette blir angitt nøye i kirkeboka. Det er allikevel ikke umulig at presten allikevel kan ha blingset med en dekade selv om dette virker mye.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Det virker jo ganske sikkert etterhvert at Hans Jensen ansatt hos futen Christian Juell må være Hans Jensen Storeng.

Link to comment
Share on other sites

Guest Roger Fossum

Per (406) Ifølge Torkild (370) så er Hans Hansen Storeng f. 1688, d. 1752, g.m. Mette Christensdatter Aalborg. Det ser ut som om begge personene Hans Hansen Storeng, samtidig har bodd på Storeng. Spørsmålet blir da også hvem av disse personene seglet nr. 2 i Kvikneboka tilhører.

Link to comment
Share on other sites

Guest Leiv Skjerve

Til 403. Jeg har ingen forbinnelse til de slekter som her behandles og er oppgitt over at så mye tid brukes.Min slekt stammer fra en Frants Jensen og Fransisse Kleistdatter som kom til Kvikne i 1630-årene og som begge er avlønnet ved Kvikneverket som kullbrennere.Deres 4 døtre ble gift med:Kullfogd og gjestgiver ved Løkken Verk, Jens Eriksen Kjelstrup.Rittmester Kurt Christoffer Coppelow på Tverdal i Rennebu, senere kommandant på Munkholmen.Kvartermester Henrik Jørgensen på Ilbru i Rennebu.Garmaker og postbonde Petter Pettersen Franck på Tallerås i Meldal.Bygdebøkene for Kvikne har jeg gjnnemgått ganske grundig og notert påviselige feil i en artikkel på min Hjemmeside.http://leskjerv.seria.no/kvikne2001.rettelse.htmArne Dag Østigaard har skrevet en bok om 'Kviknegruva' på 600-700 sider og leverte den til jul 2001 til trykking. Den er fremdeles ikke trykt. Østigaard har vært så velvillig å sende meg en kopi av manuskriptet

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Hvorfor er det et problem for deg at det brukes tid på 'de slekter som her behandles' ? Er det ikke bare å la være å lese ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Ang. 2X Hans Hanssen Storeng: På Storeng i Kvikne nevner FB på 1660-tallet brukeren Hans, f. 1637, og på 1670-tallet Hans Olsen, bruker av 1 skinn. Det er vel gjerne den samme Hans Olsen som på 1680-tallet bruker Børli (han er ikke på Storeng da). Hans Olsen passer i tid godt til å være far til den ene Hans Hanssen Storeng, helst han som er født i 1677.For øvrig takk for at slektsnavnet Aalborg nå skrives korrekt. Er ellers enig med Leiv i at det ofres i meste laget med tid på slekten Hals her, da det medfører at andre interessante slekter i området 'skyggelegges', og knapt blir observert. Jeg mener at Hals-miljøet i Kvikne i større grad bør ses i sammenheng med andre verksslekter (og bondeætter), som de også er inngiftet med, samt ikke minst presteslekten med utgangspunkt i hr. Hans Lauritzen og hr. Rasmus Madssen. Sistnevnte kommer fra Møn, og tilhører vel gjerne samme type miljø som familien Hals i Danmark. Via disse to har Hals-familien mye sidelengs slekt i området. Jeg har annet sted gjettet på at hr. Rasmus Madssen kan være en bror av den samtidige hr. Limbeck Madssen i Råde (i Østfold), som er svigerfar til hr. Hans Anderssen Aalborg der (sannsynlig bror av hr. Kristen A. Aalborg i Hurum og hr. Mikkel A. Aalborg i Vang, sistnevne er andre svigerfar til hr. Hans Lauritzen på Tynset, som først er Rasmus Madssens svigersønn). Dette er imidlertid hittil ren tipping ut ifra antatte personsammenhenger. At disse miljøene holder ganske tett sammen vises bl.a. ved at Jens Anderssen Aalborg i Sørum (Akershus), som ut fra sammenhenger må være bror av Kristen Anderssen Aalborg i Kvikne, er nærmest nabo til og involvert i samme familiekretsen som hr. Mikkel Aalborgs datterdatter, sistnevnte f. Stub og gift i den meget kjente slekten Colbjørnsen, som mor til de berømte brødrene i Halden. Dette viser vel at det ikke kun er Hals som er av en viss interesse i Kvikne, og jeg mener at det blir litt for snevert å bare betrakte sistnevnte i en 'bås' for seg (uten noe særlig sideblikk til omgivelsene), selv om det nok gjør detaljene tydeligere.

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Til Leiv Skjerve og Odd Roar Aalborg - hvis dere ser på hva som er tema for akkurat denne debatten så er det vel ikke bortkastet tid å diskutere - ja nettopp - Hals i Kvikne. Ønsker dere å diskutere andre slekter så er det vel egentlig bare å starte en ny debatt.Vi er såvidt jeg kan se ikke kommet i mål med å stadfeste hvem som var far og farfar til 1713-barna fra København. Det må vel være et av målene med denne debatten, og i og for seg ganske interessant. Så får man heller starte andre debatter for å se på andre slekter i Kvikne. Jeg synes det er et poeng at debattens navn gjennspeiler debattens innhold. På denne måten så finner de interesserte lettere frem til de aktuelle dabattene.Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Marie Stephensen

Hei !Kanskje ikke av interresse men tar det med.I Bay boken av O. Delphin Amundsen på side 17 står det.Det er således galt når det i N.S.T III s. 209 anføres at Hans Jensen < hustru Sophie Jensdtr.Hals ( der 1713 opholdt sig i Åmot ), var datter av ridefoged og forvalter Jens Andersen Hals. Det sammesteds citerte skifte 1713 inneholder heller ingen oplysning herom.Marie Stephensen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Til Marie innlegg 414.Virker jo interessant nok. Står det noe om hvorfor de kom til den konklusjonen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Ett poenget her er at Sophie Jensdatter Hals (1662-1742) muligens istedet er d. av gruveskriver Jens Nielsen Hals i Kvikne. Et annet poeng er den misoppfatning at Hans Jensen (Slagter) (1688-1759) (fra Grønland, Christiania, bosatt på Gran, Hadeland, senere Holtet, Vinger) sin kone Sophie var en 'Jensd. Hals'. Han var gift med Sophie Christiansdatter Helmen (1676-1763) fra Gran på Hadeland, datter av Christian Pedersen Helmen og Johanne Olufsdatter Bay.

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Til (413): Det er viktig å se dette personmiljøet i litt større perspektiv, da det gir en oversikt som kan bidra til å løse problemer som ellers gjerne forblir uavklarte over lengre tid. Prestene Hans Lauritzen og svigerfaren Rasmus Madssen, samt deres slekter, bør absolutt være av interesse her, siden de antagelig utgjør en viktig del av opphavet til familien Hals i Kvikne. (Aalborg er delvis inngiftet.) Via disse knyttes Hals-miljøet tett til slekter med større grener bl.a. i Kvikne, på Tynset og i Alvdal, samt verket i Kvikne (og indirekte Røros), og forankrer dermed slekten Hals til lokalmiljøet på en mer grundig måte enn det mer ensidige fokuset på Danmark tilsier. I dette strøket skjer det over tid en rekke krysninger av danske, tyske og norske slekter, og det skaper et litt egenartet og ganske spennende miljø, som ikke kan betraktes kun med danske briller, da det vil gi en et ganske innsnevret bilde av de faktiske forhold.Jeg minner for øvrig om første avsnitt i temastifter Torkilds innlegg (23), og nevner at jeg som utdannet arkitekt vet at prosjekter ikke kan formes ut fra detaljer alene, disse bør kun være deler av en mye viktigere helhet, ellers blir resultatet lett ganske dårlig. Det er dette jeg forsøker å formidle her, og som Torkilds innlegg (23) tydelig også viser forståelse av.

Link to comment
Share on other sites

Guest Randi Broli

Fra kirkebok nr 1 for Kvikne:Mette Christensdatter Aalborg ble begravet 22/11 1750 (uten alder), så Hans Hansen Storeng må ha vært enkemann da han døde, kfr (370).Jeg har 2 stk Ingebrigt Hansen Bubakk begravet, den første i juli 1743 og den andre i april 1751 (397).

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Til Randi (418), da stemmer nok det. Jeg var nok litt snar der, jeg var mest interessert i å få bekreftet at Kirsten Hansdatter var gift med Simen Nilsen Ween, noe hun var.Det var faktisk noen flere skifter på bubakken, men jeg rakk ikke å skrive dem av. Ellers er det påfallende lite skifter fra Kvikne på denne tida. Jeg har fått inntrykk av at hytteskrivergården brann på slutten av 1700 tallet og at det muligens der gikk tapt mye verdifullt materiale. Kanskje det er årsaken til mangelen på skifter? Ja da er i allefall det med Ingebrigt Hansen Bubakken delvis oppklart, men hvem er den andre Ingebrigt Hansen Bubakken. Er det noen, som vet hvor en egentlig skulle forvente å finne skifter etter arbeiderne ved bergverkene?Når det gjelder Jens Nilsens Staes befatning med skifte , kan dette være gjennom hans hustru som muligens er en datter til Amund olsen Stae i hvis slekt navnet Brynil også eksisterer.Men spørsmålet er fortsatt hvem Hans Hansen Bubakken er.

Link to comment
Share on other sites

Guest Marie Stephensen

Hei !Konklusjonen var vel fra skiftet 1713, hvor det skiftet er fra i 1713, står det ingen ting om.I boka er det en Niels Knudsen Hals f.ca. 1690 Åmot (sønn av Knud Jensen Hals?) gift med Margrete Christensdtr Helmen, søster av den nevne (414) Sophie.På side 8 i boka skrives det. Dette i forhold til ekteskapet melleom Niels Knudsen Hals og Margrete Christensdatter Helmen.Dette ekteskap gir løsning av de mange gåter der er forekommet i forbindelse med slektskapforholdene, de mange ganger Bay'er og Hals'er inngår i ekteskap med hinannen, hvorfor de hver gang har måttet søke kgl. bevilling til ( egteskab i forbundne Led ). Så vel i trykte stamtavler som i avhandliger i de personalhistoriske tidsskrifter er der fremsatt hypoteser som således ikke er holdbare, og som har ledet til misforståelser hos flere av dem som har tangert dette problem uten at være opmerksom på Bay-Helm-forbindelsen.Kanskje dette er mer forvirrende og kanskje noe man bør se bort fra så lenge ?Marie Stephensen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Hvilke ekteskap er i forbudne led. Normalt ville dette bety at de var tremenninger, i sjeldnere tilfeller også søskenbarn. Det hadde vært svært interessant å vite om det er oppgitt hvem som gifter seg i forbudne led.Når det gjelder Bay slekten er vel den egentlig ikke inngiftet i Hals slekta, hvis jeg har forstått det riktig fra tidligere innlegg i denne tråden?Er det andre som vet noe om dette? Skal, om nødvendig se om jeg kan skaffe tilveie boka for å ta en nærmere titt.

Link to comment
Share on other sites

Guest Marie Stephensen

Hei igjen !Margrethe Christensdtr. Helmen og Sophie er døtre av Johanna Olufdtr Bay og Christen Pedersen Helmen.Han skriver da, mange ganger Bay'er og Hals'er inngår ekteskap med hverandre, vil jo da tro at de Hals og Bay er inngiftet med hverandre ?Nevner ikke hvilke ekteskap det gjelder, men utifra hva jeg husker så skjer det ihvertfall giftermål senere på 1700 tallet mellom Bay og Hals.Jeg har kun ISDN, bruker flere minutter på å åpne innlegget, er det mulig å lage ett nytt innlegg med sammendrag av alt her, med link til denne debatten ??Selv om jeg bor i Oslo er det ingen som kan levere bredbånd (noe som er meget frustrerende), regner med at det er fler som bruker ISDN, det går tregt.Marie Stephensen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Marie Stephensen

Hei !Til Torkild :Om det skulle være av interresse, kunne jeg ta kopier fra boka, og sende det til deg i posten.Tror ikke boka er så lett å få tak i, jeg kom over boken på et antikvariat.Marie Stephensen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Marie - den koblingen som er foretatt mellom Bay og Hals gjennom Sophie Jensdatter er feil - helt feil. Dette skrev jeg for flere år siden.'Takk for svar. Jeg har også sett dette i Åmot-boka. Men jeg mangler øvrig dokumentasjon på at Sofie er av samme slekt. Hvor har Lillevold sine opplysninger fra??? Har lånt boken om slekten Hals uten å bli mye klokere. NST III side 209 hjelper heller ikke stort for det som står der er feil. Også bygdebok for Eidskog er feil og det samme gjelder bygdebok for Gran på Hadeland. Alle disse kopler den Sofie som var gift med Hans Jensen Bay til Hals slekten dette er feil, noe som også boken om Slekten Bay i Norge av O. Delphin Amundsen slår fast. Den Sofie som ble gravlagt på Vinger 10.12.1763 87 år gammel var født Sophie Helmen av foreldre Johanne Olufsdtr. Bay og løitnant Christen Pedersen Helmen'Sophie Jensdatter Hals som er søster til Kaptein Knut Jensen Hals ble gravlagt i Åmot i 1742. Hun var gift med Ole Gudmundsen Nabset.Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Marie Stephensen

Hei igjen !Det er vel det som har kommet frem av det jeg skrev.Det eneste sikre er vel Margrethe Christensdtr. Helmen gift med Niels Knudsen Hals.Om Niels Knudsen Hals er sønn av Knud Jensen Hals, og da blir Sophie Jensdtr Hals tante, kan det vel være her feilkoblingen har skjedd??Nå har ikke jeg lest Gran, Eidskog bygdebøker. Det var da mye feil på fler hold.Nå har ikke jeg satt meg så veldig inn i Bay, Hals og Helmen ennå, da jeg har holdt på med andre sider av slekta, men det kommer.Marie Stephensen

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.