Jump to content
Arkivverket

[#35514] Slekten Hals i Kvikne


Guest Torkild Knudsen

Recommended Posts

Guest Randi Broli

(374) Christian Juell (1679 København/Holmen-1744 Bjørneby i Hof.(Sønn av Jens Christensen Juell og Johanne Jensdt.) 1705 fogd i Østerdalen, Solør og Odalen. Gift 1. 1706 Holmens kirke Else Margrethe Braem. Gift 2. 1720 Christiania Marthe Leth. Han hadde 17 barn i de 2 ekteskapene. Det står mye om denne slekten i NST 4:172-79 Solør-slegten Juell av Finne-Grønn. Jeg kan ikke se noen sammenheng med Hals/Juel på Jylland.Hans Jensen Storeng må ihverfall ha vært i 60-års-alderen i 1726, så det virker jo litt rart hvis han har vært fogdens medhjelper. Jeg har notert at han var i live 1727, men vet ikke når han døde. Jeg har sett navnetrekket hans i den gamle Kvikneboka, og han hadde en øvet hånd. Noen annen Hans Jensen har ikke jeg å foreslå, men det trenger jo ikke å bety så mye.(375) Jeg har tro på at denne Anna Elisabeth Jensdt Hals kan være identisk med 'vår' Anne Jensdatter. Jens Andersen og familien har nok hjulpet henne frem.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

En Christian Christensen Juell (1679-1754) (fra København, muligens med slektsbånd til Halden) var fogd i Solør (og Østerdal ?). Men formuleringen i siste avsn. i innlegg 370 '' ... auksjon 1726 til afgl. Hans Jensen, som da var i tjeneste hos afgl. foged Christian Juell.'' tyder vel på at denne fogd Christian Juell (i Nord-Østerdal?) var død (eller avgått fra stillingen ?) allerede i 1726 ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Randi Broli

Jeg må korrigere meg selv ang alderen til Hans Jensen Storeng (376). Han må ha vært rundt 70 i 1726.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

I innlegg (370) har jeg glemt å oppgi årstallet for skiftet etter Nils Knudsen Ween. Skifteoppgjøret ble foretatt 1763. Det er da i dette oppgjøret 1763 at både Hans Jensen og fogden Christian Juell er oppgitt afgl. (altså på dette tidspunktet var begge døde).Jeg trodde automatisk det var Hans Jensen på Storeng det var snakk om. Dette var ett skifte som ble holdt på en Kviknegård og Hans Jensen solgte senere denne plassen (Flommen) til Storengs nabogård Brevad v/Nils Olsen Brevad. Nils Olsen Brevads datter Kirsti Olsdatter, var jo allerede svigerdatter til Hans Jensen Storeng, så Nils Olsen hadde sterke forbindelser til Hals slekta. Jeg har hele tiden regnet med at flere av gårdbrukerne på Kvikne har hatt funksjoner utover det å bare drive med gårdsbruk. Her passer det jo godt inn. Det hadde vært interessant å få vite hvor det er oppgitt at Hans Jensen på Storeng var i live 1727 (se innlegg 376). Det kunne kanskje gi en pekepinn om hvor han oppholder seg?Når det gjelder Flommen må jeg innrømme at jeg fikk dårlig tid på statsarkivet, siden jeg bare var innom en tur i forbifarten og ikke fikk finlest skiftet. Derfor er jeg ikke sikker på hvor Flommen eventuelt hører hjemme. Det var også litt uklart om navnet virkelig var Flommen, men jeg tror det er riktig. Dette kan kanskje noen andre sjekke opp?Hva kan det forresten bety at Hans Jensen var i fogdens tjeneste. Jeg vil tro det var en eller annen funksjonær stilling han innehadde? Hvis det skulle vise seg at denne Hans Jensen er identisk med Hans Jensen Storeng så er jo dette viktig siden det også muligens kan gi en pekepinn om andre hans eventuelle tidligere funksjoner ved verket. Det kan være i anledning av at han begynner å arbeide for fogden at han overfører Storeng til sønnene Jens og Hans?Til slutt må jeg presisere at denne Hans Jensen var hverken nevnt Storeng eller Hals, så han kan gjerne være en helt annen person enn Hans Jensen Hals på Storeng.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Bragstad

(380)Jeg har ikke sett noen egen forklaring på forkortelsen, men i skiftene (ofte i det samme skiftet) veksles det mellom '(ved Døden) afgangne' og '(ved Døden) afgl' og ofte bare 'afgl'. Forkortelsen 'gl' betyr jo gammel, så der er l'en til slutt lett å forklare, muligens er det ingen l i det hele tatt i 'afgl', bare en avsluttende sving? Som eksempel kan jeg nevne fra skiftet etter Høyagtbahre og meget velfornemme nu sahl. Mand Anders Lorentsen Lossius i 1721: hans broder Hr. Christopher Lorentsen Lossius fordum residerende Capellan til Qvegne Annex, som forlengst er ved Døden afgangen og etterladt sig 7 Børn etc., som barn nr.3 står Kirsten Christophersdatter Lossius som har haft Christen Andersen Aalborg til ægte, men ved Døden afgangen og efterladt sig 3de Børn: Anders Christensen Aalborg 25 aar gl, Mette Christensdatter som har Hans Hansen Hals boende paa StorEng i Qvegne Annex til ægte, og Anne Christensdatter boende hos hendes formynder Monsr. Rambech paa Qvegne 20 aar gl. Og under søsteren: den sahl. Mands Sødster Ellen Lorentsdatter Lossius, som har haft afgl. Henrich Revert, fordums Borger og Indvaahner i Trundhiemb men begge allerede forhen ved Døden og efterladt sig et eniste Barn Kirsten(?) Henrichsdatter Revert som kom i egteskab med Jens Munch og Henrich Christensen i Trundhiemb hvilke alle ere ved Døden afgl efter at hun med forbemeldte tvende Mend hafde avlett 3 Børn: Johan Henrik Munch Assessor Ober Hoff Retten i Norge Vice LaugMand over den oplandsche Laugstoel og foged over Nedre Rommeriges Fogderie. Ellen Chatrina Munch som har haft sahl. Christen Svaboe til ægte men nu Enche boende i Trundhiem og Maren Henrichsdatter som har Sr. Henrich Drejer Borger og Indvaahner i Kiøbenhafn til ægte.Følger ellers spent med i debatten som etterkommer etter både Jens Nilsen Hals og Nils Knutsen Veen...

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Takk til (382) for litt nyttig informasjon om slekten Aalborg. Selv om noe av dette er kjent fra før, dokumenteres i alle fall her fødselsåret til to av Christen Aalborgs barn i første ekteskap, dvs. Anders i 1696 og Anne i 1701.Siden du holder til i Tysfjord, kan jeg nevne at Aalborg-slekten nok har en god del nålevende etterslekt nordpå, særlig i Troms, både via Aalborg og Hektoen, og gjerne flere linjer.

Link to comment
Share on other sites

Guest Randi Broli

(381) Jeg har prøvd å finne ut hvor jeg har det fra at Hans Jensen Hals skulle være i live 1727. Jeg tror nesten det må være fra registeret til pantebøker Solør og Østerdalen her på DA. Der er en Hans Iensen nevnt 2 ganger i 1727 angående 'Flonnen'. Da har jeg vel trukket forhastede slutninger og gått ut fra at det var Hals. De andre Halsene bruker heller ikke slektsnavn såvidt jeg kan se.

Link to comment
Share on other sites

Guest Randi Broli

Det har kanskje vært nevnt her før, men Hans Jensen Hals bygslet i 1696 et seterbruk i Flommen iflg Kvikne II 1951 s 302 under Søre Storeng.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Ut ifra opplysningen i (385) tror jeg at Flommen må være det samme seterbruk i Innerdalen, som Hans Jensen Storeng ifølge den nye bygdeboka for Kvikne side 463 bygsler 1696. Da er det vel naturlig at han senere kjøper Flommen når det blir til salgs i 1726. Det står at Hans Hansen Storeng kjøpte dette seterbruket i Innerdalen i 1736 (den nye bygdeboka for Kvikne side 463). Det, som da kan ha skjedd, er at Hans Hansen Storeng kjøper tilbake den samme setra som faren? Hans Jensen solgte til Nils Olsen Brevad (en eller annen gang etter 1726). Det burde være mulig å finne salget fra Hans Jensen Storeng til Nils Olsen Brevad i pante og tingbøkerne. Det hadde også vært interessant å vite hvem som solgte setra til Hans Hansen Storeng 1736. Hvis Flommen, som er nevnt solgt til Hans Jensen 1726 virkelig er seter under Storeng , er det vel sansynlig at Hans Jensen er den samme, som Hans Jensen Storeng.

Link to comment
Share on other sites

Guest Randi Broli

(386)På side 303 i den gamle står det at Hans Hansen nr 2 i 1736 kjøpte den parten av Flommen som var nevnt ovenfor. (Hans var veldig ung i 1736, ca 17 år?).Forskjellen på den gamle og den nye boka er altså at navnet på seterbruket ikke nevnes i den nye. Om Flommen ligger i Innerdalen skal jeg ikke kunne si for sikkert. Jeg har ikke bøkene tilgjengelig. Mener at det sto en avdeling om seterbruk i den gamle ihvertfall.Antagelig har jeg sammenholdt opplysningene om Hans Jensen Hals' bygsling av Flommen i 1696 med kjøpet og salget av samme foretatt av Hans Iensen i 1727 og konkludert med at han var i live i 1727. Og det virker jo unektelig nokså logisk at det har foregått slik.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Jeg tror det må være Hans Hansen f.ca. 1689 som kjøper setra (Flommen?) 1736. Han er jo i live til 1752.Hva slags stilling kan det være Denne Hans Jensen innehadde hos fogden? Kan det ha vært som en lokal representant for fogden i Kvikne, en skriverfunksjon eller kanskje som lensmann. Hva slags stillinger ligger normalt under fogdeembetet, som kan være aktuelle i dette tilfellet. Det blir jo gjort ett poeng ut av det at Hans Jensen var ansatt hos fogden 1726 (da han nevnes i skiftet etter Nils Knudsen Veen 1763).Et annet spørsmål er også om den eventuelle stillingen hos fogden var knyttet til bare Kvikne eller om den var en stilling som omfattet hele fogderiet. Kanskje er det slik at Hans Jensen dukker opp i andre bygder enn Kvikne også.Vi har jo for eksempel Christen Andersen Ålborg. Han blir vanlighvis sagt å ha vært funksjonær ved verket for så siden å bli lensmann. Er det noen som har funnet ut hvilken funksjonær stilling dette var? Det kan jo være en lignende stilling som Hans Jensen hadde.

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Det siste lurer jeg også på. Dessuten nok en gang: Kan du ikke være vennlig å skrive slektsnavnet med to A'er, jeg bruker det fortsatt i den form det gjennom alle tider har hatt. Og det gjør også alle andre her i landet (og vel de fleste i Danmark + Nord-Amerika, der det også fortsatt finnes som slektsnavn).

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

En liten korrektur ang. bokstaven å: Første setning i (389) skal lyde 'være vennlig og skrive'. Beklager fadesen!

Link to comment
Share on other sites

Guest Randi Broli

Tenkte bare å klargjøre et slektskapsforhold. I (373) skriver jeg at Hans Rasmussen Fossen må være søskenbarn av Johanne Nilsdt Brevadsli, og at 'i tredje led beslektede' må være en feilskrift.Dette synes å bli bekreftet i skiftet etter Hans Rasmussen Lillefoss i 1759 (372). Verge for sønnen Hans Hansen er hans faders søskendebarn Hans Nilsen Lien. Det betyr at Hans Rasmussen Fossen/Lillefoss var søskenbarn av Hans Nilsen Lien/Brevadsli. Det betyr så at Rasmus Hansen Hals, Fossen (gm Kirsti Olsdt) og Nils Hansen Hals, Brevadsli (gm Ingeborg Johansdt) må være brødre, og altså sønner av Hans Jensen Hals, Storeng. Håper jeg fikk dette riktig.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Til Stein Ole Kjær og Roger Fossum, er det en mulighet for at dere kan 'gi' oss fadderne til barna i innlegg (356). Dette er jo nyttig informasjon, som det ville være greit for alle, som er interessert i Hals slekta å ha tilgjengelig på forumet.

Link to comment
Share on other sites

Guest Roger Fossum

Torkild (392). Har desverre ikke tid til å skrive av fadderne nå, men her er lenker til de ulike dåpene med faddere.LenkeMvh Roger

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Dette er vel kun et forgjeves hjertesukk. Etter at Roger og jeg virkelig har forsøkt å finne ut om Finne-Grønn hadde rett eller feil - og sannsynligvis har fastslått at han trakk noe lettvindte slutninger - så hadde jeg håpet at det var flere med interesse av å finne opphavet til Hals-etterkommere i Norge som hadde vist mer interesse. Det denne tråden egentlig har handlet om - slik jeg har oppfattet det - er å finne ut hvem som er far til 1713-barna, og hvor han kom fra. Jeg hadde håpet flere hadde kunnet bidra. Roger og undertegnede har brukt flere månter og massevis av penger på kopier, avskrifter og kirkebøker/dombøker på å finne ut av dette. Jeg hadde som sagt håpet på at flere kunne bidra. Det er ikke mange debatter på dette forumet som har hatt så mange innlegg og så mange lesere. Så mange må jo ha hatt en interesse av dette temaet.Skulle noen av de som leser dette kjenne etterkommere av Finne-Grønn, så vet jeg at en av disse er i besittelse av hans notater og originalskrifter. Jeg vet ikke hvem denne personen er, men er fortsatt veldig interessert i å få kontakt med vedkommende. Det kan fortsatt være ting Finne-Grønn har skrevet som kan kaste lys over dette temaet.Dette hjertesukket var ikke myntet på noen av de som har bidratt i denne tråden. Kun et hjertesukk etter flere måneders leting uten egentlig å ha funnet noen løsning.Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Angående innlegg 370. I bygdeboka for Kvikne under Ween (side 376) står følgende: 'det var på denne tida Knut Hals i Åmot som eide Ween, og på auksjonen i boet etter han den 26.7.1725 fikk Knut Nilsen tilslaget på 6 skinn i Ween for 160rdlr. Skjøtet, som også omfatta 1/16 av Flommen ble utstedt på sønnen Nils Knudsen'. Dette må være samme Flommen som Hans Jensen også kjøpte 1/16 av i 1726 (kanskje en annen part?). Jeg fikk ikke finlest skiftet på Veen, det kan kanskje være mere informasjon der. Grunnen til at jeg henger meg opp i dette med Hans Jensen (Storeng?), er først og fremst fordi det kanskje kan være ett skritt på veien til at vi finner ut hva hans hustrus navn var. Jeg mener at det i skiftet etter Nils Knudsen Ween 1763 ble oppgitt at 1/16 av Flommen ble kjøpt av Hans Jensen på auksjon fra kronen 1726. Kan det være at det ikke står 'kronen' men istedet at teksten er 'broren'? Jeg får det ikke helt til å passe inn i teksten jeg skrev av (gjengitt i innlegg 370), men saken er den at ordet var litt uklart og jeg hadde litt problemer med å lese det på arkivet (jeg hadde begrenset med tid til rådighet). Jeg mener det også burde vies oppmerksomhet mot de bumerkene/seglene som er oppgitt i gamle bygdebok nr.1 for Kvikne side 120. Disse burde jo være interessante for Stein Ole og Roger. Det, som ser ut som kruseduller, kan jo rett og slett være etterlevninger av Hals slekta sitt våpenmerke. Det, som gjør at jeg vier dette oppmerksomhet, er at det er to separate merker oppgitt i bygdeboka. Det er ett for 1710 med initialene HHSS (Hans Hansen Storeng?), med noe som ser ut som en form for 'blomsterkvast'. Det andre merket er fra 1713 og har initialene HIS (Hans Jensen Storeng). Dette merket har den samme (blomsterkvasten), men i tillegg er det ett ordinært bumerke på merket hvor bokstaven H (for Hals?) ser ut til å være grunnlaget. Jeg vet jo ikke om dette er en blindvei, men det jeg lurer på er jo om Stein Ole og Roger kan ha sett noe lignende merke i forbindelse med Hals i Ystad?. En må også huske at dette allerede er en sekundær kilde, der en må stole på at bygdebokforfatteren har tegnet riktig. Det er litt merkelig at Hans Hansen Storeng allerede i 1710 bruker sitt eget segl.Finnes det noen segl eller våpenmerker i Hals slekta Ystad?Som info, Knut Nilsen Veens segl av 1713 ser også ut til å inneholde en H (for Hals?).Det er jo flere, som gjennom Norsk Slektshistorisk Tidsskrift har vist interesse for Hals slekta. Blant annet Lars Løberg, som jeg mener å huske for flere år siden etterlyste info om Hals slekta og Ole Nygaard som har antydet en kommende artikkel om Hals slekta i Genealogen. Kanskje disse sitter inne med informasjon de er villig til å dele? Det beste i den forbindelse er kanskje å sende en forespørsel til Slektshistorisk Forening?

Link to comment
Share on other sites

Guest Roger Fossum

Torkild (395). Bumerke til Anders Jensen Hals finnes. Mener det var en H med hans initialer over. Skal lete det frem i løpet av helgen.Mvh Roger

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Her er skifte til hvor en Hals ætling er formynder i et skifte.Skifte etter Hans Hansen Bubakken 18 Juni 1746.Formynder for Karen Hansdatter er Jens Nilsen Stae, formynder for Ingri er Ole Olsen (Sottdalen), formynder for Anne er Engebret Hansen Bubakken (i bygdeboka er Engebret anført død 1743 så her er det noe som ikke stemmer).Jens Nilsen Stae er sannsynlighvis i slekt med disse folka på Bubakken siden han er satt opp som formynder for Karen. Jeg vet foreløbig ikke hvordan, men siden Hans-navnet dukker opp kan det kanskje være via Presteslekta (Hans Larsen).på Tynset?Hans Hansen Bubakk f.ca.1684 var gift med Sigrid Ingebrigtsdatter Bubakk. Sigrid var datter av Ingebrigt Brynhildsen Bubakk og Ingri Knutsdatter. Denne Ingebrigt Brynildsen (død 1713)var sønn av Brynild Larsen Storeng og bror til Anders Brynildsen Storeng og Lars Brynildsen Storeng som var far til Lensmann Peder Larsen Stae gm Anne Christensdatter Aalborg På skiftet etter Ingebrigt Brynildsen 1713 var netto i buet på 569rdlr hvorav et års opptjent arbeidslønn ved kopperverket i kontanter samt 45 kyr,7 kalver, 40 sauer, 25 geiter,(skrevet av fra Kvikne bygdebok).Med andre ord ett svært velstående skifte

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Fra nye Kvikne bygdebok side 15 har jeg funnet følgende: 'matrikkel 1723 bringer to nye bruk; Kojedalen og Flommen. Sistnevnte var et seterstrøk i Innerdalen og var eneste Krongods i Kvikne på de tida'. Da er det iallefall klart hva og hvor Flommen er. Det at Flommen er et sted i Kvikne, styrker vel at Hans Jensen (innlegg 370) virkelig er identisk med Hans Jensen Storeng.

Link to comment
Share on other sites

Guest Leiv Skjerve

Det går over min forstand at denne diskusjonen fortsetter uten kvalifisert gjennemgang av 70 sider 'Seterbruk' i Kvikne band II 1951. Her vrimler det av kjøp og salg mellem kjente navn.F.eks Flommen, eller Innerdalen som den heter i daglig tale, har fått 2 sider og jeg skimter Hans Jensen Hals Storeng og Nils Olsen Breivad

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.