Jump to content
Arkivverket

Dorothea Friis og arvingene etter Vincents Jensen Friis (1632-1689) i Trondheim


Siv Rasmussen

Recommended Posts

#943

Jeg håpet (i et antagelig overmodig øyeblikk) å kunne gå igjennom arkivserien Norske kongebrev for å sjekke eventuelt approbert testamente fra Bendix Friis.

 

Arkivserien var langt mer enn jeg hadde forestilt meg, årene 1723 og 1724 er forsøksvis lest igjennom, med henholdsvis 351 og 321 forekomster: Intet testamente for Bendix Friis de to årene.

 

Men det er mange år igjen, og det som er lest igjennom er en beta-versjon av skannet, men ikke lansert materiale. Hvis noen vil lete videre, send meg en PM, så skal jeg videresende lenke.

Link to comment
Share on other sites

#974

Før jeg får se det svart på hvitt velger jeg å legge inn en usikkerhet om Jacob Ottesen Friis virkelig var en utenomekteskapelig sønn av Otte Jacobsen Friis. Navnelikhet er ikke godt nok. Jeg har ikke funnet noe i sikt og sakefall i Møre og Romsdal eller Trøndelag. Dessverre ser dette til å mangle for aktuell tidsperiode i Nordland.

Hvis han var sønn kan man spekulere om Jacobs mor dro til Alstahaug for å føde, eller om Hr Otte  oppholdt seg der en tid. Interessant er det jo at begge endte opp i samme nabolag i Romsdalen.  

 

#976

For ordens skyld bør vi bruke patronym for å unngå forvirring. Her er det snakk om Bendix Absalonsen (Beyer) Friis, ca1659-1737.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

 

2.  Johan Friis, bror, død. Etterlot seg fem barn i Steigens stift i Nordland [stemmer jo ikke med opplysningene under]:

 • Jens Mørk Fris, myndig, i Nordland
 • Søren Mørk Fris, i Sandshavn
 • Hans Wingaard Fris, bor hos Franzt Wingaard
 • Peder Leth Fris, kjøpmann i Bergen
 • Otte August Fris, i Bergen

3. Bastian Friis, død. Barn:

 • Jacob Friis, bor i Trondheim stift.
 • Anne Friis, gift med Iver Iversen på Wesnes?
 • Severine Friis, gift med Franzt Wingaard
 • Maren Fris Dahl, død.  ......

.

Jeg har notert at Severine Munch Friis (1777-1834) var g. (1811) m. Hans Hansen Wingaard (c1725/1728?-1813) (-1821, Gaular ?)

sogneprest i Indre Holmedal, tidligere pers.kap. i Bolsøy (1749-1755), 1765: Bosatt i Gaular, SF.

 

Altså ikke Frantz (Franzt) Wingaard, som det står ifm. skiftet i 1811.

 

Hva er rett, mon tro ?

.

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

- - - - - - -

2.  Johan Friis, bror, død. Etterlot seg fem barn i Steigens stift i Nordland [stemmer jo ikke med opplysningene under]:

 • Jens Mørk Fris, myndig, i Nordland
 • Søren Mørk Fris, i Sandshavn
 • Hans Wingaard Fris, bor hos Hans Wingaard
 • Peder Leth Fris, kjøpmann i Bergen
 • Otte August Fris, i Bergen

3. Bastian Friis, død. Barn:

 • Jacob Friis, bor i Trondheim stift.
 • Anne Friis, gift med Iver Iversen på Wesnes?
 • Severine Friis, gift med Hans Wingaard
 • Maren Fris Dahl, død.

- - - - - - -

4 Hilleborg Friis, død. Barn:

 • Inger Margrethe Petersen, «Frue Etatsraadinde», i Kiøbenhavn.

- - - - - - -

.

[i sitatet ovenfor har jeg korrigert fra Franzt til Hans Wingaard, ref. forrige innlegg]

 

Hr. Hans Hansen Wingaard til Indre Holmedal var såvidt jeg vet først g.m. Hilleborg Jacobsdatter Friis (1736-1810) (nr. 4 ovenfor), og fikk to døtre med henne (hvorav en altså må være død før 1811), før han i 1811 giftet seg med Hilleborgs brordatter Severine Bastiansdatter Munch Friis (1777-1834) (datter av nr. 3 ovenfor), som i 1801 var hans 'husjomfru'.

.

 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

- - - - -

3. Bastian Friis, død. Barn:

 • Jacob Friis, bor i Trondheim stift.
 • Anne Friis, gift med Iver Iversen på Wesnes?
 • Severine Friis, gift med Hans Wingaard
 • Maren Fris Dahl, død.
- - - - -

 

.

Den her omtalte Anne Sylvia Bastiansd. Friis f.1760 (oppk. etter sin mormors mor, som var g.m. Hr. Erik Peders. Leganger, kapellan i Egersund og s.pr. i Veøy)

var g.m. proprietær på Vestnes gods i Romsdal, Iver (Ingwer) Iversen Moss f.1767,

sønn av handelsmann i Molde, Ingwer/Iver Iversen Moss (død 1788 Kr.sund) (g.m. Karen Eriksd. Lind Leganger, dtr. av ovennevnte Hr. Erik),

muligens s. av hnd.m. i Molde, Ingwer/Iver Iversen Moss på Ytre Hoem, Sør-Fræna, f.c1686 (g. 3 Feb 1727 m. Margrethe Michelsd. Johnston).

 

Sistnevntes far Michel Johnston Scot (død 1697) var muligens bror av Johan Johnston Scot (c1648-1721), far til Maren Margr. Johnston (1710-1795),

som var kone nr. 2 til Jacob Ottesen Friis (1702-1774).

 

Noen som kjenner opphavet til ovennevnte handelsmann i Molde, Ingwer (Iver) Iversen Moss på Ytre Hoem, Sør-Fræna (f. c1686) ?

 

Ovennevnte Anna Sylvia Bastiansdatter Friis f.1760 var altså d. av Bastian Jaobsen Friis (f.1733, død før Aug 1796), sønn av Jacob Ottesen Friis (1702-1774).

 

Det skal vissnok (?) ha vært en annen (hundre år eldre ?) Anna Sylvia Bastiansd. Friis (også angivelig d. av en Bastian Jacobsen Friis),

g.m. en 'Iver Iversen Helt' (jr.), bosatt i Molde, som i 1732 søke borgerbrev i Tr.heim, og i 1742 kjøpte hus i Molde av ovennevnte Jacob Ottesen Friis.

Navnelikhetene her gir grunnlag for mistanke om sammenblanding/forvekslinger ...

 

Håper noen kan bidra med supplerende / korrigerende opplysninger ift. ovenstående.

.

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

.

 

Litt 'drodling' rundt 'Anna Sylvia' og 'Medelfar' ..... :

 

Den eldste forekomsten i mitt slektsregister av navnet Anna Sylvia

finner jeg hos Hr. Henrich Olsen Sylvius ('Sylvius' skal bety skog)

sin datter Anna (Sylvia) Henrichsdatter Sylvius (1679-1748), g.m. Hr. Erik Pedersen Leganger (kap. i Egersund, s.pr. i Veøy) (se innlegg over).

 

Henrich's far var Hr. Ole/Oluf Nielsen (Sylvius ?) Middelfar(t) (1603-1678) til Klepp på Jæren.

 

Jacob Pedersen Medelfar (c1635-c1692) og Susanna Jensdatter Friis er alså antakelig besteforeldre til Jacob Ottesen Friis,

hvis sønnedatter er Anne Sylvia Bastiansdatter Friis, som ser ut til å ha sitt fornavnt fra morssiden

(nærmere bestemt fra sin mormors mor, nemlig ovenfor nevnte ASHS).

 

Kan det være en slektsforbindelse mellom Hr. Ole Nielsen Middelfar(t) f. 1603 og Jacob Pedersen Medelfar f. 1635 ?

.

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

#981

Kanskje kan du lage et nytt tema om Iver Iversen Moss, for her tror jeg det kan være en del å finne (som blir for mye å ta i tråden om Friis).

Link to comment
Share on other sites

Med fare for å gjenta kilder i denne spennende - dog svært lange - tråden:

 

I Norske Kongebrev, Bind V, 1690-1694 ble det den 21.11.1691 gitt befaling om å beramme ekstraordinært landemot og sesjon for å behandle saken mellom Oluf Borchmann og Nils Muus. Det fremgår videre - slik jeg forstår det - at prosteretten ikke behandlet saken, men henviste den til landemot.

http://www.nb.no/nbsok/nb/f55c81156cf2ce34ec6c86d1c136498a?index=1#129

Her er nevnt noen vedlegg, som kan inneha nærmere informasjon om de impliserte i saken.

 

I Norske Kongebrev, Bind V, 1690-1694 gis det den 19.3.1692 befaling til Overhoffretten om å avsi dom i ankesaken. Her fremgår det at landemotsdom ble avsagt den 3.3.1692.

http://www.nb.no/nbsok/nb/f55c81156cf2ce34ec6c86d1c136498a?index=1#148

Denne landemotsdommen kan ha en del informasjon. Det henvises dessuten til Borchmann sin søknad om å anke, som også kan ha informasjon.

 

I Norske Kongebrev, Bind V, 1690-1694, ble det den 5.4.1692 gitt befaling til Overhoffretten om å holde en ekstraordinær sesjon for å behandle saken.

http://www.nb.no/nbsok/nb/f55c81156cf2ce34ec6c86d1c136498a?index=1#150

 

I Overhoffrettsdomar 3, 1690-1699, gjengis dom som ble avsagt 28.7.1692. Det fremgår dessuten her at i landemotsdommen hadde Borchmann sin stevning av Muus delvis blitt avvist. I sluttnotene heter det at "Saka vert anka til HR, som stadfestar OHR-domen 25/7 1693, med unnatak av post 17, og dømer Nils Muus frå kallet. HR ilegg også superintendenten Peder Krog ei bot på 1000 rdl."

http://www.nb.no/nbsok/nb/11cdc833e3616a4e7ef28b2fbe5a7119?index=9#186

Mulig kan man finne noe mer informasjon i høyesterettsdommen, og i eventuelle prosesskriv dit om slike finnes?

 

Norske Kongebrev, Bind V, 1690-1694, 28.7.1693: Kallsbrev for Nils Tommesen Juel som kapellan i stedet for magister Nils Muus som er fradømt embetet ved høyesterettsdom.

http://www.nb.no/nbsok/nb/f55c81156cf2ce34ec6c86d1c136498a?index=1#216

 

I Norske Kongebrev, Bind V, 1690-1694 gis det den 9.1.1694 befaling til biskop Peder Krog i Trondheim om å pålegge rette vedkommende å gi den avgåtte kapellan Nils Muus ved Domkirken i Trondheim et nådensår. Det henvises til søknad datert 16.9.1693 fra Nils Muus, og det vedlegges Kanselliets anbefaling av 8.1.1694.

http://www.nb.no/nbsok/nb/f55c81156cf2ce34ec6c86d1c136498a?index=1#232

Om Muus sin søknad finnes, kan den kanskje ha informasjon? Kanskje (men tvilsomt) også Kanselliets anbefaling?

 

Norske kongebrev, bind VI, 1695-1699, 16.3.1695: Befaling til dr. Peder Krog om å hjelpe kapellan Nils Tomassen Juel ved Domkirken i Trondheim i en sak mot den forrige kapellanen Nils Muus. Juel klager over at Muus forlanger sitt Nådensår annerledes og lenger enn loven tillater. Vedlagt er Juels søknad, datert 16.2.1695.

http://www.nb.no/nbsok/nb/ecb50c14f9aa17012ccbb189d3442012?index=3#20

 

Norske kongebrev, bind VI, 1695-1699, 11.6.1695: Kallsbrev for magister Nils Muus som sokneprest i Snåsa. Vedlagt søknad fra Nils Muus, datert Kbh. 6.6.1695. (Det var harde kår for Muus).

http://www.nb.no/nbsok/nb/ecb50c14f9aa17012ccbb189d3442012?index=3#29

Mulig kan Muus sin søknad inneha noe informasjon, som forklarer (unnskylder) handlingene hans?

 

Norske kongebrev, bind VI, 1695-1699,26.9.1696: Kallsbrev for Daniel Klingenberg som sokneprest i Ingøy Prestegjeld i Finnmark. Det vises til søknad fra Daniel Klingenberg, dat. Bergen 1.8.1696.

http://www.nb.no/nbsok/nb/ecb50c14f9aa17012ccbb189d3442012?index=3#80

Kan selve kallsbrevet eller søknaden fra Klingenberg ha relevant informasjon?

 

 

 

Tar med noen linker om prosteretten, landemotet og overhoffretten:

 

Gunnar Nissen, Frostating lagmannsembete og lagmenn inntil 1797:

http://www.nb.no/nbsok/nb/746daca77b53ba72557272fdf27fd678?index=14#48

 

Kristian Bloch m. fl., Utvalde emne frå norsk rettshistorie:

http://www.nb.no/nbsok/nb/55bf39519f0d7394fe3ea964f3080032?index=5#66

 

Anne Hilde Nagel, i Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum

http://www.nb.no/nbsok/nb/7a28b64a7417042b0ce39075f238389d?index=8#115

 

 

Har også funnet noen andre linker angående litteratur om Niels (Pedersen) Muus:

 

Hjalmar Pettersen, Bibliotecha Norvegica, Bind II

Kirkehistoriske Samlinger, udgivne af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie. Kjøbenhavn. 3. Række. Bd. I. 1874-77. S 621 ff: Fem Præstebiografier. Veed Holge Fr. Rørdam. S. 629-31: 2. Niels Pedersen Muus.

http://www.nb.no/nbsok/nb/84e929ead6c4b47c8b1cc43a2b0c72c2?index=23#222

 

Hjalmar Pettersen, Bibliotheca Norvegica Vol. III

Trøgstadpresten hr Niels Muus' optegnelser. En slegtebog fra 1600-tallet. Ved S. H. Finne-Grønn. Norsk tidsskrift for genealogi, personalhistorie, biografi og literærhistorie. Bd. I. Chra. [1906-]1910. S. 221-42. Optegnelser 1647-84.

http://www.nb.no/nbsok/nb/1ef510c9ddcb2910ae8623b3d8ea5a6d?index=13#543

 

 

Tar endelig med at en Daniel Klingenberg ser ut til å ha vært elev ved Trondheim Katedralskole i 1685:

Nørstebø, Sigurd, "Stipendskipnad og elev-rekruttering ved Trondheim Katedralskole (…)":

http://www.nb.no/nbsok/nb/68c2cd93547002e005a3b74d727ce0a7?index=8#95

 

 

 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

#984

Takk for interessante kilder. En del av dette er sjekket opp før, men her kan det være mer å finne.

----------------

 

Daniel Klingenberg er å finne som student i København i 1689, fra schola Nidrosiensi

Kjøbenhavns Universitets Matrikel  (1611-1829)

Otte Jacobsen Friis ble innskrevet 17. juli 1697 fra Schola Nidrosiensi.

Kjøbenhavns Universitets Matrikel, s. 227

 

Daniel Klingenberg ser ut til å ha vært elev ved Trondheim Katedralskole i 1685:

Nørstebø, Sigurd, "Stipendskipnad og elev-rekruttering ved Trondheim Katedralskole (…)":

http://www.nb.no/nbsok/nb/68c2cd93547002e005a3b74d727ce0a7?index=8#95

 

Jeg finner ikke Daniel Klingenberg i regnskapet fra 1685, men han bør jo være der... Imidlertid finnes han nevnt i 1689 fordi han ikke hadde betalt skolepenger - trolig fordi han skulle til København for å studere.

 

På siden etter finner vi Otto Jacobsen (Friis/Medelfar)  - "Ottho Jacobi" - som elev i 1691, han ble student i København 1697.

 

Trondheim Katedralskole regnskap 1653-1737

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

#972

På diverse nettsider er Jacob Ottesen Friis oppgitt født 1702 og død 18. november 1774 i Molde (Veøy), dette skulle tilsi data fra begravelsen hans, men jeg finner den ikke.

 

Skiftet ble åpnet 7. des. 1774 i Molde og en notis ble satt inn i avisa 27. jan. 1775:

 

«Da Sr. Jacob Friis her paa Molde ved Døden er afgaaet, og Boet taget under Behandling til Skifte, saa er det bemelte Dødsfald hermed bekiendtgjøres, paa det enhver Vedkommende saavel Stervboets Credi- som Debitorer sig kunde indfinde, inden den i Lov foreskrevne Tid med hvad de haver i Boet at indgive, alt isaaledes legitimeret, som bør, hvorefter enhver skal vederfares Ret, conform Lov og Forordninger.  Molde den 10de Januarii 1775.

P: Jalles.»

 

Kongelig allene privilegerede Tronhiem Adresse-Contoirs Efterretninger 1775.01.27

 

Noen som har bedre øyne enn meg?

Link to comment
Share on other sites

Jeg tviler mer og mer på at Jacob Ottesen Friis var sønn av kapellan Otte Jacobsen Friis. Ingen kilder så langt kan vise det, så hvor kommer påstanden fra?

Link to comment
Share on other sites

Folkeskatten Molde 1681: Jeg, underskr: angifer min familie, nemlig mig selff, min Kieriste disligste toe døtre och en søn (hvem er han?) som strax chal reise til Byen udi tieniste, dernest en tienestepige

Molde d: Febr. 1681.

Jens Jens.

 

Manntall 1666:

 

Borger Jens Jenßøn Fris, 34 år

En stesønn på 10 år, men hva er navnet?

Rubert Jenßøn, 2 år

 

Veøy prestegjeld 1666.03.16  - Bolsøy sogn med Molde og Kleive sogn

 

Legger også inn lenke til Konsumpsjon- og folkeskatt, 1681 som Anita viser til.

 

Link to comment
Share on other sites

#987

Det eneste som er sett hittil er vel fra Otto Friis side 27ff:

UDDRAG AF DANSK-NORSKE SLÆGTER FRIIS OG STAMTAVLE OVER DEN
MOLDE-AALESUND-BERGENSKE FAMILIE FRIIS
EN PERSONALHISTORISK STUDIE AF
OTTO HlORT

Kra. 1911

 

"Ifølge de Familieoptegnelser, som endnu haves om den Molde-Aalesund-Bergenske Slægt Friis nedstammer denne fra en Jakob, hvis Søn Otto Jakobsen Friis blev ordin. 15. 4. 1707 til Kapelan i Veø, Romsdals Provsti."

 

Otto Friis gjetter fælt (og bommer på far til Otto Jakobsen Friis, som denne tråden har dokumentert), men kommer så med biografiske data for Jakob: f.7. 11.1702, død 18.11.1774, og oppgir som kilde:

 

I) Med Jacob Friis jun.s Optegnelser om hans Familie begynder de Notater, hvorefter denne Stamtavle er udarbeidet. De bleve derefter fortsatte af
hans Søn Johan Friis og dennes Søns Hustru Fru Mariane Friis.

 

Det synes om det er Jakob Ottesen som sjøl har skrevet ned sin fødselsdato, og så har etterslekta fortsatt. Men så var det å få dette bekreftet fra en samtidskilde.

Link to comment
Share on other sites

#988, 989

 

Om det er en stesønn er dette sønn av (etter Aarønes; Moldefolk) Marit Jorisdatter, og dattersønn av Joris Noone (Joris er et fornorsket George). Marit Jorisdatter var første gang gift med Robert Cotton

 

Gutten på 10 kan være oppkalt etter morfar, gutten på 2 etter mors første mann. Disse 2 er etter hva jeg faktisk klarer å se passert under radaren for Moldefolk.

Link to comment
Share on other sites

.
Da har vi vel her følgende :
 
Robert Cotton (Katten/Kalten) fra England (?) (c1615-før 1661) (kom til Romsdal ca. 1650),
gift (ca. 1655 ?) med Marit Jorisdatter Non (1634-c1670) (skiftebrev datert Molde 17 Okt 1670), barn:
 - Ellen (c1655?-etter 1695) (bos. hos stef. JJF i Fanne Otting, Molde, s. fersk enke i 1693) (g. 1681 i Tr.h. m. Rasmus Hanss. Müller (c1650 - sk. 7 Jul 1693), kopnsumpsjonsforv. og prokurator)
   (barn (alder i 1693) : Hans 10, Robert 9, Christian 6 og Helena Marie 2 år)
 - Giøris / Joris / George (Wibrandz ?), f. c1656 (10 år hos JJF i Molde 1666).

Marit gift påny i 1664 med Jens Jenssen Friis (c1631 (34 år i 1666) - c1700) (kroholder 1688, husmann 1690) (håndverker / skredder ?), barn:
 - Rubert Jenssøn (f. c1664, 2 år i 1666), ventelig død før skiftet i 1741 etter søsteren Ingeborg (Feb 1681: "som strax chal reise til Byen udi tieniste', iflg. faren, v/ Folkeskatten)
 - Ingeborg (c1665 - gravl. Molde 6 Jun 1741)
 - Johanna (f. c1670?)
 
Jens gift påny (ca. 1675 ?) m. Anne (c1634? - gravl. 13 Apr 1698 som 'Sal. Anne Jens Jensens') (omtalt av Jens i Folkeskatten Feb 1681 som 'Min Kiereste'),
 - usikkert om Anne fikk barn.

 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

#989

Takk! Mener siste bokstaven er en t - Wibrandt.

 

#991

Enig i at Giøris trolig er Anne Jorisdatter sin sønn, men er han sønn av Robert Cotten? Hvor kommer navnet Wibrandt fra – gitt i dåpen eller kan Anne vært gift før Robert Cotten?

 

Edit:

Ser at navnet Wibrandt, Wibrant, Vebrand er et gammelt fornavn.

 

#992

Fint, Per.

Jeg tror Ellen er født senere enn antatt. Jenter var gifteferdige før de fylte 20, så det er god mulighet for at Giøris var eldre enn henne. Kanskje født omkring 1660?

 

Edit:

#992

Det finnes ikke bevart skifte etter Ingeborg Jensdatter Friis, kun spor av et testamente oppsatt 25. mai 1741, nevnt i panteboka 1743.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

 - Ellen (c1655?-etter 1695) (bos. hos stef. JJF i Fanne Otting, Molde, s. fersk enke i 1693) (g. 1681 i Tr.h. m. Rasmus Hanss. Müller (c1650 - sk. 7 Jul 1693), kopnsumpsjonsforv. og prokurator)

   (barn (alder i 1693) : Hans 10, Robert 9, Christian 6 og Helena Marie 2 år)

 

Ellen ble gift i Hamre kirke på Osterøy med Rasmus Hansen Møller 17. aug.1679

 

Det må være deres barn som ble døpt i Korskirken, Bergen, selv om han her kalles Rasmussen? (Han er også nevnt som lagtingskriver):

Finner ingen flere døpt i Bergen, Christian og en ny Helena Maria må være døpt annet sted.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Et godt forslag som forklarer forbindelsen mellom Peder Brandal og Absalon Jørgensen Beyer, og hvorfor Vibeke Fux var Hr Peders myndling (selv om en av morbrødrene kanskje ville vært mer opplagt).

 

Hvis dette er riktig var Hr Peders datter Elisabet, gift med Thomas Svendsen Scheen, søskenbarn til Absalons barn (#796)

 

«1. Andlangende skifftet i sig self holdeen af Proffsten Hr. Christen Hegelund effter Sl Hr. Madts Poffuelsøn den 12 May 1663: Da, effterdj (1) hafuer det nu standet hen U-paatalt flux ofuer 10 Aar (2) B efinder Vi icke Andet, end at io Stærboet retteligen er blefuen ofuerslaget oc liqviderit imellom Sl. Hr Madzis enke oc børn effter den Andledning oc Underretning giffuen der til udj forrige skiffte forrettet af Soerenskriffueren Tyge Nielsøn effter Børnenis Sl. Moder Ao 1660 den 31 Jul. (3) Anker Børnenis Formyndere ALdelis Jntet paa Profstens forretning oc skiffte: (4) Sl. hr Madzis enke, Endoc siden Hun er kommen udj Ekteskab med Hr Peder Brandal, Hafuer oc Gierne Hid indtill holdet oc rettet sig efgfter samme deeling oc skiffte, Oc Uden modsigelse, betalt til Børnenis Fomundere Hr Christoffer Pedersøn Sogneprest i Borgen deris Arfuepart effter deris Sl. Fader 500 RXDr i alle maader effter skifftebrefuets tilhold: Thi Vide Vi iche rettere at Kiende, end at bet: Prouistens skiffte oc Forretniong Under Hr Christen Jensøn Hegelund, Hr Claus hansøn Gantz, oc Hr Jens Pofuelsøn Alstrup deris Egne Hender oc Zigneter, som nu udj Retten er AnViist oc paategnet io bør stande Ved magt. Men

II Anlangende Det udlæg som udj samme skiffte er Giort til Sl. Hr Madtzis børn for Deris Møderne Arf, befragende sig hofvet stoel 1000 RXDr oc Rente 45 RXDr Hvor om endnu tvistis: J det Hr Peder Brandal paa sin hustrue Magdalene Jørgens Datter fordom Sal. Hr Mads Pofuelsøns Effterlefuerske, hendis Veyne formener: Sig oc hende at Vere for de Offtebet: Børns Møderne Arf 1000 RXDr Hofuet stoel aldelis fri oc Krafuisløs, Effterdj der til er skeet engang paa skifftet Udlag udj gode rigtige oc U-Caasserede Handskriffter som da alle vare Visse noch, oc af brneneis Egen Fader udsat paa rente til sine børns beste, som oc af prouisten self samme tid blefue andtagne oc bortføre fra arfue tompten at leveris til Hr Christopher Børnenis respective Morfader oc Formyndere Effter Prouistens skrifftlige Revers oc skiffte brefuets formeldning etc. Oc derfor Jngen at burde suare børnene for deris Møderne Arf de 1000 RXdr Uden Hr Christopher som fyldest udj Handskriffter, der til hafde beko9mmet, oc Jngenlunde sig Ellers hans hustrue plichtig at Vere Effter Prouistens Slutning udj skifftebreffuet, nogen Cavtion at insdstaa for de Handskriffter, som udaf boet ere Udtagne til denne Arfs fgulde betalning. Hvorimod dog Hr Christopher hart protesterer, besynderligen imod Tvende Peder Pedersøns handskriffter liudende tilsammen paa 300 RXDr sig aldrig nogen sinde at hafue Verit med dennem fornøyet (1) JndVendende imod Prouisten :/ sig strax, da hand bragte disse Udlagde Handskriffter til hannem at hafue benegtet dennem iche udj betalning at andtage, efftersom ingen Cavtion fra Enken effter skifftebrefuets meldning fuldte med dennem, oc Der Prouisten VCille Jengenlunde tage oc føre Handskriffterne med sig tilbage igien, men lod dennem ligge effter sig udj Borgen, da at hafue af Prouisten siden, effter baade mundtlig oc skrifftlig Conferentze, bekommet saadan suar: At habnd icke hafde taget Handskriffterne af ben effter deris (nemlig wenkens oc Hr Peder) mening, ey heller at hafuen effter deris (nemlig Enkens oc Hr Peder) mening, ey heller at hafue anammet dennem paa Hr. Christophers Veyne for fuld Vænd oc betalning, Hvorfore Hr Chistopher formner icke at hafue Kundet sig noget med Dennem fefatte, men det burde hafue sømmet Prousiten, at hafue strax ført diss Handskriffter til Boen igien, oc icke imod sin Egen Hand oc udstedde Skifftebref Andtaget dennem af enken uden nogen Cavtion fra Hende, med mindere hand Vilde self dennem Jndkrefue eller betale. etc. (2) Forregifuer de imod Hr Peder Brandal, at som hand, (1) udj adskillige sine skrifuelser vedgaar disse tuiflraadige Handskriffter at ligge hannem endnu paa halsen oc ForVolde hannem oc hanbs hustrue mangen uroe oc bekømring. 2. hafuer oc tilligemed sin SVoger Hr. Absalon taget disse Handskriffter til sig, reyst der med til Peder Pedersn, pengene effter dennem opsagt, saøgt oc Kræfuet, da formener Hr Christopher, at Hr Peder hafuer der med fuldkiommeligen oc udj alle maader bundet sig fast med samme Pder Pedersøns Handskriffter etx. Oc setter derfore i Rette, enten Prouisten Hr Christen Hegelund, eller Hr Peder Brandal, eller de begge tillige bør at suare til disse Handskriffter:

Jmod beggis saa Vel Hr Peder Brandals, som Hr Christophers forsetter Prætenderer Hr Christen Hegelund sin Uskyldighed oc Rettmessige forhold udj dette skiffte, forreVendende: (1) At hand effter Enkens oc Børnenis Frenders venlige bøn hafuer paataget sig de Udlagde Handskriffter til Børneneis Formyndere at levere, efftersom hand eragtede….”

 

Kilden er: http://digitalarkivet.no/sab/domkapiv.htm

 

Her må det være noen opplysninger om årstall som er ute å sykler angående det som er oppgitt på Geni:

http://www.geni.com/people/Mads-Povelsen-Alstrup/6000000001169111092

 

Når skiftet etter Hr. Mads Paulsen ble holdt 12. mai 1663 så kan han vel neppe ha avgått med døden i 1669. Skifte etter hans første kone ble holdt 31. jul 1660. Dette gir et snevert tidsrom for når Magdalene Jørgensdatter kan ha giftet seg med Hr. Mads Paulsen.

 

Igjen ser det jo ut som om det er Lampe som er kilden til at Hr. Mads Paulsen skal ha avgått ved døden i (mai) 1669, men det står nå i det minste et spørsmålstegn ved denne opplysningen hos Lampe: http://www.nb.no/nbsok/nb/590a78e8f8bbebd1ed7cf70948bce3f6?index=3#255

 

 

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

.
#995:

Hvem er han, den ' ... Hr Christopher  Børnenis respective Morfader ...' som omtales i denne teksten ?

Er det her snakk om barna til hr. Mads Povelsen (Alstrup) fra hans første ekteskap med Margrethe Hansdatter Gaas (skifte 31 Jul 1660) ?
.

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

#997:

Mange takk !
 
Hr Christopher (Pedersen Hierman) var altså stefar (ikke far) til barnas mor ved skiftet 31 Jul 1660 etter Mads' første hustru Margrethe Hansdatter Gaas.
 
Noe 'off topic' : Lampe skriver her (linken i #995/#997) at hr. Mads (Povelsen Alstrup) til Nordal sin datter Maren 1. gang (av 3) var g.m. Claus Nielsen,
men jeg trodde det var Marens søster Else (død 1713) som var gift med Claus Nielsen (Suers/Svertz) fra Vågnesholmen, Borgund ? (For det må vel være samme CN ?)
.

Link to comment
Share on other sites

Tråden har nådd hele 1000 innlegg og har blitt altfor lang og uoversiktlig. Det er derfor ikke lett å finne fram, så nå er det på tide med en oppdatering. Forrige oppdatering ble gjort 30. des. 2014 - #616

 

Ved hjelp av en mengde kilder, bl.a. ved dokumentasjon av de som krevde arv i boet etter Vincents Jensen Friis, har vi klart å dokumentere tre sønner og to døtre av:

 

Elsebe Thomasdatter og Niels Jensen Friis, fogd i Tønder, Sønderjylland, Danmark

 

(med forbehold om Elsebe var mor til alle fem.) Det er fortsatt usikre ledd, disse er markert med ?

Det henvises til enkelte innlegg, men det er mye å ta av som ikke er med her. Barna er satt i antatt rekkefølge:

 

1. Dorthe Nielsdatter Friis, f. omkr. 1598, død tidligst 1656 i Kragerø, Telemark. Gift først med Michel (evt. u.e barn), andre gang med kjøpmann Søren Jensen, død 1649. Barn:

 • Birgitte Michelsdatter, gift med Hans Andersen i Brevik, Telemark. (#183) (#254)
  • Anders Hansen
  • Laurits Hansen, gift med Ragnild Villumsdatter (7 barn i Brevik: Hans, Abraham, Jacob, Michel, Laurs, Niels, Maren) (#99)
  • Nils Hansen (Hafsund), gift med Anne Alfsen (1 sønn i Eidanger: Nils)
  • Maren Hansdatter, gift med Marcus Madsen i Trondheim, skifte 1690, (3 døtre i Trondheim: Anne, Johanne Friis, Dorthe Margrethe) (#183)
 • Cort Sivertsen (Sørensen) Adeler (1622-1675), admiral (#252) nbl.no,  slektshistoriewiki
 • Niels Sørensen Adeler (1628-1694), amtmann (#354) (#448)
 • ?Sofie Sørensdatter, gift med Jørgen Jensen Trane i Egersund (Ikke nevnt i arvekravet, eldre halvsøster med en annen mor?)

 

2. Jens Nielsen Friis, 1600-1662, fogd Inderøy og Sparbu, borgermester Trondheim. Liktale 1662 (#106). Gift med Johanne Vincentsdatter, d. 1669. Fem barn uten etterkommere (#28):

 • Niels Jensen Friis, f. 18. april 1628, død før 1662. Ingen barn. Er i litteraturen blandet sammen med Hr Niels på Tynset.
 • Elsebe Jensdatter Friis, f. 11. oktober 1629, død 20. okt. 1629.
 • Sønn, f. 18. nov. 1630, døde straks etter fødsel.
 • Vincents Jensen Friis, f. 4. juli 1632, død barnløs 1689 i Trondheim, skiftet mangler. Gift med Anne Mortensdatter Lerche, skifte 1726 (#217).
 • Jens Jensen Friis, f. 22. juli 1634, notarius og assessor i Trondheim, død barnløs 1680. Gift med Anna Eilersdatter Schøller. Ingen barn.

 

3. Thomas Nielsen Friis, f. omkr. 1604, sogneprest til Hof i Solør, Hedmark. Død 1645. Gift med Karen Jensdatter Bugge. Barn (#272):

 • Elsebe Thomasdatter Friis, gift 1. g. med visepastor i Verdal Peder Eriksen Juel, 2. g. med kapellan i Verdal Jacob Jacobsen Lund. Barn:
  • Karen (med Peder Juel). Gift 1. g. med sogneprest til Veøy Anders Eriksen Bredal, 2. g. med kapellan i Veøy Boy Boyesen Friis og 3. g. med kapellan i Grytten Anders Christophersen Lem (#483).
  • Thomas (med Peder Juel)
 • Niels Thomasen Friis, residerende kapellan til Vanylven, Sunnmøre. Var med på Cort Adelers orlogsflåte (#305). Gift med Boel Samuelsdatter Bugge. Barn:
  • Thomas, f. 2. juli 1671 (#621). Gift med Elisabeth Thomesdatter Ruus. Se også #864.
  • Maren, oppholdt seg i «Norland» 1689 (#847)
 • Thomas Thomasen Friis, kammerråd, landkommisær i Århus stift. Død 1689, barnløs. Gift med Karen de Hemmer.
 • Zephora Thomasdatter Friis, gift med Hans Didrichsen, tollbetjent på Nordmøre. Barn (brukte navnet Friis, #363 og STD):
  • Diderich (Fra Hans Diderichsens 1. ekteskap?)
  • Thomas. Tollkontrollør i Trondheim. Gift med Gunhild Petersdatter Kaasbøl.
  • Christian. Toller. Gift med Susanna Petersdatter Kaasbøl.
  • Cort
  • Fredrik
  • Hermand
 • Adriana Thomasdatter Friis, gift med David Jacobsen Jelstrup. Barn (#94):
  • Thomas
  • Sidsel, gift med Henrich Carstensen Schiøth.
  • Anne Catrine, gift med Lauritz (Lars) Pedersen Holte.

 

4. Bendix Nielsen Friis, f. omkr. 1606, student fra Ribe 1626 (#75). Sogneprest til Innvik, Nordfjord. Død 1650. Gift med Agnete Pedersdatter Krag, som han på forhånd «besov» (#852ff). Hun ble 2. gang gift med sogneprest Absalon Jørgensen Beyer. Fire barn (Se bilde #33) (Hr Bendix var ikke far til Claus Bendixen Friis #766) :

 • Elsebe Bendixdatter Friis, død 1721 i Bergen (#105). Gift ca 1670 med «studiosi» Anders Nilsen Gierig (Bager/ Bacher), død mellom ca 1692 og 1694 (#52, #125). Bodde på Fitjar og i Bergen. (#104 ff). Se også oppsummering #944.  Barn (#158).:
  • Anne Marie Bager (Gierg), gift med Didrich Jansen Selechen, hadde datteren Maren Diderichsdatter Selechen i Bergen
  • Marie
  • Dorothea Gierich (#171)
 • Marthe Bendixdatter Friis, f. omkr. 1647. Nevnt i skatt 1675 (#722). Gift 1. g. med sogneprest i Strinda Henrik Christensen Lyster, 2. g. med sogneprest i Strinda Jørgen Jonsen Brun. Barn:
  • Christian/Christen Henriksen Lyster, f. 16. okt. 1677 (#70). Gift 1. g. med Anna Ebbesdatter Horneman, 2. g. med Dorothea Lemvig (#66)
  • Agnete Henriksdatter Lyster, gift 1704 med Reinholt Friderich Hagerup (#102)
  • Bendix Henriksen Lyster, f. ca 1682, gift med Anna Juell (#66)
  • Henrik Jørgensen Brun, f. ca 1690 (#68)
 • NN døde spe.
 • Sønn, døde som barn.

 

5. Johanne Nielsdatter Friis, f. omkr. 1608, levde senest sept. 1689, død før jan. 1693 (#483). Gift med Jens Jensen Riber, borger i Trondheim og residerende ved Røros kobberverk. Barn:

 • ?Jens Jensen Friis, f. ca 1632 (#988), bosatt i Molde (#653), kroholder og husmann. Gift 1. g. med Marit Joresdatter Non /None, hun var først gift med Robert Cotton, som hun hadde barna Giøris Wibrandt f. ca 1656 og Ellen med (#313, #347, #994). Gift 2. med Anne. Barn fra 1. ekteskap:
  • Rubert, f. ca 1664, levde senest 1681(#988).
  • Ingeborg
  • Johanne
 • Niels Jensen Friis, f. 1628 -1633. Besegler og underskriver et skjøte sammen med foreldrene 1653 (#44). ?Kanskje den samme som var sogneprest til Tynset, Hedmark. Død 1705. Er i litteraturen blandet sammen med Niels Jensen Friis i Trondheim (1628-før 1662), se over. Gift 1. g. med Kristine Andersdatter (Bruse), død ca 1687 (ingen barm), 2. g. ca 1689 med Boel Clausdatter Stabel, død 1699, 3. g. ca 1700 med Gidsken Pedersdatter Schjelderup. Barn (#631):
  • Barn i Trondheim med Blandina Hansdatter, ca 1656 (#628)
  • Trolig barn i Kvikne med Marit Andersdatter ca 1663. Utlagt far var Jo Eriksen Grøtli, som fikk bota på 12 rdl betalt av Niels Friis – og ble deretter tjener hos han.
  • Barn i Kvikne med Marta Nielsdatter (Ibsen) ca 1666, datter av Niels Ibsen og trolig Birgitte Mogensdatter Herdal (#642) (Var barnet Dorothea Friis?)
  • Barn i Tynset med Randi Eriksdatter ca 1670. Friis ble frikjent i Overhoffretten i 1674 (#639)
  • Sønn ca 1690 (som døde) med Boel Clausdatter Stabel, men Riborg Persdatter påstod at hun var mor.
  • Johanna Kirstina, f. jan/feb 1693 (#627), legalt barn av Boel Clausdatter Stabel, men hennes kunne det ikke være, til det var hun for gammel. Gift med auditør Arnoldus Raft (#688).
  • Clara Bolette, f. ca 1701, med Gisken Pedersdatter Schielderup. Gift 1. g. med Rasmus Daugaard, 2. g. med Daniel Hyll (#690).
 • Susanna Jensdatter, f. omkr. 1640? Levde 1693 (#483). Gift med Jacob Pedersen/Piters Medelfar (#544), Johanne Friis sin fullmektig i 1689 (#241), død 1691-92 (#477). Jacob Pedersens arvinger satt med gården Råde i Inderøy i 1697, gården var arv etter Vincents Friis (#441). Barn:
  • Karen, gift med Iver Ribe. Død uten livsarvinger før 1729.
  • Margrete Jacobsdatter Medelfar. Død uten livsarvinger før 1729.
  • Otte Jacobsen (Medelfar) Friis (#696), f. ca 1675, kapellan i Veøy. Elev i Trondheim 1691, student i København 1697 (#985). Skifte 1729 (#206). Gift før 1711 med N.N. (#650), gift 2. g. 1713 med Inger Margaretha Michaelsdatter Greve (#646). Ingen barn i ekteskap. Otte hadde en u.e. sønn Jacob (#972ff) som fikk arv etter Ingeborg og Johanne Jensdøtre i Molde. Jacob var født på Alstahaug i Helgeland (#973), død 1774 (#986).
  • Johanne Jacobsdatter Friis, gift med Morten Hansen Helm (krever arv etter Vincents Friis på vegne av sin kone) (#221). Bodde på Bakklandet 1711 (#708), før det var han forpakter på Tautra (#543 ). Fire sønner døpt i Trondheim; Otte 1704, Jens 1706, Wincentz 1708, Wincentz 1711. Blant fadderne finnes Lyster, Jelstrup og Friis (#523)

 

Siste oppdatering om Dorothea Friis finnes i #936

Se også Drep flere slektsvirus: Ekteskaps-stafetten i Nordfjord, Friis–Krag–Beyer–Schreuder 1640-1670

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.