Jump to content
Arkivverket

Dorothea Friis og arvingene etter Vincents Jensen Friis (1632-1689) i Trondheim


Siv Rasmussen

Recommended Posts

#174

Hvis opplysningene vi nå sitter med stemmer var det tre søstre; Marie, Anne Marie (#158) og Dorothea (#171 - hvis jeg har lest riktig i skiftet etter Maria Diderichsdatter Selechen).

Link to comment
Share on other sites

  Døypt Døypt år Namn Far førenamn Far etternamn Mor førenamn Mor etternamn Kyrkje

40820 Nov 14 1720 Maren Dirich Janssen Segelchen Anne Marie Bager NK

 

38663 Aug 14 1705 Jørgen Didrich Dirich Jansøn Selicken Maren Jørgensdtr NK

38945 Jul 06 1707 Dorthe Dirich Jansen Selichen Maren Jørgensdtr NK

39258 Mai 29 1709 Dirchie Dirick Jansøn Marenye Jørgensdtr NK

40071 Mai 19 1715 Janiche Dirich Janssøn Segelcken Maren Jørgensdtr NK

40406 Nov 24 1717 Jan Dirich Janssøn Segelcken Maren Jørgensdtr NK

 

Skifte etter Didrich Janssen Sellichen(Segelken?):

http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=solliedskift&sideid=1339&storleik=

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

#174

Hvis opplysningene vi nå sitter med stemmer var det tre søstre; Marie, Anne Marie (#158) og Dorothea (#171 - hvis jeg har lest riktig i skiftet etter Maria Diderichsdatter Selechen).

 

Født i 2 forskjellige ekteskap? 1 * Bager/Bacher + 2 * Gierig/Giorg?

Anders Bager/Bacher - Far til Anne Maria Bager

Anders Nielsen Gerig - Far til Marie og Dorthea Giorg?

Link to comment
Share on other sites

#178

 

Vanskelig å si, ganske forvirrende. Vi finner studios Anders Nielsen Gierig/Gierg i kildene i 1682. I 1710 nevnes Elsebe Friis som Sl. Anders Bagers enke, men da hun gravlegges i 1721 i kalles hun for Anders Gierigs enke.

 

#118  Anno 1682: Anders Nielsen Gierig/Gierg – Studioss

Anno 1683: Anders Nielsen Engewig

#116  Anno 1688: Anders Nilsson – hædelige og vellærde studiosus

#125  Anno 1691: Nord Engevik: Anders Bager. Midt Engevik: Anders Bager

Anno 1693: Nord Engevik: Anders Bacher. Midt Engevik: Anders Bacher

Anno 1694: Nord Engevik: Anders Bachers arvinger. Midt Engevik: Anders Nielsens enke

Anno 1695: Nord Engevik: Anders Bagers arvinger. Midt Engevik: Anders Nielsens enke

Anno 1696: Nord Engevik: Anders Bagers arvinger. Midt Engevik: Anders Nielsens enke

#110  Anno 1710: Elsebe Friis Sl: Anders Bagns (Bagers?)

#134  Anno 1721: Elsebe Friis Andreas Gierig studiosi encke

#158  Anno 1728: Ane Giorg, Marie og Ane Giorg – selger parter i Engevik

#162  Anno 1729: Anna Maria Gierig – fadder (usikker id)

#171  Anno 1738: Anne Marie Bager – skifte med eierskap i Engevik

Anno 1747: Dorothea Gierich moster til Maren Diderichsdatter Selechen (AMB’s datter)

Link to comment
Share on other sites

# 179 Mystisk... Kan Gierig være et gårds eller stedsnavn?

 

Eksempelvis:

Ahlenfit Skibbreede
Yttre Giervig

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

#1, 4, 30

I teksten til NST, svar til spørsmål nr 192 er suppleringer i forhold til tidligere opplysninger om prestene Nitter og Klingenberg, gitt i: Meddelelser fra det norske riksarkiv bnd II (1901), side 274, 288, 295

 

Digitalarkivet har lagt til rette denne på si bokhylle: Lenke:

http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=ramed2&sideid=146&innhaldid=8&storleik=

 

På side 288 leses under Daniel Klingenberg, død 1706: ”I 1712 var 2 børn i live” Den yngste av disse må ha vært minst 5 år gammel, og når Dorothea reiste til Bergen (side 295) i 1720 var den yngste fortsatt ikke mer enn minst 13 år gammel – eller at begge 2 var født rett etter 1690 og var nesten 30 år gamle. Om de var i nedre del av spennet fulgte de gjerne mora

 

#160

Vi vet dermed at Dorothea Friis i alle fall hadde fire barn med Daniel Klingenberg. Men om opplysningene over stemmer var datteren død før 1712 og da måtte hun være en ung mor, f. 1691-1692? (Kan jo også ha vært tvilling med det barnet som ble gravlagt i 1690).

 

 1. NN Klingenberg, gravlagt 6. juni 1690 (#8)
 2. Anders Klingenberg, død 1752 uten livsarvinger, søsterdatteren arvet (#140)
 3. Svend Trude Klingenberg, levde 1726 (#160), død før 1752. Ikke nevnt i skiftet etter broren i 1753 og hadde antakelig ingen livsarvinger.
 4. Datter NN Klingenberg, hadde datteren Anna Dorthea gift med klokker Jacob Jacobsen i Nesna.

 

Navnet Trude er interessant - det finnes ikke i mange slekter. Hvis ikke navnet Trude kan finnes på farssiden bør det gi en pekepinn på Dorotheas opphav - hvis han da ikke er oppkalt etter en "stor" person.

Uansett er det spesielt at Dorothea har en sønn ved dette navnet før hun gifter seg med Trude Nitter.

 

 

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

# 181 ”I 1712 var 2 børn i live” Hvor er kilden til denne opplysningen? Jeg tviler på at den kan stemme.

Anna Dorthea gift med klokker Jacob Jacobsen i Nesna får en datter i 1759, og er i følge gravleggelsen født ca 1712. Jeg tviler på at hun faktisk er født i 1712. Hun er mer trolig født senere, og det medfører i så fall at Anna Dortheas mor var i livet i 1712. Denne moren må være født senest 1698, men mer trolig før 1695.

 

"Svend True" er definitivt et spor å følge.

På den annen side kan det være oppkalling som er en kombinasjon av Trude Nitter & Svend Nielsen Wigan:

http://www.altabibliotek.net/finnmark/Rode/Optegnelser.php?kap=Kirkeforfatningen&pt=9

 

Anna Dorthea har også en datter Laurentia Christina. Hvem er hun oppkalt etter?

 

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Den tredje arvingen:

Samme kilde som for nr 2, side 22-23:

Maren, sal. Marcus Marcusen møtte opp 19.mai 1690 med fullmakt 9.mars 1690 fra sin mor, Birgitte, sal. Hans Andersen i Brevik i Skiens Amt. Mora Bergitte (skrevet en gang Birgitte, 2 ganger Bergitte) begjærte arv etter ”sin sal. Fætter afg. Vincens Friis, fordum Forstander udi Trondhjems Domkirke og Indvaanere her udi Staden” Bergitte hadde og 3 sønner; Anders, Lauritz og Niels Hanssønner.

 

Joh E. Brodahl; Personalhistoriske magistratsattester, side 22-23:

 

«19. Mai 1690. Maren sal. Marcus Madsen lod for Retten anvise sin kjære Moders, Birgitte, sal. Hans Andersens, udi Brevigen i Skien Ampt,hendes sig givne Fuldmagt at indtale, opberge og annamme sjelf, eller hvem hun dertil vilde beskikke, den Arv bemeldte Bergitte Hans Andersens efter sin sal. Fætter afg. Sr. Vincentz Friis, fordum Forstander for Trondhjems Domkirke og Indvaanere her udi Staden, kan berettiges, samt derfor at give Afkald og Quittering, og i øvrigt efter Fornødenhed hendes Sag og Ret derudinden at procedere, samt derudinden gjøre og lade saa fuldkommen og virkelig, som hun sielf maatte være nærværende, recommenderende Stadens Øvrighed hendes Sag og Tarf til Patrimonium og Assistance, med videre Fuldmagtens Indhold, som læst blev, under hendes sal. Mands Zignet og hendes hostegnede Navn, samt af hendes 3 Sønner, der paa Stedet boende, til Vitterlighed og Stadfæstelse underskrevet. Datered Brevigens Ladested den 9. Martii indeværende Aar. Et andet document fulgte med, en Transport og Afstaaelse. Bergittes Sønner het Anders, Lauritz og Niels Hanssønner. (d.d.)»

 

 

Birgitte, gift med Hans Andersen, er altså søskenbarn med Vincents Friis. Ingen av hennes etterkommere i Eidanger synes å bruke etternavnet Friis (#99), men kan datteren Maren Hansdatters etterkommere brukt navnet? Her kommer et forslag til hvem Maren Hansdatter og Marcus Madsen kan være.

 

Ifølge Brodahls Trøndersk Personalhistorie bind 1, s. 55 ble det betalt for Marcus Madzens begravelse 21. jan. 1688 – «jord og al. Klok., lys». Kanskje er dette samme mann som det ble skiftet etter i 1690. Skiftet ble åpnet 20. sept., s. 180a-198b.

Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Skifteprotokoll 3 (3A 0003), 1690-1696

 

I skiftet etter Marcus Madsen kommer det fram at kona het Maren Hansdatter og de hadde tre døtre:

 • Anne
 • Johanne
 • Dorthe Margrethe

Av nettsider ser jeg at Marcus Madsen er tillagt etternavnet Friis. Dette er kanskje fordi barna hans brukte navnet, men kan navnet ha kommet fra mor? Har ikke sjekket mer rundet de overnevnte, men dette paret virker interessante. Kanskje kan det rikholdige skiftet avsløre noe og kjennes flere opplysninger om denne familien?

 

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

# 183/184 Ihht Kjeld Bugge:

 

Skifte 20/9 1690, avdøde Marcus Madtzen (Friis?) E. Maren Hansd. Hennes fullmektig Morten Jacobsen Fogt (: foged ).
B.: Anne g. skomaker Anders Joensen. Johanne (fotnote 17) og Dorerte Margrethe. Formyndere Søren Joensen Gullsmed og Anders Joensen (Andreas Jonassen).
Ikke så lite sølv, avd.'s contrafei, 11 malte tavler og papirkobberstykker, kjøp- og krambuvarer, gård som Thomas Brix ibor 500. gård som enken ibor 400, to jordstykker ved
Skanseporten 20, hus på Levanger 24, atskillige utlånte penger, part i Røros kobberverk 125. Brt. reg. for 3212, gjeld 292, samt uviss fordring på Dirich Claussen 795. Formynderne for Johan
Hammonds fars- og morsarv krevde sin myndlings arv. Efter flere auksjoner fikk de utbetalt 2759 Rd. Resten 268 Rd. ble
11/10 92 arvingene pålagt å betale før boets kreditorer fikk sitt.
Se sk. 28/8 82 i 1. b. (Marcus Madtzen er formynder på Thomas Hammonds barn....)

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 2, Sted: Trondheim by, Oppbevaringssted: SAT
Merknader:
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080328650311.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20226&uid=ny&idx_side=-126

MM benevnes ikke Friis her.

 

Fotnote 17 Ant. den Johanna Marcusd. Friis som 1699 blev gift Ole Torbergsen Hegge, senere handelsmann Hopsøe, Hittra. Friis kom nok fra Svendborg på Fyn.

 

Ihht skiftet nevnes flere obligasjoner til Macus Madtzen, f.eks. Dirich Clausens obligation af dato 11. Juny 83:

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 2, Sted: Trondheim by, Oppbevaringssted: SAT
Merknader:
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080328650263.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20226&uid=ny&idx_side=-78

MM benevnes ikke Friis her.

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: II.B.a.10, Sted: Bergen by, Oppbevaringssted: SAB
Merknader:
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080328650250.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=12599&uid=ny&idx_side=-65

Heller ikke her.

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Manntall for byskatten 1683

 • Synder Gaden: Marcus Madtzen 6 rdl.

 

Manntall over Trondhjems bys familier 5. mars 1687

Første Rode:

 • Nr. 14 Wincentz Fris med sin kierreste, 1 stuepige, 1 tienestepige, 2 tiennestedrenger, giefuer ellers af medlidenhed 2 schollepersoner kost. 8 personer
 • Nr. 37 Forrige forualter, Anders Klingenberg, sin kiereste, it lidet barn, og tre større børn, 1 degn gaar i schole, 1 tienestedreng, 1 tiennestepige, 1 amme. 10 personer.
 • Nr. 38 Mag: Niels Muus, med sin kiereste, 2 børen, hans moeder, 1 tienistedreng, 2 tienistepiger, noch en pige som blifuer der nogen tid i huusit. 9 personer.

Femte Rode

 • Nr. 300 Marcus Madtzøn, hans hustrue, 3 børen, een tiennestepige. 6 personer.
Link to comment
Share on other sites

#185

Har sjekket flere kilder og har heller ikke avdekket Marcus Madsen med navnet Friis, men hans barn finnes i kildene med navnet.

Dette svekker i alle fall ikke hypotesen om at dette er samme par som nevnt i magistratattestene (#183).

Link to comment
Share on other sites

# 187 Jeg finner ikke enken til Marcus Madsen nevnt i koppskatten 1699. Ingenting om ham eller enken i Trondheim før Cicignon forutenom at det ble holdt skifte etter ham 20. september 1690, og at enken het Maren Hansdatter.

 

Kanskje noe å hente her: http://www.nb.no/nbsok/nb/eed23c0d6d9aa1fb76cc92de55ccd8f1.nbdigital?lang=no#161

 

"Der var envidere enken Maren sl: Marcus Madsens, der slet ikke møtte op, men blev dømt til at betale skylden 60 rdlr. med resterende rente. Dog var det ikke gjort med det. 26. mars 1697 maate hun atter stevnes og utblev fremdeles......"

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

#183

Fra NST, b. XXIV, s. 58:

«17/4 1711, † [skifte, min anmerk.] Anders Joensen, skomaker. E Anne Marcusd.* «vankelmodig».

B.: Marcus** -, Anders 10, Anne Margret 20, Johanne 18 og Margret Maria -. Iflg. dom 4/5-06 krevdes leyermålsbøter 6 rd. for Anne, Anders Joensens, ant enken. 105 ÷ 105.

 

*farens sk. 20/9-90 NST XVI side 322. Barna tok visstnok Friis som slektsnavn.

**visstnok gift Ingeborg Pedersd., hvis mor Kirsten Nielsd.’s sk. holdtes 15/11-28.»

 

Skiftet etter skomaker Anders Joensen ble åpnet 17. april 1711.

Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Skifteprotokoll 6, 1705-1711, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

#176

For disse 3 er det primærkilde for Anne Marie Bager med presis innplassering, og gjennom henne også indirekte til søster Dorothea Gierich, men sekundært til Marie (?)

 

Dorothea Gierich måtte ha en viss kapital nå hun kunne legge ut for begravelsesomkostningene på 34 daler 4 ort. Dette hadde større verdi enn gårdparten i Engevik, eller hver av de fire søstrene sin arvelott på så vidt 26.

 

Enkel googling finner en Dorothea Gierich, oppgitt som kilde på nermo.org for : Christen Rasmussen Huseby i Hadsel, lenke: http://www.nermo.org/slekt/d0022/g0000053.html

med tekst: 20 Dec 1741, Pantsatte Huseby til 'Madam Gierich, sl. Mathias Petsches'

 

Link to comment
Share on other sites

#184, 185

En eldre artikkel om Hopsjø er: Parelius, Nils: Slekten Parelius og handelsstedet Hopsjø på Hitra. Trykt i årsskrift for Fosen Historielag (1947:54-73)

 

Parelius nevner kort på side 65 at Elsebe Cataharina Bernhoft først var gift med Marcus Olsen Hegge og hadde 7 barn med han, med henvisning til note 15, side 72: ”Han var født først på 1700-tallet og var sønn av Ole Torbergsen Hegge f. 1671 gift 1699 i Trondheim med Johanne Marcusdatter Friis. ”Slegten Bernhoft” s.9 og Emilie Bernhofts etterlatte papirer i Riksarkivet

Link to comment
Share on other sites

#183

Ja, jeg tror også at navnet kommer fra mor, og om Marcus Madsen er utgangspunktet: Fra hans svigermor.

 

Kilden i viser med tydelighet at det er Birgitte, farsnavn ikke oppgitt, som er den rette til å fremme kravet som Vincens Friis ”Fætter”

 

Birgitte kan kun ha Jens Nilsen Friis i Trondheim som onkel – eller Johanne Vincentsdatter som tante når hun er ”Fætter” med Vincens. Når navnet Friis er påpekt i Birgittes etterslekt bør relasjonen være til borgermesteren. Henne farsnavn var neppe Thomas, i den forstand at hun var datter av presten i Solør. Da ville hun ha vært oppregnet blant arvingene etter kammerråden i Århus.

 

Jeg ville følt meg enda sikrere med mer kunnskap om Birgittes mann og hans geografiske opphav, men, men …

Link to comment
Share on other sites

# 190

 

24796     Matthias     Petsche     m             i Dreggen, i kirken med l.p.     Nov 20     1733     KK

 

Gesche   k 70883 Matthias Petsch sal.s død 221258, fød i Bergen 401 1759

 

# 192 Der kom du meg i forkjøpet....

 

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

#192

Mulig, men skriveformen Gierich synes å rime bedre enn Giesche med skriveformene for etternavnet som far Anders er tillagt, opplistet i #179

Link to comment
Share on other sites

Link to comment
Share on other sites

Siden det er jeg som har avfotografert de fleste kildene nevnt i #196

 

Marcus Madsen ser ut til å bo i Domkirkens 2 qvarter i 1674-79. Av hva jeg kan lese så er yrket hans i 1674 ”smaa kram”

I koppskatten 1690 og 91 bor datteren Johanne hjemme hos moren enken Maren.  Hos dem logerer Morten Jacobsen Fogt, i tillegg til noen andre som ikke er navngitt.

I koppskatten 1692 kan jeg ikke finne Maren.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

#174, 178, 179

 

Tingbok I. A. 33 for Sunnhordland 1728, Bidragsyter/rettighetshaver: Håkon Aasheim

Lenke:             http://xml.arkivverket.no/tingboker/tb12001728sh.htm

 

1728: 97b

Publiceret Maren Gerg og Ane Marie Gerg deris udgifne skiøde till gamble Ole Andersen NordEngevig paa 1 L: Sm: med bøxsel udj NordEngevig dat: 25: Novembr: 1728:

 

Publiceret Marie Giorg og Ane Marie Gierg deris udgifne skiøde till Ole Andersen Mit Engevig paa 1 pd: 6 Mrk: Sm: med bøxsell i mit Engevig dat: 25: Novembr: Ao: 1728:

 

Originalkilde:

Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Sunnhordland sorenskriveri, Tingbok I A 33 , 1728-1729, oppb: Statsarkivet i Bergen.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/30786/98/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090326690099.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

#71, 72, 88

 

Jeg har tidligere vært skeptisk til at Claus Bendixen i Grytten skulle ha Bendix Nielsen i Innvik som far, og har endret min skepsis.

 

Bendix blir immatrikulert i 15.oktober 1626 (side 81), ”Benedict Nicol. Rip”, deponert fra latinskolen i Ribe. I note opplyses at kommunitetsmatrikkelen tilføyer ”Frisius”

 

Claus Bendixen Friis blir immatrikulert i 23.november 1639 (side 154, lenke i #46)

 

E C Tønder angir i sitt manuskript at Claus Bendixen sin far er Bendix Friis, prest i Innvik i Nordfjord.

 

Om vi stoler på Tønder at dette var sammenhengen må det konstrueres en hypotese, som kan se slik ut:

 

Claus er ventelig født rundt 1619. Farbror Jens i Trondheim har fødeår 1600, og hans bror Bendix kan ikke ha vært født mange år unna. Navneoppkalling kan peke mot at Jens er eldre enn Bendix, men vi vet ikke for sikkert.

 

Bendix må i så fall ha blitt far i relativt ung alder, kanskje ikke gift i rett tid med mora til Claus.

 

Så blir han immatrikulert i 1626, ferdig etter noen års studier, og klar for jobb. Med hans forhistorie lå han an for de minst attraktive kallene. Vi husker Daniel Klingenberg med en lik historie, som havnet i Ingøy i Finnmark.

 

(Min skepsis var mest i forhold til det økonomiske, hvordan klarte han seg, med forsørgeransvar for en eller flere, både før han var immatrikulert og under studiene. Skal dette henge sammen tror jeg bestemt at han måtte ha hatt en solid sponsor.)

 

Det er en Bendix som tar magistergrad 21.5.1639, side 149 (jeg har tidligere upresist skrevet immatrikulert) Teksten tør jeg fortsatt ikke våge meg på, utover at han har vært i Norge.

 

Finnes det så noen uidentifisert Bendix som kan passe?

 

En gjennomgang av NSF sitt prosjekt norsk prestehistorie gir svært få med fornavn Bendix- (Med forbehold av at listene for 3 prostier ikke er tilgjengelige: 2 ikke utlagt, 1 pt defekt lenke)

 

Lenke: http://www.genealogi.no/content/norsk-prestehistorie

 

Det er 2 forekomster i Innvik, vel kjente i denne debatten – og så er det en Bendix i tillegg, uten verken farsnavn eller slekstnavn:

 

I Skjøtningsberg i Finnmark. NST sin liste har han som sogneprest i tiden 1627 – 1631, STD Geistligheten side 400 sier at han var her i 1627, kallsbrev lest på tinget 28.september 1629, og nevnt i 1631. Nestemenn i kallet er nevnt i 1650, så det er ikke umulig at Bendix virket etter 1631.

 

Jeg tror at verken tid eller sted er noe argument mot at dette kan være Bendix Nielsen Friis.

 

Muigheten er der der, bevise det er vanskeligere.

Link to comment
Share on other sites

Om Claus Bendixen Friis sine barn (I)

 

Dert synes å være rimelig enighet om at Claus Bendixen Friis, sogneprest i Grytten ca 1656 – 1680 var gift med Margrete Jørgensdatter, vel en datter av forgjengeren Jørgen Nielsen Marstrand.

 

Om hans barn er det nyanser:

 

STD Geistligheten side 268 oppgir følgende barn, med referanse til familieskatt i 1676:

 1. Bendix
 2. Absalon

 

Jeg klarer ikke å se navnet på sønnene (?), annet enn at det er 2 sønner i 1676 og 3 sønner i 1677, og må ha oversett kilden i 1676.

 

Kildeinformasjon: EA-6044/R/Rd/L0044/0008/0001, RR Familielandehjelp, , , 1676-, oppb: RA

Merknader: Vedlegg Æ 17 løse dokumenter som tilhører lit. Æ

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/28882/4/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20090713310309.jpg

 

Kildeinformasjon: EA-6044/R/Re/L0048/0003/0005, Romsdal: AV Familieskatt, , , 1677-, oppb: RA

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/29002/2/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20090713320843.jpg

 

Navnet Absalon er interessant. En måte å se det på er oppkalling etter farens enke sin nye mann. Claus kan ha vært i Innvik hos faren på 1640-tallet, og også etter 1650 når stemora ble oppattgift, og kunne ha minnes Absalon Beyer med glede. Når så Absalon i Innvik dør kaller Claus opp neste sønn?


Om Claus Bendixen Friis sine barn (II)

 

Nermo.org oppgir 3 barn etter Claus Bendixen Friis

 1. Niels
 2. Anne
 3. Johanne

Og oppgir i note kilde: Rogne, M: Grytten prestegjelds kallsbok (1929)

 

Jeg undres på om opplysningen bygger på mer enn Rogne, i farten klarer jeg ikke å se 3 barn. Rogne opplyser også at Claus Bendixens far var Bendix Friis, prest i Innvik. Barn: Niels Clausen, kapellan i Grytten.

 

Nasjonalbiblioteket har tilrettelagt denne, sidene 56-60 omhandler Claus Bendixen Friis og hans svigerfar.

 

Tilgang:

Tilgang for norske IP-adresser

Tittel:

Grytten prestegjelds kallsbok

Forfatter:

Rogne, M.

Publisert:

Aandalsnes, 1927

Omfang:

174 s.

Språk:

Norsk (Bokmål) 
 

Emne:

norge 
Grytten prestegjeld 
Rauma 
Møre og Romsdal 
kirker 

Annen klassifikasjon:

327

Materialtype:

Bøker 
 

Kilde for metadata:

BIBSYS

Varig lenke:

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013110508103

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.