Jump to content
Arkivverket

SF Selje m.m. : Kva veit vi om Mogens Abelson, sokneprest til Selje, sine born?


Aase R Sæther - Gloppen

Recommended Posts

Eg held meg inntil vidare til Inger Mogensdtr. Ho er enkje på Rygg i 1701, og sidan ho ikkje er ført død i kyrkjeboka i Gloppen, har eg sett meg til å bla i tingboka for å sjå om det kjem opplysningar der. 

 

Ho er i alle fall i live i 1703.

https://www.digitalarkivet.no/rg20090402620021

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Lars Østensen skrev:

Da har jeg gått gjennom teksten i transkribering og oppdatert innlegget.

Flott! Eg lurer på om det fyrste spørsmålsteiknet ditt er "faar kortt tid tilforn". I så fall ein ruskete f, men gjev meining.

Link to comment
Share on other sites

9 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Flott! Eg lurer på om det fyrste spørsmålsteiknet ditt er "faar kortt tid tilforn". I så fall ein ruskete f, men gjev meining.

 

Ja, nettopp. Det er flere plasser der jeg har måttet gjette ordene i teksten siden blekket eller skanningen ikke er av en slik art at det for meg er mulig å tolke bokstavene. Regner med at det både er ord som er totalt feiltolket, og noen av setningene gir ingen mening med de ord jeg har tolket.

 

Teksten bør bearbeides slik at vi får luket ut disse uhumskhetene.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Lars Østensen skrev:

Teksten bør bearbeides slik at vi får luket ut disse uhumskhetene.

Eg er i ferd med å gå gjennom; eg legg inn "protestane" her og redigerer innlegget etter kvart.

- Hendinga er forårsaka av "ungdoms brøst", ikkje brist. (frå ei ordforklaring: Brist eller brøst = mangel eller skavank). Det kjem att seinare. 

- trur han har "schreffvitt sin hustru till" - altså pr brev.

- supplicationen .... VIDERE indholte.

- "i nogen maade beneckte kunde"  MEN

- "Oc effter for leilighed lod velb(emel)te velb. Niels Vindt"; eg meiner eg ser eit forkortingteikn etter FOR, slik at det er snakk om "forannevnte" e.l.

- Same forkortings-n på to stader i "oc effter forne steffning med indhold paa forne dag tilltalede".

- "saa HUN er der effter gaatt for en Erlig Pige"

- hun forname saadan forseellse, huilket SKEDE Her Mogens

- bevilget, men GIERNE NOK vilde

- førde det EN Søgne dag till Mangers kirke

- litt usikker på presten sitt namn, kan det vere Graff? Det kan sikkert kontrollerast andre stader.

- huilken Moderen bekrefftedt saa att skulde være. ????  - Eg trur siste ordet er ei overstryking.

siden hemmeligen aff dennem ELLER deris moder

 

 

 

(Eg legg ikkje inn plassering på side og linje; du finn det når du søkjer i din eigen tekst).

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

19 minutter siden, Anita Holck skrev:

s. 124, 5. linje, leser jeg "større sorig"

 

Glimrende! Jeg legger inn rettelsene i teksten etterhvert som de kommer. I alle fall så lenge jeg får lov til å endre teksten i innlegget. Det er vel en tidsmessig begrensning så vidt jeg husker.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Eg er i ferd med å gå gjennom; eg legg inn "protestane" her og redigerer innlegget etter kvart.

- Hendinga er forårsaka av "ungdoms brøst", ikkje brist. (frå ei ordforklaring: Brist eller brøst = mangel eller skavank). Det kjem att seinare. 

- trur han har "schreffvitt sin hustru till" - altså pr brev.

- supplicationen .... VIDERE indholte.

- "i nogen maade beneckte kunde"  MEN

 

 

Legger du inn side og linje der disse korrigeringene skal inn? Se Anitas innlegg....

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

19 minutter siden, Lars Østensen skrev:

Legger du inn side og linje der disse korrigeringene skal inn? Se Anitas innlegg....

Det forseinkar jobben nokså mykje; eg håpar du kan finne det sjølv med søk i teksten din - ?  No blir det ein pause i lesinga medan eg tek eit fjøs-stell 🙂

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

24 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Det forseinkar jobben nokså mykje; eg håpar du kan finne det sjølv med søk i teksten din - ? 

 

Og da var det ikke mulig å endre lengre....

 

Får høre med DA om de kan "åpne" opp slik at vi får inn endringene.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

3 minutter siden, Lars Østensen skrev:

 

Og da var det ikke mulig å endre lengre....

 

Får høre med DA om de kan "åpne" opp slik at vi får inn endringene.

Alternativet er å kopiere teksten inn i eit nytt innlegg og endre vidare der.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Lampe har:

 

Albert Graff, Sognepræst til Manger jmf. tolkning av navnet,

 

Korrigerer i teksten til "Albrect Graff"

 

 

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Æsj - no hadde eg ei heil lang liste her som gjekk tapt pga dårleg nettforbindelse 😡

Moralen er: Lagre!!  

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

På 9.2.2021 den 10.41, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Eg har lenger oppe spurt om beviset for at Brite Lemmechen er dotter til Mogens. Det ser ut som vi kan lese det ut av "avskilsbrevet" Hans Lemmichen skreiv i 1671, der han omtalar Abel Olufson som farfar til kona. Eg klipper frå Lemmichen-debatten, der det ikkje er oppgjeve kvar sitatet er henta frå: 

 

"Grunden til at hr. Hans Lemmich kom som kapellan til Eid, hvor hr. Abel Olufsen da var sogneprest, var sikkerlig det at hans stifmor, Kristine Dideriksdtr., har været søster av hr. Abels hustru Else Dideriksdtr. Kort efter blev han trolovet og gift med hr. Abels sønnedatter Berete Mogensdtr., som var kommet til sine bedsteforældre paa Eid prestegard efter at hendes far hr. Mogens Abelsen, som ovenfor meddelt, var blit dømt fra embedet som sogneprest til Vikør. I Eids beskedne resid. kapellani blev hr. Hans sittende i nær 50 aar, indtil 1671. Dat. Skibenes 7/8 1671 skriver han til bispen at han ikke længer er residerende, men med forrige sogneprests tilladelse bor paa en bondegaard for avgift og ellers er at betragte som domesticus. "Sit embede hadde han, Gud være æret, indtil denne dag forestaaet som et lys for andre i lærdom og levnet, iflg. Ove Bjelkes vidnesbyrd, og levet broderlig med 4 sogneprester [han regner saaledes ikke med hr. Jens Buck], av hvilke den første som min kones farfar kaldte mig til medtjener....."

 

Hei

 

Jeg har funnet kilden som viser at Hens Lemmechen ble ansatt hos sin kones farfar. Det står i  Biskop Randulfs kopibok 1667 - 1672:

SAB, Bjørgvin biskop, Fa/L0001: Kopibok, 1667-1672
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db10611812130210

(s. 45 og 46 i Biskopens paginering, s. 209 -210 i Digitalarkivets sideangivelse)

 

Brevet er datert 7. mars 1671 (ikke 7/8). Han angir at han har betjent kaldet i 49 år, og er 71 år gammel. Fremdeles lever  han broderlig med sognepresten,.."saa som oc med de andre  S. 4 Sognepræster, af huilke den første som min Kones far-fader kaldte mig som sin Medtiener i Ordet.."

Jeg oppfatter at han refererer til de fire avdøde (S.) sogneprester; altså også hr. Jens Buck.

 

Hilsen Marianne

 

Edited by Marianne Holck
rettelse
 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Litt på siden, men er det noen som vet noe om opphavet til Else og Kristine Diedriksdøtre?  Og hva mener man her med begrepet stifmor med referanse til Kristine Diedriksdtr.?

Link to comment
Share on other sites

http://xml.arkivverket.no/tingboker/tb14001669is.pdf

 

"Publicerit et skiøde af Herr Hans Lemechen, Gudz ordtz medtienner til Eydßfiordz prestegield i  Norfiord(!!),  till  Søffren  Jenßen  paa  Døßen,  paa  effterschreffne  gaarder.  Vdj  Bringe  1  løbsmør, 1 hud och 8 meller koren. Suangstue 5 pund smør och 1 hud och 3 meller koren. Lerum 1 løb smør, ½ hud och 4 meller korn. Alt med bøxsel, och i Lyster prestegield beligende. Woldi Lerdal 1 pund smør vden bøxsel. Wangßneß i Ytter Sogen i Mitun ½ løb smør, af dato Bergen den 11 September 1669."

Edited by Lars Østensen
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Lars Østensen skrev:

http://xml.arkivverket.no/tingboker/tb14001669is.pdf

  Vdj  Bringe  1  løbsmør, 1 hud och 8 meller koren. 

Bortsett frå at det då var 7 mæler korn, er denne Bringe-parten identisk med det som fall på Mogens Abelsens børn tidlegare.  Lerum-parten er heilt identisk. Det hadde vore fantastisk om ein kunne greidd å følgje vandringa til desse partane. 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

2 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Bortsett frå at det då var 7 mæler korn, er denne Bringe-parten identisk med det som fall på Mogens Abelsens børn tidlegare.  Lerum-parten er heilt identisk. I 1647 eier Johan(nes) Strarup

 

Og det får meg til å tro at det kun var kona til Hans Lemmichen som var av Mogens Abelsens første ekteskap, så får nå tiden vise om det finns andre kilder som viser noe annet. I skattematrikkelen 1647 eier Johan(nes) Strarup 1 1/2 løp smør 1 hud i gården "Suangstue" i Lyster. Ingen andre eiere angitt da, og dette var også størrelsen på gården gitt det som står i skattematrikkelen 1647.
 

 

 

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Lars Østensen skrev:

 

Og det får meg til å tro at det kun var kona til Hans Lemmichen som var av Mogens Abelsens første ekteskap, så får nå tiden vise om det finns andre kilder som viser noe annet. I skattematrikkelen 1647 eier Johan(nes) Strarup 1 1/2 løp smør 1 hud i gården "Suangstue" i Lyster. Ingen andre eiere angitt da, og dette var også størrelsen på gården gitt det som står i skattematrikkelen 1647.

Ja, eg trur eigentleg det same. Om det har vore fleire, kan dei ha døydd tidleg, slik at partane deira har gått tilbake andre.

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Bortsett frå at det då var 7 mæler korn, er denne Bringe-parten identisk med det som fall på Mogens Abelsens børn tidlegare.  Lerum-parten er heilt identisk. Det hadde vore fantastisk om ein kunne greidd å følgje vandringa til desse partane. 

 

No har eg gått gjennom gardane i Luster, og funne ut at der er Søvde i Dale/Nes-soknet og Bjørk i Jostedalen, i tillegg til dei vi har vore innom tidlegare i Fortun sokn. Hjelper det?

Link to comment
Share on other sites

54 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

 

No har eg gått gjennom gardane i Luster, og funne ut at der er Søvde i Dale/Nes-soknet og Bjørk i Jostedalen, i tillegg til dei vi har vore innom tidlegare i Fortun sokn. Hjelper det?

 

Jeg tror ikke at det er mulig å følge eierskapet til disse gårdspartene etter 1621. Jeg gjetter at noen av barna fra Mogens første ekteskap døde ung, men etter 1621, og at faren tok arven siden han var i livet og nærmeste arveberettiget om hans barn døde uten livsarvinger. Jeg gjetter at Mogens pga. sin pengenød har videresolgt de partene han eventuelt overtok til andre odelsberettigede som hadde bedre økonomi (les: Hans Strarup/Maren Jørgensdatter Iden).

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Lars Østensen skrev:

Jeg gjetter at Mogens pga. sin pengenød har videresolgt de partene han eventuelt overtok til andre odelsberettigede som hadde bedre økonomi (les: Hans Strarup/Maren Jørgensdatter Iden).

Det er absolutt ein nærliggande tanke. Men vi har vore borti nokre namn i samband med desse jordpartane som kunne vore kjekt å få plassert; OM det er muleg, veit eg absolutt ikkje. 

 

Vi har Jens Høst som eig Bringe i lag med Hans Lemmichen i 1647 - har vi fått noko hint om kven han er? Er han identisk med Jens Kloker som er fullmektig for Anders Johanson Iden i saka om kyrkjekua?

Link to comment
Share on other sites

Og for å utvide krinsen litt, fann eg akkurat ei slekts-side som hevdar at Synnøve Monsdtr Dyrstad var dotter til Mogens Abelson. Litt som Dynastiet dette; det dukkar stadig opp ukjende potensielle born. Denne Synnøve er fødd i 1672, og eg tykkjer det er utruleg godt gjort å lenke henne til ein far død ca 1656 og ei mor død ca 1620. 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Like 1
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Og for å utvide krinsen litt, fann eg akkurat ei slekts-side som hevdar at Synnøve Monsdtr Dyrstad var dotter til Mogens Abelson. Litt som Dynastiet dette; det dukkar stadig opp ukjende potensielle born. Denne Synnøve er fødd i 1672, og eg tykkjer det er utruleg godt gjort å lenke henne til ein far død ca 1656 og ei mor død ca 1620. 

Sikkert gjort av ein kvan som absolutt  ein prest som ættefar!  😉

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.