Jump to content
Arkivverket

Dorothea Friis og arvingene etter Vincents Jensen Friis (1632-1689) i Trondheim


Siv Rasmussen

Recommended Posts

Om Claus Bendixen Friis sine barn (III) – samtidskilde 1693, fra tinget i Romsdal 10.juli

 

Kildeinformasjon: Møre og Romsdal fylke, Romsdal sorenskriveri, Tingbok 1A 02 , 1690-1693, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28689/78/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090514650544.jpg

 

Peder Skoug paa sl. Hr. Claus Bendigsen Friises efterladte Børn nemlig Niels Claussen Friis, Johanne og Anna Clausdøttre, deres Vegne, begjerede af Retten et Tingvidne, at de alle ere den sal. Mands og Sal. Hustrue Margrete Jørgendatters egtebørn oc Arvinger oc at dj alle her udj Romsdalens Fogderi ere boesatte oc udj Egteskab forsuinede, hvilken Anmodning den ganske tilstedeværende Almue blev kundgjort, som alle lige ligesaavel ere vitterligt at formedelst Niels Claussen Friis samt Johanne oc Anne Clausdøttre Friis, ere alle Hr. Claus Friises oc Margrete Jørgensdatters Egtebørn oc Arvinger, her foruden findes ocsaa Sal. Bendix Clausen Friises 2de umyndige efterladte Børn navnlig Anders Bendixsen og Margrete Bendixdatter som ere ovenmelte sal. Hr. Claus Friises oc sl. Margrete Jørgensdatters Sønne Børn,

 

 

Oppsummert blir det at Claus Bendiksen Friis sine arvinger ber 10.07.1693 om et tingsvitne om at de er barn av han og kone Margrete Jørgensdatter. Det er:

 • Niels Clausen Friis, gift og bosatt i Romsdal
 • Johanne Clausdatter Friis, gift og bosatt i Romsdal
 • Anne Clausdatter Friis, gift og bosatt i Romsdal
 • Bendix Clausen Friis, død, etterlatt seg 2 umyndige barn
  • Anders Bendixen
  • Margrete Bendixdatter

 

Absalon nevnes ikke, og må være død.

 

Kilden er kjent fra før, og er tilrettelagt på siden: Moldefolk, lenke:

http://home.online.no/~aaroenes/moldefolk/personer/f/friis_claus_bencixsen.htm

som vel og DIS-tråden referer fra

 

Spørsmålet er så hvorfor barna til Claus Bendiksen Friis ber om et vitnemål fra tinget sommeren 1693. Hva skal det brukes til?

 

Min gjetting er at det skal sendes til Trondheim som dokumentasjon i arvesaken etter Vincens Friis. Claus Bendiksen blir etter dette Vincens Friis sitt søskenbarn, og Claus sine etterkommere gjør krav gjeldene på vegne av faren. Det har gått en viss tid etter at Vincens var død, men boet var tydeligvis ikke oppgjort ennå? (opplysning i #99 tyder på at det så seint som i 1701 var arv som ikke var betalt ut)

Link to comment
Share on other sites

#92

Om vi stoler på Lampe, og videre gjettingen i #200, kan listen over Vincens Friis sine arvinger i #93 bygges ut slik: (Dette er de som pt. framstår som arvinger i samtidskilder:

 

 

Barn av Thomas Nielsen Friis, prest i Solør (#29)

 

1. Elsebe Thomasdatter Friis, gift 1 med prest Peder Eriksen Juel, 2 med prest Jacob Jacobsen Lund

2. Niels Thomassen Friis, avdød prest i Vanylven, hans arvinger; Thomas Nielsen Friis og Maren Nielsdatter Friis

3. Thomas Thomasen Friis, landkommisær og kammeråd i Ålborg (død uten livsarvinger), krav fra hans avdøde hustrus enkemann.

4. Zephora Thomasdatter Friis, gift med Hans Didrichsen i Lille-Fosen

5. Adriana Thomasdatter Friis gift med David Jacobsen (#94)

 

 

Barn av NN Niels… Friis (ikke identifisert i denne tråden)

 

6. Birgitte (farsnavn ukjent), død, gift med sal. Hans Andersen i Breivik i Skiens Amt. Barn; Anders, Lauritz (#99) og Niels Hanssønner og Maren Hansdatter (#183), hennes datter Johanne bruker navnet Friis (#184)

 

 

Barn av Bendix Nielsen Friis, prest i Innvik

 

7. Claus Bendixen Friis, prest i Grytten, død, hans barn: Niels, Johanne, Anne, Bendix, (død, 2 umyndige barn Anders og Margrete)

8. Elsebe Bendixdatter Friis, (gift matrone i 1697), gift med?

9. Marthe Bendixdatter Friis gift 1 med prest Henrik Christensen Lyster, 2 med prest Jørgen Joensen Brun

 

Men, ingen Dorothea blant barn av disse søskebarna? Jeg tror jeg har en ide om nytt letested.

Link to comment
Share on other sites

Oppsummert blir det at Claus Bendiksen Friis sine arvinger ber 10.07.1693 om et tingsvitne om at de er barn av han og kone Margrete Jørgensdatter. Det er:

 • Niels Clausen Friis, gift og bosatt i Romsdal
 • Johanne Clausdatter Friis, gift og bosatt i Romsdal
 • Anne Clausdatter Friis, gift og bosatt i Romsdal
 • Bendix Clausen Friis, død, etterlatt seg 2 umyndige barn
  • Anders Bendixen
  • Margrete Bendixdatter

Absalon nevnes ikke, og må være død.

 

Claus Bendixen Friis hadde også sønnen Jens, dette kommer fram i skiftet etter Bendix Clausen Friis i 1687: Formyndere for barna farbrødrene Jens og Niels Claussen Fris (s. 72a). Jens må dermed være død før 10. juli 1693 uten livsarvinger (i likhet med Absalon - hvis han eksisterer).

 

Møre og Romsdal fylke, Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 3A 02 , 1683-1687

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

#204

Ja, den ble nevnt i innlegg 15 av Rune Nedrud. I nevnte DIS-debatt finnes flere fantasifulle og feilaktige framstilliger/påstander og kildehenvisninger er det dårlig med, men likevel er det flere interessante spor å forfølge.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Flere nettsider hevder at Bendix Nielsen Friis, som vi nå vet hadde barna Claus (?), Elsebe og Marthe, også hadde datteren Benedicte Cathrine Friis. En av hypotesene er at hun er mor til Otte Jacobsen Friis og Johanne Jacobsdatter Friis. Kildebelegg for Benedicte Cathrines eksistens vet jeg ikke.

 

I skiftet etter kapellan i Veøy, Otho Jacobsen Friis, åpnet 21. sept. 1729, kommer det fram at hans arvinger var hustruen Inger Margaretha Michaelsdatter Greve og søsteren Johanne Jacobsdatter Friis, gift med Morten Helm (Inger Margaretha Greve var først gift med presten Jørgen Hansen Meyer).

 

Gjenstander i boet med initialer og navn:

 • Sølvkanne M.P.H.-E.S.D. 1652
 • 6 sølvskjeer H.O.J.F.-J.M.G. (Otto Jacobsen Friis og Inger Margaretha Greve)
 • Sølvskje J.M.
 • Sølvskje E.G.
 • Sølvskje J.L.S.-A.C.D
 • Sølvskje J.M.-A.P.D.
 • Sølvskje M.R.S.H.-M.L.D.B.
 • Sølvbolle C.F.
 • Lite forgylt sølvbeger men navnene Hans Evardtzen Mejer og Margaretha Pedersdatter
 • Tinnfat J.A.S.-A.L.M
 • Tinnfat H.R.S.-M.P.D
 • 2 tinnfat J.A.S.
 • Tinnfat P.S.M.
 • Brunmalt kiste med navnet Michel Hansen Greve

Møre og Romsdal fylke, Romsdal prosti, Skifteprotokoll 2 , 1706-1749

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Noen sammenheng med de aktuelle personer?

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: A, Sted: Nordmøre sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAT
Merknader:
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080403670022.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20323&uid=ny&idx_side=-21

 

Erich Mosberg borger til Trondheim og waanhaftig i Lille Fosen, kiendes og herved vitterliggjør, at jeg på min ? stifdater Cirstina Margreta Johansdater Frises - egen, og til hindes....
haver soldt skiødet og avhended, ....til hederlig og meget vellært mand Hr Nicolaes Jacobsen Tostrup, pastor til ?, og medtiener ..... en gaard kaldes Engvigen hende arvelig tilfalden, liggende i qvernes(?) gield..

 

http://www.pergjendem.com/?p=309

"Skjøtet til Nicolaus Tostrup har følgende ordlyd: ”Erich Mosberg, borger til Trundhiemb och boer i Foesenn, selger paa sin steddatter Christina Margrethe Johansdatter Friises vegne, och til hendis bedre Indtegts opagtelse, til herr Nicoalus Jacobsen Tostrup, Pastor til Grib och medtienner til Ordet i Quernes Præstegield, en gaard, Engvigen kaldet, af 2 ½ øres leje, som hun hafuer arvet, hvorunder et Strandsede som Thore beboer. Han betaler 1 slet daler pro Anno i grundleye af huus och pladtz. Selgis for 200 Rigsdaler med en del Creaturer og Gaardsinventarium”. Erich Mosberg (signert)."

 

http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,609447,636719

 

I følge det som står her var kona gift med Johan Nilsen Friis. Skal han flettes inn i dette konglomeratet?

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

#29

Nils Jensen Friis, slektsskap med Vincens?

 

Henry Berg: Trondheim før Cicignon (Trondheim 1951), side 318-319 (gård nr 307) gjengir et skjøte fra 1653: Jens Jensen Riber, borger i Trondhjem og residerende ved Røros kopperverk selger sin gård. Hustruen Johanne Nilsdatter Friis og ”deres kjære sønn” Nils Jensen Friis signerer og besegler også skjøtet. Blant vitnene har han bedt ”sin kjære svoger Jenss Nielsssøn Friis, forrige borgermester.

 

Inntil noen bedre kandidat dukker opp holder jeg Jens Riibers sønn for å være den senere presten i Kvikne, senere Tynset.

 

Om dette er den senere presten i Kvikne, senere Tynset, kan relasjonen til Røros kan være med å forklare senere giftermål med prostens datter:

 

Gunnar Brun Nissen: Røros kobberverk 1644 – 1974 (Trondheim 1976), side 30 og 34. Borgermester Jens Friiis i Trondheim var fullmektig for Joachim Jurgens (50 av 60 parter) og fikk 5 parter for dette, av de resterende 10 hadde prosten Bruse 5 parter.

 

Inntil noen bedre kandidat dukker opp holder jeg Jens Riibers sønn for å være den senere presten i Kvikne, senere Tynset.

 

Om dette stemmer var borgermesteren i Trondheim ikke prestens far, men morbror, og det rimer med at arvingene etter Vincens var hans søskenbarn (når ikke onkel/tante var i live)

 

Jeg er enig i at sognepresten Niels Jensen Friis mest sannsynlig er sønn av Jens Jensen Riber og Johanna Nielsdatter Friis, han ville ellers, som du skriver, vært enearving etter Vincens Jensen Friis.

 

Skiftet etter Niels Jensen Friis er datert 18. juli 1704 på Tynset. Enken var Giesche (Gidsken, Gisken) Pedersdatter Schielderup. Han etterlot to døtre; Johanna Kirstina, som han hadde med Boel Clausdatter Stabel og Clara Bolette, som han hadde med Gisken Schielderup. Hr Jørgen Pedersen Schielderup var formynder for søsterdatteren og sorenskriver Bendix Heide (Giskens neste mann) for Johanna Kirstina.

Initialer på gjenstander i boet avslører ikke annet enn hans hustruer, de to nevnt over, samt den tredje, Kirstine Andersdatter. Kanskje finnes andre spor i skiftet, jordegodset kan kanskje avsløre noe mer?

 

Hedmark fylke, Hedemarken og Østerdalen prosti, Skifteprotokoll 1 , 1696-1779

 

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

#206

Jeg vet heller ikke hva jeg skal tro om ”Benedicte Catrine”, påstått datter av Bendix Friis. Det er gjerne Lampe som er opphavet, lenke oppgitt i #46. Lampe lister opp barn etter Bendix Friis:

 

Børn: 1. Claus F., der allerede immatrikuleredes 23 Nov. 1639, og 4de Søndag i Advent 1652 blev ordineret som pers. Kapellan til Grytten og blev 1656 Sognepræst sammesteds, f i Marts 1680; gift med Karen Juel, der siden blev gift 2den Gang med Anders Bredal, Sognepr. til Veø, og 3die Gang med Anders Christophersen Lem, Sognepr. til Grytten. — 2. Vincents F. — 3. Jens F. Begge levede 1669 og boede i Throndhjem. — 4. Absalon F.(?) — 5. Benedicte Cathrine F.

 

Inntil en kilde skulle dukke opp er jeg avventende til om hun skulle eksistere. Men jeg vil heller ikke utelukke noe. Om Lampe hadde kjennskap til skiftet i 1669 forklarer det 2. Vincens og 3.Jens, men da burde også de 2 døtrene som vi kjenner være nevnt. Feillesning av kilde kunne ha vært en forklaring, men: Spranget fra Elsebe og Marthe til Benedicte Catrine er vel for stort for feillesning.

Link to comment
Share on other sites

#202, 30

I letingen etter Dorothea prøver jeg å tenke ut en ny retning.

 

Når et barn vokser opp i huset til ikke-biologiske foreldre er det vanligst å tenke at ungen er foreldeløs, eller at foreldrene ikke har økonomiske muligheter. Det siste tror jeg vi kan se bort ifra for denne slekta, og hittil har vi vel ikke sett noen som har dødd tidlig og etterlatt seg barn.

 

Når ungen også har mannen i huset der hun vokser opp sitt etternavn; har hun tatt det - eller fått det ved fødselen - fordi biologisk far er mannlig slektning til "pleiefar"

 

Om ikke biologisk far/foreldre er døde, har økonomisk evne, hvorfor er så ungen plassert vekk?

 

Kan Dorothea være en datter av Vincens Friis søskenbarn, presten Niels Jensen Friis på Tynset?

 

I litteraturen om han er det en eldre, prydelig variant, og en nyere, ikke så prydelig variant.

 

Første den prydelige:

 I Digitalarkivets skannede bøker er lagt ut:

Bastian Svendsen 

Biografiske efterretninger om geistligheten i Hamars Stift. 

IV. Nordre Østerdalen 

 

lenke: http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=geisthamarIV&sideid=23&innhaldid=3&storleik=

 

Om Niels Jensen Friis, prest på Tynset; 3 barn:

1.gang gift med Kirsten Andersdatter Bruse; ingen barn

2.gag gift med Bodil Clausdatter Stabel, datter Johanne Kirstine

3.gang gift med Gidsken Schjelderup; datter: Clara Bolette og "endnu et barn"

 

Kilden i #208 forteller hvem som var i live ved farens død.

 

Så den ikke så prydelige. Tråden henvist til i #15, Løsning på hvem Otto Jacobsen Friis' forfedre var, innlegg 14 Jan 2007 04:59:35 tillater jeg meg å sakse:

I menighetsbladet Vegen for Kvikne menighet har historiker, forfatter og lektor Arne Dag Østigaard gitt ut flere artikler om prestene på Kvikne. Han har arbeidet i mange år med historie knyttet til Nord-Østerdalen. Jeg har sakset dette fra det han har skrevet om Niels Jenssøn Friis.

Jens Nielsen Friis, fra Sønderjylland, ble tjener hos baron Rosenvinge i 1620. I 1624 ble han baronens fogd i Fredrikstad. I 1627 ekta Jens Friis frøken Johanne Vincentsdatter, som var kammerpike hos Rosenvinge. De fikk mange barn, den første var Niels. Johanne døde, og da ble Jens Friis gift med rikmannsdattera Anne Schöller i Trondheim.
I 1628 overtok baron Rosenvinge det store Reinsklostergodset i Rissa i Trøndelag. Der ble Jens Friis bestyrer. I 1634 ble han lensherre Oluf Parsbergs fogd i Innerøy og Sparbu og drev Ytterøya kopperverk, med blant andre Otte Lorck, senere direktør ved Kvikneverket. Jens Friis drev også Proviantgården på Orkeng noen år.

Niels Jenssøn Friis ble født 18. april 1628 kl. 2 om formiddagen i Trondheim. Han studerte i København, der han på lærd latin kalte seg "Nicolaus Thomie Frisius". Han ble ordinert til prest i 1656 - 28 år gammel.

Han giftet seg med presteenken Kirsten Andersdatter Bruse, enke etter Lorentz Lossius, og flyttet inn på Vollan. Østigaard skriver at Niels Friis langt ifra var en uskyldig mann da han giftet seg med presteenken. To år før var han nemlig blitt far utenom ekteskap i Trondheim.

I 1663 ble Jon Eriksson Grøtli saksøkt for leiermål med Marit Andersdatter. Jon nekta på farskapet. Det mystiske er at bota på hele tolv riksdaler ble betalt av Niels Friis mot at Jo ble tjener hos han!

I 1667 satte Niels Friis barn på frøken Martha Ibsen, datter til skiktmester Niels og Elisabeth Ibsen på Holte i Innset. Og dermed ble Niels Friis suspendert for 2. gang. Men han klarte igjen å få syndsforlatelse og tok over Tynset sognekall og han flyttet til Tynset i 1670.

I 1670 fikk Niels Friis barn med Randi Kristensdatter og ble igjen suspendert fra stillingen som sogneprest. Men han fortsatte i Tynset med gode venners hjelp.

Kirsten Lossius Friis holdt hus på Lossgarden og eide Lian. Niels og Kirsten bodde langt fra hverandre. Hun er nevnt i 1682 da hun stevner Ola Dalen for å ha innhægna 2 sætervoller "til største skade " for henne. Hun dør i 1685.

I 1689 gifter Niels Friis seg med Bodel Clausdatter, enke etter presten Bredo Stabel i Bodø. De fikk en sønn som døde i 1691. Da prestefrue Bodel Friis døde i 1699, gikk det rykter om at prestefrua hadde tatt mot to barn av "husquinde" Riborg Persdatter. I 1700 ble det avsagt dom. Fogd Heide stempla Riborg som angiver. Han mente at alt var løst snakk og skulle ikke komme salige prestekvinne Boel eller Herr Niels Friis "til vanære eller gode navns forkleinelse". Alle impliserte måtte bøte strengt, samt forsvinne fra fogderiet innen tre solemerker.

Tredje gang ble Niels Friis gift med Gidsken Pedersdatter Schielderup. Niels Friis døde i 1704 og var den siste presten som ble gravlagt under gammelkirka fra 1657. Der han fortsatt ligger på Gammelkjerkjebakken.

Enkefru Gidsken ble senere gift med sorenskriver Bendix Heide fra Odalen, og må ikke forveksles med fogd Heide.

Dette er en del av det Arne Dag Østigaard skriver om Niels Jenssøn Friis. Jeg har tatt med alt som har med slekt og familie å gjøre. Det jeg har utelatt er en del om krangling og saker i rettsapparatet.

 

Om Dorothea var datter av presten kunne det være en ekstra motivasjon for å ta ansvar ved å plassere ungen hos søskenbarnet i Trondheim: Et illegitimt bevis gående midt i mellom sognebarna kunne vel gjøre til at hendelsen ble enda mindre glemt.

 

Etter at Nils Thomassen Friis døde, og enka gifta seg med sorenskriver Bendix Heide, kunne vel en datter ha blitt med på lasset sørover. Enka skal ha dødd i Vinger, og for Nils Friis sin datter er det kortere veg derifra til å møte "en bonde på Hedemarken", enn i fra Trondheim, Nordfjord eller Bergen.

 

Var "bonden fra Hedemarken" Nile Muus sin bror? Nils Muus aksjonerte på vegne av sin svigerinnes halvsøster, Dorothea.

 

Om Niels Friis legitime døtre kan identifiseres som gift med andre er tanken utsjekket.

(Ihvert fall for de legitime døtrene, om det skulle være en av de navnløse illegitime er tanken vanskelig å teste)

Link to comment
Share on other sites

#210

Henvisningen til "bonden fra Hedemarken" forstår jeg ikke helt, hva mener du?

 

Clara Bolette Friis ble gift med feltskjær Rasmus Daugaard i Vinger 5. juli 1731.

Hedmark fylke, Vinger, Ministerialbok nr. 2 (1730-1751), Kronologisk liste 1731, side 9.

 

Skjebnen til halvsøsteren Johanne Kirstine Nielsdatter Friis kjenner jeg ikke til.

Fra Simon Ellefsens nettside

"Under den andre ekteskapet var han ute for det verste av alle sine leyermaal. Ei jente påstod nemleg at det barnet prestefrua nett hadde fått, ikkje var frua sitt, men hennes. Ho påstod at frua hadde gått med på dette, da ho sjølv ikkje kunne få barn. Denne prestedotter heitte Johanne Kristine Friis og skulle etter dette vera uekte."

 

 

Vi får ha i bakhodet at Dorothea Friis gjerne kan være barnebarn til en av Vincents Friis' søskenbarn. Barnebarna til Birthe/Birgitte (sal. Hans Andersen i Brevik) viser at dette er mulig sånn aldersmessig. Vi kjenner vel heller ikke alle Vincens søskenbarn. Hvis det stemmer at Dorothea bodde i huset til Vincens Friis fra barnsben av kan hun også ha tatt fosterfarens etternavn, da blir letingen straks mer utfordrende (Manntallet i 1687 viser imidlertid ingen fosterdatter - #186). Det eneste vi vet om henne er at hennes søster var gift med broren til Hr. Niels Pedersen Muus.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

#211

 

Beklager, se bort fra bonden på Hedemarken. Min feilskrift, tanken var tydeligvis beskjeftiget med en annen problemstilling i tillegg.

Link to comment
Share on other sites

#207

Ja, veit aldri hvor en tråd kommer fra før det er dratt litt i den, om det er samband med borgermesteren i Trondheim.

 

I trykte kilder (Skattematrikkelen 1647 for Møre- og Romdal, side 219, og Jordebok for Nordmøre futedøme 1661, side 98) er det begge steder Kongen som eier hele gården (2 ½ øre). Så, lite å finne der om hvem som er arvelater. Men, mye kan ha skjedd i mellom 1661 og 1694.

 

STD skriver i Geistligheten side 265 at skifte etter Margrete ble holdt i Trondheim i 1705.

Link to comment
Share on other sites

#207

STD må ha feilskrevet, Lyngstad i DIS-Danmarktråden er mer presis med 1696 for skifte etter Margrete.

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Skifteprotokoll 3 (3A 0003), 1690-1696, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Merknader: Med register.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25079/311/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090203390702.jpg

Link to comment
Share on other sites

# 213/214

 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Lofoten sorenskriveri, Tingbok 1A 04 , 1730-1797, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Merknader: Med register over tinga. Formynderrulle.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31297/100/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090428400100.jpg

 

Fredrik Friis i Fosen benevner Baltzer Bjørnesen svoger...... FF i Fosen = sønnen til Johan Nilsen (Friis) og Margrethe Iversdatter Helt?

 

Det står faktisk Fredrich Johansen Friis på Fossen på Nordmøre er beslektet til Peder Nilsen Friis d.y. på farssiden så forbindelsen må jo gå via Peder Nilsen Friis d.e. jmf. skiftet under:

 

DÖD. före 1725 i Buksnes sogn. (skifte 8/8 1725, reg. 23/5)
I skifte efter Peder Nielß Friis, Bolde, Bognes fiering, nämns
efterlatte quinde Óllegard Larsdatter Mórch, deres sónnesón Peder
Nielsen Friis. Barnets morfader Baltzer Biórnß. Barnets stef fader
Christopher Pederß Graae.
Fosterbórn Olle Powls.

Skifteprotokoll HF1981 1706-30 p.77
 

http://trekilen.com/slekt/toril4k/sida1/h___fvl1.htm

 

http://home.online.no/~aaroenes/moldefolk/personer/f/friis_fredrik_johansen.htm

 

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

I menighetsbladet Vegen for Kvikne menighet har historiker, forfatter og lektor Arne Dag Østigaard gitt ut flere artikler om prestene på Kvikne. Han har arbeidet i mange år med historie knyttet til Nord-Østerdalen. Jeg har sakset dette fra det han har skrevet om Niels Jenssøn Friis.

 

Jens Nielsen Friis, fra Sønderjylland, ble tjener hos baron Rosenvinge i 1620. I 1624 ble han baronens fogd i Fredrikstad. I 1627 ekta Jens Friis frøken Johanne Vincentsdatter, som var kammerpike hos Rosenvinge. De fikk mange barn, den første var Niels. Johanne døde, og da ble Jens Friis gift med rikmannsdattera Anne Schöller i Trondheim.

I 1628 overtok baron Rosenvinge det store Reinsklostergodset i Rissa i Trøndelag. Der ble Jens Friis bestyrer. I 1634 ble han lensherre Oluf Parsbergs fogd i Innerøy og Sparbu og drev Ytterøya kopperverk, med blant andre Otte Lorck, senere direktør ved Kvikneverket. Jens Friis drev også Proviantgården på Orkeng noen år.

 

Niels Jenssøn Friis ble født 18. april 1628 kl. 2 om formiddagen i Trondheim. Han studerte i København, der han på lærd latin kalte seg "Nicolaus Thomie Frisius". Han ble ordinert til prest i 1656 - 28 år gammel. [...]

 

Her er det en del feil.

 

Det var ikke Jens Nielsen Friis som ble gift med Anne Eilersdatter Schøller, men sønnen Jens. JJF døde barnløs i 1680.

 

Niels Jensen Friis, født 1628 i Trondheim, var (som nevnt før) død ved sin fars liktale i 1662 (#102), moren Johanna Vincentsdatter og brødrene Jens og Vincens var i live. Niels Jensen Friis, prest til Tynset og Kvikne er dermed en annen.

 

s. 76:

«4 Søner og en Datter hvor aff de 3. ere allerede med Faderen forflyttede til Guds Rige. […] De øffrige som ere 2. Sønner sørgeligen med Moderen igienlefver hvilke Gud med sin værdige Hellige Hand ville trøste raadføre oc opholde.»

 

"Nicolaus Thomie Frisius" vil jeg tro er Thomas Nielsen Friis sin sønn, Niels Thomasen Friis. Han var student i København i 1656 og var student fra Nidrosiensi (s. 262). Kanskje hadde han tilhold hos sin farbror i Trondheim etter farens død i 1645. Kjøbenhavns Universitets Matrikel  (1611-1829)

Har lett i diverse studentmatrikler etter Niels Jensen Friis - Nicolaus Iani Frisius - men har ikke funnet en passende kandidat. Wangensteen.net: Studentmatrikler

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Hadde vi studert skiftet etter Anne Mortensdatter Lerche, som det ble henvist til i innlegg 23, hadde vi spart en del arbeid:

 

S. 75b: «Paa Salig Mag. Bendix Friises børns vegne nemlig sal. Mad. Marta Sl. Jørgens Bruuns og hendes søster Sal. Elsbe Friises børns vegne udi Bergen underskriver og forseigler Christen Lüster»

 

Det innholdsrike skiftet inneholder mange navn og eiendomsopplysninger, så her er det nok mer å finne.

 

Til nå har vi lett etter Dorothea Friis blant Vincents Friis slektninger, men ikke i kona Anne Mortensdatter Lerches slektskrets, hvor vi også finner Friiser.

 

Utdrag fra skiftet i 1726:

«..den Salig qvindes efterlatte arfvinger; som er hendes afgangen broder Lars Mortensen Lerches efterlatte barn, nemlig Hr Morten Lerche Capelan på Bragnes, Anne Lerche Salig Andreas Withes og Johanne Lerche gift med (navn mangler).

Dernest hendes søster Maren Salig Harder Holstes af hvilke Arvinger var tilstede paa Maren Sal. Harder Holstes vegne hendes Søn Mons. Morten Boyesen Friis og Madame Anna Lerche Sal. Andreas Withes …»

 

Annes søster Maren var først gift med rådmann Boye Petersen Friis. Han og hans første kone Gidsken Aleksandersdatter var foreldre til Cathrine Boyesdatter Friis – mor til Daniel Klingenberg, se #5-7.

 

Sør-Trøndelag fylke, Strinda og Selbu sorenskriveri, Skifteprotokoll 3Aa 03, 1720-1731

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

#210

Når en tanke kommer på papiret, og blir mer visuell, kommer og svakheter fram:

 

Jeg høyttenkte om nå Dorothea skulle være datter av presten Nils på Tynset, og en av de ektefødte døtrene til Nils være gift med presten Muus sin bror?

 

Det siste kan neppe være tilfelle. Ved skiftet hadde presten Muus sin bror i så fall vært naturlig representant for sin kone. Det er han ikke.

 

Om Dorothea skulle være datter av Niels Friis, må presten Muus sin bror være gift med en annen av de illegitime halvsøstrene. Som skiftet viser, det er enke og ektefødte døtre som tar arv. Niels Friis har ikke lovlig vedkjent seg noen av de utenomekteskapelige.

Link to comment
Share on other sites

#216

Vi vet at Niels Jensen Friis, Tynset, er benevnt som ”studiosis” i 1656 (NRR 11, side 584-585, 22.juli 1656.) Kanskje har han vært student noen år før vi tror?

 

Henry Berg (#44) gjengir kun ”deres kjære sønn” Nils Jensen Friis. Jeg har ikke sett originalen, men jeg undres på om det i tidens trang til titler også kan ha stått studiosis? 

 

I studentmatrikkelen i Kjøbenhavn fra 1646 – 1656 finnes noen treff med fornavn og farsnavn som vi leter etter, den midterste fra 1647 gjerne som den fremste kandidaten: (Ikke medtatt treff med annet tilnavn)

 

1646, side 201:                  Nicolaus Ioannis, gymnasii Othon. alumnus.

1647, side 204:                  Nicolaus lohannis Frisius

1648, side 215                   Nicolaus Ioannis, Escola Nidrosiana (om blank forekomst skal forstås som likhetstegn med tidligere innførsel.)

 

Jeg vet ikke om annet enn at presten Niels Friis på Tynset har vært regnet som en sønn av borgermesteren – inntil denne debatten. Da blir det en del litteraturforekomster å gå seg på med tidligere status.

Link to comment
Share on other sites

#215, 214

Kristiansund-sporet:

 

Skiftet etter Johan Nilsen Friis i Lillefosen er i 1686, men som trondheimsborger er det innført i skifteprotokollen for Trondheim by.

 

Jeg har skummet skiftet etter Johan og kona Margrete i #214. Klarer vi å finne noen forbindelse til borgermesterfamilien i Trondheim?

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Skifteprotokoll 2 (3A 0002), 1684-1690, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Merknader: Med register.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25078/6/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090203390006.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

# 216 Controleur Thomas Friis møter på Vincentz Friis arvinger og henviser til Skiftebrevet efter salig Vincentz Friis, kvittert 1690 den 25 July.

Deler av arvingene kan være nevnt i rådstueprotokollen. Jeg har sett flere tilfeller der personer har møtt frem for å vitne om at den og den var sånn og sånn i slekt med en avdød.....

 

På min hustrus veigne Morten Hielm.... Hvem var dette, og hvem var han gift med?

 

? Hielm, Morten Hansen - døper Otte 14/2 1704

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

#221

Kan det være Morten Helm? Sitat fra mitt innlegg 206:

 

"I skiftet etter kapellan i Veøy, Otho Jacobsen Friis, åpnet 21. sept. 1729, kommer det fram at hans arvinger var hustruen Inger Margaretha Michaelsdatter Greve og søsteren Johanne Jacobsdatter Friis, gift med Morten Helm (Inger Margaretha Greve var først gift med presten Jørgen Hansen Meyer)."

 

På hvilken side i skiftet står dette om Morten Hielm?

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

# 221 På motstående side av Bendix Friis parten....

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Strinda og Selbu sorenskriveri, Skifteprotokoll 3Aa 03 , 1720-1731, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Merknader: Gammelt register.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24736/78/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090210630475.jpg

 

Mer.... Så langt jeg kan skjønne er de arvinger som nevnes etter parten som avsluttes med "Maria sl: Ernst Pettersen" de arvinger som er på Vincent Friis siden. De før er på Vincents kones side.

Så er spørsmålet hvem de som underskriver representerer. Partene er i hvert fall nevnt og hvem det var de var arveberettiget etter.

 

"... for mig og mine søskende som arfinger efter salig moder Zephora Friis, item for sl: Admiral Cordt Allens(?) bo?, Elisabet Friis sl: Hr: Jacob Lunds og endelig for den halvdel af sl: Commissar Friises anpart, underskriver og forseigler Thomas Friis.."

 

"...for mig og mine søskende, som arfinger efter vores sal moder Adriana Friis, Item for halfdelen af sal commissarie Friisees anpart saa og udj sl: Niels Thommesen Friises bo? paa Sundmøer, den part; ligeledes for de 2/3 parter af Johanne Nilsdatters del, som Koct(?) Jacobsen skal tilkomme, og for .... underskriver og forseigler. Thomas Jelstrop"

 

Mulig at Morten Hielm underskriver på samme parten som nevnt over på vegne av kona, men det står på linjen under så der er jeg usikker.... Det kan være en egen part, men da er det pussig at den ikke er angitt....

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Det ser ut som Morten Hielm underskriver på konas vegne sammen med Thomas Jelstrup. Fristende å tro at dette kan dreie seg om Hr. Otte Jacobsen Friis.

 

Sitat fra #206:

"Flere nettsider hevder at Bendix Nielsen Friis, som vi nå vet hadde barna Claus (?), Elsebe og Marthe, også hadde datteren Benedicte Cathrine Friis. En av hypotesene er at hun er mor til Otte Jacobsen Friis og Johanne Jacobsdatter Friis. Kildebelegg for Benedicte Cathrines eksistens vet jeg ikke."

Link to comment
Share on other sites

# 224 Sånn umiddelbart basert på teksten ser det for meg ut som Claus som bror til de 2 søstrene kan glemmes med mindre han var uekte.... Kan heller ikke forstå at det var andre enn disse 2 søstrene så tror heller ikke på den "fiktive" datteren nevnt over....

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.